EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018H0719(01)

Препоръка на Комисията от 18 юли 2018 година относно насоки за хармонизираното прилагане на Европейската система за управление на железопътното движение в Съюза (Текст от значение за ЕИП.)

C/2018/4072

OJ C 253, 19.7.2018, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.7.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 253/1


ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА

от 18 юли 2018 година

относно насоки за хармонизираното прилагане на Европейската система за управление на железопътното движение в Съюза

(текст от значение за ЕИП)

(2018/C 253/01)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 292 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета (1) Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз („Агенцията“) гарантира хармонизираното прилагане и оперативната съвместимост на Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS) в Съюза. За целта Агенцията проверява дали предвидените технически решения отговарят на съответните технически спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС) и издава одобрение посредством решение.

(2)

От друга страна, процедурата за одобрение, която се изпълнява от Агенцията и заявителите, не е подробно описана.

(3)

За да се защитят оправданите правни очаквания на заявителя в процедурата за одобрение, предвидена съгласно член 19 от Директива (ЕС) 2016/797, и да се подпомогне хармонизираното прилагане на ERTMS в Съюза, заявителят и Агенцията следва да изпълняват насоките, определени в настоящата препоръка.

(4)

За да се предвидят евентуални технически проблеми и да се подпомогне процедурата за издаване на разрешения за въвеждане в експлоатация на стационарни съоръжения, установена с член 18 от Директива (ЕС) 2016/797, националните органи по безопасността следва да участват в процедурата за одобрение от самото ѝ начало и да имат достъп до документите, предоставени от заявителя.

(5)

Поради разнообразието от договори и видове търгове за подсистемата ERTMS по железопътната линия, процедурата, която се изпълнява от Агенцията и заявителите, следва да обхваща всички видове договори и същевременно да гарантира, че предвидените технически решения отговарят напълно на съответните ТСОС и са напълно оперативно съвместими.

(6)

Агенцията и заявителите следва да използват регистър на проблемите, който се създава от Агенцията, като средство за идентифициране и проследяване на възможно най-ранен етап на потенциални проблеми, оказващи влияние върху оперативната съвместимост. Заявителят следва да предостави доказателства за разрешаването на проблемите, засягащи оперативната съвместимост.

(7)

Агенцията следва също да използва анонимен списък на проблемите като средство за обмен на опит и за подпомагане на хармонизираното прилагане в областта на ERTMS.

(8)

Насоките относно процедурата за одобрение, определени в настоящата препоръка, не се припокриват с оценяването на съответствието, извършвано от организациите за оценяване на съответствието, както е описано в Директива (ЕС) 2016/797 и в съответните ТСОС. Агенцията следва да гарантира, че информацията във връзка с проверките на разположеното по железопътната линия оборудване на Европейската система за управление на влаковете (ETCS) и оборудване на Глобалната система за мобилни комуникации — железопътни мрежи (GSM-R), както е определено в член 5 и точка 6.1.2.3 от приложението към Регламент (ЕС) 2016/919 на Комисията (2), се предоставя в съответствие с тези разпоредби. Агенцията следва да оцени тази информация възможно най-бързо, за да се предвидят проблемите, да се намалят разходите до минимум, да се съкрати продължителността на процедурата за одобрение и да се гарантира, че предвиденото техническо решение е оперативно съвместимо.

(9)

За да се подпомогне процедурата за одобрение, заявителят следва да започне диалог с Агенцията, преди официално да е подал заявление. По време на този „етап на първоначален интерес“ заявителят и Агенцията се споразумяват за график на процедурата за одобрение, включително съответните срокове, като вземат под внимание вида на поръчката и процедурата за разрешаване. Националните органи по безопасността могат да сътрудничат и да предоставят становище относно възможните резултати от първоначалния интерес.

(10)

Таксите, дължими на Агенцията след етапа на първоначалния интерес, следва да бъдат определени с Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/764 на Комисията (3).

(11)

Процедурният правилник на апелативните съвети следва да бъде определен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/867 на Комисията (4).

