EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L0852

Директива (ЕС) 2018/852 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки (текст от значение за ЕИП)

PE/12/2018/REV/2

OJ L 150, 14.6.2018, p. 141–154 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/852/oj

14.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 150/141


ДИРЕКТИВА (ЕС) 2018/852 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 30 май 2018 година

за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),

като имат предвид, че:

(1)

Управлението на отпадъците в Съюза следва да се усъвършенства, с цел да се опазва, съхранява и подобрява качеството на околната среда, да се опазва човешкото здраве, да се гарантира разумното, ефективно и рационално използване на природните ресурси, да се насърчават принципите на кръговата икономика, да се засилва употребата на енергията от възобновяеми източници, да се увеличава енергийната ефективност, да се намалява зависимостта на Съюза от вносни ресурси, да се предоставят нови икономически възможности и да се допринася за дългосрочна конкурентоспособност. По-ефективното използване на ресурсите би довело също така до значителни нетни икономии за предприятията, публичните органи и потребителите в рамките на Съюза, като същевременно се намаляват общите годишни емисии на парникови газове.

(2)

Целите, установени в Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4) за оползотворяването и рециклирането на опаковки и отпадъци от опаковки, следва да бъдат изменени чрез увеличаване на рециклирането на отпадъците от опаковки, за да отразяват по-добре стремежа на Съюза за преминаване към кръгова икономика.

(3)

Освен това, за да се осигури по-голяма съгласуваност в правото на Съюза в областта на отпадъците, определенията в Директива 94/62/ЕО следва да се уеднаквят, когато е приложимо, с тези от Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5), която се прилага по отношение на отпадъците като цяло.

(4)

Предотвратяването на отпадъци е най-ефективният начин за подобряване на ресурсната ефективност и за намаляване на въздействието на отпадъците върху околната среда. Поради това е важно държавите членки да предприемат подходящи мерки, за да насърчават увеличаването на дела на опаковките за многократна употреба, пуснати на пазара, и повторната употреба на опаковките. Тези мерки могат да включват използването на схеми за връщане на депозит и други стимули, като например определянето на количествени цели, вземането предвид на повторната употреба за постигането на целите за рециклиране и диференцирани финансови вноски за опаковките за многократна употреба съгласно схемите на разширена отговорност на производителя по отношение на опаковките. Държавите членки следва да предприемат мерки за стимулиране на използването на опаковки за многократна употреба и за постигане на намаляване на потреблението на опаковки, които не са рециклируеми, и на прекомерното опаковане.

(5)

Тъй като повторната употреба води до избягване на пускането на нови опаковки на пазара и на повишаването на количествата на генерираните отпадъци от опаковки, опаковките за многократна употреба, които се пускат на пазара за първи път, и дървените опаковки, които се поправят за повторна употреба, следва да се вземат предвид във връзка с постигането на съответните цели за рециклиране на опаковки.

(6)

Държавите членки следва да въведат подходящи стимули за прилагането на йерархията на отпадъците, включително икономически инструменти и други мерки. Подобни мерки следва да са насочени към свеждане до минимум на въздействието на опаковките и отпадъците от опаковки върху околната среда от гледна точка на жизнения цикъл, като се вземат предвид, по целесъобразност, ползите от използването на материали на биологична основа и на материали, подходящи за многократно рециклиране. Мерките за повишаване на обществената осведоменост относно предимствата, произтичащи от опаковките, изработени от рециклирани материали, може да допринесат за разширяване на сектора за рециклиране на отпадъците от опаковки. Когато е използването на опаковки за еднократна употреба е наложително, за да се гарантират хигиената на храните и здравето и безопасността на потребителите, държавите членки следва да предприемат мерки за осигуряване на рециклирането на тези опаковки.

(7)

Насърчаването на устойчива биоикономика може да допринесе за намаляване на зависимостта на Съюза от вносни суровини. Подлежащите на рециклиране опаковки на биологична основа и подлежащите на компостиране биоразградими опаковки може да представляват възможност за стимулиране на възобновяемите източници за производство на опаковки, когато е доказано, че те са от полза от гледна точка на жизнения цикъл.

(8)

Нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, независимо дали в градовете, на сушата, в реките и моретата, или на друго място, има преки и косвени отрицателни последици за околната среда, благосъстоянието на гражданите и икономиката, и разходите за почистването им представляват ненужна икономическа тежест за обществото. Много от най-често намираните на плажовете предмети включват отпадъци от опаковки и имат дългосрочно въздействие върху околната среда, като същевременно засягат туризма и общественото ползване на тези природни зони. Освен това наличието на отпадъци от опаковки в морската околна среда нарушава приоритетния ред в йерархията на отпадъците, по-специално чрез избягване на повторната употреба, рециклирането и друго оползотворяване.

(9)

Категорични екологични, икономически и социални ползи биха произтекли от допълнителното завишаване на целите, установени в Директива 94/62/ЕО, във връзка с рециклирането на отпадъци от опаковки. Следва да се гарантира, че икономически ценните отпадъчни материали се оползотворяват във все по-голяма степен и ефективно чрез подходящо управление на отпадъците и в съответствие с йерархията на отпадъците, както е установено в Директива 2008/98/ЕО и че те постъпват обратно в европейската икономика, като така се осъществява напредък по отношение на изпълнението на съобщението на Комисията от 4 ноември 2008 г. относно „Инициатива за суровините — посрещане на нашите основни потребности от растеж и работни места в Европа“ и към създаването на кръгова икономика.

