EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018O0014

Насоки (ЕС) 2018/797 на Европейската централна банка от 3 май 2018 година относно предоставянето на услуги за управление на резерви в евро от Евросистемата на централни банки и държави извън еврозоната и на международни организации (преработен текст) (ЕЦБ/2018/14)

OJ L 136, 1.6.2018, p. 81–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2021; отменен от 32021O0564 . Latest consolidated version: 01/04/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2018/797/oj

1.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 136/81


НАСОКИ (ЕС) 2018/797 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 3 май 2018 година

относно предоставянето на услуги за управление на резерви в евро от Евросистемата на централни банки и държави извън еврозоната и на международни организации (ЕЦБ/2018/14)

(преработен текст)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално членове 12.1, 14.3 и 23 от него,

като има предвид, че:

(1)

Насоки ЕЦБ/2006/4 (1) претърпяха няколко изменения (2). Предвид необходимостта от допълнителни изменения Насоки ЕЦБ/2006/4 следва да бъдат преработени от съображения за яснота.

(2)

Съгласно член 23 във връзка с член 42.4 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Уставът на ЕСЦБ“) Европейската централна банка (ЕЦБ) и националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото, могат да установяват отношения с централните банки и с финансовите институции в други страни и в зависимост от конкретния случай – с международни организации, както и да осъществяват всички видове банкови сделки при отношенията си с трети страни и международни организации.

(3)

При предоставяне на услуги за управление на резерви в евро от Евросистемата на клиенти, независимо от централната банка от Евросистемата, чрез която се предоставят тези услуги, Евросистемата следва да действа като единна система. За тази цел настоящите насоки имат за цел да осигурят, inter alia, че услугите за управление на резерви от Евросистемата се предоставят на стандартизирана основа при хармонизирани условия, че ЕЦБ получава адекватна информация относно тези услуги и че са определени минимални общи характеристики, които се изискват при договорните споразумения с клиентите.

(4)

Цялата информация, данни и документи, изготвяни от и/или обменяни между централни банки от Евросистемата във връзка с услугите за управление на резерви от Евросистемата, имат поверителен характер и са подчинени на условията на член 37 от Устава на ЕСЦБ,

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

Член 1

Определения

За целите на настоящите насоки:

1)

„всички видове банкови сделки“ включва предоставянето на услуги за управление на резерви от Евросистемата на клиенти;

2)

„упълномощен персонал на ЕЦБ“ означава такива лица в ЕЦБ, които са определени от Изпълнителния съвет като упълномощени да изпращат и получават информацията, която трябва да бъде предоставяна в рамките на услугите за управление на резерви от Евросистемата;

3)

„централни банки“ включват паричните органи;

4)

„клиент“ означава централна банка или държава (включително орган на публична власт или държавна агенция) извън еврозоната, или международна организация, на която централна банка от Евросистемата предоставя услуги за управление на резерви от Евросистемата;

5)

„централни банки от Евросистемата“ са ЕЦБ и националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото;

6)

„услуги за управление на резерви от Евросистемата“ означава услугите за управление на резерви, изброени в член 2, които могат да бъдат предоставяни от централни банки от Евросистемата на клиенти и които дават възможност на клиентите да управляват изцяло резервите си чрез една централна банка от Евросистемата;

7)

„доставчик на услуги от Евросистемата“ означава централна банка от Евросистемата, която се задължава да предоставя пълния набор от услуги за управление на резерви от Евросистемата;

8)

„доставчик на отделни услуги“ означава централна банка от Евросистемата, която не се задължава да предоставя пълния набор от услуги за управление на резерви от Евросистемата;

9)

„международна организация“ означава организация, различна от институциите и органите на Съюза, създадена със или съгласно международен договор;

10)

„потенциален клиент“ означава централна банка или държава (включително орган на публична власт или държавна агенция) извън еврозоната, или международна организация, която е започнала преговори с доставчик на услуги от Евросистемата или с доставчик на отделни услуги с намерение за установяване на делови взаимоотношения и която е получила договор за преговаряне и възможно сключване;

11)

„резерви“ означава допустими активи на клиента, деноминирани в евро, като например парични наличности и всички ценни книжа, които са включени в списъка с допустимите търгуеми активи, публикуван и ежедневно актуализиран на уебсайта на ЕЦБ, с изключение на:

а)

ценни книжа, попадащи в „категория на дисконтирането V“ (обезпечени с активи ценни книжа);

б)

активи, държани единствено за изпълнение на пенсионни и свързани с тях задължения на клиента към негов бивш или настоящ персонал;

в)

деноминирани в евро активи, държани по специални сметки, открити в централна банка от Евросистемата от клиент за разсрочване на държавен дълг в рамките на международни споразумения;

г)

деноминирани в евро активи на Международния валутен фонд (МВФ), държани по Сметки № 1 и № 2 и в Сметката за ценни книжа на МВФ в централните банки от Евросистемата; и

д)

други категории деноминирани в евро активи, определени от Управителния съвет.