(12)

Насоките, предвидени в настоящата препоръка, са били предоставени за обмен на мнения на комитета, посочен в член 51 от Директива (ЕС) 2016/797,

ПРЕПОРЪЧВА:

Раздел А: Общи разпоредби

1.

Заявителят да се свърже с Агенцията в най-кратък срок при планиране на тръжна процедура във връзка с ERTMS оборудване по железопътната линия, за което е необходимо одобрението на Агенцията.

2.

Заявителят да представи достатъчно подробни технически документи, въз основа на които Агенцията да потвърди пълната оперативна съвместимост на предвидените за въвеждане технически решения.

3.

Агенцията и съответните национални органи по безопасността да си сътрудничат и обменят информация, за да се предвиждат и отстраняват техническите проблеми и по този начин да се подпомогне процедурата за издаване на разрешения за въвеждане в експлоатация на подсистемата. Националните органи по безопасността могат да дават становища по технически въпроси и относно планирането чрез платформата за обслужване на едно гише, посочена в член 12 от Регламент (ЕС) 2016/796 (наричана по-нататък „платформа за обслужване на едно гише“), във всеки момент от процеса, включително на етапа на първоначалния интерес.

4.

Информацията, подадена в процедурата за одобрение, да бъде предоставена на националните органи по безопасността.

5.

Заявителят и Агенцията да изпълнят процедура за одобрение, която включва три етапа:

а)

първоначален интерес,

б)

подаване на досие и проверка за пълнота на досието,

в)

оценка и решение.

6.

Заявителят да подаде на възможно най-ранен етап чрез платформата за обслужване на едно гише следното досие за заявление, необходимо за одобрението, което да включва описание на предвидените технически решения и документи за доказване на съответствието на предвидените технически решения със съответните ТСОС на подсистема „Контрол, управление и сигнализация“, както са изброени в член 19 от Директива (ЕС) 2016/797:

а)

Проекта за спецификации на търга или в описанието на предвиденото техническо решение

описание на проекта, включително подробности за линията, групата линии или мрежата, обхванати от проекта или от комбинацията от проекти: географско местоположение, километри на еднопътните и двупътните железопътни линии, ниво на ERTMS, базова линия и версия, съставни елементи на оперативната съвместимост и гари,

доказателства, че в офертата, в договора или и в двете са включени съответните ТСОС на подсистема „Контрол, управление и сигнализация“, базовата линия и версията,

план на проекта с посочени резултати, основни етапи и срокове,

списък с функциите на ERTMS, които следва да се приложат,

технически правила и сценарии за експлоатационно изпитване, както е посочено в член 5 от Регламент (ЕС) 2016/919 и точка 6.1.2.3 от приложението към същия регламент,

стратегия и планове за изпитване,

б)

документация за условията, необходими за техническа и оперативна съвместимост на подсистемата с возилата, предназначени да оперират в съответната мрежа,

в)

документация за доказване на съответствието на предвиденото техническо решение със съответните ТСОС на подсистема „Контрол, управление и сигнализация“ и всички други съответни документи, например становища на националния орган по безопасността, декларации за проверка или сертификати за съответствие,

предходно разрешение за ERTMS по железопътната линия от национален орган по безопасността, ако има такова, засягащо предвидените технически решения, представени от заявителя,

ако има такива, „ЕО“ сертификати за съответствие на съставните елементи на оперативната съвместимост и „ЕО“ декларация за съответствие на съставните елементи на оперативната съвместимост, включително образецът на Агенцията за сертифициране и отклоненията, определени в насоките на Агенцията,

ако има такива, сертификати за проверка на подсистемата и, ако е приложимо, междинни декларации за проверка на проектирането и „ЕО“ декларация за проверка на подсистемата, включително образецът за сертифициране и отклоненията, определени в съответните насоки на Агенцията,

описание как са отстранени рисковете за оперативната съвместимост, произтичащи от всеки проблем в регистъра на проблемите.