(10)

Много държави членки все още не са създали изцяло необходимата инфраструктура за управление на отпадъците. Ето защо е от основно значение да се определят ясни дългосрочни цели на политиката, за да се избегне блокирането на рециклируеми материали на по-ниските нива на йерархията на отпадъците.

(11)

С настоящата директива се определят дългосрочни цели за управлението на отпадъците в Съюза и се предоставят ясни насоки на икономическите оператори и държавите членки за инвестициите, необходими за постигането на тези цели. При разработването на националните си планове за управление на отпадъците и при планирането на инвестициите в инфраструктура за управление на отпадъците, държавите членки следва да използват по разумен начин инвестициите, включително чрез фондовете на Съюза, като дават предимство на предотвратяването, включително повторната употреба и рециклирането, в съответствие с йерархията на отпадъците.

(12)

В резултат на комбинирането на целите за рециклирането и ограниченията за депонирането, установени в Директива 2008/98/ЕО и Директива 1999/31/ЕО на Съвета (6), повече няма да е необходимо да се определят цели за оползотворяването на енергия и максимални цели за рециклирането на отпадъци от опаковки.

(13)

Отделни цели следва да се определят за рециклирането на черни метали и алуминий, за да се постигнат значителни икономически и екологични ползи, тъй като по-голямото количество рециклиран алуминий би довело до значителни икономии на енергия и намаляване на емисии от въглероден диоксид. Съществуващата цел за рециклирането на металните опаковки следва да се раздели на отделни цели за тези два вида отпадъци.

(14)

Целите за рециклиране за 2030 г. по отношение на опаковките следва да бъдат разгледани с оглед на тяхното запазване или, по целесъобразност, увеличаване. При това преразглеждане следва да се обърне внимание и на конкретни потоци на отпадъци от опаковки, като например битови, търговски и промишлени отпадъци от опаковки, както и на отпадъци от смесени опаковки.

(15)

Изчисляването на целите за рециклиране следва да се основава на теглото на отпадъците от опаковки, които постъпват за рециклиране. По принцип действителното измерване на теглото на отпадъците от опаковки, които се отчитат като рециклирани, следва да се извършва на мястото, където отпадъците от опаковки постъпват за рециклиране. Въпреки това, с цел да се ограничи административната тежест, следва на държавите членки да се позволи, при спазването на строги условия и чрез дерогация от общото правило, да определят теглото на рециклираните отпадъци от опаковки въз основа на измерване на изходните материали от всички дейности по сортиране. Загубите на материали, които възникват преди постъпването на отпадъците за рециклиране, например поради сортиране или други предварителни дейности, не следва да бъдат включвани в количеството на отпадъците, които се отчитат като рециклирани. Тези загуби могат да бъдат определени въз основа на електронни регистри, технически спецификации, подробни правила за изчисляване на средните проценти на загуба за различните потоци от отпадъци или други еквивалентни мерки. Държавите членки следва да докладват относно тези мерки в докладите за проверка на качеството, придружаващи данните, които те докладват на Комисията относно рециклирането на отпадъци. Препоръчително е средните проценти на загуба да се определят индивидуално за отделните съоръжения за сортиране и да бъдат свързани с различните основни видове отпадъци, различните източници (като битови или търговски), различните схеми за събиране и различните видове процеси на сортиране. Средните проценти на загуба следва да се използват само в случаите, когато не са налични други надеждни данни, по-специално по отношение на превоза и износа на отпадъци. От теглото на отчетените като рециклирани отпадъци следва да не се приспада загубата на тегло на материалите или веществата, дължаща се на процеси на физическа или химическа преработка, присъщи на дейностите по рециклиране, при които отпадъците от опаковки реално се преработват в продукти, материали или вещества.

(16)

Когато отпадъчните материали от опаковки престават да бъдат отпадъци в резултат на евентуална подготвителна операция преди действителната им преработка, тези материали могат да се отчитат като рециклирани, ако са предназначени за последваща преработка в продукти, материали или вещества за първоначалната им цел или за други цели. Крайните отпадъчни материали, които са предназначени за използване като гориво или други средства за получаване на енергия, за насипване или обезвреждане или за употреба при дейности със същата цел като оползотворяването на отпадъци, различни от рециклирането, следва да не се вземат предвид при оценката за постигането на целите на рециклирането.

(17)

При изчисляване на процента на рециклиране за аеробното или анаеробното третиране на биоразградимите отпадъци от опаковки, количеството отпадъци, което постъпва за аеробно или анаеробно третиране, може да се отчита като рециклирано, при условие че това третиране води до изходни материали, които се използват като рециклирани продукти, материали или вещества. Изходните материали от това третиране най-често са компост или ферментационни продукти, но биха могли да се вземат предвид и някои други изходни материали, ако те съдържат сравними количества рециклирано съдържание, в зависимост от количеството на третираните биоразградими отпадъци от опаковки. В други случаи, в съответствие с определението за рециклиране, преработката на биоразградими отпадъци от опаковки в материали, предназначени да бъдат използвани като гориво или други средства за получаване на енергия, да бъдат обезвредени или да бъдат използвани при дейности със същата цел като оползотворяването на отпадъци освен рециклирането, следва да не се вземат предвид при оценката за постигането на целите на рециклирането.

