EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D2048

Решение за изпълнение (EC) 2018/2048 на Комисията от 20 декември 2018 година относно хармонизирания стандарт за уебсайтовете и мобилните приложения, изготвен в подкрепа на Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета

C/2018/9056

OJ L 327, 21.12.2018, p. 84–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/2048/oj

21.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 327/84


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (EC) 2018/2048 НА КОМИСИЯТА

от 20 декември 2018 година

относно хармонизирания стандарт за уебсайтовете и мобилните приложения, изготвен в подкрепа на Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1), и по-специално член 10, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета (2) се приема, че съдържанието на уебсайтове и мобилни приложения, което отговаря на хармонизирани стандарти или на части от тях, позоваванията на които са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, отговаря на посочените в член 4 от същата директива изисквания за достъпност, за които се отнасят тези стандарти или части от тях.

(2)

С Решение за изпълнение C(2017) 2585 (3) Комисията отправи искане към Европейския комитет за стандартизация (CEN), Европейския комитет за стандартизация в електротехниката (Cenelec) и Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI) за изготвянето на хармонизиран(и) стандарт(и) въз основа на EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), включително всички необходими разпоредби, за да се подкрепи прилагането на член 4 от Директива (ЕС) 2016/2102. EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) е резултат от мандата за стандартизация 376 (4) на Комисията и вече съдържа някои разпоредби, които са от значение за достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения, както и на други продукти и услуги в областта на ИКТ.

(3)

Въз основа на Решение за изпълнение C (2017) 2585 CEN, Cenelec и ETSI приключиха работата по поискания хармонизиран стандарт и предадоха на Комисията хармонизирания европейски стандарт EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), в който се определят, наред с другото, техническите изисквания за достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения. Хармонизираният европейски стандарт EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), наред с другото, съдържа таблица, в която се посочва съответствието между разпоредбите на стандарта и изискванията за достъпност, определени в член 4 от Директива (ЕС) 2016/2102.

(4)

Комисията заедно със CEN, Cenelec и ETSI оцени дали съответните разпоредби на хармонизирания европейски стандарт EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), разработен от CEN, Cenelec и ETSI, отговарят на искането, определено в Решение за изпълнение C(2017) 2585.

(5)

Съответните разпоредби на хармонизирания европейски стандарт EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) отговарят на изискванията, които те имат за цел да обхванат и които са определени в приложение II към Решение за изпълнение C(2017) 2585. Следователно е целесъобразно да се публикува позоваване на този стандарт в Официален вестник на Европейския съюз.

(6)

Спазването на хармонизиран стандарт налага презумпцията за съответствие със съответните съществени изисквания, определени в законодателството на Съюза за хармонизация, считано от датата на публикуване на позоваването на този стандарт в Официален вестник на Европейския съюз. Поради това настоящото решение следва да влезе в сила в деня на публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

С настоящото се публикува в Официален вестник на Европейския съюз позоваването на хармонизиран стандарт за уебсайтовете и мобилните приложения в подкрепа на Директива (ЕС) 2016/2102, посочено в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12.

(2)  Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор (ОВ L 327, 2.12.2016 г., стр. 1).

(3)  Решение за изпълнение C (2017) 2585 на Комисията от 27 април 2017 г. относно искане за стандартизация до европейските организации за стандартизация в подкрепа на Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор.

(4)  Мандат 376, 7 декември 2005 г. Мандат за стандартизация на CEN, CENELEC и ETSI за разработване на стандарти в подкрепа на европейски изисквания за достъпност за обществени поръчки на продукти и услуги в сферата на ИКТ.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Номер на стандарта

1.

EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Изисквания за достъпността на продукти и услуги в сферата на ИКТ


Top