Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0196

Регламент (ЕС) 2018/196 на Европейския парламент и на Съвета от 7 февруари 2018 година относно допълнителни мита върху вноса на някои продукти с произход от Съединените американски щати

OJ L 44, 16.2.2018, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/196/oj

16.2.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 44/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/196 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 7 февруари 2018 година

относно допълнителни мита върху вноса на някои продукти с произход от Съединените американски щати

(кодифициран текст)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (1),

като имат предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 673/2005 на Съвета (2) е бил неколкократно и съществено изменян (3). С оглед постигане на яснота и рационалност посоченият регламент следва да бъде кодифициран.

(2)

На 27 януари 2003 г. Органът за уреждане на спорове (ОУС) на Световната търговска организация (СТО) прие доклад на Апелативния орган (4) и доклад на Съвета (5), поддържан от доклада на Апелативния орган, констатиращи, че Законът за компенсиране на трайния дъмпинг и субсидии (ЗКТДС) е несъвместим със задълженията на Съединените щати по споразуменията на СТО.

(3)

Тъй като Съединените щати не приведоха своето законодателство в съответствие с обхванатите споразумения, Европейската общност („Общността“) поиска разрешение от ОУС за спиране на прилагането на своите тарифни отстъпки и свързаните задължения съгласно Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. към Съединените щати (6). Съединените щати възразиха срещу степента на спиране на тарифните отстъпки и свързаните задължения и въпросът беше отнесен за решаване от арбитраж.

(4)

На 31 август 2004 г. Арбитърът определи, че размерът на пропуснатите ползи или причинените вреди всяка година на Общността е равен на 72 % от размера на плащанията по ЗКТДС във връзка с антидъмпингови или изравнителни мита, изплатени по вноса от Общността през последната година, за която е имало данни по това време, публикувани от властите на Съединените щати. Арбитърът заключи, че спирането от страна на Общността на отстъпки или други задължения, под формата на налагане на допълнително вносно мито над обвързаните мита върху списък от продукти с произход от Съединените щати, покриващо на годишна база обща стойност на търговия, непревишаваща размера на пропуснатите ползи или причинените вреди, би било в съответствие с правилата на СТО. На 26 ноември 2004 г. ОУС даде разрешение за спиране на прилагането на тарифни отстъпки и свързани задължения по ГАТТ 1994 г. спрямо Съединените щати в съответствие с решението на Арбитъра.

(5)

Плащанията по ЗКТДС през последната година, за която е имало данни по това време, са във връзка с антидъмпингови или изравнителни мита, събрани през фискалната година 2004 (1 октомври 2003 г. до 30 септември 2004 г.). На база на данните, публикувани от Митническа и гранична защита на Съединените щати, размерът на пропуснатите ползи или причинените вреди на Общността е изчислен на 27,81 милиона щатски долара. Поради това на Общността е било разрешено да спре прилагането на своите тарифни отстъпки за Съединените щати в еквивалентен размер. Ефектът от 15 % адвалорно допълнително вносно мито върху вноса на продуктите, изброени в приложение I, с произход от Съединените щати е представлявал, за една година, стойност на търговия, непревишаваща 27,81 милиона щатски долара. По отношение на тези продукти Общността е спряла прилагането на своите тарифни отстъпки за Съединените щати, считано от 1 май 2005 г.

(6)

Ако неприлагането на решението и препоръката на ОУС продължи, Комисията следва ежегодно да приспособява степента на спиране според размера на пропуснатите ползи или причинените вреди, предизвикани от ЗКТДС на Европейския съюз по това време. Комисията следва да измени ставката на допълнителното вносно мито или списъка в приложение I, така че ефектът от допълнителното вносно мито върху вноса от Съединените щати на подбраните продукти да представлява стойност на търговия, за една година, която не превишава размера на пропуснатите ползи или причинените вреди.