(18)

При износ на отпадъци от опаковки от Съюза за рециклиране, държавите членки следва да използват ефективно правомощията за извършване на проверки, предвидени в член 50, параграф 4в от Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета (7), като изискват доказателствени документи, за да проверят дали товарът е предназначен за дейности по оползотворяване, които са в съответствие с член 49 от посочения регламент, и следователно дали този товар се управлява по екологосъобразен начин в съоръжение, функциониращо съгласно стандарти за защита на човешкото здраве и околната среда, които са приблизително равностойни на стандартите, определени в законодателството на Съюза. При изпълнението на тази задача държавите членки могат да си сътрудничат с други заинтересовани страни, като например компетентни органи в държавата на местоназначение, контролни органи на независима трета страна или организации, упражняващи задълженията за разширена отговорност на производителя от името на производителите на продукти, създадени съгласно схемите на разширена отговорност на производителя, които могат да извършват физически и други проверки на съоръжения в трети държави. В доклада за проверка на качеството, придружаващ данните относно постигането на целите, държавите членки следва да докладват за мерките за изпълнение на задължението да се гарантира, че отпадъците изнесени от Съюза се третират при условия, които до голяма степен са равностойни на тези, изисквани в съответното право на Съюза в областта на околната среда.

(19)

За да се осигури по-добро, по-своевременно и по-уеднаквено прилагане на настоящата директива и с оглед на проактивното установяване на всички слабости при прилагането, следва да се създаде система за доклади за ранно предупреждение, с помощта на която да се откриват пропуските и да се предприемат действия преди настъпването на сроковете за изпълнение на целите.

(20)

Тъй като количеството и вида на използваните опаковки обикновено зависи по-скоро от избора на производителя, отколкото на потребителя, следва да бъдат създадени схеми за разширена отговорност на производителя. Наличието на ефективни схеми на разширена отговорност на производителя може да има положително въздействие върху околната среда чрез намаляване на образуването на отпадъци от опаковки и увеличаване на разделното събиране и рециклирането. Въпреки че схеми на разширена отговорност на производителите по отношение на опаковките вече съществуват в повечето държави членки, съществуват големи различия в начина, по който те са организирани, тяхната ефективност и в обхвата на отговорността на производителите. Поради това правилата относно разширената отговорност на производителя, установени в Директива 2008/98/ЕО следва да се прилагат по отношение на схемите на разширена отговорност на производителите на опаковки.

(21)

С цел да се повиши предотвратяването на отпадъци от опаковки, да се намали тяхното въздействие върху околната среда и да се насърчават висококачествени рециклирани материали, като същевременно се гарантира функционирането на вътрешния пазар, избягват се пречки пред търговията и се избягват нарушения и ограничения на конкуренцията в рамките на Съюза, основните изисквания на Директива 94/62/ЕО и на приложение II към нея следва да бъдат преразгледани, и ако е необходимо – изменени, за да бъдат засилени изискванията с оглед на подобряване на проектирането за повторна употреба и висококачественото рециклиране на опаковките.

(22)

Данните, докладвани от държавите членки, са от основно значение за Комисията при оценката на спазването на правото на Съюза в областта на отпадъците от държавите членки. Качеството, надеждността и съпоставимостта на данните следва да се подобрят чрез въвеждането на единна входна точка за всички данни за отпадъците, отмяната на неактуалните изисквания за докладване на данни, сравнителното оценяване на националните методики за докладване на данни и въвеждането на доклад за проверка на качеството на данните.

(23)

Докладите за прилагането, които държавите членки изготвят на всеки три години, не се оказаха ефективен инструмент за проверка на спазването на разпоредбите или за гарантиране на правилното им прилагане и пораждат ненужни административни тежести. По тази причина е целесъобразно да се отменят разпоредбите, съгласно които държавите членки трябва да изготвят такива доклади. Вместо това мониторингът на спазването на разпоредбите следва да се основава изключително на данните, които държавите членки докладват всяка година на Комисията.

(24)

Надеждността на докладването на данните относно управлението на отпадъците е от основно значение за ефективното прилагане и за осигуряването на съпоставимост на данните между държавите членки. Поради това, при докладване относно постигането на целите, установени в Директива 94/62/ЕО, така както е изменена с настоящата директива, държавите членки следва да използват най-актуалните правила, разработени от Комисията и методиките, разработени от съответните компетентни национални органи, отговарящи за изпълнението на настоящата директива.

(25)

С цел допълване или изменение на Директива 94/62/ЕО на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с член 11, параграф 3, член 19, параграф 2 и член 20 от посочената директива, така както са изменени с настоящата директива. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (8). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(26)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнението на Директива 94/62/ЕО, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия по отношение на член 5, параграф 4, член 6а, параграф 9, член 12, параграф 3г и член 19, параграф 1 от нея, така както са изменени с настоящата директива. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (9).

(27)

Доколкото целите на настоящата директива, а именно, от една страна, да се предотврати евентуално въздействие на опаковките и отпадъците от опаковки върху околната среда или такова въздействие да се намали, като по този начин се предостави високо ниво на опазване на околната среда и от друга страна, да се осигури функционирането на вътрешния пазар и да се предотвратят пречки пред търговията, нарушаването и ограничаването на конкуренцията в ЕС, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради обхвата и последиците от мерките могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(28)

Поради това Директива 94/62/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(29)

Съгласно междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове (10), техниката на преработване е подходящо средство за гарантиране на четливостта на законодателството на Съюза на постоянна и обща основа, като не позволява разпространяването на изолирано изменение на актове, което често прави правните актове трудни за разбиране. Освен това в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество трите институции потвърдиха своя ангажимент да използват законодателната техника на преработването във връзка с изменението на действащото законодателство по-често. Следователно, с оглед на факта, че Директива 94/62/ЕО вече беше изменена шест пъти, би било целесъобразно тази директива да бъде преработена в близко бъдеще.

