Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L0410

Директива (ЕС) 2018/410 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2018 година за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел засилване на разходоефективните намаления на емисии и на нисковъглеродните инвестиции, и на Решение (ЕС) 2015/1814 (Текст от значение за ЕИП. )

OJ L 76, 19.3.2018, p. 3–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/410/oj

19.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 76/3


ДИРЕКТИВА (ЕС) 2018/410 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 14 март 2018 година

за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел засилване на разходоефективните намаления на емисии и на нисковъглеродните инвестиции, и на Решение (ЕС) 2015/1814

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 192, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4) въведе в Съюза система за търговия с квоти за емисии на парникови газове, с цел да се насърчи намалението на емисии на парникови газове по разходоефективен и икономически ефективен начин.

(2)

През октомври 2014 г. Европейският съвет пое ангажимент за намаляване до 2030 г. на общите емисии на парникови газове в Съюза с най-малко 40 % спрямо нивата от 1990 г. За реализирането на тези намаления на емисиите следва да допринесат всички сектори на икономиката, а целта трябва да бъде постигната по най-разходоефективен начин чрез намаление в системата за търговия с емисии на ЕС („СТЕ на ЕС“), възлизащо през 2030 г. на 43 % спрямо нивата от 2005 г. Това бе потвърдено в планирания национално определен ангажимент за намаление на емисиите на Съюза и неговите държави членки, подаден в Секретариата на Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации по изменението на климата (РКООНИК) на 6 март 2015 г.

(3)

Парижкото споразумение, прието на 12 декември 2015 г. в рамките на РКООНИК („Парижкото споразумение“), влезе в сила на 4 ноември 2016 г. Страните по споразумението се договориха да поддържат покачването на глобалната средна температура далече под 2 °C в сравнение с прединдустриалните стойности и да полагат усилия за ограничаването ѝ до 1,5 °C над тези стойности. Страните по Парижкото споразумение се договориха също периодично да правят преглед на неговото изпълнение, за да оценяват колективния напредък към постигането на общата цел на Парижкото споразумение и неговите дългосрочни цели.

(4)

В съответствие с ангажимента на съзаконодателите, изразен в Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5) и Решение № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6), всички сектори на икономиката следва да допринесат за намаляването на емисиите на парникови газове. Съгласно Парижкото споразумение Съюзът и неговите държави членки са възприели цел за намаляване на емисиите за цялата икономика. В ход са усилия за намаляване на емисиите от международното морско корабоплаване чрез Международната морска организация (ИМО), които следва да бъдат насърчавани. ИМО е започнала процедура за приемане през 2018 г. на първоначална стратегия за намаляване на емисиите на парникови газове от международното корабоплаване. Приемането на амбициозна цел за намаляване на емисиите като част от тази първоначална стратегия стана належащо и е важно, за да се гарантира, че международното корабоплаване допринася с полагащия му се дял към усилията, необходими за постигане на целта за далеч под 2 °C, договорена с Парижкото споразумение. Комисията следва да прави редовен преглед в това отношение и да докладва поне веднъж годишно на Европейския парламент и на Съвета за напредъка, постигнат в ИМО по амбициозната цел за намаляване на емисиите и съпътстващите мерки за осигуряване на надлежния принос на сектора към усилията, необходими за изпълнение на договорените с Парижкото споразумение цели. Действията от страна на ИМО или Съюза следва да започнат от 2023 г., включително подготвителната работа за приемането и изпълнението, както и да се осъществи надлежно разглеждане от всички заинтересовани страни.

(5)

Европейският съвет от октомври 2014 г. потвърди в своите заключения, че една добре функционираща и реформирана СТЕ на ЕС с инструмент за стабилизиране на пазара ще бъде основният европейски инструмент за постигането на целта за намаление с най-малко 40 %, при коефициент на годишно намаление от 2,2 % за периода от 2021 г. нататък. Европейският съвет потвърди също, че няма да изтича срокът на безплатните квоти и че съществуващите мерки ще продължат да се прилагат и след 2020 г. за предотвратяване на риска от изместване на въглеродни емисии вследствие на политиката за климата, докато не бъдат предприети сравними усилия от други големи икономики, без да се намалява делът на квотите, продавани чрез търг. Делът на продаваните чрез търг квоти следва да бъде зададен в Директива 2003/87/EО в процентно изражение, с оглед да се подобри сигурността при планирането във връзка с инвестиционните решения, да се повиши прозрачността и да стане цялостната система по-проста и лесно разбираема.

(6)

Ключов приоритет на Съюза е създаването на устойчив енергиен съюз, който да осигурява на гражданите и на промишлените отрасли сигурно, устойчиво, конкурентоспособно и достъпно снабдяване с енергия. За постигането на тази цел е необходимо да продължат амбициозните действия в областта на климата посредством СТЕ на ЕС в качеството ѝ на крайъгълен камък на политиката на Съюза в областта на климата, като също е необходимо да се осигури напредък по останалите аспекти на енергийния съюз. Реализирането на амбициозните цели, определени в рамката на Съюза за политиките в областта на климата и енергетиката за периода до 2030 г., допринася за осигуряването на разумна цена за въглеродните емисии и за продължаване на стимулирането на разходоефективни намаления на емисиите на парникови газове.

(7)

В член 191, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) има изискване политиката на Съюза да се основава на принципа „замърсителят плаща“ и на това основание в Директива 2003/87/ЕО е предвиден постепенен преход към разпределяне на всички квоти за емисии посредством продажба чрез търг. Предотвратяването на изместването на въглеродни емисии е основание за временното отлагане на разпределянето на квотите единствено посредством продажба чрез търг, а целенасоченото безплатно разпределяне на квоти за промишлеността е обосновано от гледна точка на преодоляването на реалните рискове от увеличаване на емисиите на парникови газове в трети държави, в които промишлеността не е обект на сравними ограничения на емисиите, докато не бъдат предприети сравними мерки на политиката в областта на климата от други големи икономики.

(8)

Продажбата чрез търг на квоти продължава да бъде общото правило, а безплатното разпределяне представлява изключение. В изготвената от Комисията оценка на въздействието се посочва, че делът на квотите, подлежащи на продажба чрез търг, е 57 % за периода 2013—2020 г. По принцип този дял следва да остане 57 %. Той е съставен от квоти, продавани чрез търг от името на държавите членки, включително квоти, които са заделени за нови участници, но не са разпределени, квоти за модернизиране на производството на електроенергия в някои държави членки и квоти, които ще бъдат продадени чрез търг на по-късен етап, тъй като са включени в резерва за стабилност на пазара, създаден с Решение (ЕС) 2015/1814 на Европейския парламент и на Съвета (7). В този дял следва да се включат 75 милиона квоти, използвани за подкрепа на иновациите. В случай че търсенето на безплатно разпределяни квоти създаде необходимост да се приложи единен коефициент за междусекторна корекция преди 2030 г., делът на квотите, подлежащи на разпределяне посредством продажба чрез търг през десетгодишния период, започващ на 1 януари 2021 г., следва да бъде намален с до 3 % от общото количество квоти. За целите на солидарността, растежа и междусистемната свързаност, 10 % от квотите, предназначени за продажба чрез търг от държавите членки, следва да бъдат разпределени между тези държави членки, чийто брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението по пазарни цени не надвишава 90 % от средния за Съюза през 2013 г., а останалата част от квотите следва да се разпределя между всички държави членки на базата на верифицираните емисии. Действието на дерогацията по отношение на това разпределение в периода 2013—2020 г. за някои държави членки със средно равнище на доход на глава от населението, надхвърлящо с повече от 20 % средното равнище за Съюза, следва да изтече.

(9)

Отчитайки взаимодействието между политиките за климата на равнището на Съюза и на национално равнище, държавите членки следва да разполагат с възможността да отменят квоти от обема, предназначен за продажба чрез търг, в случай на закриване на мощности за производство на електроенергия на тяхна територия. За да се гарантира предвидимост за операторите и участниците на пазара по отношение на количеството квоти, налични за продажба чрез търг, възможността за отменяне на квотите в такива случаи следва да се ограничи до количество, отговарящо на средните верифицирани емисии от въпросната инсталация през период, обхващащ пет години преди закриването.

(10)

За да се запазят екологичните ползи от намаляването на емисиите в Съюза, докато действията на трети държави не осигурят на промишлеността сравними стимули за намаляване на емисиите, безплатното разпределяне на квоти в преходния период следва да продължи да се прилага за инсталации в отрасли и подотрасли, за които съществува реален риск от изместване на въглеродни емисии. Натрупаният опит от действието на СТЕ на ЕС потвърждава, че някои отрасли и подотрасли са изложени в различна степен на риск от изместване на въглеродни емисии, както и че безплатното разпределяне на квоти предотвратява такова изместване. Докато за някои отрасли и подотрасли може да се счита, че са изложени на по-висок риск от изместване на въглеродни емисии, други имат възможност да прехвърлят значителна част от разходите за квотите по покриване на своите емисии в цените на продукцията, без при това да губят пазарен дял, и по този начин понасят само останалата част от разходите за квоти, така че при тях рискът от изместване на въглеродни емисии е малък. Комисията следва да определи и разграничи съответните отрасли въз основа на интензивността на търговията и интензитета на емисиите, така че да се идентифицират по-добре отраслите с реален риск от изместване на въглеродни емисии.

Оценката на отраслите и подотраслите следва да се осъществява на ниво 4-цифрен код (код на дейността NACE-4), но следва да бъдат предвидени и специфични обстоятелства, при които може би е уместно да има възможност да се поиска оценка на ниво 6-цифрен или 8-цифрен код (Prodcom). Тази възможност следва да съществува за отрасли и подотрасли, които в предходни случаи са били счетени за изложени на риск от изместване на въглеродни емисии по 8-цифрен код (Prodcom), при положение че определени кодове по NACE, по-специално завършващите на .99, включват разнородни дейности, които не са класифицирани другаде. Когато даден отрасъл или подотрасъл е обект на показателя за рафинерии и на друг продуктов показател, това обстоятелство следва да бъде взето под внимание, така че, където е целесъобразно, да може да бъде извършен качествен анализ на риска от изместване на въглеродни емисии, за да се осигурят равни условия за продуктите, произвеждани както в рафинерии, така и в химически предприятия. В случаите, при които въз основа на критериите за интензивност на търговията и интензитет на емисиите бъде надхвърлен даден праг, определен чрез отчитане на съответните възможности на разглежданите отрасли и подотрасли да прехвърлят разходите за квоти в цените на продукцията, този отрасъл или подотрасъл следва да се счита за изложен на риск от изместване на въглеродни емисии. За останалите отрасли и подотрасли следва да се счита, че са изложени на малък или несъществуващ риск от изместване на въглеродни емисии. Отчитането на възможностите на отраслите и подотраслите извън производството на електроенергия да прехвърлят разходите за квоти чрез цените на продукцията следва също да намалява извънредните печалби. Освен ако не бъде решено друго при прегледа съгласно член 30 от Директива 2003/87/ЕО, безплатното разпределяне на квоти за отраслите и подотраслите, за които се счита, че са изложени на малък или несъществуващ риск от изместване на въглеродни емисии, с изключение на топлофикационни мрежи, следва да намалява равномерно след 2026 г., така че през 2030 г. да се постигне равнище без безплатно разпределение на квоти.

