EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0840

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/840 на Комисията от 5 юни 2018 година за определяне на списък за наблюдение на вещества в рамките на обхващащ целия Европейски съюз мониторинг в областта на политиката за водите, в съответствие с Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, и за отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/495 на Комисията (нотифицирано под номер С(2018) 3362)

C/2018/3362

OJ L 141, 7.6.2018, p. 9–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2020; отменен от 32020D1161 Датата на изтичане на срока на действие се определя в зависимост от датата на публикуване на акта за отмяна, който поражда действие в деня на нотифицирането му. Актът за отмяна е бил нотифициран, но датата на нотификацията не е налична в EUR-Lex — вместо това се използва датата на публикуване.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/840/oj

7.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 141/9


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/840 НА КОМИСИЯТА

от 5 юни 2018 година

за определяне на списък за наблюдение на вещества в рамките на обхващащ целия Европейски съюз мониторинг в областта на политиката за водите, в съответствие с Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, и за отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/495 на Комисията

(нотифицирано под номер С(2018) 3362)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за определяне на стандарти за качество на околната среда в областта на политиката за водите, за изменение и последваща отмяна на директиви 82/176/ЕИО, 83/513/ЕИО, 84/156/ЕИО, 84/491/ЕИО, 86/280/ЕИО на Съвета и за изменение на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1), и по-специално член 8б, параграф 5 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В член 8б, параграф 1 от Директива 2008/105/ЕО е предвидено определяне на списък за наблюдение на вещества, за които да се събират данни от мониторинг на територията на целия ЕС, с цел подпомагане на бъдещите дейности по приоритизиране в съответствие с член 16, параграф 2 от Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2). Първият такъв списък за наблюдение следваше за всяко вещество да включва индикация за матриците за мониторинг и възможни методи за анализ, които не водят до прекомерни разходи.

(2)

В член 8б от Директива 2008/105/ЕО са определени, inter alia, условията и редът за провеждането на мониторинг на включените в списъка за наблюдение вещества, и за докладване от страна на държавите членки на резултатите от мониторинга.

(3)

Веществата в списъка за наблюдение следва да се избират сред онези вещества, за които наличната информация сочи, че могат да породят значим риск на равнището на ЕС за водната среда или посредством нея, но съответните мониторингови данни за тях са недостатъчни за достигане до заключение относно реално пораждания от тях риск. Силно токсичните вещества, използвани в много държави членки и изпускани във водната среда, за които не се провежда или рядко се провежда мониторинг, следва да бъдат разгледани с оглед включване в списъка за наблюдение. При този процес на подбор следва да се взема предвид информацията, изброена в член 8б, параграф 1, букви а)—д) от Директива 2008/105/ЕО, като особено внимание следва да се обръща на новопоявилите се замърсители.

(4)

Мониторингът на включените в списъка за наблюдение вещества следва да осигурява висококачествени данни за техните концентрации във водната среда, които да са подходящи за използване за оценки на риска във връзка с определянето на приоритетни вещества, в рамките на самостоятелно преразглеждане съгласно член 16, параграф 4 от Директива 2000/60/ЕО. При това преразглеждане следва да се разгледа включване в списъка на приоритетните вещества на веществата, за които е констатирано че пораждат значителен риск. Също така след това следва да бъде определен съответен стандарт за качество на околната среда, който да бъде спазван от държавите членки. Предложението за включване на дадено вещество в списъка на приоритетните вещества би следвало да подлежи на оценка на въздействието.

(5)

Първият списък за наблюдение на вещества е определен в Решение за изпълнение (ЕС) 2015/495 на Комисията (3) и съдържа десет вещества или групи от вещества, заедно с посочване на матрицата за мониторинг, възможните методи за анализ, които не водят до прекомерни разходи, и максимално допустимите граници на откриване на метода.