(30)

В съответствие със Съвместната политическа декларация от 28 септември 2011 г. на държавите членки и на Комисията относно обяснителните документи (11), държавите членки са поели ангажимент в обосновани случаи да прилагат към съобщението за своите мерки за транспониране един или повече документи, обясняващи връзката между компонентите на дадена директива и съответстващите им части от националните инструменти за транспониране. По отношение на настоящата директива законодателят смята, че предоставянето на тези документи е обосновано,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения

Директива 94/62/ЕО се изменя, както следва:

1)

В член 1, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   За тази цел настоящата директива установява мерки, насочени приоритетно към предотвратяване на образуването на отпадъци от опаковки и като допълнителни основни принципи, към повторна употреба на опаковките, към рециклиране и други форми на оползотворяване на отпадъците от опаковки, и следователно към намаляване на окончателното обезвреждане на такива отпадъци, с цел да се спомогне за прехода към кръгова икономика.“

2)

Член 3 се изменя, както следва:

а)

в точка 1 се заличава следният текст:

„Ако е целесъобразно, Комисията разглежда и, когато е необходимо, преразглежда обяснителните примери за определението за опаковка, посочени в приложение I. Като приоритет се разглеждат следните артикули: CD- и видео кутии, саксии за цветя, тръби и цилиндри, около които се навиват еластични материали, хартия за самозалепващи се етикети и опаковъчна хартия. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 21, параграф 3.“;

б)

точка 2 се заменя със следното:

„2.

„отпадъци от опаковки“ означава всяка опаковка или опаковъчен материал, обхванат от определението за отпадъци, установено в член 3 от Директива 2008/98/ЕИО, с изключение на производствени отпадъци;“

в)

вмъкват се следните точки:

„2а.

„опаковки за многократна употреба“ означава опаковки, създадени, проектирани и пуснати на пазара с цел да претърпят в рамките на своя жизнен цикъл многократни промени или преобразуване, като се пълнят отново или се използват за същата цел, за която са били създадени;

2б.

„смесени опаковки“ означава опаковки, произведени от два или повече слоя от различни материали, които не могат да бъдат разделени ръчно и образуват една съставна единица, състояща се от вътрешна приемна част и външна обвивка, която се пълни, съхранява, транспортира и изпразва като такава;

2в.

прилагат се определенията за „отпадък“, „управление на отпадъци“, „събиране“, „разделно събиране“, „предотвратяване“, „повторна употреба“, „третиране“, „оползотворяване“, „рециклиране“, „обезвреждане“ и „схема на разширена отговорност на производителя“, установени в член 3 от Директива 2008/98/ЕО.“;

г)

точки 3 — 10 се заличават.

3)

Член 4 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Държавите членки осигуряват, в допълнение към мерките, предприети в съответствие с член 9, прилагането на други превантивни мерки за предотвратяване на образуването на отпадъци от опаковки и за свеждане до минимум на въздействието на опаковките върху околната среда.

Такива други превантивни мерки могат да се състоят в национални програми, в стимули, предоставяни чрез схемите на разширена отговорност на производителя за намаляване до минимум на въздействието на опаковките върху околната среда или в други подобни действия, които се приемат, ако е целесъобразно, след консултации със стопанските субекти, организации на потребителите и екологични организации и са предназначени за обобщаване и възползване от опита от многобройните инициативи, подети в държавите членки, в областта на предотвратяването.

Държавите членки използват икономически инструменти и други мерки, за да предоставят стимули за прилагането на йерархията на отпадъците, като например посочените в приложение IVa към Директива 2008/98/ЕС, или други подходящи инструменти и мерки.“;

б)

параграф 3 се заличава.

4)

Член 5 се заменя със следното:

„Член 5

Повторна употреба

1.   В съответствие с йерархията на отпадъците, установена в член 4 от Директива 2008/98/ЕО, държавите членки предприемат мерки за насърчаване на увеличаването на дела на опаковките за многократна употреба, пуснати на пазара, и на системите за повторна употреба на опаковките по безопасен за околната среда начин и в съответствие с Договора, без да се излагат на риск хигиената на храните или безопасността на потребителите. Тези мерки могат да включват, inter alia:

а)

използването на схеми за връщане на депозит;

б)

определянето на качествени или количествени цели;

в)

използването на икономически стимули;

г)

установяване на минимален процент за опаковките за многократна употреба, пускани на пазара всяка година, за всеки поток от опаковки.

2.   Държавите членки могат да решат да постигнат коригирано равнище на целите, посочени в член 6, параграф 1, букви е) — и), за дадена година, като вземат предвид средния дял на търговските опаковки за многократна употреба, пуснати на пазара за първи път и повторно използвани като част от система за повторна употреба на опаковките през предходните три години.

Коригираното равнище се изчислява чрез изваждане:

а)

от целите, посочени в член 6, параграф 1, букви е) и з), на дела на търговските опаковки за многократна употреба, посочени в първата алинея от настоящия параграф, от общия брой на търговските опаковки, пуснати на пазара, и

б)

от целите, посочени в член 6, параграф 1, букви ж) и и), на дела на търговските опаковки за многократна употреба, посочени в първата алинея от настоящия параграф, направени от съответния опаковъчен материал, от общия брой на търговските опаковки от този материал, пуснати на пазара.

