Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1203

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1203 на Комисията от 21 август 2018 година за оправомощаване на държавите членки да предвидят временна дерогация от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО на Съвета по отношение на дървен материал от ясен с произход от или обработен в Съединените американски щати и за отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/204 на Комисията (нотифицирано под номер C(2018) 5848)

C/2018/5484

OJ L 217, 27.8.2018, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1203/oj

27.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 217/7


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1203 НА КОМИСИЯТА

от 21 август 2018 година

за оправомощаване на държавите членки да предвидят временна дерогация от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО на Съвета по отношение на дървен материал от ясен с произход от или обработен в Съединените американски щати и за отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/204 на Комисията

(нотифицирано под номер C(2018) 5848)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (1), и по-специално член 15, параграф 1, първото тире и част А, раздел I, точки 2.3, 2.4 и 2.5 от приложение IV към нея,

като има предвид, че:

(1)

В член 5, параграф 1 от Директива 2000/29/ЕО във връзка с част А, раздел I, точка 2.3 от приложение IV към същата директива са предвидени специални изисквания относно въвеждането в Съюза на дървен материал от ясен (Fraxinus L.), както и на други дървесни видове, с произход от Съединените американски щати.

(2)

С Решение за изпълнение (ЕС) 2017/204 на Комисията (2) държавите членки се оправомощават да предвидят временна дерогация от член 5, параграф 1 от Директива 2000/29/ЕО във връзка с част А, раздел I, точка 2.3 от приложение IV към същата директива за специални изисквания относно въвеждането в Съюза на дървен материал от ясен (Fraxinus L.) с произход от Съединените американски щати.

(3)

Срокът на действие на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/204 изтече на 30 юни 2018 г. Поради това то следва да бъде заменено от настоящото решение, за да се осигури продължаването и в бъдеще на въвеждането в Съюза на посочения дървен материал.

(4)

Предвид натрупания опит по прилагането на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/204 е целесъобразно неговите изисквания да продължат да се прилагат по силата на настоящото решение.

(5)

При все това, с оглед на информацията, получена по време на извършен одит от Комисията в Съединените американски щати през януари 2018 г., и на информацията, предоставена от Националната организация за растителна защита на Съединените американски щати по време на този одит и след него, е целесъобразно да се поиска затягане на проверките и контрола на дървения материал от ясен в Съединените американски щати. За тази цел следва да се определят специфични условия във връзка с одита на регистрите, процедурите и етикетирането, проверките преди спедиция и контрола в одобрените дъскорезници.

(6)

За да може да се оцени по-добре начинът, по който се прилага настоящото решение, държавите членки следва да предоставят на Комисията и на другите държави членки информация за осъществения внос.

(7)

От съображения за яснота и правна сигурност Решение за изпълнение (ЕС) 2017/204 следва да се отмени.

(8)

Настоящото решение следва да се прилага до 30 юни 2020 г., което да позволи да се подложи на преглед неговото прилагане към тази дата.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Разрешение за предоставяне на дерогация

Чрез дерогация от член 5, параграф 1 от Директива 2000/29/ЕО във връзка с част А, раздел I, точка 2.3 от приложение IV към същата директива държавите членки могат да разрешат въвеждането на тяхна територия на дървен материал от Fraxinus L. с произход от или обработен в Съединените американски щати (наричан по-долу „посоченият дървен материал“), който преди изнасянето му от Съединените американски щати отговаря на условията, предвидени в приложението към настоящото решение.

Член 2

Фитосанитарен сертификат

1.   Посоченият дървен материал се придружава от фитосанитарен сертификат, издаден в Съединените американски щати в съответствие с член 13а, параграфи 3 и 4 от Директива 2000/29/ЕО, удостоверяващ отсъствието на вредители след проведена инспекция.

2.   Рубрика „Допълнителна декларация“ на фитосанитарния сертификат съдържа следните реквизити:

а)

отметката „В съответствие с изискванията на Европейския съюз, установени в Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1203 на Комисията“;

б)

номера/номерата на пакета/пакетите, съответстващ(и) на всеки пакет, който се изнася;

в)

наименованието на одобреното(ите) съоръжение/съоръжения в Съединените американски щати.

Член 3

Докладване на вноса

До 31 декември всяка година държавата членка на внос предоставя на Комисията и на останалите държави членки информация за количествата пратки с посочения дървен материал, внесени през същата година по реда и условията на настоящото решение.

