EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L0739

Делегирана директива (ЕС) 2018/739 на Комисията от 1 март 2018 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на олово като легиращ елемент за стомана (Текст от значение за ЕИП. )

C/2018/1094

OJ L 123, 18.5.2018, p. 103–105 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2018/739/oj

18.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 123/103


ДЕЛЕГИРАНА ДИРЕКТИВА (ЕС) 2018/739 НА КОМИСИЯТА

от 1 март 2018 година

за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на олово като легиращ елемент за стомана

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (1), и по-специално член 5, параграф 1, буква а) от нея,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Директива 2011/65/ЕС държавите членки са длъжни да гарантират, че електрическо и електронно оборудване, което е пуснато на пазара, не съдържа олово.

(2)

Съгласно точка 6, буква а) от приложение III към Директива 2011/65/ЕС използването на олово като легиращ елемент за инструментална стомана и в поцинкована стомана с тегловно съдържание на олово до 0,35 % се освобождава от ограничението за употреба до 21 юли 2016 г. Комисията получи заявление за подновяване на освобождаването за категориите 1 — 7 и 10 преди 21 януари 2015 г. в съответствие с член 5, параграф 5 от Директива 2011/65/ЕС.

(3)

Оловото се добавя към стоманата като подобрител на обработваемостта чрез рязане за промишленото производство. То притежава смазващ ефект, който улеснява дълбокото пробиване и високоскоростните операции. Поцинковането е процес на полагане на защитно цинково покритие върху стоманата за предотвратяване на корозия.

(4)

Въпреки че за някои специфични приложения има безоловна стомана, замяната в останалите приложения понастоящем е научно и технически неосъществима. Допълнително стесняване на обхвата на освобождаването се оказа понастоящем неосъществимо поради голямата сложност на веригата на доставка.

(5)

При поцинкованите стомани оловото все още е необходимо само в партидно горещо поцинкованата стомана при по-ниска концентрация вследствие на напредъка в технологиите.

(6)

Тъй като за съответните приложения от категории 1 — 7 и 10 понастоящем няма достатъчно надеждни алтернативи, нито вероятност такива алтернативи да бъдат пуснати на пазара в близко бъдеще, и тъй като при горещо поцинкованата стомана съдържанието на олово се дължи на онечиствания от рециклиран цинк, за двете приложения е оправдан срок на действие на освобождаването до 21 юли 2021 г., като по-кратък срок може да доведе до ненужна административна тежест за промишлеността. За категориите, различни от категории 1 — 7 и 10, съществуващото освобождаване е валидно през сроковете на действие, посочени в член 5, параграф 2, втора алинея от Директива 2011/65/ЕС.

(7)

Поради това Директива 2011/65/ЕС следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение III към Директива 2011/65/ЕС се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 30 юни 2019 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Те прилагат тези разпоредби, считано от 1 юли 2019 г.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваването се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 1 март 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 88.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение III към Директива 2011/65/ЕС точка 6, буква а) се заменя със следното:

„6, а)

Олово като легиращ елемент за инструментална стомана и в поцинкована стомана с тегловно съдържание на олово до 0,35 %

Изтича на:

21 юли 2021 г. за категории 8 и 9, различни от медицински изделия за инвитро диагностика и промишлени прибори за контрол и управление,

21 юли 2023 г. за категория 8 — медицински изделия за инвитро диагностика,

21 юли 2024 г. за категория 9 — промишлени прибори за контрол и управление, и за категория 11.

6, а) - I

Олово като легиращ елемент за инструментална стомана с тегловно съдържание на олово до 0,35 % и в елементи от партидно горещо поцинкована стомана с тегловно съдържание на олово до 0,2 %

Изтича на 21 юли 2021 г. за категории 1 — 7 и 10.“


Top