При изчисляването на съответното коригирано равнище на целите могат да се вземат предвид не повече от пет процентни пункта от този дял.

3.   Държавите членки могат да вземат предвид количествата дървени опаковки, поправени с цел повторна употреба, при изчисляването на целите, посочени в член 6, параграф 1, буква е), буква ж), подточка ii), буква з) и буква и), подточка ii).

4.   За да се гарантират еднакви условия за прилагането на параграфи 2 и 3 от настоящия член, Комисията приема в срок до 31 март 2019 г. актове за изпълнение за установяване на правила за изчисляване, проверка и докладване на данни, и за изчисляване на целите съгласно параграф 3 от настоящия член. Посочените актове за изпълнение се приемат. в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 21, параграф 2.

5.   Не по-късно от 31 декември 2024 г. Комисията проучва данните относно опаковките за многократна употреба, предоставени от държавите членки в съответствие с член 12 и приложение III, с цел разглеждане на възможностите за въвеждането на количествени цели за повторната употреба на опаковки, включително правилата за изчисление, и всякакви допълнителни мерки за насърчаване на повторната употреба на опаковки. За тази цел Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, придружен, ако е целесъобразно, от законодателно предложение.“

5)

Член 6 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 се добавят следните букви:

„е)

не по-късно от 31 декември 2025 г. минимум 65 % от теглото на всички отпадъци от опаковки ще бъдат рециклирани;

ж)

не по-късно от 31 декември 2025 г. ще бъдат изпълнени следните минимални цели, изразени в тегловни проценти, за рециклирането по отношение на долупосочените специфични материали, които се съдържат в отпадъците от опаковки:

i)

50 % за пластмасата;

ii)

25 % за дървесината;

iii)

70 % за черните метали;

iv)

50 % за алуминия;

v)

70 % за стъклото;

vi)

75 % за хартията и картона;

з)

не по-късно от 31 декември 2030 г. минимум 70 % от теглото на всички отпадъци от опаковки ще се рециклират;

и)

не по-късно от 31 декември 2030 г. ще бъдат изпълнени следните минимални цели, изразени в тегловни проценти, за рециклирането по отношение на следните специфични материали, които се съдържат в отпадъците от опаковки:

i)

55 % за пластмасата;

ii)

30 % за дървесината;

iii)

80 % за черните метали;

iv)

60 % за алуминия;

v)

75 % за стъклото;

vi)

85 % за хартията и картона.“;

б)

вмъкват се следните параграфи:

„1а.   Без да се засягат разпоредбите на параграф 1, букви е) и з), държава членка може да отложи сроковете за постигане на целите, посочени в параграф 1, буква ж), подточки i)—vi) и параграф 1, буква и), подточки i)—vi), до пет години при следните условия:

а)

дерогацията е ограничена до най-много 15 процентни пункта от една цел или се разделя между две цели,

б)

процентът на рециклиране за една цел не намалява под 30 % в резултат от дерогацията,

в)

процентът на рециклиране за една от целите, посочени в параграф 1, буква ж), подточки v) и vi) и параграф 1, буква и), подточки v) и vi), не намалява под 60 % в резултат от дерогацията, и

г)

най-късно 24 месеца преди съответния срок, установен в параграф 1, буква ж) или буква и) от настоящия член, държавата членка уведомява Комисията за намерението си да отложи съответния срок и представи план за изпълнение в съответствие с приложение IV към настоящата директива. Държавите членки могат да съчетаят този план с план за изпълнение, представен съгласно член 11, параграф 3, буква б) от Директива 2008/98/ЕО.

1б.   В срок от три месеца от получаването на плана за изпълнение, представен съгласно параграф 1а, буква г), Комисията може да поиска от дадена държава членка да преразгледа този план, ако Комисията счете, че планът не отговаря на изискванията, установени в приложение IV. Съответната държава членка представя преразгледан план в срок от три месеца от датата на получаване на искането на Комисията.

1в.   Най-късно до 31 декември 2024 г. Комисията прави преглед на целите, установени в параграф 1, букви з) и и), с оглед на поддържането или, по целесъобразност, на увеличаването на целите. За тази цел Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, придружен, ако е целесъобразно, от законодателно предложение.“;

в)

параграфи 2, 3, 5, 8 и 9 се заличават.

6)

Вмъква се следният член:

„Член 6а

Правила относно изчисляването на степента на постигане на целите

„1.   За целите на изчисляването на това дали са постигнати целите, установени в член 6, параграф 1, букви е)—и):

а)

държавите членки изчисляват теглото на образуваните и рециклираните отпадъци от опаковки през дадена календарна година. Образуваните отпадъци от опаковки в дадена държава членка могат да се считат за равни на количеството на опаковките, пуснати на пазара през същата година в тази държава членка;

б)

теглото на рециклираните отпадъци от опаковки се изчислява като теглото на опаковките, превърнали се в отпадъци, които, след като са били подложени на всички необходими дейности по проверка, сортиране и други предварителни дейности по отстраняване на отпадъчни материали, които не са обект на по-нататъшно преработване, и за да се гарантира висококачествено рециклиране, се включват в процес на рециклиране, при което отпадъчните материали фактически се преработват в продукти, материали или вещества.

2.   За целите на параграф 1, буква а), теглото на рециклираните отпадъци от опаковки се измерва при включването на отпадъците в процеса на рециклиране.

