Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018H0910(08)

Препоръка на Съвета от 13 юли 2018 година относно националната програма за реформи на Испания за 2018 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за стабилност на Испания за 2018 г.

ST/9451/2018/INIT

OJ C 320, 10.9.2018, p. 33–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.9.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/33


ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА

от 13 юли 2018 година

относно националната програма за реформи на Испания за 2018 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за стабилност на Испания за 2018 г.

(2018/C 320/08)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 121, параграф 2 и член 148, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики (1), и по-специално член 5, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1176/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси (2), и по-специално член 6, параграф 1 от него,

като взе предвид препоръката на Европейската комисия,

като взе предвид резолюциите на Европейския парламент,

като взе предвид заключенията на Европейския съвет,

като взе предвид становището на Комитета по заетостта,

като взе предвид становището на Икономическия и финансов комитет,

като взе предвид становището на Комитета за социална закрила,

като взе предвид становището на Комитета за икономическа политика,

като има предвид, че:

(1)

На 22 ноември 2017 г. Комисията прие годишния обзор на растежа, с което постави началото на европейския семестър за координация на икономическите политики за 2018 г. В него надлежно беше отчетен Европейският стълб на социалните права, обявен от Европейския парламент, Съвета и Комисията на 17 ноември 2017 г. Приоритетите на годишния обзор на растежа бяха одобрени от Европейския съвет на 22 март 2018 г. Въз основа на Регламент (ЕС) № 1176/2011 на 22 ноември 2017 г. Комисията прие и Доклада за механизма за предупреждение, в който Испания е посочена като държава членка, за която ще се извърши задълбочен преглед. На същата дата Комисията прие и препоръка за препоръка на Съвета относно икономическата политика на еврозоната, която беше одобрена от Европейския съвет на 22 март 2018 г. На 14 май 2018 г. Съветът прие препоръката относно икономическата политика на еврозоната (3) (наричана оттук нататък „препоръка за еврозоната“).

(2)

Като държава членка, чиято парична единица е еврото, и с оглед на тясната взаимообвързаност между икономиките в икономическия и паричен съюз, Испания следва да гарантира пълното и своевременното изпълнение на препоръката за еврозоната в съответствие с препоръки 1 — 3 по-долу.

(3)

Докладът за Испания за 2018 г. беше публикуван на 7 март 2018 г. В него бе оценен напредъкът на Испания в изпълнението на специфичните за държавата препоръки, приети от Съвета на 11 юли 2017 г. (4), последващите действия във връзка със специфичните за държавата препоръки, отправени към Испания през предходните години, както и напредъкът на страната по националните ѝ цели по стратегията „Европа 2020“. В него бе включен и задълбоченият преглед по член 5 от Регламент (ЕС) № 1176/2011, чиито резултати също бяха публикувани на 7 март 2018 г. Анализът на Комисията ѝ даде основание да заключи, че в Испания са налице макроикономически дисбаланси. По-специално, големият външен и вътрешен дълг, както публичен, така и частен, в контекста на висока безработица, продължава да представлява уязвимост с трансгранично значение. Външното балансиране напредва благодарение на излишъците по текущата сметка, наблюдавани от 2013 г. насам, което се подкрепя от структурни подобрения в търговията. Въпреки това нетните външни задължения остават високи. В частния сектор намаляването на дълга също напредва благодарение на благоприятните условия за растеж, но все още има необходимост от намаляване на задлъжнялостта. Постигането на по-стабилен финансов сектор подкрепя икономическата дейност. Въпреки силния растеж на номиналния БВП държавният дълг като дял от БВП намалява твърде бавно. Безработицата продължи своя бърз спад, но все още е много голяма, а високата степен на сегментация на пазара на труда възпрепятства по-бързия ръст на производителността на труда. След силния тласък на реформите през периода между 2012 и 2015 г. сега напредъкът по изпълнението на препоръките е по-скоро ограничен. Настоящата икономическа ситуация дава възможност за осъществяване на необходимите реформи, така че испанската икономика да стане по-устойчива и да се повиши ръстът на производителността.

