Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0056

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/56 на Комисията от 12 януари 2018 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметките, правилата за проверките, обезпеченията и прозрачността

C/2018/0046

OJ L 10, 13.1.2018, p. 9–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/56/oj

13.1.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 10/9


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/56 НА КОМИСИЯТА

от 12 януари 2018 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметките, правилата за проверките, обезпеченията и прозрачността

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (1), и по-специално член 9, параграф 2, член 36, параграф 6, член 53, параграф 1, член 57, параграф 2 и членове 104 и 114 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 7, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 на Комисията (2) сертифициращите органи могат да използват интегриран подход за формиране на извадка при съществените проверки на разходите. Във връзка с натрупания през първите две години опит по прилагането на този член е целесъобразно да се внесе повече яснота по въпроса, какво точно се има предвид под интегриран подход за формиране на извадка при осъществяване на различните одитни цели, посочени в член 9 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

(2)

Съгласно член 41 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3) за всяка декларация за разходи на разплащателните агенции, съдържаща искания за плащане, свързани с финансови инструменти, се установява ограничение в рамките на максимум 25 % от общия размер на приноса от програмата, за който са поети задължения за финансовия инструмент. Разпоредбата на член 22, параграф 1, буква а) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 предвижда, че в декларацията, която се подава всяко тримесечие, се посочва размерът на допустимите публични разходи, действително изплатени от разплащателната агенция по време на всяко тримесечие в съответствие с параграф 2 от същия член. Сумите, изплатени от разплащателната агенция в рамките на финансовите инструменти, следва да бъдат декларирани пред Комисията при спазване на ограничението от 25 % и при условие че е била постигната съответната, свързана с изпълнението, етапна цел. Първата декларация пред Комисията в рамките на ограничението от 25 % се открива с подписването на споразумението за финансиране и последващото плащане към финансовия инструмент. Следващите траншове трябва да бъдат декларирани пред Комисията след постигане на съответния процент на отпуснати суми в съответствие с член 41 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. В случая с Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) това означава, че разплащателната агенция може да декларира само 25 % от планирания общ размер на приноса за тримесечие. По тази причина изглежда, че правилата, установени в член 22, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 908/2014, не са подходящи за начина, по който се предвижда финансовите инструменти да бъдат управлявани между държавите членки и Комисията в съответствие с Регламент (ЕС) № 1303/2013, и е необходимо те да бъдат съответно изменени.

(3)

Опитът показва, че с цел да се облекчи административната тежест за държавите членки при събиране на вземанията следва да бъде установен определен праг за невъзстановяване на лихви.

(4)

В член 30, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 се предвижда, че документите и счетоводната информация, използвани за целите на уравняването на сметки, трябва да се изпратят на Комисията на хартиен носител заедно с електронно копие. С цел да се облекчи административната тежест за държавите членки и Комисията, да се оптимизира анализът на документите и да се ограничи рискът от несъответствия в използваните данни, от държавите членки следва да се изисква да представят само електронни документи, като използват електронен подпис. Това изискване следва да намери място и в текста на декларацията за управлението, поместена в приложение I към посочения регламент за изпълнение. За да се избегне евентуално забавяне при предаването на документите в случай на технически трудности, свързани с въвеждането на електронния подпис, следва през първата година на прилагане на това ново задължение да се допусне възможността за представяне на подписани документи, предадени по електронен път.

(5)

Съгласно член 31, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 формата и съдържанието на счетоводната информация, посочена в член 30, параграф 1, буква в) от същия регламент, както и начинът на изпращането ѝ до Комисията са предвидените в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1758 на Комисията (4). Опитът показва, че формата и съдържанието на счетоводната информация е необходимо да бъдат изменяни всяка година, което поражда административна тежест и риск от забавяния. Поради това, от съображения за опростяване и за да се даде възможност за навременно определяне на съответните технически спецификации, е целесъобразно да се позволи, считано от финансовата 2019 година, Комисията да предоставя на разположение и да актуализира образците и свързаните с тях технически спецификации за счетоводната информация, след като съответно уведомява Комитета по земеделските фондове преди началото на всяка финансова година. Също така е целесъобразно да се определят общите изисквания към тези технически спецификации.

