Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0121

Регламент (ЕС) 2018/121 на Съвета от 23 януари 2018 година за изменение на Регламент (ЕС) № 560/2014 за създаване на съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (Текст от значение за ЕИП. )

OJ L 22, 26.1.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/121/oj

26.1.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 22/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/121 НА СЪВЕТА

от 23 януари 2018 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 560/2014 за създаване на съвместно предприятие „Биотехнологични производства“

(текст от значение за ЕИП)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 187 и член 188, първа алинея от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

като има предвид, че:

(1)

Съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ („съвместното предприятие „БП“) е създадено с Регламент (ЕС) № 560/2014 на Съвета (3).

(2)

В член 12, параграф 4 от устава на съвместното предприятие „БП“, съдържащ се в приложението към Регламент (ЕС) № 560/2014 („устава“), се посочва, че финансовото участие в оперативните разходи, предоставено от членове на съвместното предприятие „БП“, различни от Съюза, възлиза на не по-малко от 182 500 000 EUR за периода, определен в член 1 от Регламент (ЕС) № 560/2014, т.е. от създаването на съвместното предприятие „БП“ до 31 декември 2024 г.

(3)

Bio-based Industries Consortium Aisbl („КБП“), който е член на съвместното предприятие „БП“, различен от Съюза, поддържа готовността си да подпомага оперативните разходи на съвместното предприятие „БП“ в указания в член 12, параграф 4 от устава размер. Той обаче предлага алтернативен начин на финансиране чрез финансови вноски, извършвани от неговите съставни субекти на нивото на непреките действия.

(4)

Целта на съвместната технологична инициатива за биотехнологични производства, а именно осъществяването на дейности чрез сътрудничество между заинтересованите страни по цялата верига на добавената стойност в областта на биотехнологичните производства, включително малките и средните предприятия, научноизследователските и технологичните центрове и университетите, може да бъде постигната само ако се даде възможност на КБП и на неговите съставни субекти да предоставят финансовото участие не само под формата на плащания към съвместното предприятие „БП“, но също така като финансови вноски в непреките действия, финансирани от съвместното предприятие „БП“.

(5)

Поради тази причина е необходимо да се измени уставът, за да се даде възможност на КБП и неговите съставни субекти да предоставят финансовото участие в пълния му размер, посочен в член 12, параграф 4 от устава, като се позволи тези вноски да се правят не само под формата на плащания към съвместното предприятие „БП“, но също така като финансови вноски за непреките действия, финансирани от съвместното предприятие „БП“, и да се отчитат пред съвместното предприятие „БП“,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 12 от устава на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“, съдържащ се в приложението към Регламент (ЕС) № 560/2014, се изменя, както следва:

1)

В параграф 3 буква б) се заменя със следното:

„б)

финансови вноски от членовете, различни от Съюза, или съставните им субекти;“.

2)

Параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Финансовото участие в посочените в параграф 3, буква б) оперативни разходи, предоставено от членовете, различни от Съюза, или техните съставни субекти, възлиза на не по-малко от 182 500 000 EUR за периода, определен в член 1 от настоящия регламент.

Това финансово участие се предоставя под формата на плащания към съвместното предприятие „БП“ или като финансови вноски за непреки действия, финансирани от съвместното предприятие „БП“.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 януари 2018 година.

За Съвета

Председател

В. ГОРАНОВ


(1)  Становище на Европейския парламент от 24 октомври 2017 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Становище на Европейския икономически и социален комитет от 27 април 2017 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  Регламент (ЕС) № 560/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (ОВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 130).


Top