(4)

По отношение на Испания понастоящем се прилагат корективните мерки на Пакта за стабилност и растеж. В своята програма за стабилност за 2018 г. Испания планира да коригира прекомерния дефицит до 2018 г. в съответствие с Решение (ЕС) 2017/984 на Съвета за отправяне на известие към Испания за предприемане на мерки за намаляването на дефицита, преценено за необходимо с цел справяне със ситуацията на прекомерен дефицит (5). Планира се салдото по консолидирания държавен бюджет да продължи да се подобрява и да достигне излишък от 0,1 % от БВП през 2021 г. В програмата за стабилност за 2018 г. се включват всички мерки, съдържащи се в проектобюджета, представен пред парламента на 3 април 2018 г., както и допълнителните мерки, обявени в края на април 2018 г. Не се планира средносрочната бюджетна цел за балансирана бюджетна позиция в структурно изражение да бъде постигната в рамките на срока на програмата за стабилност за 2018 г. В програмата за стабилност за 2018 г. се предвижда съотношението на държавния дълг към БВП да намалее до 97,0 % през 2018 г., 95,2 % през 2019 г. и 89,1 % през 2021 г. Макроикономическите допускания в програмата за стабилност за 2018 г. са реалистични. Като цяло, планираното постигане на целите за номиналния дефицит ще продължи да се основава на силните икономически перспективи и на факта, че публичните разходи нарастват по-бавно от номиналния БВП. Рисковете за постигането на бюджетните цели са свързани както с по-големия ръст на приходите, така и с по-ограниченото увеличаване на разходите спрямо предвиденото в прогнозата на Комисията от пролетта на 2018 г., както и с възможното материализиране на допълнителни условни задължения.

(5)

С Решение (ЕС) 2017/984 Съветът поиска от Испания да преодолее съществуващия прекомерен дефицит до 2018 г., и по-специално да намали дефицита по консолидирания държавен бюджет до 4,6 % от БВП през 2016 г., 3,1 % от БВП през 2017 г. и 2,2 % от БВП през 2018 г. Въз основа на актуализираната прогноза на Комисията от пролетта на 2016 г. подобрението в салдото по консолидирания държавен бюджет съответства на влошаване на структурното салдо с 0,4 % от БВП през 2016 г. и на подобрение с 0,5 % от БВП през 2017 и 2018 г. Испания постигна номинален дефицит от 3,1 % от БВП през 2017 г., съгласно изискваното в Решение (ЕС) 2017/984 на Съвета. В прогнозата на Комисията от пролетта на 2018 г. се предвижда номиналният дефицит да намалее до 2,6 % от БВП през 2018 г., което е с 0,4 % от БВП над целта за номиналния дефицит в програмата за стабилност за 2018 г. и над размера, определен от Съвета. В сравнение с програмата за стабилност от 2018 г. в прогнозата на Комисията от пролетта на 2018 г. е заложен по-нисък растеж на държавните приходи и малко по-високи разходи. В прогнозата на Комисията от пролетта на 2018 г. структурното салдо се очаква да се влоши с 0,3 % от БВП през 2018 г., на фона на увеличаващите дефицита мерки, включени в проектобюджета за 2018 г., представен пред парламента на 3 април 2018 г., и да се подобри съвсем леко през 2019 г. Следователно, структурната корекция през 2018 г., както и тази, натрупана през периода 2016 — 2018 г., не се очаква да бъде гарантирана. Докато икономическата експанзия подкрепя намаляването на дефицита, тя не се използва за структурно укрепване на публичните финанси. Съответно в становището си относно актуализирания проект на бюджетен план на Испания за 2018 г. Комисията стига до заключението, че планът съответства в голяма степен на разпоредбите на Пакта за стабилност и растеж, тъй като според прогнозата на Комисията от пролетта на 2018 г. прекомерният дефицит ще бъде коригиран своевременно, но планът е експанзионистичен.