Член 2

Списък на услуги за управление на резерви в евро от Евросистемата

Услугите за управление на резерви в евро от Евросистемата включват следното:

1)

попечителски (за доверително съхранение) сметки за резервите;

2)

следните попечителски (за доверително съхранение) услуги:

а)

извлечения за наличностите към края на месеца с възможност да се предоставят извлечения и на други дати по искане на клиента;

б)

изпращане на извлечения по SWIFT за всички клиенти, които могат да получават извлечения по SWIFT и по друг подходящ начин за клиенти, които не ползват SWIFT;

в)

уведомления за корпоративни действия (например купонни плащания и обратни изкупувания), отнасящи се до притежаваните от клиентите ценни книжа;

г)

обработване на корпоративни действия от името на клиенти;

д)

съдействие при сключването на споразумения между клиенти и представители на трети страни при спазването на определени ограничения във връзка с работата на автоматизираните програми за заемане на ценни книжа;

3)

следните услуги по сетълмент:

а)

сетълмент услуги „доставка без плащане/доставка срещу плащане“ за всички ценни книжа, деноминирани в евро, за които има попечителски сметки;

б)

потвърждаване на сетълмента за всички операции по SWIFT (или по друг подходящ начин, за клиенти, които не ползват SWIFT);

4)

следните касови/инвестиционни услуги:

а)

покупко-продажба на чуждестранна валута от свое име за сметка на клиента, което включва като минимум спот покупки/продажби на евро срещу валути на държави от Г-10 извън еврозоната;

б)

услуги по срочни депозити:

i)

като представител, или

ii)

от свое име;

в)

овърнайт кредитни салда:

i)

първи ред — автоматично инвестиране на ограничена фиксирана сума за един клиент от свое име,

ii)

втори ред — възможност за инвестиране на средства при участници на пазара като представител;

г)

извършване на инвестиции за клиенти в съответствие с техни постоянно валидни инструкции и в съответствие с набора от услуги за управление на резерви от Евросистемата;

д)

изпълнение на нареждания на клиенти за покупки/продажби на ценни книжа на вторичния пазар;

5)

следната услуга по касова сметка:

а)

изпълнение на входящи и изходящи безкасови платежни операции във връзка с услуги за управление на резерви от Евросистемата.

Член 3

Предоставяне на услуги от доставчик на услуги от Евросистемата или доставчик на отделни услуги

1.   В рамките на услугите за управление на резерви от Евросистемата централните банки от Евросистемата се считат за доставчик на услуги от Евросистемата или за доставчик на отделни услуги.

2.   В допълнение към услугите, посочени в член 2, доставчиците на услуги от Евросистемата могат да предлагат на клиенти и други услуги за управление на резерви. Доставчиците на услуги от Евросистемата определят тези услуги индивидуално, като настоящите насоки не се прилагат по отношение на тях.

3.   Настоящите насоки и изискванията за услугите за управление на резерви от Евросистемата се прилагат по отношение на доставчиците на отделни услуги относно една или повече услуги за управление на резерви от Евросистемата, или част от такава услуга, която доставчиците на отделни услуги предоставят и която/които представлява/т част от пълния набор от услуги за управление на резерви от Евросистемата. Освен това доставчиците на отделни услуги могат да предлагат на клиенти и други услуги за управление на резерви, като определят такива услуги на индивидуална основа. Настоящите насоки не се прилагат по отношение на такива услуги.

4.   По отношение на услугите за управление на резерви, предоставяни на клиенти, тези клиенти могат да имат споразумения с няколко централни банки от Евросистемата.

Член 4

Информация относно услугите за управление на резерви от Евросистемата

1.   Централните банки от Евросистемата предоставят на упълномощения персонал на ЕЦБ всяка информация, отнасяща се до предоставянето на услуги за управление на резерви от Евросистемата на нови и настоящи клиенти и уведомяват упълномощения персонал на ЕЦБ, когато потенциален клиент се обърне към тях.

2.   Преди централните банки от Евросистемата да разкрият самоличността на настоящ, нов или потенциален клиент на упълномощения персонал на ЕЦБ, те се стремят да получат съгласието на клиента за това.

3.   Ако не е получено съгласие, съответната централна банка от Евросистемата предоставя на упълномощения персонал на ЕЦБ исканата информация, без да разкрива самоличността на клиента.

Член 5

Забрана и преустановяване на услуги за управление на резерви от Евросистемата

1.   ЕЦБ поддържа за справка от централните банки от Евросистемата списък с настоящи, нови или потенциални клиенти, чиито резерви са засегнати от заповед за блокиране на средства или друга подобна мярка, наложена от една от държавите членки на Европейския съюз въз основа на резолюция на Съвета за сигурност на ООН или от Съюза.

2.   Ако въз основа на мярка или решение, различно от упоменатите в параграф 1, прието по причини, свързани с националната политика или националния интерес от централна банка от Евросистемата или от държавата членка, в която се намира, централната банка от Евросистемата преустанови предоставянето на услуги за управление на резерви от Евросистемата на настоящ клиент или откаже да предоставя такива услуги на нов или потенциален клиент, същата централна банка от Евросистемата незабавно уведомява за това упълномощения персонал на ЕЦБ. Упълномощеният персонал на ЕЦБ незабавно уведомява за това останалите централни банки от Евросистемата. Всяка такава мярка или решение не възпрепятстват другите централни банки от Евросистемата да предоставят услуги за управление на резерви от Евросистемата на такива клиенти.