(6)

Съгласно член 8б, параграф 2 от Директива 2008/105/ЕО, Комисията следва да актуализира списъка за наблюдение веднъж на всеки две години. При актуализирането на списъка за наблюдение Комисията изключва от него всяко вещество, за което базираната на риска оценка, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 2000/60/ЕО, може да се извърши без допълнителни данни от мониторинг.

(7)

През 2017 г. Комисията извърши анализ на данните от първата година от мониторинга на веществата в първия списък за наблюдение. Въз основа на този анализ Комисията стигна до заключението, че са налице достатъчно висококачествени мониторингови данни за веществата триалат, оксадиазон, 2,6-ди-трет-бутил-4-метилфенол и диклофенак, и че следователно тези вещества следва да бъдат заличени от списъка за наблюдение.

(8)

Както е посочено в Решение за изпълнение (ЕС) 2015/495, би било целесъобразно да се следи веществото 2-етилхексил-4-метоксицинамат в утайките. Независимо от това повечето събрани данни от мониторинга са за вода и ограниченото количество докладвани данни за утайки не е достатъчно, за да се направи анализ, в който да се стигне до заключение по отношение на упоменатата матрица за мониторинг. За гарантиране, че данните от мониторинг, събрани за това вещество, отразяват изцяло риска, който то поражда, Комисията ще проучи допълнително дали държавите членки биха могли да извършват мониторинг на това вещество в утайки по надежден и съпоставим начин. Междувременно това веществото следва да се заличи от списъка за наблюдение.

(9)

За макролидния антибиотик азитромицин и за два от неоникотиноидите, а именно имидаклоприд и тиаметоксам, все още са необходими допълнителни висококачествени данни от мониторинг в подкрепа на планираната оценка, базирана на риска, посочена в член 16, параграф 2 на Директива 2000/60/ЕО. Поради това тези вещества следва да останат в списъка за наблюдение. Макролидните антибиотици и неоникотиноидите бяха включени като групи в първия списък за наблюдение, за да се отчете фактът, че вещества с еднакъв начин на действие могат да имат сумарно въздействие. Този аргумент също така обосновава запазването на двете групи в списъка за наблюдение независимо от факта, че съществуват достатъчно висококачествени данни от мониторинг за някои от отделните вещества в тези групи (макролидните антибиотици кларитромицин и еритромицин, и неоникотиноидите ацетамиприд, клотианидин и тиаклоприд).

(10)

През 2017 г. Комисията събра също така данни за редица други вещества, които могат да бъдат включени в списъка за наблюдение. Тя взе предвид различните типове относима информация, посочени в член 8б, параграф 1 от Директива 2008/105/ЕО, и проведе консултации с експерти от държавите членки и с групи от заинтересовани страни. Вещества, за които съществува съмнение относно тяхната токсичност, или за които чувствителността, надеждността или съпоставимостта на наличните мониторингови методи не са достатъчни, не следва да бъдат включвани в списъка за наблюдение. Инсектицидът метафлумизон, и антибиотиците амоксицилин и ципрофлоксацин бяха определени като подходящи кандидати. Включването на амоксицилин и ципрофлоксацин съответства на Европейския план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР) (4), който подкрепя използването на списъка за наблюдение за „подобряване на знанията за срещането и разпространението на антимикробни средства в околната среда“.

(11)

В съответствие с член 8б, параграф 1 от Директива 2008/105/ЕО Комисията идентифицира възможни методи за анализ на предложените вещества. Границата на откриване на метода следва за всяко вещество да е поне толкова ниска, колкото е прогнозната специфична за съответното вещество непредизвикваща ефект концентрация в относимата матрица.

(12)

При преразглеждането на първия списък за наблюдение Комисията набеляза нова екотоксикологична информация за макролидните антибиотици кларитромицин и азитромицин, за метиокарб и за неоникотиноидите имидаклоприд, тиаклоприд и тиаметоксам, което доведе до това, че тя преразгледа стойностите на прогнозните непредизвикващи ефект концентрации за тези вещества. Максимално допустимите граници на откриване на метода, посочени в списъка за наблюдение за тези вещества и групи вещества, следва да бъдат съответно актуализирани.