(6)

За 2019 г., ако бъде постигната навременна и трайна корекция на прекомерния дефицит, за Испания ще се прилага превантивната част на Пакта за стабилност и растеж и преходното правило за дълга. С оглед на това, че съотношението на консолидирания държавен дълг на Испания е над 60 % от БВП, а прогнозираната положителна разлика между фактическия и потенциалния БВП е 2,3 % от БВП, номиналните нетни първични държавни разходи (6) следва да намалеят с поне 0,3 % през 2019 г. в съответствие със структурната корекция от 1,0 % от БВП, произтичаща от общоприетата корекционна матрица на изискванията съгласно Пакта за стабилност и растеж. Същевременно има признаци, че неизползваният капацитет в икономиката е подценен. През 2019 г. Испания все още се очаква да отбележи едно от най-високите равнища на безработица в Съюза, което би следвало да задържи натиска за повишаване на заплатите, особено в частния сектор, а инфлацията, от друга страна, се очаква да остане значително под 2 %. Това е знак за продължаващ застой на пазара на труда. В допълнение, дори ако изготвената от Комисията оценка на реалистичността на разликата между фактическия и потенциалния БВП не установи, че прогнозите за разликата между фактическия и потенциалния БВП, основани на общоприетата методика, са неправдоподобни, тя показва един по-скоро широк диапазон от реалистични прогнози за разликата между фактическия и потенциалния БВП за Испания. На тази основа годишна структурна корекция от 0,65 % от БВП, която съответства на максимален темп на растеж на нетните първични държавни разходи в размер на 0,6 %, изглежда целесъобразна. Според прогнозата на Комисията от пролетта на 2018 г., ако политиката не бъде променена, съществува риск от значително отклонение от изискваната фискална корекция през 2019 г. Освен това не се очаква през 2019 г. Испания да се съобрази с изискванията на преходното правило за дълга. Като цяло Съветът е на мнение, че Испания трябва да има готовност да предприеме допълнителни мерки, за да гарантира спазването на препоръката през 2018 г., и че от 2019 г. трябва да бъдат предприети необходимите мерки, за да се съобрази с разпоредбите на Пакта за стабилност и растеж. Би било разумно да се използват всякакви извънредни приходи за допълнителното намаляване на съотношението на консолидирания държавен дълг към БВП.

(7)

В допълнение, с Решение (ЕС) 2017/984 Съветът поиска от Испания също така да предприеме мерки за подобряване на фискалната рамка с оглед увеличаване на автоматичността на механизмите за предотвратяване и коригиране на отклоненията от фискалните цели и засилване на приноса на правилото за разходите в Закона за стабилността за фискалната консолидация. В програмата за стабилност за 2018 г. обаче не се съдържат планове за засилване на националното правило за разходите. Не се съдържат и мерки за увеличаване в закона на автоматичността на коригиращите и предпазните механизми. Съветът също така поиска от Испания да вземе мерки, за да подобри политиката си в областта на обществените поръчки. Испания отбеляза напредък с приемането на нов закон за обществените поръчки през ноември 2017 г. Въпреки това новото законодателство може да подобри ефикасността и прозрачността на обществените поръчки само ако бъде приложено по бърз и амбициозен начин чрез създаване на новата структура на управление и засилване на механизмите за контрол на процедурите за обществени поръчки на всички равнища на управление. По-конкретно, предстоящата национална стратегия за обществените поръчки следва да определи предварителните и последващите проверки, които трябва да се извършват от новите структури. През юни 2017 г. правителството възложи на независимия фискален орган да извърши преглед на разходите по определени субсидии в публичния сектор. Комисията наблюдава изпълнението на прегледа, който се очаква да бъде завършен в началото на 2019 г.

(8)

На 27 април 2018 г. Испания представи своята национална програма за реформи за 2018 г. и своята програма за стабилност за същата година. Двете програми бяха оценени едновременно, за да бъдат отчетени взаимовръзките между тях.