(11)

Стойностите на показателите, използвани при предоставянето на безплатни квоти, приложими от 2013 г. нататък, следва да се преразглеждат с цел избягване на извънредните печалби и отразяване на технологичния напредък, реализиран в съответните отрасли в периода 2007—2008 г. и всеки последващ период, за който се определят количества безплатни квоти в съответствие с член 11, параграф 1 от Директива 2003/87/EО. За да се отрази технологичният напредък в съответните отрасли и стойностите на показателите да бъдат адаптирани към приложимия период на разпределяне, следва да се предвиди актуализиране, в съответствие с наблюдаваното подобрение, на стойностите на показателите при безплатно разпределяне на квоти на съответните инсталации, определени въз основа на данни от 2007 г. и 2008 г. От съображения за предвидимост, това следва да се прави чрез прилагане на коефициент, изразяващ възможно най-добрата оценка на напредъка в рамките на много отрасли, като за тази цел следва да се използват надеждни, обективни и проверени данни от инсталациите, като се отчитат средните резултати на десетте процента най-ефективни инсталации, така че стойностите на показателите да отразяват реалния темп на подобрение. Когато данните показват годишно намаление в размер по-нисък от 0,2 % или по-висок от 1,6 % от стойността за 2007—2008 г. през съответния период, съответната стойност на показателя следва да бъде коригирана с коефициенти, различни от реалните темпове на подобрение, така че да се запазят стимулите за намаляване на емисиите и да се възнаградят подобаващо иновациите. За периода 2021—2025 г. стойностите на показателите следва да бъдат коригирани за всяка година между 2008 г. и средата на периода 2021—2025 г. с 0,2 % или 1,6 %, което ще доведе до подобрение съответно от 3 % или 24 % спрямо стойността, приложима за периода 2013—2020 г. За периода 2026—2030 г. посочените стойности на показателите следва да бъдат коригирани по същия начин, което ще доведе до подобрение от съответно 4 % или 32 % спрямо стойността, приложима за периода 2013—2020 г. За да се гарантират равни условия за производството на ароматни съединения, водород и синтетичен газ в рафинериите и химическите предприятия, стойностите на показателите при производството на ароматни съединения, водород и синтетичен газ следва да продължат да бъдат съгласувани с показателите за рафинериите.

(12)

Равнището на безплатно разпределяните квоти за инсталациите следва да бъде по-добре съгласувано с действителното им равнище на производство. За целта разпределянето на квотите следва периодично да се коригира по симетричен начин, за да се отчита съответното увеличаване или намаляване на производството. Данните, използвани в този контекст, следва да бъдат пълни, последователни и независимо проверени и със същата висока степен на точност и качество като данните, използвани при определянето на безплатно разпределяните квоти. За да се предотврати манипулиране или злоупотреба със системата за корекции в предоставянето на квоти и да се избегне всякаква ненужна административна тежест, като се има предвид срокът, приложим за нотифицирането на промени в производството, и като се отчита нуждата да се гарантира ефективно, недискриминационно и еднакво прилагане на промените в квотите, съответният праг следва да се определи на 15 % и да се изчислява въз основа на пълзяща средна стойност за две години. Комисията следва да има възможност да обмисли въвеждането на допълнителни мерки, като например използването на абсолютни прагове по отношение на промените в разпределението на квоти, или по отношение на срока, който се прилага за нотифицирането на промени в производството.

(13)

Желателно е държавите членки частично да компенсират, в съответствие с правилата за държавна помощ, някои инсталации в отраслите и подотраслите, за които е определено, че са изложени на значителен риск от изместване на въглеродни емисии поради факта, че разходите, свързани с емисиите на парникови газове, се прехвърлят в цените на електроенергията, включително, inter alia, за потреблението от самите инсталации на електроенергия, произведена чрез изгарянето на отпадни газове. Като се стремят да използват не повече от 25 % от приходите, генерирани от продажбата на квоти чрез търг, за компенсиране на непреки разходи, държавите членки вероятно ще улеснят постигането на целите на СТЕ на ЕС и наред с това ще запазят целостта на вътрешния пазар и условията на конкуренция. За да се повиши прозрачността относно степента, в която тази компенсация се предоставя, държавите членки следва да докладват редовно пред обществеността за мерките, които са въвели и за бенефициерите на компенсацията, като гарантират, че поверителният характер на определена информация и опасенията, свързани със защита на данните, са взети надлежно под внимание. Когато държава членка използва значително количество от своите приходи от търгове за компенсиране на непреки разходи, тогава е налице повишен интерес към огласяване на причините за този избор. При преразглеждането на своите насоки за държавна помощ относно компенсации за непреки разходи при емисии Комисията следва да разгледа, inter alia, ползата от горни граници за компенсациите, предоставяни от държавите членки. При прегледа на Директива 2003/87/EО следва да се отчете степента, в която тези финансови мерки са били резултатни при избягването на значителни рискове от изместване на въглеродни емисии поради непреки разходи, и да се обмисли възможността за допълнително хармонизиране на мерките, включително за хармонизиран механизъм. Финансирането в областта на климата от страна на публичния сектор ще продължи да играе важна роля в мобилизирането на ресурси след 2020 г.

Поради това приходите от продажбата чрез търг на квоти за емисии следва да се използват също и за финансиране на дейности в областта на климата в уязвими трети държави, особено най-слабо развитите държави, включително дейности за адаптиране към въздействието от изменението на климата, inter alia, чрез Зеления фонд за климата на РКООНИК. Размерът на финансирането в областта на климата, което следва да се мобилизира, ще зависи също от амбицията и качеството на национално определените приноси, последващите инвестиционни планове и национални процеси на планиране на адаптацията. По отношение на потенциалното социално въздействие на необходимите политики и инвестиции държавите членки следва да използват приходите от продажбите чрез търг и за да допринесат за справедливия преход към нисковъглеродна икономика чрез насърчаване на придобиването на професионални умения и пренасочването на работниците, поддържайки социален диалог с общностите и регионите, засегнати от преобразуването на работни места.

(14)

Основният дългосрочен стимул, който предлага Директива 2003/87/ЕО по отношение на улавянето и съхранението на CO2 („CCS“), за новите технологии за възобновяема енергия и за революционните иновации в областта на нисковъглеродните технологии и процеси, включително безопасното за околната среда улавяне и използване на въглерод („CCU“), е сигналът, който посочената директива дава за цената на въглеродните емисии, както и фактът, че няма да е необходимо връщане на квоти в случай на избягване или трайно съхранение на съответните емисии на CO2. Също така, с цел допълване на вече използваните ресурси за ускоряване на демонстрационните проекти за инсталации за CCS със стопански характер и иновативните технологии за възобновяема енергия, следва да се използват квоти за осигуряване на гарантирани изгоди при реализирането на инсталации за CCS или CCU, на нови технологии за възобновяема енергия и на промишлени иновации в областта на нисковъглеродните технологии и процеси в Съюза за съхранение или избягване на CO2 в достатъчно голям мащаб, при условие че има сключено споразумение за споделяне на знанията.

В допълнение към 400-те милиона квоти, предоставени първоначално за периода от 2021 г. нататък, приходите от 300 милиона квоти, предоставени за периода от 2013 до 2020 г. и все още незаделени за иновационни дейности, следва да бъдат допълнени от 50 милиона неразпределени квоти от резерва за стабилност на пазара и да се използват своевременно в подкрепа на иновациите. В зависимост от това до каква степен се намалява делът на квотите, подлежащи продажба чрез търг, за да се избегне необходимостта от прилагане на единен коефициент за междусекторна корекция, количеството квоти, налични по линия на този фонд, следва да бъде увеличено с до 50 милиона квоти. Основната част от тази подкрепа следва да зависи от верифицирано избягване на емисии на парникови газове, но следва да е възможно предоставянето на известна подкрепа и при реализирането на предварително определени междинни етапи, като се взема предвид внедрената технология и конкретните обстоятелства за отрасъла, в който се внедрява. Междинните етапи следва да се определят така, че на проекта да се предоставят подходящи финансови средства. Максималният процент на подпомагане на проектните разходи може да варира в зависимост от категорията на проекта. Следва да се отделя полагащото се внимание на проекти, които ще имат значително въздействие по отношение на иновациите в целия Съюз.

(15)

БВП на глава от населението по пазарни цени в Гърция през 2014 г. беше под 60 % от средната стойност за Съюза, но Гърция не е бенефициер на Модернизационния фонд и поради това следва да може да отправя искане за квоти за съфинансиране на декарбонизацията на електроснабдяването на островите в рамките на своята територия. Тези квоти следва да идват от максималното количество квоти, посочено в член 10а, параграф 5 от Директива 2003/87/EО, които не са били разпределени безплатно до 31 декември 2020 г. и следва да бъдат продавани чрез търг в съответствие с условията, приложими по отношение на Модернизационния фонд.

(16)

Следва да бъде създаден Модернизационен фонд, който да включва 2 % от общото количество квоти, които да се продават чрез търг в съответствие с правилата и условията за организиране на търгове в рамките на общата тръжна платформа, предвидена в Регламент (ЕС) № 1031/2010 на Комисията (8). В зависимост от това до каква степен се намалява делът на квотите, подлежащи продажба чрез търг, за да се избегне необходимостта от прилагане на единен коефициент за междусекторна корекция, количеството квоти, налични по линия на Модернизационния фонд, следва да бъде увеличено с до 0,5 % от общото количество квоти. Държавите членки, чийто БВП на глава от населението по пазарни цени през 2013 г. е бил под 60 % от средната стойност за Съюза, следва да отговарят на условията за финансиране от Модернизационния фонд и да могат до 2030 г. да ползват дерогация от принципа за продажба единствено чрез търг на квотите за емисии при производството на електроенергия, използвайки възможността за безплатно разпределяне с оглед на прозрачното насърчаване на реални инвестиции за модернизация на енергийния им сектор, като същевременно се избягват нарушенията на функционирането на вътрешния енергиен пазар. Инвестициите по линия на Модернизационния фонд, целящи подобряване на енергийната ефективност, биха могли да включват инвестиции за електрифициране на транспорта, по-специално на автомобилния транспорт. Правилата за управление на Модернизационния фонд следва да формират съгласувана, цялостна и прозрачна рамка за гарантирането на възможно най-ефективна реализация, като се отчитат необходимостта от лесен достъп за всички участници и възможностите за привличане на инвестиции в държавите членки. Структурата на управление на фонда следва да бъде съизмерима с целта за гарантиране на подходящо използване на финансовите средства.

Структурата на управление следва да включва инвестиционен комитет, като при процеса на вземане на решения следва надлежно да се отчита експертният опит на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), освен в случаите на подпомагане на малки проекти посредством кредити от национална насърчителна банка или с безвъзмездна помощ по национална програма, споделяща целите на Модернизационния фонд. С цел установяване и разкриване на потенциален конфликт на интереси, съставът на инвестиционния комитет, професионалните автобиографии на неговите членове и техните декларации за липса на конфликт на интереси следва да се публикуват и обновяват редовно. За да се гарантират адекватни мерки по отношение на инвестиционните потребности в държавите членки с нисък доход, средствата за Модернизационния фонд следва да се разпределят между държавите членки на база на комбинирани критерии от 50-процентов дял за верифицирани емисии и 50-процентов дял за БВП. Финансовата помощ от Модернизационния фонд би могла да се предоставя в различни форми. За да се привлекат средства и да се осигури по-силно въздействие на съответните инструменти, безплатно разпределяните квоти за модернизиране на производството на електроенергия в някои държави членки и средствата, предоставяни от Модернизационния фонд за инвестиции извън списъка на приоритетните области, следва да се допълват от средства от частноправни юридически лица, което може да включва отделни средства от частноправни юридически лица, които са изцяло или частично собственост на публични органи.