Член 4

Уведомяване при несъответствие с изискванията

Държавите членки уведомяват Комисията и останалите държави членки за всяка пратка, която не отговаря на изискванията, установени в настоящото решение. Уведомяването се извършва не по-късно от два работни дни след датата на задържането на пратката.

Член 5

Отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/204

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/204 се отменя.

Член 6

Срок на действие

Срокът на действие на настоящото решение изтича на 30 юни 2020 г.

Член 7

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 21 август 2018 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1.

(2)  Решение за изпълнение (ЕС) 2017/204 на Комисията от 3 февруари 2017 г. за разрешаване на възможността държавите членки да предоставят временна дерогация от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО на Съвета по отношение на дървен материал от ясен с произход от или преработен в Съединените американски щати и за отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2416 за признаване на някои зони от Съединените американски щати за свободни от Agrilus planipennis Fairmaire (ОВ L 32, 7.2.2017 г., стр. 35).


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.   Изисквания по отношение на обработката

Обработката на посочения дървен материал трябва да отговаря на всички изброени по-долу изисквания:

а)

Отстраняване на кората

Посоченият дървен материал е обелен, с изключение на неопределен брой отделни ясно разграничени малки участъци кора, които отговарят на едно от следните изисквания:

i)

участъците са с ширина, по-малка от 3 cm (независимо от дължината); или

ii)

ако са с ширина, по-голяма от 3 cm, общата повърхнина на всеки отделен участък кора е по-малка от 50 cm2.

б)

Нарязване

Посоченият нарязан дървен материал е произведен от обелен дървен материал с кръгла форма.

в)

Термична обработка

Посоченият дървен материал се загрява през целия профил на дървесината до температура най-малко 71 °C за 1 200 минути в топлинна камера, одобрена от Инспектората по здравеопазване на животните и здравето на растенията (APHIS) или агенция, одобрена от APHIS.

г)

Изсушаване

Посоченият дървен материал се изсушава по графици за промишлено сушене с продължителност най-малко две седмици, признати от APHIS.

Окончателното съдържание на влага в дървения материал, изразено като процент от сухото вещество, не надхвърля 10 %.

2.   Изисквания по отношение на съоръженията

Посоченият дървен материал трябва да е бил произведен, обработен или съхраняван в съоръжение, което отговаря на всички изброени по-долу изисквания:

а)

съоръжението е официално одобрено от APHIS, или одобрена от APHIS агенция, в съответствие с програмата му за сертифициране във връзка с вредителя Agrilus planipennis Fairmaire;

б)

регистрирано е в базата данни, публикувана на уебсайта на APHIS;

в)

одитира се от APHIS или одобрена от APHIS агенция най-малко веднъж месечно със заключението, че отговаря на изискванията, установени в настоящото приложение. В случай че тези одити се извършват от одобрена от APHIS агенция, APHIS трябва да извършва одит на на тази работа веднъж на всеки шест месеца. Провежданите веднъж на всеки шест месеца одити включват проверка на процедурите и документацията на агенцията и одити на одобрените съоръжения;

г)

използва оборудване за обработка на посочения дървен материал, което редовно се калибрира в съответствие с ръководството за експлоатация на оборудването;

д)

води регистър на процедурите си, който се проверява от APHIS или одобрена от APHIS агенция и съдържа информация за продължителността на обработката, температурите по време на обработката и — по отношение на всеки пакет, предназначен за износ — проверката за съответствие с изискванията и окончателното съдържание на влага.

3.   Етикетиране

Върху всеки пакет с посочения дървен материал трябва да е ясно обозначен уникален номер на пакета и да е поставен на видно място етикет с надписа „HT-KD“ или „Heat Treated — Kiln Dried“ (преминал топлинна обработка — изсушен в сушилня). Етикетът трябва да бъде издаден от определен служител на одобреното съоръжение или под негов надзор, след като при извършена проверка е било установено, че са спазени изискванията по отношение на обработката, посочени в точка 1, и изискванията по отношение на съоръженията, посочени в точка 2.

4.   Проверки преди износ

Посоченият дървен материал, предназначен за Съюза, задължително се инспектира преди износ от APHIS или одобрена от APHIS агенция, за да се гарантира, че са изпълнени изискванията по точки 1 и 3.


Top