Чрез дерогация от първа алинея, теглото на рециклираните отпадъците от опаковки може да бъде измерено след каквато и да е дейност по сортиране, при условие че:

а)

тези изходни отпадъци са рециклирани впоследствие;

б)

теглото на материалите или веществата, които са отстранени от процесите по други дейности, предхождащи дейността по рециклиране, и не са рециклирани впоследствие, не се включва в теглото на отпадъците, отчитани като рециклирани.

3.   Държавите членки създават ефективна система за качествен контрол и проследимост на отпадъците от опаковки, за да се гарантира спазването на условията по параграф 1, буква а) от настоящия член и параграф 2, букви а) и б) от настоящия член. За да се гарантират надеждността и точността на събраните данни относно рециклираните отпадъци от опаковки, системата може да се състои от електронни регистри, създадени съгласно член 35, параграф 4 от Директива 2008/98/ЕО, от технически спецификации за изискванията относно качеството на сортираните отпадъци или в процент на средни загуби при сортирането на отпадъците, който варира съответно за различните видове отпадъци и различните практики по управление на отпадъците. Процентът на средни загуби се прилага само когато не могат да бъдат получени надеждни данни по друг начин и се изчислява въз основа на правилата за изчисление, които са определени в приетия съгласно член 11а, параграф 10 от Директива 2008/98/ЕО делегиран акт.

4.   За да се изчисли дали целите по член 6, параграф 1, букви е)—и) са постигнати, количеството биоразградими отпадъци от опаковки, подложени на аеробно или анаеробно третиране, може да се отчита като рециклирано, когато от това третиране се образуват компост, ферментационни продукти или други изходни материали, при които теглото на рециклираните отпадъци е подобно на теглото на входящите отпадъци, и които предстои да бъдат използвани като рециклиран продукт, материал или вещество. Когато изходните материали се използват върху земна повърхност, държавите членки могат да ги считат за рециклирани само ако тяхното използване води до ползи за селското стопанство или до подобряване на екологичното състояние.

5.   Количеството отпадъчни материали от опаковки, които са престанали да бъдат отпадъци в резултат на евентуална подготвителна операция преди действителната им преработка, могат да се отчитат като рециклирани, ако тези материали са предназначени за последваща преработка в продукти, материали или вещества, които да бъдат използвани за първоначалната им цел или за други цели. Въпреки това крайните отпадъчни материали, предназначени да бъдат използвани като гориво или други средства за получаване на енергия, или за изгаряне, насипване или депониране, не се отчитат във връзка с постигането на целите на рециклирането.

6.   За да се изчисли дали целите по член 6, параграф 1, букви е)—и) са постигнати, държавите членки може да вземат предвид рециклирането на метали, разделени след изгаряне на отпадъци, в съотношение, съответстващо на дяла на изгорените опаковки от отпадъци, при условие че рециклираните метали отговарят на определени критерии за качество, посочени в акта за изпълнение, приет съгласно член 11а, параграф 9 от Директива 2008/98/ЕО.

7.   Отпадъците от опаковки, изпращани към друга държава членка за целите на рециклиране в съответната друга държава членка, се вземат предвид с оглед на постигането на целите по член 6, параграф 1, букви е) — и) само от страна на държавата членка, в която отпадъците от опаковки са събрани.

8.   Отпадъците от опаковки, изнасяни извън Съюза, се вземат предвид с оглед на постигането на целите по член 6, параграф 1 от настоящата директива отстрана на държавата членка, в която те са събрани, само ако са изпълнени изискванията по параграф 3 от настоящия член и ако, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета (*1), износителят може да докаже, че при превоза на отпадъци са спазени изискванията на посочения регламент и че третирането на отпадъците от опаковки извън Съюза е било извършено при условия, които са равностойни в голяма степен на изискванията на съответното право на Съюза в областта на околната среда.

9.   За да се гарантират еднакви условия за прилагането на параграфи 1—5 от настоящия член, Комисията приема в срок до 31 март 2019 г. актове за изпълнение за установяване на правила за изчисляване, проверка и докладване на данни, по-специално относно теглото на образуваните отпадъци от опаковки. Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 21, параграф 2.

(*1)  Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци (ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1).“"

7)

Вмъква се следният член:

„Член 6б

Доклад за ранно предупреждение

1.   Комисията, в сътрудничество с Европейската агенция за околна среда, изготвя доклади относно напредъка във връзка с постигането на целите, определени в член 6, параграф 1, букви е—и), не по-късно от три години преди всеки от посочените в тези разпоредби срокове.

2.   Докладите по параграф 1 включват:

а)

оценка на постигането на целите от всяка държава членка;

б)

списък на държавите членки, за които съществува риск да не постигнат целите в рамките на съответните срокове, като този списък се придружава от подходящи препоръки към съответните държави членки;

в)

примери за най-добри практики, които се използват в целия Съюз, които биха могли да дадат насоки за стъпките към постигане на целите.“

8)

Член 7 се заменя със следното:

„Член 7

Системи за връщане, събиране и оползотворяване

1.   За да постигнат определените в настоящата директива цели, държавите членки предприемат необходимите мерки за гарантиране, че системите са създадени, за да осигурят:

а)

връщане и/или събиране на използвани опаковки и/или отпадъци от опаковки от потребителя, различен от крайния потребител, или от потока отпадъци, за да се насочат те към най-подходящите алтернативи за управление на отпадъците;

б)

повторна употреба или оползотворяване, включително рециклиране на опаковки и/или събрани отпадъци от опаковки.