национални разпоредби във връзка с ERTMS, приложими за проекта,

в случай че заявителят е освободен от задължението да прилага една или повече ТСОС или части от тях, документ от държавата членка, предоставящ дерогацията съгласно член 7 от Директива (ЕС) 2016/797,

7.

Всеки от проблемите в регистъра да бъде вписан под една от следните категории:

а)

запитване,

б)

разрешен проблем,

в)

разрешен проблем под условие,

г)

неприемливо решение.

8.

Чрез платформата за обслужване на едно гише Агенцията да предложи списък на проблемите, които се вписват в регистъра със статус на запитване.

9.

Заявителят да представи доказателства съгласно договорения график, посочен в точка 17, буква б), и преди вземането на решение, че всеки от проблемите, отбелязани в регистъра, е отстранен.

10.

Съобразно представените от заявителя доказателства Агенцията да променя статуса на проблемите в регистъра на разрешен проблем, разрешен проблем под условие или неприемливо решение.

11.

Заявителят и националният орган по безопасността да имат възможността да предлагат други проблеми за включване в регистъра.

12.

Агенцията да дава на заявителя указания как да доказва, че проблемите са отстранени, с цел да се ускори процесът и да се избегне ненужна административна работа.

13.

Агенцията да публикува анонимен списък на проблемите като средство за обмен на събрания опит и за да подпомогне хармонизираното изпълнение на проектите за ERTMS по железопътната линия.

Раздел Б: етап 1 — Първоначален интерес

14.

Преди официалното подаване на заявление, заявителят да започне диалог с Агенцията, за да се подпомогне процедурата за одобрение.

15.

Етапът на първоначален интерес да започне преди обявяването на тръжната процедура за ERTMS оборудване по железопътната линия и след като заявителят е уведомил Агенцията за намерението си да подаде искане за одобрение.

16.

Първоначалният интерес да включва ограничен брой обсъждания, в рамките на които заявителят да представи планирания проект и подробности за предвидените технически решения, включително документите, изброени в точка 6, ако има такива.

17.

Етапът на първоначален интерес да приключи с подписването на договореност между Агенцията и заявителя, съдържаща:

а)

обхвата на заявлението,

б)

графика, включително датите за:

i)

подаване на всеки документ, посочен в точка 6,

ii)

актуализиране на регистъра на проблемите,

iii)

краен срок за вземане на решение,

в)

регистъра на проблемите.

18.

Националните органи по безопасността да участват в етапа на първоначалния интерес и да издадат становище по предложението за договорености в точка 17.

19.

Заявителят да регистрира документите, изброени в точка 6, чрез платформата за обслужване на едно гише.

Раздел В: етап 2 — Подаване на досие и проверка за пълнота

20.

Етапът на първоначален интерес да бъде последван от етап на подаване на досието и проверка за пълнота, когато заявителят подава искане за решение относно одобрение чрез платформата за обслужване на едно гише.

21.

Заявителят да представи всички документи, изброени в точка 6. Ако някои от тези документи вече са били представени чрез платформата за обслужване на едно гише, заявителят може да ги посочи и да потвърди, че те продължават да са приложими за проекта без изменения или допълнения. В случай на изменения или допълнения заявителят трябва да представи актуализирани документи.

22.

Агенцията да оцени пълнотата на подаденото досие и да потвърди следното: досието е качено в платформата за обслужване на едно гише; то съдържа всички документи, изброени в точка 6; и нито един от проблемите в регистъра не е със статус на запитване.

23.

Агенцията да оцени съответствието и целесъобразността на подаденото досие по отношение на документите, изброени в точка 6, и по отношение на условията и реда, договорени на етапа на първоначалния интерес и посочени в точка 17.

24.

В случай че предоставената информация не е пълна, Агенцията да уведоми заявителя чрез платформата за обслужване на едно гише в срок от един месец след получаване на официалното досие, като представи съответните доказателства и посочи съответните допълнителни документи, които следва да бъдат подадени в срока, договорен в графика на етапа на първоначалния интерес.

