EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1485

Решение (ЕС) 2018/1485 на Съвета от 28 септември 2018 година за установяване на позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз по отношение на измененията на приложенията към Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) и на правилата, приложени към Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища (ADN)

ST/11722/2018/INIT

OJ L 251, 5.10.2018, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1485/oj

5.10.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 251/25


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2018/1485 НА СЪВЕТА

от 28 септември 2018 година

за установяване на позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз по отношение на измененията на приложенията към Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) и на правилата, приложени към Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища (ADN)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 91 във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) е в сила от 29 януари 1968 г. Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища (ADN) е в сила от 29 февруари 2008 г.

(2)

Съюзът не е договаряща страна по ADR и по ADN. Всички държави членки са договарящи страни по ADR и 13 държави членки са договарящи страни по ADN.

(3)

Съгласно член 14 от ADR всяка договаряща страна може да предложи едно или повече изменения на приложенията към ADR. Работната група по превоза на опасни товари (WP.15) може да приема проект на изменения на същите приложения. Съгласно член 20 от ADN, Административният комитет на ADN може да приеме проект на изменения на правилата, приложени към ADN. Предлаганите изменения се считат за приети, освен ако в срок от три месеца от датата, на която генералният секретар на Организацията на обединените нации ги е разпространил, най-малко една трета от договарящите страни или пет измежду тях, когато едната трета е по-голяма от това число, са уведомили писмено генералния секретар, че се противопоставят на предлаганите изменения.

(4)

Предложените изменения, приети по време на двугодишния период 2016—2018 г. от WP.15 и Административния комитет на ADN, бяха разпространени до договарящите страни по ADR и ADN на 1 юли 2018 г.

(5)

Предложените изменения са в състояние да окажат съществено въздействие върху съдържанието на законодателството на Съюза, а именно Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1). С посочената директива се определят изисквания за автомобилния, железопътния и вътрешноводния превоз на опасни товари, в държавите членки или между тях, като се прави позоваване на ADR, на Правилника за международния железопътен превоз на опасни товари (RID) в притурка С към Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF) и на ADN. Член 4 от Директива 2008/68/ЕО предвижда, че превозът на опасни товари между държавите членки и трети държави се разрешава при спазване на изискванията на ADR, RID или ADN, освен ако в приложенията към посочената директива е посочено друго. По силата на член 8 от Директива 2008/68/ЕО, Комисията е оправомощена да адаптира приложенията към посочената директива в съответствие с научния и техническия прогрес, по-специално за отчитане на измененията на ADR, RID и ADN.

(6)

Предложените изменения се отнасят до технически норми или единни технически предписания и имат за цел да гарантират безопасния и ефикасен превоз на опасни товари, като едновременно с това се отчитат научният и техническият прогрес в сектора и разработването на нови вещества и изделия, чийто превоз представлява опасност. Развитието на превоза на опасни товари по шосе и по вътрешни водни пътища както в рамките на Съюза, така и между Съюза и неговите съседни държави, е ключов елемент от общата европейска транспортна политика и гарантира правилното функциониране на всички промишлени отрасли, произвеждащи или използващи стоки, класифицирани като опасни съгласно ADR и ADN.

(7)

Всички предложени изменения са обосновани и полезни и поради това следва да бъдат подкрепени от Съюза. Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза по отношение на предложените изменения на приложенията към ADR и на правилата, приложени към ADN, следва да се основава на приложението към настоящото решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза по отношение на предложените изменения на приложенията към ADR и на правилата, приложени към ADN, се основава на приложението към настоящото решение.

Незначителни промени в предложените изменения на приложенията към ADR и на правилата, приложени към ADN, могат да бъдат договаряни без допълнително решение на Съвета в съответствие с член 2.

Член 2

Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза по отношение на предложените изменения на приложенията към ADR, както е посочено в член 1, се изразява от тези държави членки, които са договарящи страни по ADR, като действат съвместно в интерес на Съюза.

Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза по отношение на предложените изменения на приложенията към ADN, както е посочено в член 1, се изразява от тези държави членки, които са договарящи страни по ADN, като действат съвместно в интерес на Съюза.

Член 3

Препратка към приетите изменения на приложенията към ADR и на правилата, приложени към ADN, включително датата(ите) на влизането им в сила, се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 28 септември 2018 година.

За Съвета

Председател

M. SCHRAMBÖCK


(1)  Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно вътрешния превоз на опасни товари (ОВ L 260, 30.9.2008 г., стр. 13).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предложение

Референтен документ

Уведомяване

Предмет

Коментари

Позиция на ЕС

1

ECE/TRANS/WP.15/240

C.N.304.2018.TREATIES-XI.B.14

Проект за изменения на приложения A и B към ADR

Технически консенсус в рамките на Работната група по превоза на опасни товари (WP.15)

Измененията се приемат

2

ECE/TRANS/WP.15/240/Add.1

C.N.304.2018.TREATIES-XI.B.14

Проект за изменения на приложения A и B към ADR — Добавка (преиздадена на 8 юни 2018 г.)

Технически консенсус в рамките на Работната група по превоза на опасни товари (WP.15)

Измененията се приемат

3

ECE/TRANS/WP.15/240/Corr.1

C.N.304.2018.TREATIES-XI.B.14

Проект за изменения на приложения A и B към ADR — Поправка (преиздадена на 8 юни 2018 г.)

Технически консенсус в рамките на Работната група по превоза на опасни товари (WP.15)

Измененията се приемат

4

ECE/ADN/45

C.N.297.2018.TREATIES-XI.D.6

Проект за изменения на приложените правила към ADN

Технически консенсус в рамките на Административния комитет на ADN

Измененията се приемат


Top