(7)

Комисията следва да спазва следните критерии:

а)

Комисията следва да измени ставката на допълнителното вносно мито, в случай че добавянето на продукти към списъка в приложение I или премахването на продукти от този списък не позволява да се приспособи степента на спиране към размера на пропуснатите ползи или причинените вреди; в противен случай ако размерът на пропуснатите ползи или причинените вреди се увеличава, Комисията следва да добавя продукти към списъка в приложение I или да изтегля продукти от този списък, ако степента на спиране намалява;

б)

ако се добавят продукти, Комисията следва да подбира продуктите от списъка в приложение II по автоматичен начин, като следва реда, по който продуктите са изброени; вследствие на това Комисията следва също да изменя списъка в приложение II, като премахва от него продуктите, добавени в списъка в приложение I;

в)

ако се изтеглят продукти, Комисията следва първо да премахне продукти, които са били добавени в списъка в приложение I след 1 май 2005 г.; след това Комисията следва да премахне продуктите, които са били в списъка в приложение I към 1 май 2005 г., като следва реда на този списък.

(8)

За да се направят необходимите корекции на мерките, предвидени в този регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския Съюз във връзка с промяната на ставката на допълнителното вносно мито или на списъците в приложения I и II съгласно условията, установени в настоящия регламент. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. (7). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Тарифните отстъпки и свързаните задължения по ГАТТ 1994 г. на Съюза се спират по отношение на продуктите с произход от Съединените щати, изброени в приложение I към настоящия регламент.

Член 2

Върху продуктите с произход от Съединените щати, изброени в приложение I към настоящия регламент, се налага адвалорно вносно мито в размер на 4,3 % в допълнение към митото, приложимо съгласно Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета (8).

Член 3

1.   Комисията ежегодно приспособява степента на спиране към размера на пропуснатите ползи или причинените вреди, предизвикани от Закона на Съединените щати за компенсиране на трайния дъмпинг и субсидии („ЗКТДС“) на Съюза по това време. Комисията изменя ставката на допълнителното вносно мито или списъка в приложение I съгласно следните условия:

а)

размерът на пропуснатите ползи или причинените вреди да е равен на 72 % от размера на плащанията по ЗКТДС във връзка с антидъмпингови и изравнителни мита, плащани по внос от Съюза за последната година, за която има данни по това време, публикувани от властите на Съединените щати;

б)

изменението се прави така, че ефектът от допълнителното вносно мито върху вноса на подбраните продукти с произход от Съединените щати да представлява стойност на търговия за една година, непревишаваща размера на пропуснатите ползи или причинените вреди;

в)

освен при обстоятелствата, посочени в буква д), когато степента на спиране се увеличава, Комисията добавя продукти към списъка в приложение I; тези продукти се подбират от списъка в приложение II, следвайки реда на този списък;

г)

освен при обстоятелствата, посочени в буква д), когато степента на спиране намалява, от списъка в приложение I се изтеглят продукти; Комисията премахва първо продуктите, които са били в списъка в приложение II към 1 май 2005 г. и са били добавени в списъка в приложение I на по-късен етап; след това Комисията премахва продукти, които са били в списъка на приложение I към 1 май 2005 г., като следва реда на този списък;

д)

Комисията изменя ставката на допълнителното вносно мито, когато степента на спиране не може да се приспособи към размера на пропуснатите ползи или причинените вреди чрез добавяне или премахване на продукти от списъка в приложение I.

2.   Когато се добавят продукти към списъка в приложение I, Комисията в същото време изменя списъка в приложение II, като премахва тези продукти от същия списък. Редът на продуктите, които остават в списъка в приложение II, не се променя.

3.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 4, за да внася корекциите и измененията, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член.

Ако информацията за размера на направените от Съединените щати плащания се получава късно през годината, така че е невъзможно да се спазят сроковете на СТО и нормативно установените срокове чрез използването на предвидената в член 4 процедура, и в случай че при корекции и изменения на приложенията, наложителни причини за спешност изискват това, процедурата, предвидена в член 5, се прилага за делегираните актове, приети съгласно алинея първа.

Член 4

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 3, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 20 февруари 2014 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграф 3, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграф 3, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 5

1.   Делегираните актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъдат представени възражения в съответствие с параграф 2. В нотификацията относно делегирания акто до Европейския парламент и Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност.

2.   Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 4, параграф 6. В такъв случай Комисията отменя акта незабавно след нотифицирането на решението на Европейския парламент или на Съвета, с което се представят възражения.

Член 6

Произходът на всеки продукт, спрямо който се прилага настоящият регламент, се определя в съответствие с Регламент (ЕС) № 952/2013.

