Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0050

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/50 на Комисията от 11 януари 2018 година за изменение за 280-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда

C/2018/0208

OJ L 7, 12.1.2018, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/50/oj

12.1.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 7/35


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/50 НА КОМИСИЯТА

от 11 януари 2018 година

за изменение за 280-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда (1), и по-специално член 7, параграф 1, буква а) и член 7а, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 са изброени лицата, групите и образуванията, обхванати от мерките за замразяване на средства и икономически ресурси съгласно посочения регламент.

(2)

На 26 декември 2017 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации реши да заличи едно вписване и да измени едно вписване в списъка на лицата, групите и образуванията, спрямо които следва да се прилага замразяване на средства и икономически ресурси. Поради това приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 януари 2018 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Началник на Службата за инструментите в областта на външната политика


(1)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както следва:

(1)

Вписването „Zayn Al-Abidin Muhammad Hussein (известен още като: a) Abu Zubaida, б) Abd Al-Hadi Al-Wahab, в) Zain Al-Abidin Muhammad Husain, г) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, д) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, е) Abu Zubaydah, ж) Tariq Hani). Дата на раждане: 12.3.1971 г. Месторождение: Рияд, Саудитска Арабия. Гражданство: палестинско. Друга информация: а) близък сътрудник на Осама бин Ладен, подпомагащ пътуването на терористи; б) арестуван в Съединените американски щати през юли 2007 г. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.“ В категорията „Физически лица“ се заличава.

(2)

Вписването „Seifallah Ben-Hassine (известен също като: a) Seif Allah ben Hocine; б) Saifallah ben Hassine; в) Sayf Allah 'Umar bin Hassayn; г) Sayf Allah bin Hussayn; д) Abu Iyyadh al-Tunisi; е) Abou Iyadh el-Tounsi; ж) Abu Ayyad al-Tunisi; з) Abou Aayadh; и) Abou Iyadh). Дата на раждане: 8.11.1965 г. Месторождение: Тунис, Тунис. Гражданство: тунизийско. Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, буква и): 23.9.2014 г.“ в категорията „Физически лица“се заменя се със следното:

„Seifallah Ben Omar Ben Mohamed Ben Hassine (известен също като a) Seif Allah ben Hocine; б) Saifallah ben Hassine; в) Sayf Allah 'Umar bin Hassayn; г) Sayf Allah bin Hussayn; д) Abu Iyyadh al-Tunisi; е) Abou Iyadh el-Tounsi; ж) Abu Ayyad al-Tunisi; з) Abou Aayadh; и) Abou Iyadh; й) Seifallah ben Amor ben Hassine). Адрес: a) 60 Rue de la Libye, Hammam Lif, Ben Arous, Тунис; б) Либия (възможно местонахождение през юли 2017 г.). Дата на раждане: 8.11.1965 г. Месторождение: Тунис, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: номер в Тунис G557170, издаден на 16 ноември 1989 г. Национален идентификационен номер: Тунизийска национална лична карта № 05054425, издадена на 3.5.2011 г. (издадена в Hammam Lif). Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, буква и): 23.9.2014 г.“


Top