Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L1846

Директива (ЕС) 2018/1846 на Комисията от 23 ноември 2018 година за изменение на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари, за да се вземе предвид научно-техническият прогрес (Текст от значение за ЕИП.)

C/2018/7686

OJ L 299, 26.11.2018, p. 58–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/1846/oj

26.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 299/58


ДИРЕКТИВА (ЕС) 2018/1846 НА КОМИСИЯТА

от 23 ноември 2018 година

за изменение на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари, за да се вземе предвид научно-техническият прогрес

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно вътрешния превоз на опасни товари (1), и по-специално член 8, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Раздел I.1 от приложение I, раздел II.1 от приложение II и раздел III.1 от приложение III към Директива 2008/68/ЕО се отнасят до разпоредбите, утвърдени в международните споразумения относно вътрешния автомобилен, железопътен и вътрешноводен превоз на опасни товари, както е предвидено в член 2 от въпросната директива.

(2)

Разпоредбите на тези международни споразумения се актуализират на всеки две години. Следователно техните последно изменени текстове се прилагат от 1 януари 2019 г. с преходен период до 30 юни 2019 г.

(3)

Раздел I.1 от приложение I, раздел II.1 от приложение II и раздел III.1 от приложение III към Директива 2008/68/ЕО следва да бъдат съответно изменени.

(4)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Комитета по превоз на опасни товари,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения на Директива 2008/68/ЕО

Директива 2008/68/ЕО се изменя, както следва:

1.

В приложение I раздел I.1 се заменя със следното:

„I.1   ADR

Приложения A и Б към ADR, приложими от 1 януари 2019 г., като се разбира, че където е уместно „договаряща страна“ се заменя с „държава членка.“;

2.

В приложение II раздел II.1 се заменя със следното:

„II.1   RID

Приложението към RID, съдържащо се в допълнение В към COTIF, приложимо от 1 януари 2019 г., като се разбира, че където е уместно „RID договаряща държава“ се заменя с „държава членка.“;

3.

В приложение III раздел III.1 се заменя със следното:

„III.1   ADN

Приложените регламенти към ADN, приложими от 1 януари 2019 г., както и член 3, букви е) и з) и член 8, параграфи 1 и 3 от ADN, като се разбира, че където е уместно „договаряща страна“ се заменя с „държава членка.“

Член 2

Транспониране

1.   Най-късно до 30 юни 2019 г. държавите членки привеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за спазване на настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Начините на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 23 ноември 2018 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Violeta BULC

Член на Комисията


(1)  ОВ L 260, 30.9.2008 г., стр. 13.


Top