(9)

Съответните специфични за всяка държава препоръки бяха взети предвид при програмирането на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове) за периода 2014 — 2020 г. Както е предвидено в член 23 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета (7), когато това е необходимо за подпомагане на изпълнението на съответните препоръки на Съвета, Комисията може да поиска от дадена държава членка да преразгледа своето споразумение за партньорство и съответните програми и да предложи промени в тях. Комисията предостави допълнителни подробности за начина, по който ще използва тази разпоредба, в насоките относно прилагането на мерките, обвързващи ефективността на ЕСИ фондовете с доброто икономическо управление.

(10)

Заетостта в Испания продължава да нараства със стабилни темпове, подкрепена от въздействието на предишните реформи на пазара на труда и от умереното нарастване на заплатите. Безработицата продължава да спада, но все още е много над равнищата отпреди кризата и е сред най-високите в Съюза. Това означава, че е налице значителен неизползван потенциал от умения, по-специално сред безработните млади хора. Делът на безработните, които са без работа в продължение на повече от една година, намалява, но все още съставлява 44,5 % от общия брой на безработните. Испания прие набор от инициативи на политиката за разширяване на индивидуалната подкрепа за дълготрайно безработните лица и за подпомагане на младите хора да навлязат на пазара на труда и да подобрят своята пригодност за работа, по-специално чрез увеличаване на броя на бенефициерите на гаранцията за младежта. Ефективността на тези мерки зависи и от способността на регионалните публични служби по заетостта и социални служби да предоставят персонализирана подкрепа за търсещите работа лица, като в тази област се наблюдава твърде бавно подобрение. Освен това има възможност за по-добро сътрудничество с работодателите, по-специално чрез увеличаване на процента на свободните работни места, предоставени на службите по заетостта, и чрез по-добро профилиране и съпоставяне на търсещите работа с потребностите на работодателите. В същото време следва да продължат усилията за подобряване на координацията между службите по заетостта и социалните служби, за което бе постигнат известен напредък през 2017 г.

(11)

Делът на работещите на временни договори е сред най-високите в Съюза и включва най-вече млади и нискоквалифицирани работници. Временните договори често са краткосрочни и рядко служат като трамплин към назначаването на постоянен договор. Широкото им използване, включително в секторите с по-малко сезонни и циклични дейности, може да възпрепятства по-бързото нарастване на производителността и често се свързва с по-ниски социални обезщетения и по-висок риск от бедност. Въпреки че през последните две години безсрочните трудови договори са се увеличили като процент от прираста на нетната заетост, необходими са допълнителни действия за стимулиране на преминаването от срочни към безсрочни договори. Системата от стимули за наемане на работа продължава да бъде разпокъсана и не е действително насочена към насърчаване на безсрочните трудови договори. Испания прие план за намаляване на използването на срочните трудови договори в публичния сектор, но прилагането му е едва в началото и трябва да се ускори, за да се постигне целта от 8 % през 2019 г. Благодарение на повишения капацитет и ефективност на инспекциите по труда в борбата със злоупотребата с временни договори по-голям брой временни договори бяха превърнати в постоянни, но изглежда, че работодателите не са възпирани да продължават да използват активно временни договори. Тристранната кръгла маса, създадена в началото на 2017 г. за обсъждане на качеството на заетостта, все още не е направила конкретни предложения. Участието на социалните партньори в разработването на политиките се увеличи напоследък, но все още има възможност за допълнителни подобрения.

(12)