25.

Ако счита, че досието е пълно, съответстващо и целесъобразно, Агенцията да уведоми заявителя за това чрез платформата за обслужване на едно гише.

Раздел Г: етап 3 — Оценка и решение

26.

След приключване на етапа на подаване на досие и проверка за пълнота да следва етап на оценка и решение.

27.

Агенцията да вземе решение за одобрение или отказ в срок от два месеца след началото на етапа на оценка и решение по тази част от техническите решения, които преди това не са били включени в решение за одобрение от Агенцията.

28.

Агенцията да вземе под внимание становището на националния орган по безопасността относно искането за одобрение.

29.

Агенцията да вземе решение за одобрение, ако етап 2 е приключен успешно и всички проблеми, изброени в регистъра, са със статус на разрешен проблем.

30.

Агенцията да вземе решение за отказ, ако един или повече проблема в регистъра са със статус на неприемливо решение или ако оценката на етап 2 е завършена, но се счита, че досието не е пълно, съответстващо и/или целесъобразно.

31.

Агенцията да вземе решение за одобрение под условие в следните случаи:

а)

един или повече проблема в регистъра са със статус на разрешен проблем под условие, и

б)

нито един проблем не е със статус на неприемливо решение.

32.

Агенцията да даде обяснение на условията, които трябва да бъдат изпълнени от заявителя на по-късен етап и чието изпълнение се разглежда от националния орган по безопасността, както и обобщение на последните проблеми, вписани в регистъра.

33.

В случай че заявителят не може да изпълни дадено условие от решението за одобрение на Агенцията, националният орган по безопасността да препоръча на заявителя:

а)

да подаде повторно искане за одобрение на Агенцията. В този случай заявителят посочва кои документи от предходното искане все още са валидни и Агенцията не ги оценява повторно;

б)

да приложи член 30, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/796. В този случай Агенцията предлага да актуализира регистъра на проблемите в платформата за обслужване на едно гише.

34.

Ако Агенцията вземе решение за отказ, заявителят да има правото да коригира проекта, да подаде ново заявление, да посочи кои части от проекта остават непроменени и кои документи и доказателства все още са в сила.

35.

Ако заявителят подаде обосновано искане за преразглеждане на решението на Агенцията съгласно член 19, параграф 5 от Директива (ЕС) 2016/797, това искане да бъде подадено чрез платформата за обслужване на едно гише и да бъде придружено от подробна обосновка на въпросите, които според заявителя Агенцията не е оценила правилно. Агенцията следва да потвърди или да преразгледа решението си въз основа на посочените в обосновката въпроси. Констатациите от преразглеждането следва да бъдат съобщени на заявителя чрез платформата за обслужване на едно гише в срок от два месеца от датата на искането на заявителя.

36.

В случай че потвърди първоначалното си решение за отказ, Агенцията да представи на заявителя подходяща обосновка.

37.

Заявителят да има правото да внесе жалба пред апелативния съвет, създаден съгласно член 55 от Регламент (ЕС) 2016/796, ако Агенцията потвърди първоначалното си решение за отказ.

Съставено в Брюксел на 18 юли 2018 година.

За Комисията

Violeta BULC

Член на Комисията


(1)  Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз (ОВ L 138, 26.5.2016 г., стр. 44).

(2)  Регламент (ЕС) 2016/919 на Комисията от 27 май 2016 г. относно техническата спецификация за оперативна съвместимост на подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ на железопътната система в Европейския съюз (ОВ L 158, 15.6.2016 г., стр. 1).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/764 на Комисията от 2 май 2018 година относно таксите и възнагражденията, дължими на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз, и съответните условия за плащане (ОВ L 129, 25.5.2018 г., стр. 68).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/867 на Комисията от 13 юни 2018 г. за създаване на процедурен правилник на апелативните съвети на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз (ОВ L 149, 14.6.2018 г., стр. 3).


Top