(13)

За методите за анализ, указани в списъка за наблюдение, се счита, че не водят до прекомерни разходи. Ако новопоявила се информация доведе в бъдеще до намаление на стойността на прогнозната непредизвикваща ефект концентрация за определени вещества, възможно е да се наложи максимално приемливата граница на откриване на метода да бъде намалена докато тези вещества продължават да са в списъка.

(14)

За да има сравнимост, мониторингът на всички вещества следва да се извършва в нефилтрувани водни проби.

(15)

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/495 следва да бъде отменено.

(16)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 21, параграф 1 от Директива 2000/60/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Списъкът за наблюдение на вещества в рамките на обхващащ целия Европейски съюз мониторинг по член 8б от Директива 2008/105/ЕО е определен в приложението към настоящото решение.

Член 2

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/495 се отменя.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 5 юни 2018 година.

За Комисията

Karmenu VELLA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 84.

(2)  Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).

(3)  Решение за изпълнение (ЕС) 2015/495 на Комисията от 20 март 2015 г. за определяне на списък за наблюдение на вещества в рамките на обхващащ целия Европейски съюз мониторинг в областта на политиката за водите, в съответствие с Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 78, 24.3.2015 г., стр. 40).

(4)  Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент — Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР), COM(2017) 339 final.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък за наблюдение на вещества в рамките на обхващащ целия Европейски съюз мониторинг в съответствие с член 8б от Директива 2008/105/ЕО

Наименование на вещество/група вещества

CAS № (1)

ЕС № (2)

Индикативен метод за анализ (3)  (4)

Максимално приемлива граница на откриване на метода (ng/l)

17-алфа-Етинилестрадиол (ЕЕ2)

57-63-6

200-342-2

Голямообемна SPE - LC-MS-MS

0,035

17-бета-Естрадиол (Е2), естрон (Е1)

50-28-2,

53-16-7

200-023-8

SPE - LC-MS-MS

0,4

Макролидни антибиотици (5)

 

 

SPE - LC-MS-MS

19

Метиокарб

2032-65-7

217-991-2

SPE - LC-MS-MS

или GC-MS

2

Неоникотиноиди (6)

 

 

SPE - LC-MS-MS

8,3

Метафлумизон

139968-49-3

604-167-6

LLE - LC-MS-MS или SPE – LC-MS-MS

65

Амоксицилин

26787-78-0

248-003-8

SPE - LC-MS-MS

78

Ципрофлоксацин

85721-33-1

617-751-0

SPE - LC-MS-MS

89


(1)  Служба за химични индекси

(2)  Номер на Европейския съюз — не е наличен за всички вещества

(3)  За осигуряване на сравнимост на резултатите от различните държави членки мониторингът на всички вещества следва да се извършва върху нефилтрувани водни проби.

(4)  Методи за екстракция:

LLE— екстракция течност–течност

SPE— твърдофазна екстракция

Методи за анализ:

GC-MS— Газова хроматография с масспектрометрия

LC-MS-MS— Течна хроматография с (тандемна) тройно-квадруполна масспектрометрия

(5)  Еритромицин (CAS № 114-07-8, ЕС № 204-040-1), кларитромицин (CAS № 81103-11-9), азитромицин (CAS № 83905-01-5, ЕС № 617-500-5)

(6)  Имидаклоприд (CAS № 105827-78-9/ 138261-41-3, ЕС № 428-040-8), тиаклоприд (CAS № 111988-49-9), тиаметоксам (CAS № 153719-23-4, ЕС № 428-650-4), клотианидин (CAS № 210880-92-5, ЕС № 433-460-1), ацетамиприд (CAS № 135410-20-7/160430-64-8).


Top