(6)

В член 34, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 се предвижда, че когато Комисията счита, че разходите не са направени в съответствие с правилата на Съюза, тя съобщава констатациите си на съответната държава членка, като в съобщението също така се предвижда насрочване на двустранна среща в срок от четири месеца след изтичането на срока за отговор от държавата членка. През този период е необходимо да бъдат предприети някои административни стъпки, като например превод на отговора на държавата членка, анализ на Комисията на представената от държавата членка информация, изготвяне на поканата за двустранната среща на националния език на държавата членка и подготовка за срещата. Опитът от последните две години показва, че четиримесечният срок в повечето случаи не е достатъчен, за да бъдат резултатни проведените срещи. С цел да се даде възможност за по-добра подготовка на двустранната среща срокът за нейното провеждане следва да бъде удължен на пет месеца. Подобно удължаване ще се прилага само във връзка със запитвания, при които съобщението по реда на посочения член 34, параграф 2 все още не е било изпратено към момента на влизане в сила на настоящия регламент, за да се избегне евентуално нарушение на процедурата по текущи запитвания.

(7)

Член 34, параграф 3, трета алинея от Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 съдържа изискването в срок от шест месеца след изпращането на протокола от двустранната среща Комисията да съобщи заключенията си на държавата членка. Крайният срок е определен само с оглед на протокола от двустранната среща при хипотезата, че такава среща вече е била проведена. В посочения регламент за изпълнение не се определя изрично съответен срок за изпращане на съобщението, в случай че дадена държава членка прецени, че не е необходима двустранна среща. Поради това въпросната разпоредба следва да бъде допълнително пояснена в това отношение, като се определи съответна начална точка за периода от шест месеца, когато не е необходима двустранна среща.

(8)

В член 34, параграф 9 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 се предвижда, че в надлежно обосновани случаи срокът, посочен в параграфи 3, 4 и 5 от същия член, може да бъде удължен. В член 34, параграф 2 от посочения регламент за изпълнение е предвиден определен срок за провеждането на двустранната среща, като е възможно в надлежно обосновани случаи да се наложи посоченият срок да бъде удължен. Поради това член 34, параграф 9 от посочения регламент за изпълнение следва да бъде съответно изменен.

(9)

Съгласно член 111, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 държавите членки са длъжни да публикуват информация за бенефициерите на Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, която съдържа, наред с другото, изплатените суми по всяка мярка, финансирана от тези фондове през съответната финансова година, както и естеството и описанието на всяка мярка. В член 57 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 на Комисията са посочени сведенията, които трябва да се публикуват във връзка с тези мерки и се прави позоваване на списъка от приложение XIII към същия регламент за изпълнение, в който се съдържат въпросните мерки.

(10)

Приложение XIII към Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 следва да бъде изменено, за да се вземе под внимание необходимостта от включване в списъка и на извънредните мерки, необходими за справяне с положението на пазара по силата на член 220, параграф 1 и член 221, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета (5). Тези извънредни мерки се разглеждат като мерки в подкрепа на селскостопанските пазари в съответствие с член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1306/2013. Поради това е целесъобразно да се измени точка 10 от приложение XIII към Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014. Освен това вече не е приложима помощта за сектора на бубарството, упомената в точка 3 в списъка от посоченото приложение, предвид това, че член 111 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (6) е отменен с Регламент (ЕС) № 1308/2013, считано от 1 януари 2014 г., и че всички свързани с нея финансови задължения и плащания към бенефициери вече са приключили. Поради това позоваването на помощта за сектора на бубарството следва да бъде съответно заличено от този списък.

(11)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 следва да бъде съответно изменен,

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по земеделските фондове,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 се изменя, както следва:

1)

в член 7, параграф 3 четвъртото изречение се заменя със следното:

„По отношение на съществените проверки, включително методите за формиране на извадки, сертифициращите органи могат да прилагат проверки с двойно предназначение между одитните цели.“;

2)

в член 22, параграф 2 се добавя следната трета алинея:

„Що се отнася до финансовите инструменти, създадени в съответствие с член 38, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, разходите се декларират във връзка с референтните срокове, посочени в първа алинея, след като бъдат изпълнени условията за всяко следващо заявление за междинно плащане, залегнали в член 41, параграф 1 от посочения регламент.“;

3)

в член 27, параграф 1 се добавя следното изречение:

„Държавите членки могат да решат да не изискват възстановяване на лихвата, когато размерът на лихвата не надвишава 5 EUR.“;

4)

в член 30 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Документите и счетоводната информация, посочени в параграф 1, се изпращат на Комисията най-късно до 15 февруари на годината, следваща края на финансовата година, за която се отнасят. Документите по букви а), б) и г) от същия параграф се представят по електронен път в съответствие с формата и при условията, установени от Комисията съгласно член 24.