Член 7

1.   Продукти, изброени в приложение I, за които преди 30 април 2005 г. е издаден лиценз за внос с освобождаване от или с намаляване на митото, не подлежат на допълнително вносно мито.

2.   Продукти, изброени в приложение I, които се приемат за освободени от вносни мита съгласно Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета (9), не подлежат на допълнително вносно мито.

Член 8

Регламент (ЕО) № 673/2005 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение IV.

Член 9

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 7 февруари 2018 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

М. ПАНАЙОТОВА


(1)  Позиция на Европейския парламент от 12 декември 2017 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 29 януари 2018 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Регламент (ЕО) № 673/2005 на Съвета от 25 април 2005 г. за установяване на допълнителни мита върху вноса на някои продукти с произход от Съединените американски щати (ОВ L 110, 30.4.2005 г., стр. 1).

(3)  Виж приложение III.

(4)  Съединени щати — Закон за компенсациите (Поправка на Бирд), доклад на Апелативния орган (WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R, 16 януари 2003 г.).

(5)  Съединени щати — Закон за компенсациите (Поправка на Бирд), доклад на Съвета (WT/DS217/R, WT/DS234/R, 16 септември 2002 г.).

(6)  Съединени щати — Закон за компенсациите (Поправка на Бирд), прибягване на Европейските общности към член 22, параграф 2 от ОУС (WT/DS217/22, 16 януари 2004 г.).

(7)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(8)  Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).

(9)  Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (ОВ L 324, 10.12.2009 г., стр. 23).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Продуктите, за които се прилагат допълнителни вносни мита, са идентифицирани със своите осемцифрени кодове по КН. Описанието на продуктите, класирани в тези кодове, може да се намери в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (1).

0710 40 00

ex 9003 19 00„рамки за очила и подобни изделия от неблагородни метали“

8705 10 00

6204 62 31


(1)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Продуктите в настоящото приложение са идентифицирани с осемцифрените си кодове по КН. Описанието на продуктите, класирани в тези кодове, може да се намери в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Отмененият регламент и списък на неговите последователни изменения

Регламент (ЕО) № 673/2005 на Съвета

(ОВ L 110, 30.4.2005 г., стр. 1).

 

Регламент (ЕО) № 632/2006 на Комисията

(ОВ L 111, 25.4.2006 г., стр. 5).

 

Регламент (ЕО) № 409/2007 на Комисията

(ОВ L 100, 17.4.2007 г., стр. 16).

 

Регламент (ЕО) № 283/2008 на Комисията

(ОВ L 86, 28.3.2008 г., стр. 19).

 

Регламент (ЕО) № 317/2009 на Комисията

(ОВ L 100, 18.4.2009 г., стр. 6).

 

Регламент (ЕС) № 305/2010 на Комисията

(ОВ L 94, 15.4.2010 г., стр. 15).

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 311/2011 на Комисията

(ОВ L 86, 1.4.2011 г., стр. 51).

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 349/2013 на Комисията

(ОВ L 108, 18.4.2013 г., стр. 6).

 

Регламент (ЕС) № 37/2014 на Европейския парламент и на Съвета

( ОВ L 18, 21.1.2014 г., стр. 1).

единствено точка 11 от приложението

Регламент (ЕС) № 38/2014 на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 18, 21.1.2014 г., стр. 52).

единствено точка 4 от приложението

Регламент за изпълнение (ЕС) № 303/2014 на Комисията

(ОВ L 90, 26.3.2014 г., стр. 6).

 

Делегиран регламент (ЕС) 2015/675 на Комисията

(ОВ L 111, 30.4.2015 г., стр. 16).

 

Делегиран регламент (ЕС) 2016/654 на Комисията

(ОВ L 114, 28.4.2016 г., стр. 1).

 

Делегиран регламент (ЕС) 2017/750 на Комисията

(ОВ L 113, 29.4.2017 г., стр. 12).

 


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Таблица на съответствието

Регламент (ЕО) № 673/2005

Настоящият регламент

Членове 1 - 4

Членове 1 - 4

Член 4а

Член 5

Член 5

Член 6

Член 6, параграф 1

Член 7, параграф 1

Член 6, параграф 2

Член 6, параграф 3

Член 7, параграф 2

Член 6, параграф 4

Член 8

Член 8

Член 9

Приложение I

Приложение I

Приложение II

Приложение II

Приложение III

Приложение IV


Top