Тези системи са отворени за участието на стопанските субекти в засегнатите сектори и за участието на компетентните държавни органи. Системите се отнасят също и за внесени продукти съгласно недискриминиращи условия, включително и подробни мерки и митнически тарифи, наложени за достъп до системите, и са създадени така, че да не поставят пречки пред търговията или да нарушават конкуренцията в съответствие с Договора.

2.   Държавите членки гарантират, че до 31 декември 2024 г. се установяват схеми на разширена отговорност на производителя за всички опаковки съгласно членове 8 и 8а от Директива 2008/98/ЕО.

3.   Мерките, посочени в параграфи 1 и 2, представляват част от политиката за опаковките и отпадъците от опаковки и отчитат по-специално изискванията относно опазването на околната среда и здравето на потребителя, сигурността и хигиената, защитата на качеството, автентичността и техническите характеристики на опакованите стоки и използваните материали, както и защитата на права във връзка с индустриалната и търговската собственост.

4.   Държавите членки предприемат мерки за насърчаване на висококачествено рециклиране на отпадъците от опаковки и изпълнение на необходимите стандарти за качество за съответните рециклиращи сектори. За тази цел член 11, параграф 1 от Директива 2008/98/ЕО се прилага за отпадъците от опаковки, включително от композитни опаковки.“

9)

В член 9 се добавя следният параграф:

„5.   До 31 декември 2020 г. Комисията проучва възможността за засилване на основните изисквания с цел, inter alia, подобряване на проектирането за повторна употреба и насърчаване на висококачествено рециклиране, както и укрепване на тяхното прилагане. За тази цел Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета, придружен, ако е целесъобразно, от законодателно предложение.“

10)

Член 11 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 21а, за допълване на настоящата директива чрез определяне на условията, при които нивата на концентрация, посочени в параграф 1 от настоящия член, не се прилагат за рециклирани материали и за обвързани продукти, които са в затворена и контролирана верига, както и за да определя видовете опаковки, които са освободени от изискването по параграф 1, трето тире от настоящия член.“

11)

Член 12 се изменя, както следва:

а)

заглавието се заменя с „Информационни системи и докладване на данни“;

б)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Посочените в параграф 1 бази данни включват данните въз основа на приложение III, и предоставят по-специално информация за големината, характеристиките и еволюцията на потоците опаковки и отпадъци от опаковки на равнище отделни държави членки, включително информация за токсичността или опасността, произтичаща от опаковъчните материали и компонентите, използвани при производството им.“;

в)

параграф 3 се заличава;

г)

вмъкват се следните параграфи:

„3а.   Държавите членки докладват на Комисията данните относно изпълнението на член 6, параграф 1, букви а)—и), и данните относно опаковките за многократна употреба за всяка календарна година.

Те докладват данните по електронен път в рамките на 18 месеца от края на годината на докладване, за която се събират данните. Данните се докладват във формàта, определен от Комисията въз основа на приложение III в съответствие с параграф 3г от настоящия член.

Първият период на докладване относно целите, определени в член 6, параграф 1, букви e)—и), и на данни относно опаковките за многократна употреба започва през първата пълна календарна година след приемането на акта за изпълнение, с който се определя формàтът за докладване в съответствие с параграф 3г от настоящия член, и обхваща данните за този период на докладване.

3б.   Данните, докладвани от държавите членки в съответствие с настоящия член, се придружават от доклад за проверка на качеството и от доклад за предприетите мерки съгласно член 6а, параграфи 3 и 8, включително подробна информация относно средните проценти на загуба, когато е приложимо.

3в.   Комисията прави преглед на данните, докладвани в съответствие с настоящия член, и публикува доклад относно резултатите от направения преглед. Докладът съдържа оценка на организацията на събирането на данните, на източниците на данните и на методиката, използвана в държавите членки, както и на пълнотата, надеждността, навременността и последователността на тези данни. В оценката може да се съдържат специфични препоръки с цел подобрение. Докладът се изготвя след първото докладване на данните от държавите членки и след това на всеки четири години.

3г.   До 31 март 2019 г., Комисията приема актове за изпълнение за установяване на формàта за докладване на данните в съответствие с параграф 3а от настоящия член. За целите на докладването на данни относно прилагането на член 6, параграф 1, букви а)—д) от настоящата директива, държавите членки използват формàта, определен в Решение 2005/270/ЕО на Комисията (*2). Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 21, параграф 2 от настоящата директива.

(*2)  Решение 2005/270/ЕО на Комисията от 22 март 2005 г. за установяване на формати, свързани със системата от база данни съгласно Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно опаковките и отпадъците от опаковки (ОВ L 86, 5.4.2005 г., стр. 6).“;"

д)

параграф 5 се заличава.

12)

Член 17 се заличава.

13)

Член 19 се заменя със следното:

„Член 19

Адаптиране към научно-техническия прогрес

1.   Комисията приема актовете за изпълнение, необходими за адаптиране към научно-техническия прогрес на системата за идентификация по член 8, параграф 2 и член 10, втора алинея, шесто тире. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 21, параграф 2.