Икономическият растеж и създаването на нови работни места намаляват дела на хората, изложени на риск от бедност и социално изключване, който дял въпреки това остава на равнище над средното за Съюза, както и неравенството в доходите. Бедността сред работещите предизвиква загриженост, особено сред домакинствата, чиито членове са наети на временни договори или договори на непълно работно време. Процентът на детската бедност, макар и намаляващ, остава много висок. Въздействието на социалните трансфери, различни от пенсиите, за намаляване на бедността е под средното за Съюза и продължава да се понижава. Схемите за гарантиране на доходите се характеризират с големи разлики в условията на достъп в различните региони и с разпокъсаност на множеството национални схеми, насочени към различни групи търсещи работа и управлявани от различни администрации. В резултат на това голям брой нуждаещи се хора не получават подкрепа. Все още няма договорен план за действие след неотдавнашното проучване за оценка на ефективността на националните и регионалните схеми за гарантиране на доходите. Стартирането на универсална система за социална карта трябва да направи по-прозрачни предоставените социални помощи и да улесни участието в свързаните мерки за активизиране, въпреки че тази система няма пряко да отстрани слабостите на съществуващите схеми. Ефективността на семейните обезщетения също е ниска, а обхватът им е неравномерен. Испанската пенсионна система играе важна роля в поддържането на качеството на живот на възрастните хора, които вследствие на това са изложени на значително по-нисък риск от бедност в сравнение с по-младите поколения. Понастоящем пенсиите в сравнение със заплатите са сред най-високите в Съюза. Прогнозите в предстоящия доклад относно застаряването на населението за 2018 г. и доклада за адекватността на пенсиите (8) сочат, че реформите от 2011 и 2013 г. са спомогнали да се гарантират устойчивостта и относителната адекватност на пенсиите в дългосрочен план. Въпреки това увеличенията на пенсиите и отлагането на фактора за устойчивост, предложен по време на процеса на приемане на проектобюджета за 2018 г., поставят под въпрос ангажираността за извършване на тези реформи. В същото време те не решават основните предизвикателства за адекватността на доходите на бъдещите пенсионери, която е по-скоро свързана с високата безработица и сегментацията на пазара на труда.

(13)

Отстраняването на слабостите в иновационния капацитет на испанските предприятия би могло да подобри тяхната производителност. Иновациите и ръстът на производителността се възпрепятстват от трайно ниските нива на инвестициите в научноизследователска и развойна дейност, което прави много малко вероятно постигането на националната цел от 2 % за интензивността на научноизследователската и развойната дейност съгласно „Европа 2020“. Тази тенденция се засилва от ниската и намаляваща степен на изпълнение на държавния бюджет за научноизследователска и развойна дейност. Докато управлението на националната политика в областта на научните изследвания и иновациите е в процес на рационализиране, отчасти чрез новата Държавна агенция за научни изследвания, координацията между националните и регионалните органи при разработването, прилагането и оценката на политиката продължава да бъде слаба. Развиването на култура на оценяване с цел извършване на редовна оценка на ефективността на програмите и политиките за подпомагане ще позволи извличането на изводи от политиките и ще създаде полезни взаимодействия между различните нива на управление.

(14)

Ограниченият капацитет за иновации на испанските предприятия се обяснява и с несъответствията между търсените и предлаганите умения, които влияят отрицателно върху дългосрочния потенциал за растеж на производителността. Недостатъчната квалификация и свръхквалификацията на работното място са широко разпространени в Испания. Въпреки че през последното десетилетие има съществено подобрение, делът на преждевременно напускащите училище е значително по-висок от средното за Съюза. Заедно с образователните резултати, те варират в голяма степен в различните региони и могат да повлияят на равните възможности. Целенасочените програми за преодоляване на тези различия до този момент са имали само ограничено въздействие. Националният социален и политически пакт за образование, насочен към задълбочена реформа на образователната система, все още е в етап на преговори. Междувременно професионалното развитие на учителите трябва да бъде подкрепено чрез намаляване на временните трудови договори и увеличаване на ресурсите за обучение на учителите. В същото време лицата с висше образование изпитват трудности при намирането на подходящи, стабилни работни места на пазара на труда. По-тясното сътрудничество между образованието и предприятията би могло да стимулира достъпа до пазара на труда за завършилите висше образование млади хора, като същевременно осигури на предприятията уменията, от които се нуждаят, за да повишат своя капацитет за иновации. В този контекст предложението за нова национална цифрова стратегия отчита необходимостта от подобряване на уменията в областта на цифровите технологии. Предизвикателствата са свързани с малкия брой специалисти в областта на информационните и комуникационни технологии, както и с насърчаването на ролята на образователната система в развиването на цифрови умения. Квалифицирането на работещите в областта на цифровите умения също така би дало възможност на испанските предприятия да останат конкурентни в една все по-дигитална икономика.