(17)

С цел рационализация на механизмите за финансиране и свеждане до минимум на административната тежест, свързана с въвеждането им, засегнатите държави членки следва да имат възможността да използват своя дял от десетте процента преразпределени квоти и от безплатно разпределените в преходния период квоти за модернизиране на енергийния сектор съгласно разпоредбите на Модернизационния фонд. За да се гарантира предвидимост и прозрачност по отношение на обемите квоти, налични за продажба чрез търг или за безплатното разпределяне в преходния период, и по отношение на активите, управлявани от Модернизационния фонд, държавите членки следва да информират Комисията за намерението си да увеличат средствата си по линия на Модернизационния фонд преди 2021 г.

(18)

На заседанието си от октомври 2014 г. Европейският съвет потвърди, че възможността за предоставяне на безплатно разпределени квоти на енергийния сектор следва да продължи до 2030 г. и че следва да бъдат подобрени условията, включително прозрачността, при възможността за безплатно разпределяне на квоти за модернизиране на енергийния сектор в някои държави членки. Инвестициите на стойност по-голяма или равна на 12,5 милиона евро следва да бъдат избирани от съответните държави членки чрез състезателна тръжна процедура въз основа на ясни и прозрачни правила, така че да се гарантира, че безплатно разпределяните квоти се използват за насърчаване на реални инвестиции за модернизиране или диверсифициране на енергийния сектор в съответствие с целите на Енергийния съюз. Инвестициите на стойност под 12,5 милиона евро също следва да са допустими за финансиране чрез безплатно разпределяне на квоти. Съответната държава членка следва да избира такива инвестиции въз основа на ясни и прозрачни критерии. Резултатите от този процес на подбор следва да бъдат предмет на публична консултация. Обществеността следва да бъде надлежно информирана на етап подбор на инвестиционните проекти, както и на етап изпълнение. Инвестициите следва да се допълват от средства от частноправни юридически лица, което може да включва отделни средства от частноправни юридически лица, които са изцяло или частично собственост на публични органи.

(19)

За да се гарантира ефективността на публичните разходи, финансирането по СТЕ на ЕС следва да бъде съгласувано с целите на рамката на Съюза за политиките в областта на климата и енергетиката в периода до 2030 г. и дългосрочните цели, формулирани в Парижкото споразумение, както и с другите програми за финансиране на Съюза.

(20)

Съществуващите разпоредби, съгласно които малки инсталации могат да бъдат изключвани от обхвата на СТЕ на ЕС, позволяват на вече изключени инсталации да останат извън обхвата, като следва да се предвиди възможност държавите членки да актуализират своя списък на изключени от обхвата инсталации, а държави членки, които понастоящем не използват тази възможност, да могат да се възползват от нея в началото на всеки нов период на разпределяне. Едновременно с това, за да се избегне ненужна административна тежест, държавите членки следва да разполагат с възможността да изключват от обхвата на СТЕ на ЕС инсталациите, които отделят под 2 500 тона еквивалент на въглероден диоксид във всяка от трите години, предхождащи началото на всеки период на разпределяне, както и резервните и аварийните съоръжения, функционирали по-малко от 300 часа всяка година от въпросния тригодишен период. Възможността за включване на допълнителни дейности и газове в системата следва да продължи, без с това те да се считат за нови участници. Тази възможност за включване на допълнителни дейности и газове след 2020 г. следва да не засяга количеството квоти по СТЕ на ЕС в целия Съюз, нито получените от тях суми.

(21)

Съгласно Директива 2003/87/ЕО от държавите членки се изисква да представят доклад относно прилагането на посочената директива въз основата на въпросник или схематичен план, разработени от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в Директива 91/692/ЕИО на Съвета (9). Комисията предложи изискванията за докладване съгласно Директива 91/692/ЕИО да бъдат отменени. Поради това е целесъобразно препратката към Директива 91/692/ЕИО да бъде заменена с препратка към процедурата, посочена в Директива 2003/87/EО.

(22)

С Решение (ЕС) 2015/1814 се създава резерв за стабилност на пазара за СТЕ на ЕС, с цел да се осигури по-голяма гъвкавост на предлагането на квоти за продажба чрез търг и по-голяма устойчивост на системата. В посоченото решение се предвижда също квотите, които до 2020 г. не са разпределени за нови участници, както и квотите, които не са разпределени поради закриване и частично закриване на производството, да бъдат заделени в резерва за стабилност на пазара.

(23)

Една добре функционираща и реформирана СТЕ на ЕС с инструмент за стабилизиране на пазара е основното средство на Съюза за постигане на договорената цел за 2030 г. и ангажиментите по Парижкото споразумение. За да се отстрани сегашният дисбаланс между търсенето и предлагането на квоти на пазара, през 2018 г. ще се създаде резерв за стабилност на пазара съгласно Решение (EС) 2015/1814, който ще започне да функционира от 2019 г. нататък. Като се има предвид необходимостта да се даде надежден инвестиционен сигнал за намаляване на емисиите на СО2 по разходоефективен начин и с оглед на укрепването на СТЕ на ЕС, Решение (EС) 2015/1814 следва да бъде изменено, така че до 31 декември 2023 г. да се повиши процентната ставка за определяне на количеството квоти, които ежегодно да се заделят в резерва. В допълнение, като дългосрочна мярка за подобряване на функционирането на СТЕ на ЕС, освен ако не бъде решено друго в първия преглед съгласно член 3 от Решение (ЕС) 2015/1814, считано от 2023 г. квотите, налични в резерва над общия брой квоти, разпределяни посредством продажба чрез търг през предходната година, не следва повече да бъдат валидни. При редовните прегледи на функционирането на резерва следва също да се обмисли дали да се запазят тези увеличени ставки.

(24)

Директива 2003/87/EО следва да се преразглежда в контекста на международното развитие и предприетите усилия за постигане на дългосрочните цели на Парижкото споразумение. Мерките в подкрепа на определени енергоемки отрасли, при които може да възникне изместване на въглеродни емисии, посочени в членове 10а и 10б от Директива 2003/87/EО, също следва да се преразглеждат в контекста на мерките на политиката в областта на климата в други големи икономики. В този контекст при преразглеждането на Директива 2003/87/ЕО може да се обмисли дали е целесъобразно действащи мерки за предотвратяване на изместването на въглеродни емисии да бъдат заменени, адаптирани или допълнени с изменения, предотвратяващи изместването на въглерод чрез установяването на корекция за граничните райони или алтернативни мерки, при условие че тези мерки са напълно съвместими с правилата на Световната търговска организация, така че в СТЕ на ЕС да бъдат включени вносителите на продукти, произведени от отрасли или подотрасли, определени в съответствие с член 10а от Директива 2003/87/EО. Комисията следва да докладва на Европейския парламент и на Съвета в контекста на всеки глобален преглед, договорен по Парижкото споразумение, особено по отношение на нуждата от по-строги политики и мерки на Съюза, включително за СТЕ на ЕС, с оглед на необходимото намаление на емисиите на парникови газове от Съюза и неговите държави членки. Комисията следва да може да представя предложения на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/EО, когато е целесъобразно. Като част от редовното докладване по силата на Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета (10) Комисията следва също да изготви оценка на резултатите от диалога за улесняване по РКООНИК (диалога Таланоа) през 2018 г.

(25)

С цел приемането на незаконодателни актове от общ характер за допълнение или изменение на определени несъществени елементи от законодателен акт, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС по отношение на член 3г, параграф 3, член 10, параграф 4, член 10а, параграф 1 и параграф 8, член 10б, параграф 5, член 19, параграф 3, член 22, член 24, параграф 3, член 24а, параграф 1, член 25а, параграф 1 и член 28в от Директива 2003/87/ЕО. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (11). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите на държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове. По отношение на делегирането във връзка с член 10, параграф 4 от Директива 2003/87/ЕО, тези държави членки, които не използват общата тръжна платформа, следва да могат да продължат да не я използват. Освен това посоченото делегиране следва да не засяга правото на държавите членки да определят използването на приходите от продажбата чрез търг.

(26)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнението на член 10а, параграф 2, трета до шеста алинея, член 10a, параграф 2 и параграф 21, член 10г, член 14, параграфи 1 и 2, членове 15 и 16, и член 21, параграф 1 oт Директива 2003/87/ЕО, както и приложения IV и V към посочената директива, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (12).

(27)

С цел да бъде сведено до минимум предоставянето на правомощия на Комисията, следва да се заличат съществуващите правомощия във връзка с приемане на актове по отношение на следното: функционирането на специалния резерв в член 3е, параграф 9 от Директива 2003/87/ЕО, по-нататъшно определяне на количествата международни кредити, които могат да бъдат обменяни, определянето на количествата международни кредити, които могат да бъдат обменяни в член 11а, параграф 8 от посочената директива, въвеждането на допълнителни стандарти по въпроса какво може да се обменя в член 11а, параграф 9 от посочената директива, както и въвеждането на допълнителни правила срещу двойното отчитане в член 11б, параграф 7 от посочената директива. Приетите в съответствие с тези разпоредби актове продължават да се прилагат.

(28)

Актовете, приети съгласно Директива 2003/87/ЕО относно въпроси, по отношение на които настоящата директива предоставя на Комисията правомощието да приеме делегирани актове или актове за изпълнение, продължават да се прилагат, докато не бъдат отменени или изменени. В случая с Решение 2011/278/ЕС на Комисията (13), последната колона от приложение I към него ще бъде отменена, ако и когато Комисията приеме акт за изпълнение с цел определяне на преразгледани стойности на показателите при безплатно разпределяне. От съображения за по-голяма предвидимост и опростяване на административните процеси, Решение 2014/746/ЕС на Комисията (14) следва да продължи да се прилага до края на 2020 г.

(29)

Делегираните актове и актовете за изпълнение, посочени в настоящата директива, по-специално във връзка с разпоредбите за мониторинг, докладване и верификация и разпоредбите относно регистъра на Съюза, следва да са насочени към опростяване на правилата и намаляване на всякаква административна тежест във възможно най-голяма степен, без да се засяга екологосъобразността, сигурността или надеждността на СТЕ на ЕС. При изготвянето на тези актове Комисията следва по-специално да оцени ефективността на опростените правила за мониторинг, включително за аварийните и резервните съоръжения за производство на електроенергия, като взема предвид експлоатационните часове годишно, и за други малки емитери, както и следва да оцени възможностите за по-нататъшно развитие на тези правила.

(30)

Съгласно Съвместната политическа декларация на държавите членки и на Комисията от 28 септември 2011 г. относно обяснителните документи (15), държавите членки са поели ангажимент в обосновани случаи да прилагат към съобщението за своите мерки за транспониране един или повече документи, обясняващи връзката между елементите на дадена директива и съответстващите им части от националните инструменти за транспониране. По отношение на настоящата директива законодателят смята, за съответните случаи, че предоставянето на тези документи е обосновано.

(31)

Настоящата директива има за цел да допринесе за постигане на целта за висока степен на опазване на околната среда в съответствие с принципа за устойчиво развитие по икономически най-ефективен начин, като в същото време се предостави на инсталациите адекватно време за адаптиране и се предвиди по-благоприятно третиране на особено засегнатите лица по пропорционален начин и в максимално възможната степен, която да е съвместима с останалите цели на настоящата директива.

(32)

Настоящата директива зачита основните права и спазва принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз.