Тези документи трябва да носят задължително електронен подпис по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета (*1). За документите, свързани с финансовата 2017 година, Комисията може да приеме подписани документи, предадени в електронен вид.

(*1)  Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 73).“;"

5)

в член 31 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Формата и съдържанието на счетоводната информация, посочена в член 30, параграф 1, буква в), се предоставят на разположение на държавите членки от Комисията посредством образци чрез информационните системи.

Комисията предоставя на разположение и актуализира образците и свързаните технически спецификации за счетоводната информация, след като съответно уведомява Комитета по земеделските фондове преди началото на всяка финансова година.

Техническите спецификации включват:

а)

изискванията във връзка с годишните данни към отделната счетоводна информация (таблица Х);

б)

спецификацията относно прехвърлянето на компютърни файлове за разходи по линия на ЕФГЗ и ЕЗФРСР;

в)

описанията на полетата с данни (aide-memoire);

г)

структурата на бюджетните кодове на ЕЗФРСР.“;

6)

член 34 се изменя, както следва:

а)

в параграф 2 първата алинея се заменя със следното:

„Когато в резултат на дадено проучване Комисията счита, че разходите не са направени в съответствие с правилата на Съюза, тя съобщава констатациите си на съответната държава членка, като уточнява необходимите корективни мерки за гарантиране на бъдещото спазване на тези правила и посочва текущата степен на финансова корекция, която счита, че отговаря на нейните констатации на съответния етап от процедурата. В съобщението също така се предвижда насрочване на двустранна среща в срок от пет месеца след изтичането на срока за отговор от държавата членка. Съобщението се позовава на настоящия член.“;

б)

в параграф 3 се добавя следната четвърта алинея:

„Ако държава членка уведоми Комисията, че не е необходима двустранна среща, шестмесечният срок започва да тече от датата на получаване от Комисията на това уведомление.“

в)

параграф 9 се заменя със следното:

„9.   Комисията може да удължи сроковете, посочени в параграфи 2—5, в надлежно обосновани случаи, за които уведомява съответната държава членка.“;

7)

приложение I се заменя с текста на приложението към настоящия регламент;

8)

приложение XIII се изменя, както следва:

а)

точка 3 се заличава;

б)

точка 10 се заменя със следното:

„10.

Мерките, въведени съгласно член 219, параграф 1, член 220, параграф 1 и член 221, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 като мерки в подкрепа на селскостопанските пазари в съответствие с член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1306/2013.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 януари 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 на Комисията от 6 август 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметките, правилата за проверките, обезпеченията и прозрачността (ОВ L 255, 28.8.2014 г., стр. 59).

(3)  Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1758 на Комисията от 27 септември 2017 г. за определяне на формата и съдържанието на счетоводната информация, която се представя на Комисията за целите на уравняването на сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР, както и за целите на мониторинга и прогнозирането (ОВ L 250, 28.9.2017 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671).

(6)  Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО

(по член 3)

Долуподписаният/ата …, директор на Разплащателна агенция…, представям счетоводните отчети на тази разплащателна агенция за финансовата година от 16/10/хх до 15/10/хх+1.

Декларирам, въз основа на собствената си преценка и на информацията, с която разполагам, включително, наред с другото, резултатите от работата, извършена от службата за вътрешен одит, че:

представените и предадени в електронен формат счетоводни отчети представляват, доколкото ми е известно, вярно, пълно и точно отражение на разходите и приходите за горепосочената финансова година. Декларирам по-специално, че всички известни ми задължения, авансови плащания, гаранции и запаси са включени в тези счетоводни отчети и всички събрани приходи по линия на ЕФГЗ и ЕЗФРСР са надлежно кредитирани в полза на съответните фондове,

съм въвел/въвела система, осигуряваща разумна увереност относно законността и редовността на съответните трансакции, по-специално относно факта, че допустимостта на заявленията, а по отношение на развитието на селските райони — и процедурата по отпускане на помощта, се управляват, контролират и документират в съответствие с разпоредбите на Съюза;

Осчетоводените разходи са използвани по предназначение, както е определено в Регламент (ЕС) № 1306/2013.

Освен това потвърждавам, че са взети ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите съгласно член 58 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, които са съобразени с установените рискове.

Въпреки това по отношение на горепосочената увереност изразявам следните резерви:

Накрая, потвърждавам, че не са ми известни неоповестени проблеми, които биха могли да навредят на финансовите интереси на Съюза.

Подпис


Top