3.   Член 4, параграфи 2 и 3 се прилагат по отношение на всяко разкриване на самоличността на настоящ, нов или потенциален клиент, извършено съгласно параграф 2. При липсата на съгласие от клиента разкриването на самоличността на клиента на други централни банки от Евросистемата се извършва само, когато такова разкриване би било в съответствие с приложимото право.

Член 6

Отговорност за услугите за управление на резерви от Евросистемата

1.   Всяка централна банка от Евросистемата носи отговорност за изпълнението на всяко договорно споразумение с клиентите си, което счита за необходимо за предоставяне на услугите за управление на резерви от Евросистемата.

2.   Всяка централна банка от Евросистемата, която предоставя услугите за управление на резерви от Евросистемата или част от тях на свои клиенти, носи отговорност за такива услуги при условията на специфични разпоредби, които са приложими към или договорени от централна банка от Евросистемата.

Член 7

Минимални общи характеристики в договорните споразумения с клиенти

Централните банки от Евросистемата гарантират, че техните договорни споразумения с клиенти са съгласувани с настоящите насоки и със следните минимални общи характеристики. Договорните споразуменията следва да:

а)

предвиждат, че контрагентът на клиента е централната банка от Евросистемата, с която клиентът е сключил споразумение за предоставяне на услуги за управление на резерви от Евросистемата или част от тях, и че такова споразумение не поражда само по себе си права или претенции на клиента спрямо друга централна банка от Евросистемата;

б)

препраща към притежавани от контрагентите на клиентите връзки, които могат да се използват за сетълмент на ценни книжа, и съответните рискове при използването на връзки, които на са допустими за операциите по паричната политика;

в)

препраща към факта, че определени сделки в рамките на услугите за управление на резерви от Евросистемата се извършват на базата на полагане на максимални усилия;

г)

препраща към факта, че централната банка от Евросистемата може да прави предложения към клиентите си относно времето и изпълнението на дадена сделка, за да се избегнат противоречия с паричната политика и политиката на обменния курс на Евросистемата, и че тази централна банка от Евросистемата няма да носи отговорност за последствията, които тези предложения могат да имат за клиента;

д)

препраща към факта, че таксите, които централните банки от Евросистемата начисляват на клиентите си за предоставянето на услугите за управление на резерви от Евросистемата, подлежат на преразглеждане от Евросистемата, и че клиентите, в съответствие с приложимото право, са обвързани от промените в таксите, които могат да последват от тези преразглеждания;

е)

предвиждат, че клиентът потвърждава на централната банка от Евросистемата, че той спазва правото на Съюза и националните закони за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризъм, доколкото те се прилагат спрямо него, включително указанията на компетентните органи, и че той не участва в каквато и да било форма на изпиране на пари или финансиране на тероризъм.

Член 8

Роля на ЕЦБ

ЕЦБ координира общото предоставяне на услуги за управление на резерви от Евросистемата и свързаната с това информационна рамка. Всяка централна банка от Евросистемата, която стане доставчик на услуги от Евросистемата или която прекрати статута си на такъв, информира ЕЦБ за това.

Член 9

Отмяна

1.   Считано от 1 октомври 2018 г., Насоки ЕЦБ/2006/4 заедно с последващите им изменения, посочени в приложение I, се отменят.

2.   Позоваванията на отменените насоки се считат за позовавания на настоящите насоки, като се четат съгласно таблицата на съответствията в приложение II.

Член 10

Действие и изпълнение

1.   Настоящите насоки пораждат действие на датата, на която националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото, бъдат уведомени за тях.

2.   Централните банки от Евросистемата са длъжни да спазват настоящите насоки от 1 октомври 2018 г.

Член 11

Адресати

Адресати на настоящите насоки са всички централни банки от Евросистемата.

Съставено във Франкфурт на Майн на 3 май 2018 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  Насоки ЕЦБ/2006/4 от 7 април 2006 г. относно предоставянето на услуги за управление на резерви в евро от Евросистемата на централни банки и държави извън еврозоната и на международни организации (ОВ L 107, 20.4.2006 г., стр. 54).

(2)  Вж. приложение I.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОТМЕНЕНИТЕ НАСОКИ И СПИСЪК НА ТЕХНИТЕ ПОСЛЕДВАЩИ ИЗМЕНЕНИЯ

Насоки ЕЦБ/2006/4 (ОВ L 107, 20.4.2006 г., стр. 54).

Насоки ЕЦБ/2009/11 (ОВ L 139, 5.6.2009 г., стр. 34).

Насоки ЕЦБ/2013/14 (ОВ L 138, 24.5.2013 г., стр. 19).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЯТА

Насоки ЕЦБ/2006/4

Настоящите насоки

Член 1

Член 1

Член 2

Член 2

Член 3

Член 3

Член 4

Член 4

Член 5

Член 5

Член 6

Член 6

Член 7

Член 7

Член 8

Член 8

Член 9

Членове 9—11


Top