(33)

Доколкото целите на настоящата директива не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради обхвата и последиците ѝ могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения на Директива 2003/87/ЕО

Директива 2003/87/ЕО се изменя, както следва:

1)

В цялата директива терминът „схема на Общността“ се заменя със „СТЕ на ЕС“ и се нанасят необходимите граматични промени.

2)

В цялата директива с изключение на случаите, посочени в точка (1) от настоящия член, и в член 26 от директивата и в Приложение V, Част А, точка 5 от директивата, „схема“ се заменя със „система“ и се нанасят необходимите граматични промени.

3)

В цялата директива, с изключение на случаите, посочени в точка (1) от настоящия член и в член 26 от директивата, думата „Общност“ се заменя със „Съюз“ и се нанасят необходимите граматични промени.

4)

В цялата директива текстът „процедурата по регулиране, посочена в член 23, параграф 2“ се заменя с „процедурата по разглеждане, посочена в член 22а, параграф 2“.

5)

В член 3в, параграф 2, първа алинея и в член 10, параграф 1a препращането към „член 13, параграф 1“ се заменя с препращане към „член 13“.

6)

В член 3ж, в член 5, първа алинея, буква г), в член 6, параграф 2, буква в), в член 10а, параграф 2, втора алинея, в член 14, параграфи 2, 3 и 4, в член 19, параграфи 1 и 4, в член 24, параграф 3, първа алинея, и в член 29а, параграф 4, думата „регламента“ се заменя с „актовете“, като се нанасят необходимите граматични промени.

7)

В член 3 буква з) се заменя със следното:

„з)

„нов участник“ означава: всяка инсталация, извършваща една или повече от дейностите, изброени в приложение I, която е получила разрешително за емисии на парникови газове за първи път в рамките на период, с начало три месеца преди датата на представянето на списъка по член 11, параграф 1, и с край три месеца преди датата за представянето на следващия списък по посочения член;“.

8)

В член 3г, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 23 за допълването на настоящата директива по отношение на подробните условия за продажби чрез търг на авиационни квоти от държавите членки в съответствие с параграфи 1 и 2 от настоящия член или член 3е, параграф 8. Броят квоти, който ще бъде определен за продажба чрез търг за всеки период от всяка държава членка, е пропорционален на дела ѝ от общото количество установени авиационни емисии за всички държави членки за референтната година, докладвани съгласно член 14, параграф 3 и проверени съгласно член 15. За периода, посочен в член 3в, параграф 1, референтната година е 2010, а за всеки следващ период, посочен в член 3в, референтната година е календарната година, приключваща 24 месеца преди началото на периода, за който се отнася търгът. В делегираните актове се гарантира спазването на принципите, установени в член 10, параграф 4, първа алинея.“.

9)

В член 3е параграф 9 се заличава.

10)

В член 6, параграф 1 трета алинея се заличава.

11)

Член 8 се заменя със следното:

„Член 8

Съгласуване с Директива 2010/75/ЕС

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че когато в инсталациите се извършват дейности, които са включени в приложение I към Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (*1), условията и процедурата за издаване на разрешително за емисии на парникови газове са съгласувани с тези за издаване на разрешителното, предвидено в посочената директива. Изискванията, установени в членове 5, 6 и 7 от настоящата директива могат да бъдат интегрирани в процедурите, предвидени в Директива 2010/75/ЕС.

(*1)  Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 17).“"

12)

В член 9 втора и трета алинея се заменят със следното:

„От 2021 г. нататък линейният коефициент е 2,2 %.“

13)

Член 10 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   От 2019 г. нататък държавите членки провеждат търгове за всички квоти, които не са разпределени безплатно в съответствие с член 10а и 10в от настоящата директива и не са поставени в резерва за стабилност на пазара, създаден с Решение (ЕС) 2015/1814 на Европейския парламент и на Съвета (*2) („резерва за стабилност на пазара“), или отменени съгласно член 12, параграф 4 от настоящата директива.

От 2021 г. нататък и без да се засяга евентуално намаляване съгласно член 10а, параграф 5а, делът на квотите, подлежащи на продажба чрез търг, се определя на 57 %.

2 % от общото количество квоти за периода от 2021 г. до 2030 г. се продават чрез търг с цел създаване на фонд за подобряване на енергийната ефективност и модернизиране на енергийните системи на някои държави членки, както е предвидено в член 10г („Модернизационен фонд“).

Цялото останало количество квоти, подлежащи на продажба чрез търг от държавите членки, се разпределя в съответствие с параграф 2.

(*2)  Решение (ЕС) 2015/1814 на Европейския парламент и на Съвета от 6 октомври 2015 г. относно създаването и функционирането на резерв за стабилност на пазара към схемата на Съюза за търговия с емисии на парникови газове и за изменение на Директива 2003/87/ЕО (ОВ L 264, 9.10.2015 г., стр. 1).“;"

б)

параграф 2 се изменя, както следва:

i)

в буква a) „88 %“ се заменя с „90 %“;

ii)

буква б) се заменя със следното:

„б)

10 % от общото количество квоти, подлежащи на тръжна продажба чрез търг, се разпределят между определени държави членки с цел проява на солидарност, постигане на растеж и междусистемна свързаност в рамките на Съюза, което води до увеличаване на количеството квоти, подлежащи на продажба чрез търг от тези държави членки съгласно буква а), с процентите, посочени в приложение IIа.“;

iii)

буква в) се заличава;

iv)

трета алинея се заменя със следното:

„При необходимост процентът, посочен в буква б), се адаптира пропорционално, така че разпределяното количество да е 10 %.“;

в)

параграф 3 се изменя, както следва:

i)

буква б) се заменя със следното:

„б)

развитие на енергията от възобновяеми източници с оглед спазване на ангажимента на Съюза за енергия от възобновяеми източници, както и за развитие на други технологии, които допринасят за прехода към безопасна и устойчива икономика с ниски емисии на въглерод, и за подпомагане на спазването на ангажимента на Съюза за увеличаване на енергийната ефективност на нивата, договорени в съответните законодателни актове;“

ii)

буква з) се заменя със следното:

„з)

мерки, насочени към подобряване на енергийната ефективност, системите за топлофикационните мрежи и изолацията на жилищата или към предоставяне на финансова подкрепа с цел преодоляване на социалните последици за домакинства с ниски и средни доходи;“

iii)

добавят се следните букви:

„й)

финансиране на дейности в областта на климата в уязвими трети държави, включително дейности за адаптиране към въздействията от изменението на климата;

к)

насърчаване на придобиването на професионални умения и пренасочването на работниците, с цел да се допринесе за справедливия преход към нисковъглеродна икономика, по-специално в регионите, които са най-силно засегнати от преобразуването на работни места, в тясно сътрудничество със социалните партньори.“;

г)

в параграф 4 първа, втора и трета алинея се заменят със следното:

„4.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 23 за допълването на настоящата директива по отношение на графика, администрирането и други аспекти на продажбите чрез търг, за да се гарантира, че те се провеждат по открит, прозрачен, хармонизиран и недискриминационен начин. За тази цел процесът трябва да бъде предвидим, по-специално по отношение на графика и реда на провеждане на търговете и очакваните обеми квоти, които ще бъдат осигурени.

Тези делегирани актове гарантират, че търговете се организират по начин, който гарантира, че:

а)

всички оператори, и по-специално всички малки и средни предприятия, които попадат в обхвата на СТЕ на ЕС, имат пълен, справедлив и равнопоставен достъп до търговете;

б)

всички участници имат достъп до една и съща информация по едно и също време и участниците в търговете не пречат за тяхното провеждане;

в)

организацията на търговете и участието в тях е разходоефективно и се избягват неоправдани административни разходи; и

г)

на малките емитери е предоставен достъп до квоти.“;

д)

в параграф 5 второто изречение се заменя със следното:

„Всяка година тя представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно функционирането на пазара на въглерод и други имащи отношение политики в областта на климата и енергетиката, включително провеждането на търговете, ликвидността и търгуваните обеми, с обобщение на информацията, предоставена от държавите членки относно финансовите мерки, посочени в член 10а, параграф 6.“

14)

Член 10а се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 първата и втората алинея се заменят със следното:

„1.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 23 за допълването на настоящата директива във връзка с валидните за целия Съюз и напълно хармонизирани правила за разпределението на квотите, посочени в параграфи 4, 5, 7 и 19 от настоящия член.“;

б)

в параграф 2 се добавят следните алинеи:

„Комисията приема актове за изпълнение с цел да се определят преразгледаните стойности на показателите, използвани при предоставянето на безплатни квоти. Тези актове трябва да са в съответствие с делегираните актове, приети съгласно параграф 1 от настоящия член, и да спазват следните условия:

a)

За периода 2021—2025 г. стойностите на показателите се определят въз основа на информацията, подадена съгласно член 11 за годините 2016 и 2017. Въз основа на сравнение на тези стойности на показателите със стойностите на показателите, предвидени в Решение 2011/278/ЕС на Комисията (*3), както са приети на 27 април 2011 г., Комисията определя годишното намаление за всеки показател и го прилага към стойностите на показателите, приложими за периода 2013—2020 г. по отношение на всички години между 2008 и 2023 г., за да определи стойностите на показателите за периода 2021—2025 г.

б)

Когато размерът на годишното намаление надвишава 1,6 % или е под 0,2 %, стойностите на показателите за периода 2021—2025 г. са стойностите на показателите, приложими в периода 2013—2020 г., намалени с приложимата от двете посочени процентни ставки по отношение на всяка година между 2008 и 2023 г.

в)

За периода 2026—2030 г. стойностите на показателите се определят по същия начин, както е посочено в букви а) и б), въз основа на информацията, подадена съгласно член 11 за годините 2021—2022, и въз основа на прилагане на годишното намаление за всяка година между 2008 и 2028 г.

Чрез дерогация по отношение на стойностите на показателите за ароматни съединения, въглерод и синтетичен газ, тези стойности се коригират със същия процент както показателите за рафинериите, с оглед да се запазят равни условия за производителите на тези продукти.

Актовете за изпълнение, посочени в трета алинея, се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 22а, параграф 2.

С цел да се насърчава ефективното използване на енергията от отпадни газове, за посочения в буква б) от трета алинея период стойността на показателя за течни метали, който преобладаващо се отнася за отпадните газове, се актуализира с годишно намаление от 0,2 %.

(*3)  Решение 2011/278/ЕС на Комисията от 27 април 2011 г. за определяне на валидни за целия Европейски съюз преходни правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти за емисии съгласно член 10а от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 130, 17.5.2011 г., стр. 1).“;"

в)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   От безплатно разпределение на квоти се ползват топлофикационните мрежи, както и високоефективното комбинирано производство на енергия, съгласно определението в Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (*4), за икономически оправдано търсене, по отношение на производството на топлоенергия или енергия за охлаждане. Всяка година след 2013 г. общото количество квоти, разпределено на подобни инсталации по отношение на производството на такава топлинна енергия, се коригира с линейния коефициент, посочен в член 9 от настоящата директива, с изключение на годините, през които тези квоти са коригирани по еднакъв начин в съответствие с параграф 5 от настоящия член.

