EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1942

Решение (ОВППС) 2018/1942 на Съвета от 10 декември 2018 година за удължаване на срока на действие и за изменение на Решение 2012/389/ОВППС относно мисията на Европейския съюз за изграждане на капацитет в Сомалия (EUCAP Somalia)

ST/14213/2018/INIT

OJ L 314, 11.12.2018, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1942/oj

11.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 314/56


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2018/1942 НА СЪВЕТА

от 10 декември 2018 година

за удължаване на срока на действие и за изменение на Решение 2012/389/ОВППС относно мисията на Европейския съюз за изграждане на капацитет в Сомалия (EUCAP Somalia)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 42, параграф 4 и член 43, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 16 юли 2012 г. Съветът прие Решение 2012/389/ОВППС относно мисията на Европейския съюз за изграждане на регионален морски капацитет в региона на Африканския рог (EUCAP NESTOR) (1).

(2)

На 12 декември 2016 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2016/2240 (2) за изменение на Решение 2012/389/ОВППС. Наименованието на мисията беше променено на EUCAP Somalia и мандатът ѝ беше удължен до 31 декември 2018 г.

(3)

На 15 февруари 2018 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2018/226 (3) за изменение на Решение 2012/389/ОВППС, с което се предоставя референтна сума за периода до 31 декември 2018 г.

(4)

След цялостния и координиран стратегически преглед на ангажиментите по линия на ОПСО в Сомалия и Африканския рог Комитетът по политика и сигурност постигна съгласие да измени и да удължи до 31 декември 2020 г. мандата на мисията.

(5)

Поради това Решение 2012/389/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2012/389/ОВППС се изменя, както следва:

1)

В член 3, параграф 1 буква в) се заменя със следното:

„в)

преследва тези цели, като подкрепя сомалийските власти при изготвянето на необходимото законодателство и създаването на съдебни органи, като предоставя необходимото наставничество, консултации, обучение и оборудване на сомалийските структури в областта на прилагането на морското гражданско право и като предоставя консултации относно политиката, управлението, контрола и координацията на Министерството на вътрешната сигурност и полицията в подкрепа на инициативи на Съюза и международните партньори.“

2)

В член 13, параграф 1 се добавя следната алинея:

„Референтната сума, предназначена за покриване на свързаните с EUCAP Somalia разходи за периода от 1 януари 2019 г. до 31 декември 2020 г., е в размер на 66 100 000 EUR.“

3)

В член 16 второто изречение се заменя със следното:

„То се прилага до 31 декември 2020 г.“.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 10 декември 2018 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  Решение 2012/389/ОВППС на Съвета от 16 юли 2012 г. относно мисията на Европейския съюз за изграждане на капацитет в Сомалия (EUCAP Somalia) (ОВ L 187, 17.7.2012 г., стр. 40).

(2)  Решение (ОВППС) 2016/2240 на Съвета от 12 декември 2016 г. за изменение на Решение 2012/389/ОВППС относно мисията на Европейския съюз за изграждане на регионален морски капацитет в региона на Африканския рог (EUCAP NESTOR) (ОВ L 337, 13.12.2016 г., стр. 18).

(3)  Решение (ОВППС) 2018/226 на Съвета от 15 февруари 2018 г. за изменение на Решение 2012/389/ОВППС относно мисията на Европейския съюз за изграждане на капацитет в Сомалия (EUCAP Somalia) (ОВ L 43, 16.2.2018 г., стр. 15).


Top