2.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 21а, за да изменя обяснителните примери за определянето на опаковките, посочени в приложение I.“

14)

Член 20 се заменя със следното:

„Член 20

Специфични мерки

На Комисията се предоставя правомощието да приема, в съответствие с член 21а, делегирани актове за допълване на настоящата директива, необходими за преодоляване на трудностите при прилагане на разпоредбите на настоящата директива, по-специално по отношение на инертните опаковъчни материали, пуснати на пазара в много малки количества (т.е. приблизително 0,1 % от теглото) в Съюза, първичните опаковки за медицински изделия и фармацевтични продукти, малките и луксозните опаковки.“

15)

Член 21 се заменя със следното:

„Член 21

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитета, създаден по силата на член 39 от Директива 2008/98/ЕО. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (*3).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Когато комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта на акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

(*3)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).“"

16)

Вмъква се следният член:

„Член 21а

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 11, параграф 3, член 19, параграф 2 и член 20, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 4 юли 2018 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 11, параграф 3, член 19, параграф 2 и член 20, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*4).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 11, параграф 3, член 19, параграф 2 и член 20, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

(*4)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“"

17)

Приложения II и III се изменят, както е установено в приложението към настоящата директива.

18)

Приложение IV се добавя, както е установено в приложението към настоящата директива.

Член 2

Транспониране

1.   Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива до 5 юли 2020 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива. Комисията информира за това останалите държави членки.

Член 3

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Страсбург на 30 май 2018 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

Л. ПАВЛОВА


(1)  ОВ C 264, 20.7.2016 г., стр. 98.

(2)  ОВ C 17, 18.1.2017 г., стр. 46.

(3)  Позиция на Европейския парламент от 18 април 2018 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 22 май 2018 г.

(4)  Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г. относно опаковките и отпадъците от опаковки (ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 10).

(5)  Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).

(6)  Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци (ОВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1).

(7)  Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци (ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1).

(8)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(9)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(10)  ОВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1.

(11)  ОВ C 369, 17.12.2011 г., стр. 14.


ПРИЛОЖЕНИЕ

1)   

Приложение II се изменя, както следва:

а)

в точка 1, второто тире се заменя със следното:

„—

Опаковката е направена, произведена и пусната в търговски оборот по такъв начин, че да позволи повторната употреба или оползотворяване, включително рециклиране, в съответствие с йерархията на отпадъците, и да се намали до минимум въздействието ѝ върху околната среда, когато се обезвреждат отпадъци от опаковки или остатъчни вещества от операции с такива отпадъци.“;

б)

в точка 3 букви в) и г) се заменят със следното:

„в)

Опаковки, възстановими за друга употреба под формата на тор от отпадъци

Отпадъците от опаковки, обработени с цел получаване на тор, са от такова биоразграждащо се естество, което не пречи на отделното събиране и на процеса или дейността за биоразграждане, в които се въвежда.

г)

Биоразграждащи се опаковки

Биоразграждащите се отпадъци от опаковки са от такова естество, че са в състояние да претърпят физично, химично, термично или биологично разлагане от вид, при който по-голямата част от крайната получена тор в крайна сметка се разлага на въглероден двуокис, биомаса и вода. Разградимите чрез окисляване пластмасови опаковки не се считат за биоразграждащи се опаковки.“

2)   

Приложение III се изменя, както следва:

а)

в таблици 1 и 2 всеки от редовете със заглавие „Метал“ се заменя с два реда със заглавия съответно „Черни метали“ и „Алуминий“;

б)

таблица 2 се изменя както следва:

i)

заглавието на втората колона „Количество използвани опаковки“ се заменя с „Количество опаковки, пуснати на пазара за пръв път“;

ii)

заглавието на третата колона „Опаковки за многократна употреба“ се заменя с „Опаковки за многократна употреба“;

iii)

след третата колона се добавя следното:

„Търговски опаковки за многократна употреба

Количество

Проценти“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в)

в таблици 3 и 4 всеки от редовете със заглавие „Метални опаковки“ се заменя с два реда със заглавия съответно „Опаковки от черни метали“ и „Алуминиеви опаковки“.

3)   

Добавя се следното приложение:

„ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, КОЙТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДСТАВИ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 6, ПАРАГРАФ 1А, БУКВА Г)

Планът за изпълнение, който следва да се представи съгласно член 6, параграф 1а, буква г), съдържа следното:

1.

оценка на минали, настоящи и прогнозни проценти на рециклиране, депониране и други видове третиране на отпадъци от опаковки и на потоците, от които се състоят;

2.

оценка на прилагането на плановете за управление на отпадъците и програмите за предотвратяване на образуването на отпадъци в съответствие с членове 28 и 29 от Директива 2008/98/ЕО;

3.

причините, поради които държавата членка счита, че не би могла да постигне съответната цел, посочена в член 6, параграф 1, букви ж) и и), в рамките на определения за нея срок, и оценка на допълнителния срок, необходим за постигането на тази цел;

4.

мерките, необходими за постигане на целите, посочени в член 6, параграф 1, букви ж) и и) от настоящата директива, приложими за държавата членка в рамките на допълнителния срок, включително подходящи икономически инструменти и други мерки, за да се предоставят стимули за прилагането на йерархията на отпадъците, както е определено в член 4, параграф 1 от и приложение IVа към Директива 2008/98/ЕО;

5.

график за изпълнението на мерките, определени в точка 4, определяне на органа, компетентен за тяхното изпълнение, и оценка на индивидуалния им принос за постигането на целите, приложими в случай на удължаване на крайния срок;

6.

информация относно финансирането за управлението на отпадъците в съответствие с принципа „замърсителят плаща“;

7.

мерки за подобряване на качеството на данните, когато е целесъобразно, с оглед на по-добро планиране и мониторинг на изпълнението в сферата на управление на отпадъците.“


Top