(*4)  Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 1).“;"

г)

параграф 5 се заменя със следното:

„5.   С цел спазване на дела на подлежащите на продажба чрез търг квоти съгласно член 10, за всяка година, през която сумата на безплатно разпределените квоти не достигне максималното възможно количество при спазен дял на квотите за продажба чрез търг, останалите неразпределени безплатни квоти до това количество се използват за предотвратяване или ограничаване на намалението на безплатното разпределение, с оглед спазване на дела на разпределените чрез търг квоти през следващи години. Когато въпреки това се достигне максималното количество, безплатното разпределение на квоти съответно се коригира. Всяко такова коригиране се прави по еднакъв начин.“;

д)

вмъкват се следните параграфи:

„5а.   Чрез дерогация от параграф 5 допълнително количество в размер до 3 % от общото количество квоти се използва, доколкото е необходимо, за увеличаване на максималното количество, което е на разположение съгласно параграф 5.

5б.   Когато за увеличаване на максималното количество, което е на разположение съгласно параграф 5, са необходими по-малко от 3 % от общото количество квоти:

максимум 50 милиона квоти се използват за увеличаване на количеството квоти, които са на разположение за подкрепа на иновациите съгласно член 10а, параграф 8; и

максимум 0,5 % от общото количество квоти се използват за увеличаване на количеството квоти, които са на разположение за модернизиране на енергийните системи на някои държави членки съгласно член 10г.“;

е)

параграф 6 се заменя със следното:

„6.   Държавите членки следва да приемат финансови мерки в съответствие с втора и четвърта алинея в полза на отраслите или подотраслите, които са изложени на реален риск от изместване на въглеродни емисии поради значителни непреки разходи, действително възникващи при прехвърляне на разходи за емисии на парникови газове в цените на електроенергията, при условие че тези финансови мерки са в съответствие с правилата за държавна помощ, и по-специално не водят до неоправдано нарушаване на конкуренцията във вътрешния пазар. Когато заделената за тези финансови мерки сума надвишава 25 % от приходите, генерирани от продажба чрез търг на квоти, въпросната държава членка излага причините за надвишаване на тази сума.

Държавите членки също се стремят да използват не повече от 25 % от приходите, генерирани от продажба чрез търг на квоти, за финансовите мерки, посочени в първа алинея. В срок от три месеца след края на всяка година държавите членки, които са въвели подобни финансови мерки, правят публично достояние в лесно достъпен формат общия размер на компенсацията, предоставена в полза на отраслите и подотраслите. От 2018 г. нататък всяка година, през която държава членка използва повече от 25 % от приходите, генерирани от продажба на търг на квоти, за такива цели, тя публикува доклад, в който се посочват причините за надхвърлянето на този размер. Докладът включва необходимата информация, свързана с цените на електроенергията за големите промишлени потребители, които се ползват от подобни финансови мерки, без да се засягат изискванията в областта на защитата на поверителна информация. Докладът включва и информация за това дали са разгледани надлежно други мерки за устойчиво понижаване на непреките разходи за намаляване на въглеродните емисии в средносрочен и дългосрочен план.

Комисията включва в доклада, предвиден в член 10, параграф 5, inter alia, оценка на последиците от тези финансови мерки върху вътрешния пазар и когато е целесъобразно препоръчва мерки, които могат да бъдат необходими съгласно тази оценка.

Тези мерки са такива, така че да се гарантира адекватна защита срещу риска от изместване на въглеродни емисии въз основа на ex ante показателите за индиректните емисии на CO2 за производствена единица. Тези еx-ante показатели се изчисляват за даден отрасъл или подотрасъл като продукта на потреблението на електроенергия за производствена единица, съответстващ на най-ефективните налични технологии и на емисиите на СО2, получени от съответното европейско производство на електроенергия от различни източници.“;

ж)

параграф 7 се изменя, както следва:

i)

първа алинея се заменя със следното:

„Квоти от максималното количество по параграф 5 от настоящия член, които до 2020 г. не са безплатно разпределени, се заделят за нови участници, заедно с 200 милиона квоти, поставени в резерва за стабилност на пазара съгласно член 1, параграф 3 от Решение (ЕС) 2015/1814. До 200 милиона от заделените квоти се връщат обратно в резерва за стабилност на пазара в края периода 2021—2030 г., ако не са разпределени през същия период.

От 2021 г. нататък квотите, които съгласно параграфи 19 и 20 не са разпределени на инсталации, се добавят към количеството квоти, заделени в съответствие с първото изречение на първа алинея от настоящия параграф.“;

ii)

четвърта и пета алинея се заличават;

з)

в параграф 8 първа, втора и трета алинея се заменят със следното:

„325 милиона квоти от количеството, което иначе би могло да бъде безплатно разпределено съгласно настоящия член, и 75 милиона квоти от количеството, което иначе би могло да се продаде на търг съгласно член 10, се предоставят на разположение за подкрепа на иновациите в нисковъглеродните технологии и процеси в отраслите, посочени в приложение I, включително безопасно за околната среда улавяне и използване на въглерод („CCU“), което има съществен принос за смекчаване на последиците от изменението на климата, както и продукти, заместващи такива, които се произвеждат с високи въглеродни емисии, в отраслите, посочени в приложение I, и за съдействие за стимулирането на изграждането и експлоатацията на проекти, насочени към безопасно за околната среда улавяне и съхранение в геоложки формации на CO2 („CCS“), както и за иновативни технологии за възобновяема енергия и технологии за съхраняване на енергия; на места, разположени на принципа на географския баланс на територията на Съюза. („фондът за иновации“) Допустими са проекти във всички държави членки, включително малки проекти.

Освен това 50 милиона неразпределени квоти от резерва за стабилност на пазара се използват за допълване на евентуално останали приходи от 300 милиона квоти, които са на разположение за периода 2013—2020 година съгласно Решение 2010/670/ЕС на Комисията (*5), и своевременно се използват за подкрепа на иновациите, както се посочва в първа алинея.

Проектите се избират на базата на обективни и прозрачни критерии, като се отчита, където е целесъобразно, до каква степен проектите допринасят за постигане намаляването на емисиите доста под зададените в параграф 2 показатели. Проектите трябва да имат потенциал за широко приложение или за значително снижаване на разходите за прехода към нисковъглеродна икономика в обхванатите отрасли. Проектите, включващи CCU, трябва да водят до резултат нетно намаление на емисиите и да гарантират избягването или постоянното съхранение на CO2. Технологиите, които получават подкрепа, трябва все още да не са в търговско разпространение, но да представляват революционни решения или да са достатъчно зрели, за да могат да бъдат демонстрирани в мащаб, предхождащ мащаба на стопанска реализация. Могат да бъдат поемани до 60 % от съответните разходи по проекти, от които до 40 % могат да не зависят от верифицирано избягване на емисии на парникови газове, при положение че се постигат предварително определени междинни етапи, като се има предвид характерът на реализираната технология.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 23 за допълването на настоящата директива по отношение на правилата за функционирането на фонда за иновации, включително процедурата и критериите за подбор.

(*5)  Решение 2010/670/ЕС на Комисията от 3 ноември 2010 г. за определяне на критерии и мерки за финансирането на демонстрационни проекти със стопански характер за безопасно за околната среда улавяне и съхранение в геоложки обекти на CO2, както и за финансирането на демонстрационни проекти за новаторски технологии за възобновяема енергия, чрез схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в Общността, въведена с Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 290, 6.11.2010 г., стр. 39).“;"

и)

параграф 9 се заменя със следното:

„9.   Гърция, чийто брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението по пазарни цени беше под 60 % от средната стойност за Съюза през 2014 г., може да отправи искане, преди прилагането на параграф 7 от настоящия член, за квоти в размер до 25 милиона от максималното количество по параграф 5 от настоящия член, които не са били безплатно разпределени до 31 декември 2020 г., за съфинансиране до 60 % на декарбонизацията на електроснабдяването на островите в рамките на своята територия. Член 10г, параграф 2 се прилага, mutatis mutandis, за тези квоти. Искане за квоти може да се отправя, когато поради ограничен достъп до международните дългови пазари, проект, целящ декарбонизация на електроснабдяването на островите на Гърция, иначе не би могъл да се реализира и когато Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) потвърждава финансовата жизнеспособност и социално-икономическите ползи от проекта.“;

й)

параграф 10 се заличава;

к)

в параграф 11 се заличава формулировката „с цел през 2027 г. да се постигне прекратяване на безплатното разпределение на квоти“;

л)

параграфи 12—18 се заличават;

м)

параграф 20 се заменя със следното:

„20.   Равнището на безплатно разпределените квоти за инсталации, чиято дейност се е увеличила или намаляла, изчислено въз основа на пълзяща средна стойност за две години, с повече от 15 % спрямо първоначално използваното равнище за определяне на безплатното разпределение за съответния период, посочен в член 11, параграф 1, се коригира по целесъобразност. Тези корекции се извършват като се използват квоти от или се добавят квоти към количеството квоти, заделени в съответствие с параграф 7 от настоящия член.“;

н)

добавя се следният параграф:

„21.   За да се гарантира ефективното, недискриминационно и еднакво прилагане на корекциите и праговете по параграф 20 от настоящия член, за да се избегне генерирането на всякаква ненужна административна тежест и да се предотврати манипулиране или злоупотреба с корекциите в предоставянето на квоти, Комисията може да приема актове за изпълнение, в които да се определят допълнителни условия за корекциите. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане по член 22а, параграф 2.“

15)

Членове 10б и 10в се заменят със следното:

„Член 10б

Преходни мерки в подкрепа на определени енергоемки сектори в случай на изместване на въглеродни емисии

1.   За изложени на риск от изместване на въглеродни емисии се считат тези отрасли и подотрасли, за които се получава стойност по-голяма от 0,2 за произведението на интензивността на търговията с трети държави — дефинирана като отношение на общата стойност на износа към трети държави плюс стойността на вноса от трети държави, разделени на общия пазарен обем в Европейското икономическо пространство (годишния оборот плюс общия внос от трети държави) — умножена по емисионната интензивност, изразена в kgCO2 за единица брутна добавена стойност (в евро). На такива отрасли и подотрасли се разпределят безплатно квоти за периода до 2030 г. в размер на 100 % от количеството, определено в съответствие с член 10а.

2.   Отраслите и подотраслите, за които стойността на произведението на интензивността на тяхната търговия с трети държави и тяхната емисионна интензивност надвишава 0,15, могат да бъдат включени в групата по параграф 1, като се използват данни за периода 2014—2016 г. въз основа на качествена оценка и следните критерии:

а)

степента, до която е възможно за отделни инсталации в съответния отрасъл или подотрасъл да намалят емисиите си или потреблението си на електроенергия;

б)

текущите и прогнозните пазарни характеристики, включително, където е уместно, евентуална обща референтна цена;

в)

маржовете на печалба като възможен индикатор за решения за дългосрочни инвестиции или преместване, като се вземат предвид промените в производствените разходи, свързани с намаляването на емисии.

3.   Отраслите и подотраслите, които не надвишават прага, посочен в параграф 1, но чийто интензитет на емисиите, измерван в kgCO2, разделен на брутната им добавена стойност (в евро), е по-висок от 1,5, се оценяват също на ниво 4-цифрен код (код на дейността NACE-4). Комисията оповестява публично резултатите от това оценяване.

В срок от три месеца от публикуването, посочено в първа алинея, отраслите и подотраслите, посочени в същата алинея, могат да подадат заявление до Комисията за извършване на качествена оценка на степента на тяхната изложеност на риск от изместване на въглеродни емисии на ниво 4-цифрен код (код на дейността NACE-4), или оценка на базата на класирането на стоки, използвано за статистически данни за промишлената продукция в Съюза, на ниво 8-цифрен код (Prodcom). За целта съответният отрасъл или подотрасъл подава надлежно обосновани, изчерпателни и независимо проверени данни, които да позволят на Комисията да извърши оценката заедно с разглеждането на заявлението.