(15)

Регулаторните различия в бизнес средата също играят роля в за ограничения растеж на производителността. В настоящия контекст регулаторните различия и ограничения в бизнес средата водят до запазване на високите надценки, намаляване на географската мобилност на предприятията и работниците и ограничаване на растежа на производителността. Законът за единството на пазара, който има за цел да отговори на това предизвикателство, е приложен само отчасти. Трябва да се подобри наблюдението на прилагането на този закон на регионално и местно равнище и да се засили ролята на отрасловите конференции. Този закон въвежда принципа, че спазването на някои изисквания, в една част от територията, ще позволи на предприятията да действат на цялата територия. В няколко съдебни решения, публикувани през 2017 г., Конституционният съд постанови, че този принцип е невалиден при липсата на общи или еквивалентни минимални стандарти за достъп или упражняване на икономическа дейност. С оглед на тези съдебни решения създаването на съгласувани общи или еквивалентни стандарти на цялата територия би могло да спомогне за изпълнението на целите на този закон. Освен това сътрудничеството между различните равнища на управление следва да се подобри на всички етапи от прилагането с цел по-ефективна борба с вредните последици от раздробяването на предприятията. Работата на Комитета за по-добро законотворчество, който бе създаден, за да гарантира, че законодателството е приведено в съответствие с достиженията на правото на Съюза в областта на услугите, следва да се ускори. Ограниченията, засягащи някои регулирани професии, като например строителни инженери и архитекти, също бяха изтъкнати в законодателния пакет за услугите, приет през януари 2017 г., но досега не са предприети конкретни мерки за тяхното отстраняване.

(16)

В по-общ план, подобряването на качеството на институциите би могло да повиши доверието в испанската икономика и да увеличи ползите от мерките, предприети за засилване на растежа на производителността. Напредък бе отбелязан в областта на прозрачността на финансирането на партиите и разкриването на информация за имущественото състояние и конфликтите на интереси. Бизнес средата също така се възползва от напредъка в борбата с корупцията, въпреки че все още има известни опасения в тази област. Усещането на гражданите и предприятията за независимостта на правосъдната система също се подобри. Полагат се усилия за по-нататъшно подобряване на ефективността на съдебната система и тези усилия следва да бъдат продължени. Въпреки че е постигнат известен напредък в тази обширна област, насърчаването на доверието в институциите на всички равнища на управление продължава да бъде предизвикателство.

(17)

Допълнителното подобряване на транспортната, енергийната и водната инфраструктура ще насърчи териториалното сближаване, по-доброто интегриране в общия пазар и растежа на производителността. Трансграничните транспортни и енергийни връзки, както и водната инфраструктура, са изправени пред недостиг на инвестиции. Пътническата и товарната железопътна инфраструктура би могла да се използва по-добре. Разликата в разстоянието между релсите в Испания, Португалия и Франция е основна пречка за по-добрата железопътна свързаност, въпреки че наскоро бяха завършени нови отсечки, при които е използвано преобладаващото в международен план стандартно междурелсие. Слабости съществуват и в товарните железопътни връзки между основните пристанища по атлантическото и средиземноморското крайбрежие и промишлените райони в страната. Недостатъчните връзки възпрепятстват и по-тясната интеграция на пазарите на Съюза за електроенергия и газ. Необходими са допълнителни инфраструктурни инвестиции за подобряване на управлението на водите, например за пречистване на отпадъчните води, намаляване на течовете по мрежите и подобряване на водоснабдяването. Това ще доведе до екологични, икономически и социални ползи за Испания.

