EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1867

Решение (ЕС) 2018/1867 на Съвета от 26 ноември 2018 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП (Омнибус II) (Текст от значение за ЕИП.)

ST/13109/2018/INIT

OJ L 304, 29.11.2018, p. 29–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1867/oj

29.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 304/29


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2018/1867 НА СЪВЕТА

от 26 ноември 2018 година

относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП (Омнибус II)

(текст от значение за ЕИП)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 50, 53, 62 и 114 във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2894/94 на Съвета от 28 ноември 1994 г. относно условията за прилагане на Споразумението за Европейското икономическо пространство (1), и по-специално член 1, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението за Европейското икономическо пространство (2) (наричано по-долу „Споразумението за ЕИП“) влезе в сила на 1 януари 1994 г.

(2)

Съгласно член 98 от Споразумението за ЕИП Съвместният комитет на ЕИП може да реши да измени inter alia приложение IX към посоченото споразумение, което съдържа разпоредби относно финансовите услуги.

(3)

Директива 2014/51/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (3) следва да бъде включена в Споразумението за ЕИП.

(4)

Поради това приложение IX към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено.

(5)

Ето защо позицията на Съюза в рамките на Съвместния комитет на ЕИП следва да се основава на приложения проект на решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с предложеното изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП, се основава на проекта на решение на Съвместния комитет на ЕИП, приложен към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 26 ноември 2018 година.

За Съвета

Председател

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  ОВ L 305, 30.11.1994 г., стр. 6.

(2)  ОВ L 1, 3.1.1994 г., стр. 3.

(3)  Директива 2014/51/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за изменение на Директива 2003/71/ЕО, Директива 2009/138/ЕО, Регламент (ЕО) № 1060/2009, Регламент (ЕС) № 1094/2010 и Регламент (ЕС) № 1095/2010 във връзка с правомощията на Европейския надзорен орган (Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и на Европейския надзорен орган (Европейския орган за ценни книжа и пазари) (ОВ L 153, 22.5.2014 г., стр. 1).


ПРОЕКТ НА

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП № …/2018

от …

за изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство (наричано по-долу „Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2014/51/ЕC на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за изменение на Директива 2003/71/ЕО, Директива 2009/138/ЕО, Регламент (ЕО) № 1060/2009, Регламент (ЕО) № 1094/2010 и Регламент (ЕО) № 1095/2010 във връзка с правомощията на Европейския надзорен орган (Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и на Европейския надзорен орган (Европейския орган за ценни книжа и пазари) (1) следва да бъде включена в Споразумението за ЕИП.

(2)

Поради това приложение IX към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение IX към Споразумението за ЕИП се изменя, както следва:

1)

Точка 1 (Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) се изменя, както следва:

i)

добавя се следното тире:

„—

32014 L 0051: Директива 2014/51/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. (ОВ L 153, 22.5.2014 г., стр. 1).“;

ii)

добавят се следните адаптации:

„к)

позоваванията на правомощията на ЕОЗППО по членове 18 и 19 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета в директивата в случаите, предвидени в точка 31з от настоящото приложение и в съответствие със същата точка, се разбират като отнасящи се до правомощията на Надзорния орган на ЕАСТ по отношение на държавите от ЕАСТ;

л)

в член 52, параграф 3 и член 77е, параграф 1, след думата „Съвета“ се вмъкват думите „, Надзорния орган на ЕАСТ, Постоянния комитет на държавите от ЕАСТ“;

м)

в член 65а след думата „ЕОЗППО“ се вмъкват думите „или, в зависимост от случая, Надзорния орган на ЕАСТ“;

н)

в член 70 позоваванията на „централни банки от Европейската система на централните банки (ЕСЦБ)“ и „централни банки от ЕСЦБ“ включват, в допълнение към значението си в директивата, националните централни банки на държавите от ЕАСТ;

о)

В член 138, параграф 4 по отношение на държавите от ЕАСТ думата „ЕОЗППО“ се чете „Надзорният орган на ЕАСТ“ и думите „както са декларирани от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване“ се чете „както са декларирани от Надзорния орган на ЕАСТ въз основа на проекти, изготвени от ЕОЗППО“.

п)

информация с произход от държавите от ЕАСТ не се обменя от ЕОЗППО в рамките на договорености за сътрудничество, сключени с трети държави или с техните органи съгласно член 172, параграф 4, буква д) или член 260, параграф 5, буква д), без изричното съгласие на органите, които са я разкрили, и когато е приложимо, се разкрива единствено за целите, за които тези органи са дали съгласието си;

р)

в член 308б, параграф 15, по отношение на държавите от ЕАСТ думите „23 май 2014 г.“ се четат „датата на влизане в сила на Решение на Съвместния комитет на ЕИП № …/от … [настоящото решение]“.“.

2.

В точка 29б (Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета), точка 31дб (Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета) и точка 31и (Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета) се добавя следното тире:

„—

32014 L 0051: Директива 2014/51/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. (ОВ L 153, 22.5.2014 г., стр. 1).“

3.

В точка 31з (Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета) се добавя следното:

„, изменен със:

32014 L 0051: Директива 2014/51/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. (ОВ L 153, 22.5.2014 г., стр. 1).“

Член 2

Текстовете на Директива 2014/51/ЕС на исландски и норвежки език, публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на […] г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Секретари на Съвместния комитет на ЕИП


(1)  ОВ L 153, 22.5.2014 г., стр. 1.

(*1)  [Без отбелязани конституционни изисквания.] [С отбелязани конституционни изисквания.]


Top