Когато отрасъл или подотрасъл предпочете оценка на ниво 4-цифрен код (код на дейността NACE-4), той може да бъде включен в групата, посочена в параграф 1, въз основа на критериите по параграф 2, букви а), б) и в). Когато отрасъл или подотрасъл предпочете оценка на ниво 8-цифрен код (Prodcom), той се включва в групата, посочена в параграф 1, при условие, че за този код е надвишен прагът от 0,2 по параграф 1.

Отраслите и подотраслите, за които безплатното разпределяне се изчислява въз основа на стойностите на показателите, посочени в член 10а, параграф 2, четвърта алинея, могат да поискат също оценката да бъде извършена в съответствие с трета алинея от настоящия параграф.

Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 държава членка може да поиска до 30 юни 2018 г. даден отрасъл или подотрасъл, изброени в приложението към Решение 2014/746/ЕС на Комисията (*6) по отношение на класификациите на ниво 6-цифрен или 8-цифрен код (Prodcom), да се считат за включени в групата, посочена в параграф 1. Всяко такова искане се разглежда само ако отправилата искането държава членка докаже, че прилагането на тази дерогация се основава на надлежно обосновани, изчерпателни, проверени и одитирани данни за последните пет години, предоставени от съответния отрасъл или подотрасъл, и включи в искането цялата необходима информация. Въз основа на тези данни съответният отрасъл или подотрасъл се включва в тези класификации, когато в рамките на разнороден 4-цифрен код (код на дейността NACE-4) се покаже, че то има значително по-голям обем на търговията и емисиите на ниво 6-цифрен или 8-цифрен код (Prodcom), надвишаващ прага, посочен в параграф 1.

4.   За други отрасли и подотрасли се счита, че могат да прехвърлят голяма част от разходите за квоти в цените на продукцията, и за тях се разпределят безплатно квоти в размер на 30 % от количеството, определено в съответствие с член 10а. Освен ако не бъде решено друго при прегледа по член 30, безплатното разпределяне на квоти за други отрасли и подотрасли, с изключение на топлофикационните мрежи, се намалява равномерно след 2026 г., така че през 2030 г. да се постигне равнище без безплатно разпределение на квоти.

5.   На Комисията се предоставя правомощието да приеме до 31 декември 2019 г. делегирани актове в съответствие с член 23 за допълване на настоящата директива по отношение на определянето на отраслите и подотраслите, за които се счита, че са изложени на риск от изместване на въглеродни емисии, съгласно посоченото в параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член, за дейностите, идентифицирани с 4-цифрен код (код на дейността NACE-4), що се отнася до параграф 1 от настоящия член, въз основа на налични данни за последните три календарни години.

Член 10в

Възможност за безплатно разпределяне на квоти през преходен период с цел модернизация на енергийния сектор

1.   Чрез дерогация от член 10а, параграфи 1—5, държавите членки, чийто БВП на глава от населението през 2013 г., изразен в евро по пазарни цени, е бил под 60 % от средната стойност за Съюза, могат да разпределят безплатно квоти в рамките на преходен период на инсталации за производство на електроенергия, с цел модернизация, диверсификация и устойчива трансформация на енергийния сектор. Подкрепяните инвестиции трябва да са в съответствие с прехода към безопасна и устойчива нисковъглеродна икономика, с целите на рамката на Съюза за политиките в областта на климата и енергетиката в периода до 2030 г. и да постигат дългосрочните цели, формулирани в Парижкото споразумение. Срокът на действие на дерогацията, предвидена в настоящия параграф, изтича на 31 декември 2030 г.

2.   За проекти с общ размер на инвестициите над 12,5 милиона евро, съответната държава членка организира състезателна тръжна процедура, която да се проведе на един или няколко кръга между 2021 и 2030 г., за да направи подбор на инвестициите, които да бъдат финансирани чрез безплатно разпределение на квоти. Тази състезателна тръжна процедура трябва да:

а)

съответства на принципите за прозрачност, недискриминация, еднакво третиране и добро финансово управление;

б)

гарантира, че до участие в състезателната процедура се допускат само проекти, които допринасят за диверсификация на националния енергиен микс и на източниците за доставка, за необходимото преструктуриране, екологично усъвършенстване и рехабилитация на инфраструктурата, за чисти технологии, като например технологии за възобновяема енергия, или за модернизация на отрасъла за производство на енергия, като например ефективни и устойчиви топлофикационни мрежи, и на отрасъла за преноса и разпределение на енергия;

в)

дефинира ясни, обективни, прозрачни и недискриминационни критерии за подбор за класирането на проектите, за да се гарантира избирането единствено на проекти, които:

i)

въз основа на анализ на разходите и ползите осигуряват нетна положителна печалба по отношение на намалението на емисиите и реализират значителна прогнозна степен на намаление на емисиите на CO2, като се взема предвид мащабът на проекта;

ii)

са с допълващ характер, като ясно съответстват на нуждите от замяна и модернизация и не задоволяват предизвикано от пазара увеличение на търсенето на енергия;

iii)

осигуряват най-добро съотношение между разходите и ползите; и

iv)

не допринасят за или не подобряват финансовата жизнеспособност на производство на електроенергия, характеризиращо се с висока интензивност на емисиите, или увеличават зависимостта от изкопаеми горива с висока интензивност на емисиите.

Чрез дерогация от член 10, параграф 1 и без да ся засяга последното изречение от параграф 1 от настоящия член, ако инвестиция, избрана чрез състезателна тръжна процедура, бъде отменена или не постигне очакваните резултати, заделените квоти могат да се използват в един-единствен допълнителен кръг на състезателна тръжна процедура най-рано след една година за финансиране на други инвестиции.

Всяка държава членка, възнамеряваща да използва възможността за безплатно разпределяне на квоти през преходен период с цел модернизация на енергийния сектор, до 30 юни 2019 г. публикува за обществено обсъждане подробна национална рамка, установяваща състезателната тръжна процедура, включително планирания брой кръгове, посочени в първа алинея, както и критериите за подбор.

В случаите, при които инвестиции под 12,5 милиона евро, трябва да бъдат подкрепени с безплатно разпределяне на квоти, а не са избрани чрез състезателна тръжна процедура, посочена в настоящия параграф, държавите членки избират проектите въз основа на обективни и прозрачни критерии. Резултатите от тази процедура за подбор се публикуват за обществено обсъждане. На тази основа съответната държава членка до 30 юни 2019 г. определя, публикува и подава в Комисията списък на инвестициите. Когато в рамките на една и съща инсталация се извършват повече от една инвестиции, те се оценяват като цяло, за да се установи дали е надвишен прага за стойността от 12,5 милиона евро, освен в случай че посочените инвестиции са технически или финансово изпълними поотделно.

3.   Стойността на планираните инвестиции е поне равна на пазарната стойност на безплатно разпределяните квоти, като се взема предвид също необходимостта да се ограничат свързаните с инвестициите повишения на цените. Пазарната стойност се определя като средна стойност на цената на квотите на общата тръжна платформа през предходната календарна година. До 70 % от съответните разходи на дадена инвестиция могат да получат подкрепа чрез безплатно разпределяне на квоти, при условие че останалите разходи се финансират от частноправни субекти.

4.   Безплатно разпределените в преходен период квоти се изваждат от количеството квоти, които съответната държава членка би предоставила иначе посредством продажба чрез търг. Общо безплатно разпределяните квоти не надхвърлят 40 % от квотите, които съответната държава членка ще получи съгласно член 10, параграф 2, буква а) за периода 2021—2030 г., разпределени в равни годишни количества през посочения период.

5.   Когато дадена държава членка използва съгласно член 10г, параграф 4, квоти, разпределени с цел проява на солидарност, постигане на растеж и междусистемна свързаност в рамките на Съюза в съответствие с член 10, параграф 2, буква б), тази държава членка може, чрез дерогация от параграф 4 от настоящия член, да използва за безплатно разпределяне на квоти през преходен период общо количество, равняващо се на до 60 % от квотите, получени през периода 2021—2030 г. съгласно член 10, параграф 2, буква а), като използва съответното количество от квотите, разпределени в съответствие с член 10, параграф 2, буква б).

Всички квоти, които останат неразпределени съгласно настоящия член до 2020 г., могат да бъдат разпределени за периода 2021—2030 г. за инвестиции, избрани чрез състезателната тръжна процедура по параграф 2, освен ако съответната държава членка не информира Комисията до 30 септември 2019 г. за намерението си да не разпределя всички или част от тези квоти за периода 2021—2030 г. и за количеството квоти, които вместо това да бъдат продадени чрез търг през 2020 г. Когато такива квоти се разпределят за периода 2021—2030 г., съответното количество квоти се взема предвид за прилагането на границата от 60 %, определена в първа алинея от настоящия параграф.

6.   Разпределянето на квоти на операторите се прави след като те докажат, че избраната в съответствие с правилата на състезателната тръжна процедура инвестиция е била извършена. Когато дадена инвестиция води до създаването на допълнителна мощност за производство на електроенергия, въпросният оператор доказва също, че равностойна мощност за производство на електроенергия с по-висока интензивност на емисиите е била изведена от експлоатация от него или друг свързан оператор при пускането в експлоатация на допълнителната мощност.

7.   Държавите членки изискват от бенефициерните електропроизводители и мрежови оператори да докладват ежегодно, в срок до 28 февруари, за реализирането на техните избрани инвестиции, включително за състоянието на баланса между безплатно предоставените квоти и направените инвестиционни разходи, както и за видовете инвестиции, получили подкрепа. Държавите членки докладват за това на Комисията, а Комисията осигурява публичност на тези доклади.

(*6)  Решение 2014/746/ЕС на Комисията от 27 октомври 2014 г. за определяне, съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на списък с отрасли и подотрасли, за които се смята, че са изложени на съществен риск от изместване на въглеродни емисии, за периода 2015—2019 година (ОВ L 308, 29.10.2014 г., стр. 114).“"

16)

Вмъква се следният член:

„Член 10г

Модернизационен фонд

1.   За периода 2021—2030 г. се създава фонд за подкрепа на инвестициите, предложени от държавите членки бенефициери, включително за финансиране на малки инвестиционни проекти, за модернизация на енергийни системи и за подобряване на енергийната ефективност в държави членки с БВП на глава от населението по пазарни цени под 60 % от средната стойност за Съюза за 2013 г. („Модернизационен фонд“). Модернизационният фонд се финансира посредством продажба чрез търг на квоти, както е посочено в член 10.

Подкрепяните инвестиции трябва да са в съответствие с целите на настоящата директива, както и с целите на рамката на Съюза за политиките в областта на климата и енергетиката в периода до 2030 г. и дългосрочните цели, формулирани в Парижкото споразумение. От Модернизационния фонд не се предоставя подкрепа за съоръжения за производство на енергия, които използват твърди изкопаеми горива, различни от ефективни и устойчиви топлофикационни мрежи в държавите членки с БВП на глава от населението по пазарни цени под 30 % от средната стойност за Съюза през 2013 г., при условие че количество квоти с най-малко равна стойност се използва за инвестиции по член 10в, които не включват твърди изкопаеми горива.

