EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1687

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1687 на Комисията от 7 ноември 2018 година за изменение на Решение 2007/25/ЕО по отношение на някои защитни мерки във връзка с високопатогенната инфлуенца по птиците и въвеждането в Общността на птици домашни любимци, които придружават своите собственици (нотифицирано под номер С(2018) 7240) (Текст от значение за ЕИП.)

C/2018/7240

OJ L 279, 9.11.2018, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1687/oj

9.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 279/36


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1687 НА КОМИСИЯТА

от 7 ноември 2018 година

за изменение на Решение 2007/25/ЕО по отношение на някои защитни мерки във връзка с високопатогенната инфлуенца по птиците и въвеждането в Общността на птици домашни любимци, които придружават своите собственици

(нотифицирано под номер С(2018) 7240)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно движението с нетърговска цел на домашни любимци и за отмяна на Регламент (ЕО) № 998/2003 (1), и по-специално член 36, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2007/25/ЕО на Комисията (2) се определят някои защитни мерки във връзка с високопатогенната инфлуенца по птиците и движението на птици домашни любимци, които придружават своите собственици в Съюза. То беше прието в отговор на появата на огнища на високопатогенната инфлуенца по птиците, подтип H5N1, с цел опазване на здравето на животните и на хората. То се прилага до 31 декември 2018 г.

(2)

При домашните птици и други птици, отглеждани в плен, продължават да се появяват огнища на високопатогенната инфлуенца по птиците от различни подтипове Н5 и по-рядко от подтип H7 в целия свят. Високопатогенната инфлуенца по птиците придоби ендемичен характер в няколко трети държави, а в други трети държави се появи за пръв път. Заплахата от въвеждане на вируса на високопатогенната инфлуенца по птиците в Съюза посредством движението на птици домашни любимци, от трети държави продължава да съществува и поради това мерките за ограничаване на риска, предвидени в Решение 2007/25/ЕО, следва да продължат да се прилагат.

(3)

Освен това, в рамките на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета (3), понастоящем се изготвят няколко делегирани акта, с които ще се определят правила относно въвеждането в Съюза на домашни птици и на други птици, отглеждани в плен. С правилата, предвидени в тези делегирани актове, ще се определят подходът, който трябва да се възприеме по отношение на някои рискове, свързани с болести по домашните птици и други птици, отглеждани в плен, както и гаранциите за здравеопазването на животните, изисквани за птици, отглеждани като домашни любимци. Също така за правилата, установени в посочените делегирани актове, ще се вземат предвид препоръките в научното становище относно инфлуенцата по птиците, прието от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) на 14 септември 2017 г. (4).

(4)

Предвид епидемиологичната обстановка в световен план по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците и до приемането на делегираните актове относно въвеждането в Съюза на домашни птици и други птици, отглеждани в плен, е необходимо срокът на прилагане на Решение 2007/25/ЕО да бъде удължен до 31 декември 2019 г.

(5)

Поради това Решение 2007/25/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В член 6 от Решение 2007/25/ЕО датата „31 декември 2018 г.“ се заменя с „31 декември 2019 г.“.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 7 ноември 2018 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 178, 28.6.2013 г., стр. 1.

(2)  Решение 2007/25/ЕО на Комисията от 22 декември 2006 г. по отношение на някои защитни мерки във връзка с високопатогенната инфлуенца по птиците и въвеждане в Общността на птици домашни любимци, които придружават техните собственици (ОВ L 8, 13.1.2007 г., стр. 29).

(3)  Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) (ОВ L 84, 31.3.2016 г., стр. 1).

(4)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2017;15(10):4991.


Top