EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0386

Решение (Евратом) 2018/386 на Съвета от 16 октомври 2017 година за одобряване на сключването от Европейската комисия, от името на Европейската общност за атомна енергия, на Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Киргизката република, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

OJ L 69, 13.3.2018, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/386/oj

13.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 69/8


РЕШЕНИЕ (Евратом) 2018/386 НА СЪВЕТА

от 16 октомври 2017 година

за одобряване на сключването от Европейската комисия, от името на Европейската общност за атомна енергия, на Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Киргизката република, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 101, втора алинея от него,

като взе предвид препоръката на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 6, параграф 2 от Акта за присъединяване на Хърватия присъединяването на Република Хърватия към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Киргизката република, от друга страна (1) („Споразумението“), трябва да бъде одобрено посредством протокол към Споразумението.

(2)

На 14 септември 2012 г. Съветът разреши на Комисията да започне преговори със съответните трети държави. Преговорите с Киргизката република приключиха успешно с размяната на вербални ноти.

(3)

По отношение на въпросите от компетентността на Европейската общност за атомна енергия, за подписването и сключването на Протокола се прилага отделна процедура.

(4)

По отношение на въпросите от компетентността на Съюза и на държавите членки, за подписването и сключването на Протокола се прилага отделна процедура,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Одобрява се сключването от Комисията, от името на Европейската общност за атомна енергия, на Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Киргизката република, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (2).

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 16 октомври 2017 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  ОВ L 196, 28.7.1999 г., стр. 48.

(2)  Текстът на Протокола е публикуван на страница 3 от настоящия брой на Официален вестник заедно с Решението за подписването от името на Съюза и на държавите членки.


Top