2.   Най-малко 70 % от финансовите средства от Модернизационния фонд се използват за подкрепа на инвестиции в производството и използването на електроенергия от възобновяеми източници, подобряване на енергийната ефективност, с изключение на енергийната ефективност по отношение на производството на енергия, за което се използват твърди изкопаеми горива, съхраняване на енергия и модернизиране на енергийните мрежи, включително на тръбите за топлофикационните мрежи, на мрежите за пренос на електроенергия, за увеличаване на междусистемните връзки между държавите членки, както и за подкрепа на справедливия преход в зависими от въглерода региони в държавите членки бенефициери, така че да се подпомогнат пренасочването, преквалификацията и повишаването на квалификацията на работниците, образованието, инициативите за търсене на работа и стартиращите предприятия, в диалог със социалните партньори. Допустими са и инвестиции в енергийна ефективност в областта на транспорта, сградите, селското стопанство и отпадъците.

3.   Държавите членки бенефициери отговарят за функционирането на Модернизационния фонд. ЕИБ гарантира, че квотите се продават чрез търг в съответствие с принципите и условията, установени в член 10, параграф 4, и отговаря за управлението на приходите. ЕИБ предоставя приходите на държавите членки след решение на Комисията за отпускане на средствата, когато това отпускане за инвестиции е в съответствие с параграф 2 от настоящия член или — ако инвестициите не попадат в областите, изброени в параграф 2 от настоящия член — когато е в съответствие с препоръките на инвестиционния комитет. Комисията приема решението си своевременно. Приходите се разпределят между държавите членки и съобразно дяловете, установени в приложение IIб, в съответствие с параграфи 6—12 от настоящия член.

4.   Всяка съответна държава членка може да използва всички безплатно разпределени квоти, предоставени съгласно член 10в, параграф 4, или част от тези квоти, както и количеството квоти, разпределени с цел проява на солидарност, постигане на растеж и междусистемна свързаност в рамките на Съюза в съответствие с член 10, параграф 2, буква б), или част от това количество, в съответствие с член 10г за подкрепа на инвестиции в рамките на Модернизационния фонд, като по този начин се увеличат средствата, разпределени на тази държава членка. В срок до 30 септември 2019 г. въпросната държава членка уведомява Комисията за съответното количество квоти, които ще се използват по член 10, параграф 2, буква б), член 10в и член 10г.

5.   Създава се инвестиционен комитет за Модернизационния фонд. Инвестиционният комитет се състои от представител от всяка държава членка бенефициер, представител на Комисията и представител на ЕИБ, и трима представители, избрани от останалите държави членки за срок от пет години. Инвестиционният комитет се председателства от представителя на Комисията. По един представител от всяка държава членка, който не е член на инвестиционния комитет, може да присъства на заседанията на комитета като наблюдател.

Дейността на инвестиционния комитет е прозрачна. Съставът на инвестиционния комитет и професионалните биографии и декларациите за липса на конфликт на интереси на неговите членове се оповестяват публично и при необходимост се актуализират.

6.   Преди държава членка бенефициер да вземе решение за финансиране на инвестиция от своя дял в Модернизационния фонд, тя представя инвестиционния проект пред инвестиционния комитет и ЕИБ. Когато ЕИБ потвърди, че инвестицията попада в областите, изброени в параграф 2, държавата членка може да пристъпи към финансиране на инвестиционния проект от своя дял.

Когато инвестиции в модернизирането на енергийните системи, които се предлага да бъдат финансирани от Модернизационния фонд, не попадат в областите, изброени в параграф 2, инвестиционният комитет оценява техническата и финансовата жизнеспособност на тези инвестиции, включително намаленията на емисиите, които се постигат с тях, и издава препоръка относно финансирането им от Модернизационния фонд. Инвестиционният комитет гарантира, че с всяка инвестиция, свързана с топлофикационните мрежи, се постига значително подобрение на енергийната ефективност и намаляване на емисиите. Тази препоръка може да съдържа предложения относно подходящите инструменти за финансиране. До 70 % от съответните разходи на дадена инвестиция, която не попада в изброените в параграф 2 области, могат да бъдат подкрепени със средства от Модернизационния фонд, при условие че останалите разходи се финансират от частноправни юридически лица.

7.   Инвестиционният комитет се стреми да приема своите препоръки с консенсус. Ако инвестиционният комитет не е в състояние да вземе решение с консенсус в рамките на срока, определен от председателя, инвестиционният комитет взема решение с обикновено мнозинство.

Ако представителят на ЕИБ не одобри финансирането на дадена инвестиция, препоръката се приема само при мнозинство от две трети от всички членове. В този случай представителят на държавата членка, в която трябва бъде направена инвестицията, и представителят на ЕИБ не участват в гласуването. Настоящата алинея не се прилага за малки проекти, финансирани посредством кредити, предоставяни от национална насърчителна банка, или посредством безвъзмездни финансирания, допринасящи за изпълнението на национална програма за постигане на специфични цели в съответствие с целите на Модернизационния фонд, при условие че по програмата се използват не повече от 10 % от дела на държавите членки, посочен в приложение IIб.

8.   Всички действия или препоръки на ЕИБ или на инвестиционния комитет съгласно параграфи 6 и 7 се предприемат своевременно, като се посочват мотивите, на които те се основават. Тези действия и препоръки се оповестяват публично.

9.   Държавите членки бенефициери носят отговорност за последващите действия, свързани с изпълнението на избраните проекти.

10.   Държавите членки бенефициери ежегодно докладват на Комисията за финансираните от Модернизационния фонд инвестиции. Докладът се оповестява публично и включва:

а)

информация относно инвестициите, финансирани във всяка държава членка бенефициер;

б)

оценка на добавената стойност по отношение на енергийна ефективност или модернизация на енергийната система, постигната чрез инвестицията.

11.   Инвестиционният комитет докладва ежегодно на Комисията за опита при оценяването на инвестициите. До 31 декември 2024 г. Комисията, като взема под внимание констатациите на инвестиционния комитет, прави преглед на областите за проектите, посочени в параграф 2, и на основанието, на което инвестиционният комитет отправя препоръките си.

12.   Комисията приема актове за изпълнение относно подробните правила за функционирането на Модернизационния фонд. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 22а, параграф 2.“

17)

В член 11 параграф 1 се добавя следната алинея:

„В срок до 30 септември 2019 г. се представя списък на инсталациите, попадащи в обхвата на настоящата директива за петгодишния период, започващ на 1 януари 2021 г., и на всеки пет години след това се подават подобни списъци за всеки следващ петгодишен период. Всеки списък включва информация за производствената дейност, преносите на топлинна енергия и газове, електропроизводството и емисиите на ниво подинсталации през предходните пет календарни години преди подаването на списъка. Безплатно разпределяне на квоти може да се прави само за инсталации, за които е подадена такава информация.“

18)

В член 11а параграфи 8 и 9 се заличават.

19)

В член 11б параграф 7 се заличава.

20)

В член 12, параграф 4 се добавят следните изречения:

„В случай на закриване на мощности за производство на електроенергия на тяхна територия поради допълнителни национални мерки, държавите членки могат да отменят квоти от общото количество квоти, с които разполагат за продажба чрез търг, както е посочено в член 10, параграф 2, до количеството, съответстващо на средните верифицирани емисии от въпросната инсталация през периода, обхващащ петте години преди закриването. Съответните държави членки информират Комисията за това намерение за отмяна в съответствие с делегираните актове, приети съгласно член 10, параграф 4.“

21)

Член 13 се заменя със следното:

„Член 13

Валидност на квотите

Квотите, издадени от 1 януари 2013 г. нататък, са с безсрочна валидност. Квотите, издадени от 1 януари 2021 г. нататък, съдържат указание, показващо през кой десетгодишен период, считано от 1 януари 2021 г., са издадени, и са валидни за емисии от първата година на този период нататък.“

22)

В член 14 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Комисията приема актове за изпълнение относно подробните условия за мониторинг и докладване на емисии и, по целесъобразност, на данните за дейността по отношение на дейностите, изброени в приложение I, за мониторинг и докладване на данните за тонкилометри за целите на заявление по член 3д или 3е, като за основа се използват принципите за мониторинг и докладване, установени в приложение IV, и изискванията, установени в параграф 2 от настоящия член. С тези актове за изпълнение се посочва също, в изискванията за мониторинг и докладване за всеки парников газ, потенциалът за глобално затопляне на всеки парников газ.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане по член 22а, параграф 2.“

23)

В член 15 третата, четвъртата и петата алинея се заменят със следното:

„Комисията приема актове за изпълнение относно проверката на докладите за емисиите въз основа на принципите, определени в приложение V, и за акредитация и надзор на проверителите. Комисията може също да приеме актове за изпълнение относно проверката на докладите, представени от операторите на въздухоплавателни средства съгласно член 14, параграф 3, и заявленията по членове 3д и 3е, включително процедурите за проверка, които да се използват от проверителите. Комисията конкретизира условията за акредитиране и отнемане на акредитацията, както и, ако е уместно, за взаимното признаване и партньорските проверки на акредитиращите органи.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане по член 22а, параграф 2.“

24)

В член 16 параграф 12 се заменя със следното:

„12.   Комисията приема актове за изпълнение относно подробни правила във връзка с процедурите, посочени в настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане по член 22а, параграф 2.“

25)

В член 19 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 23 за допълване на настоящата директива чрез определяне на всички необходими изисквания по отношение на регистъра на Съюза за периода на търгуване, започващ на 1 януари 2013 г., и следващите периоди под формата на стандартизирани електронни бази данни, съдържащи общи информационни елементи за проследяване на издаването, притежаването, прехвърлянето и, ако е приложимо, отмяната на квоти, и за осигуряване на достъп на обществеността и на подходяща степен на поверителност в зависимост от случая. Тези делегирани актове съдържат също разпоредби за прилагането на правила за взаимно признаване на квотите в споразумения за свързване на системи за търговия с емисии.“

26)

Член 21 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 четвъртото изречение се заменя със следното:

„Докладът се изготвя въз основа на въпросник или тезисен план, който се приема от Комисията под формата на актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане по член 22а, параграф 2.“;

б)

добавя се следният параграф:

„4.   На всеки три години в доклада, посочен в параграф 1, се обръща също специално внимание на равностойните мерки, приети за малки инсталации, изключени от СТЕ на ЕС. Въпросът за равностойните мерки, приети за малки инсталации, се разглежда също в рамките на обмена на информация, посочен в параграф 3.“

27)

Член 22 се заменя със следното:

„Член 22

Изменения на приложенията

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 23 за изменение, когато е целесъобразно, на приложенията към настоящата директива, с изключение на приложения I, IIa и IIб, с оглед на докладите, предвидени в член 21, и на опита от прилагането на настоящата директива. Приложения IV и V могат да бъдат изменяни с оглед подобряването на мониторинга, докладването и верификацията на емисиите.“

28)

Вмъква се следният член:

„Член 22а

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета по изменението на климата, създаден с член 26 от Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета (*7). Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (*8).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Когато комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта за акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

(*7)  Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата, на национално равнище и на равнището на Съюза и отмяна на Решение № 280/2004/ЕО (ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 13)."

(*8)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).“"

29)

Член 23 се заменя със следното:

„Член 23

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3г, параграф 3, член 10, параграф 4, член 10а, параграфи 1 8 и член 10б, параграф 5 член 19, параграф 3, член 22, член 24, параграф 3, член 24а, параграф 1, член 25а, параграф 1 и член 28в се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от 8 април 2018 г.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 3г, параграф 3, член 10, параграф 4, член 10а, параграфи 1 8 и член 10б, параграф 5 член 19, параграф 3, член 22, член 24, параграф 3, член 24а, параграф 1, член 25а, параграф 1 и член 28в може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (*9).