(18)

В рамките на европейския семестър за 2018 г. Комисията направи цялостен анализ на икономическата политика на Испания и го публикува в доклада за страната за 2018 г. Тя оцени също програмата за стабилност за 2018 г., националната програма за реформи за 2018 г., както и предприетите последващи действия във връзка с препоръките към Испания, отправени през предходните години. Комисията взе предвид не само тяхното значение за провеждането на устойчива фискална и социално-икономическа политика в Испания, но и степента на тяхното съответствие с правилата и насоките на Съюза предвид необходимостта от засилване на цялостното икономическо управление на Съюза чрез принос на равнището на Съюза за бъдещите решения на държавите членки.

(19)

С оглед на тази оценка Съветът разгледа програмата за стабилност за 2018 г., като становището му (9) е изразено по-специално в препоръка 1 по-долу,

(20)

С оглед на задълбочения преглед, направен от Комисията, и тази оценка Съветът разгледа националната програма за реформи за 2018 г. и програмата за стабилност за 2018 г. Неговите препоръки по член 6 от Регламент (ЕС) № 1176/2011 са отразени в препоръки 1 — 3 по-долу,

ПРЕПОРЪЧВА на Испания да предприеме следните действия през 2018 и 2019 г.:

1.

Да гарантира съответствие с Решение (ЕС) 2017/984 на Съвета за отправяне на предизвестие съгласно процедурата при прекомерен дефицит, в това число чрез мерки за подобряване на фискалната рамка и рамката за обществените поръчки на всички равнища на управление. След това да гарантира, че номиналният темп на растеж на нетните първични държавни разходи не превишава 0,6 % през 2019 г., което съответства на годишна структурна корекция в размер на 0,65 % от БВП. Да използва извънредните приходи, за да ускори намаляването на съотношението на консолидирания държавен дълг към БВП.

2.

Да гарантира, че службите по заетостта и социалните служби имат капацитет да предоставят ефективна подкрепа за търсещите работа, включително чрез по-добро сътрудничество с работодателите. Да насърчи преминаването към безсрочни договори. Да подобри подпомагането за семействата и да повиши ефективността на схемите за гарантиране на доходите чрез преодоляване на пропуските в обхвата им, опростяване на системата от национални схеми и намаляване на различията в условията за достъп до регионалните схеми. Да намали преждевременното напускане на училище и регионалните различия в образователните резултати, по-специално чрез по-добро подпомагане на учениците и учителите.

3.

Да увеличи публичните инвестиции в научни изследвания и иновации и системно да извършва оценки на политиките за подпомагане в тази област, за да се гарантира тяхната ефективност. Да засили сътрудничеството между образованието и предприятията с цел ограничаване на съществуващите несъответствия между търсените и предлаганите умения. Да продължи да насърчава прилагането на Закона за единството на пазара, като гарантира, че на всички равнища на управление правилата, уреждащи достъпа и упражняването на икономически дейности, по-специално в областта на услугите, са в съответствие с принципите на този закон, и като подобри сътрудничеството между администрациите.

Съставено в Брюксел на 13 юли 2018 година.

За Съвета

Председател

H. LÖGER


(1)  ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 25.

(3)  ОВ C 179, 25.5.2018 г., стр. 1.

(4)  ОВ C 261, 9.8.2017 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 148, 10.6.2017 г., стр. 38.

(6)  Нетните първични държавни разходи се състоят от общите държавни разходи с изключение на разходите за лихви, разходите по програми на Съюза, които изцяло се покриват от приходи от фондове на Съюза, и недискреционните промени в разходите за обезщетения при безработица. Държавните разходи за бруто образуването на основен капитал се изглаждат за четиригодишен период. Дискреционните мерки по отношение на приходите или предвидено от закона увеличаване на приходите са взети под внимание. Еднократните мерки по отношение както на приходите, така и на разходите, се нетират.

(7)  Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

(8)  Европейска комисия (2018 г.), Доклад за адекватността на пенсиите за 2018 г.: текуща и бъдеща адекватност на доходите на възрастните хора в ЕС, том I и том II съвместен доклад, изготвен от Комитета за социална закрила (КСЗ) и Европейската комисия (ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“), Служба за публикации на Европейския съюз, Люксембург, 2018 г.

(9)  Съгласно член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1466/97.


Top