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 3г, параграф 3, член 10, параграф 4, член 10а, параграфи 1—8 и член 10б, параграф 5 член 19, параграф 3, член 22, член 24, параграф 3, член 24а, параграф 1, член 25а, параграф 1 и член 28в, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

(*9)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“"

30)

Член 24 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   От 2008 г. държавите членки могат да осъществяват търговия с квоти за емисии съгласно настоящата директива във връзка с дейности и парникови газове, които не са включени в списъка по приложение I, като вземат предвид всички приложими критерии, и по-конкретно последиците за вътрешния пазар, възможните изкривявания на конкуренцията, екологичната насоченост на СТЕ на ЕС и надеждността на планираната система за мониторинг и докладване, при условие че включването на такива дейности и парникови газове е одобрено от Комисията, в съответствие с делегираните актове, които Комисията е оправомощена да приема в съответствие с член 23.“;

б)

в параграф 3 втора алинея се заменя със следното:

„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 23 за допълване на настоящата директива в този смисъл.“

31)

Член 24а се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 първата и втората алинея се заменят със следното:

„1.   В допълнение към включванията, предвидени в член 24, Комисията може да приеме мерки относно издаването на квоти или кредити по отношение на администрирани от държавите членки проекти, които водят до намаляване на емисиите на парникови газове извън СТЕ на ЕС.

Тези мерки трябва да са в съответствие с актовете, приети съгласно предишния член 11б, параграф 7, които са били в сила преди 8 април 2018 г. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 23 за допълване на настоящата директива чрез определяне на процедурата, която да се следва.“;

б)

параграф 2 се заличава.

32)

В член 25 параграф 2 се заличава.

33)

В член 25а, параграф 1 първа и втора алинея се заменят със следното:

„В случаите, при които трета държава приеме мерки за намаляване на въздействието върху изменението на климата на полети, с начало в тази трета държава и пристигащи в Съюза, Комисията, след като се консултира с въпросната трета държава и с държавите членки в рамките на комитета по член 22а, параграф 1, разглежда възможните варианти за осигуряване на най-добро взаимодействие между СТЕ на ЕС и мерките на тази държава.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 23 за изменение на приложение I към настоящата директива, за да се предвиди полетите, пристигащи от съответната трета държава, да бъдат изключени от списъка с авиационни дейности в приложение I, или да се предвидят други изменения на авиационните дейности, включени в списъка в приложение I, различни от свързаните с обхвата, които се изискват по споразумение, сключено съгласно член 218 от Договора за функционирането на Европейския съюз.“

34)

В член 27, параграф 3 втора алинея се заменя със следното:

„Всички такива инсталации остават в СТЕ на ЕС за останалата част от периода, посочен в член 11, параграф 1, по време на който са били повторно включени.“

35)

Вмъква се следният член:

„Член 27а

Възможност за изключване на инсталации с емисии под 2 500 тона

1.   Държавите членки могат да изключат от СТЕ на ЕС инсталации, които през всяка една от трите години, предхождащи уведомяването по буква а), са докладвали пред компетентния орган на съответната държава членка емисии, по-малки от 2 500 тона еквивалент на въглероден диоксид, без да се вземат предвид на емисиите от биомаса, при условие, че съответната държава членка:

а)

уведоми Комисията за всяка една подобна инсталация преди списъкът на инсталациите съгласно член 11, параграф 1 да бъде изпратен на Комисията или най-късно при изпращането на този списък;

б)

потвърди наличието на опростени процедури за мониторинг с цел преценка дали съответната инсталация отделя за която и да било календарна година количество от 2 500 тона или повече еквивалент на въглероден диоксид, без да се вземат предвид емисиите от биомаса;

в)

потвърди, че ако дадена инсталация отделя за която и да било календарна година количество от 2 500 тона или повече еквивалент на въглероден диоксид, без да се вземат предвид емисиите от биомаса, съответната инсталация ще бъде повторно включена в СТЕ на ЕС; и

г)

прави информацията, посочена в букви а), б) и в), обществено достъпна.

2.   При повторно включване на инсталация в СТЕ на ЕС съгласно параграф 1, буква в) от настоящия член всички квоти, разпределени съгласно член 10а, се предоставят, като се започва от годината на повторното включване. Квотите, разпределени на такива инсталация, се приспадат от количеството квоти, подлежащи на продажба чрез търг съгласно член 10, параграф 2 от държавата членка, в която е разположена инсталацията.

3.   Държавите членки могат също да изключат от СТЕ на ЕС резервни и аварийни съоръжения, които функционират по-малко от 300 часа годишно през трите години, предхождащи уведомяването по параграф 1, буква а), при същите условия, като посочените в параграфи 1 и 2.“

36)

Член 28в се заменя със следното:

„Член 28в

Разпоредби относно мониторинга, докладването и проверката за целите на глобалната, основана на пазара мярка

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 23 за допълване на настоящата директива по отношение на мониторинга, докладването и проверката емисиите за целите на прилагането на глобалната, основана на пазара мярка на ИКАО по всички маршрути, които обхваща. Тези делегирани актове се основават на съответните инструменти, приети в ИКАО, избягват всяко нарушение на условията за конкуренция и спазват принципите, заложени в актовете, посочени в член 14, параграф 1, и гарантират, че представените доклади за емисиите се проверяват в съответствие с принципите и критериите за проверка, установени в член 15.“

37)

Член 30 се заменя със следното:

„Член 30

Преглед в контекста на прилагането на Парижкото споразумение и развитието на пазарите на въглеродни емисии в други големи икономики

1.   Настоящата директива се преразглежда в контекста на международното развитие и предприетите усилия за постигане на дългосрочните цели на Парижкото споразумение.

2.   Мерките в подкрепа на определени енергоемки отрасли, при които може да възникне изместване на въглеродни емисии, посочено в членове 10а и 10б, също се преразглеждат в контекста на мерките на политиката в областта на климата в други големи икономики. В този контекст Комисията преценява също дали мерките във връзка с компенсирането на непреки разходи следва да бъдат допълнително хармонизирани.

3.   Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета в контекста на всеки глобален преглед, договорен по Парижкото споразумение, особено по отношение на нуждата от допълнителни политики и мерки на Съюза с оглед на необходимото намаление на емисиите на парникови газове от Съюза и неговите държави членки, включително по отношение на линейния коефициент, посочен в член 9. Комисията може по целесъобразност да представя пред Европейския парламент и Съвета предложения за изменение на настоящата директива.

4.   Преди 1 януари 2020 г. Комисията представя актуализиран анализ на несвързаните с CO2 въздействия на въздухоплаването, придружен, ако е целесъобразно, от предложение относно най-добрия начин за преодоляване на тези въздействия.“

38)

В приложение IIa към Директива 2003/87/EC вписванията за Белгия, Италия, Люксембург и Швеция се заличават.

39)

Приложение IIб към Директива 2003/87/ЕО се заменя с текста на приложение I към настоящата директива.

40)

Приложение IV към Директива 2003/87/ЕО се изменя в съответствие с приложение II към настоящата директива.

Член 2

Изменения на Решение (ЕС) 2015/1814

Член 1 от Решение (ЕС) 2015/1814 се изменя, както следва:

1)

В параграф 5, първа алинея се добавя следното изречение:

„Чрез дерогация от първото и второто изречение, до 31 декември 2023 г. посочените във въпросните изречения проценти и брой квоти в размер на 100 милиона се удвояват.“

2)

Вмъква се следният параграф:

„5а.   Освен ако не бъде решено друго в първия преглед, извършен съгласно член 3, считано от 2023 г. квотите, налични в резерва над общия брой квоти, продадени чрез търг през предходната година, престават да бъдат валидни.“

Член 3

Транспониране

1.   Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, до 9 октомври 2019 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

Чрез дерогация от първа алинея до 31 декември 2018 г. държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят със задълженията за публикуване и докладване, съдържащи се в член 1, точка 14, буква е) от настоящата директива, относно член 10а, параграф 6 от Директива 2003/87/ЕО.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 4

Преходна разпоредба

При изпълнението на своето задължение, установено в член 3, параграф 1, първа алинея от настоящата директива, държавите членки гарантират, че националното им законодателство, което транспонира член 10, член 10а, параграфи 4—7, член 10а, параграф 8, първа и втора алинея, член 10а, параграфи 12—18, член 10в и член 11а, параграфи 8 и 9 от Директива 2003/87/ЕО, както и приложения IIa и IIб от посочената директива, които са в сила на 19 март 2018 г., продължава да се прилага до 31 декември 2020 г. Списъкът в приложението към Решение 2014/746/ЕС продължава да се прилага до 31 декември 2020 г.

Член 5

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 6

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Страсбург на 14 март 2018 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

Л. ПАВЛОВА


(1)  ОВ C 71, 24.2.2016 г., стр. 57.

(2)  ОВ C 240, 1.7.2016 г., стр. 62.

(3)  Позиция на Европейския парламент от 6 февруари 2018 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и Решение на Съвета от 27 февруари 2018 г.

(4)  Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32).

(5)  Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове на Общността (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 63).

(6)  Решение № 406/2009/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно усилията на държавите членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 136).

(7)  Решение (ЕС) 2015/1814 на Европейския парламент и на Съвета от 6 октомври 2015 г. относно създаването и функционирането на резерв за стабилност на пазара към схемата на Съюза за търговия с емисии на парникови газове и за изменение на Директива 2003/87/ЕО (ОВ L 264, 9.10.2015 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕС) № 1031/2010 на Комисията от 12 ноември 2010 г. относно графика, управлението и други аспекти на търга на квоти за емисии на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността (ОВ L 302, 18.11.2010 г., стр. 1).

(9)  Директива 91/692/ЕИО на Съвета от 23 декември 1991 г. относно стандартизиране и рационализиране на докладите за прилагане на някои директиви, свързани с околната среда (ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 48).

(10)  Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата, на национално равнище и на равнището на Съюза и отмяна на Решение № 280/2004/ЕО (ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 13).

(11)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(12)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията, (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(13)  Решение 2011/278/ЕС на Комисията от 27 април 2011 г. за определяне на валидни за целия Европейски съюз преходни правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти за емисии съгласно член 10а от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 130, 17.5.2011 г., стр. 1).

(14)  Решение 2014/746/ЕС на Комисията от 27 октомври 2014 г. за определяне, съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на списък с отрасли и подотрасли, за които се смята, че са изложени на съществен риск от изместване на въглеродни емисии, за периода 2015—2019 година (ОВ L 308, 29.10.2014 г., стр. 114).

(15)  ОВ C 369, 17.12.2011 г., стр. 14.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение IIб към Директива 2003/87/ЕО се заменя със следното:

ПРИЛОЖЕНИЕ IIб

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ МОДЕРНИЗАЦИОННИЯ ФОНД ЗА ПЕРИОДА ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2030 г.

 

Дял от Модернизационния фонд

България

5,84 %

Чешка република

15,59 %

Естония

2,78 %

Хърватия

3,14 %

Латвия

1,44 %

Литва

2,57 %

Унгария

7,12 %

Полша

43,41 %

Румъния

11,98 %

Словакия

6,13 %

“.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

В приложение IV, част А към Директива 2003/87/ЕО параграфът под четвъртото подзаглавие „Мониторинг на емисии на други парникови газове“ се заменя със следното:

„Използват се стандартизирани или възприети методи, разработени от Комисията в сътрудничество с всички заинтересовани страни и приети съгласно член 14, параграф 1.“


Top