EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0313

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/313 на Комисията от 28 февруари 2018 година за изменение на Решение 2009/821/ЕО по отношение на списъка на граничните инспекционни пунктове и на ветеринарните единици в системата TRACES (нотифицирано под номер С(2018) 1149) (Текст от значение за ЕИП. )

C/2018/1149

OJ L 60, 2.3.2018, p. 40–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; заключение отменено от 32019R1014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/313/oj

2.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 60/40


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/313 НА КОМИСИЯТА

от 28 февруари 2018 година

за изменение на Решение 2009/821/ЕО по отношение на списъка на граничните инспекционни пунктове и на ветеринарните единици в системата TRACES

(нотифицирано под номер С(2018) 1149)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 20, параграфи 1 и 3 от нея,

като взе предвид Директива 91/496/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно определяне на принципите на организация на ветеринарните проверки на животни, въведени в Общността от трети страни, и за изменение на Директиви 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО и 90/675/ЕИО (2), и по-специално член 6, параграф 4, втората алинея, второто изречение и член 6, параграф 5 от нея,

като взе предвид Директива 97/78/ЕО на Съвета от 18 декември 1997 г. за определяне на принципите, които регулират организацията на ветеринарните проверки на продуктите, въведени в Общността от трети страни (3), и по-специално член 6, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2009/821/ЕО на Комисията (4) се установява списък на граничните инспекционни пунктове, одобрени в съответствие с директиви 91/496/ЕИО и 97/78/ЕО. Списъкът е установен в приложение I към посоченото решение.

(2)

Белгия уведоми Комисията, че обхватът на одобрението на центровете за инспекция Avia Partner и WFS на летище Брюксел-Завентем следва да бъде ограничен до продукти с определени контролирани температури. Поради това приложение I към Решение 2009/821/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(3)

Вследствие на предложение от Дания обхватът на одобрението на граничния инспекционен пункт на пристанище Копенхаген следва да бъде ограничен само до опаковани продукти. Поради това приложение I към Решение 2009/821/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(4)

Германия уведоми Комисията, че е оттеглила одобрението за продукти на граничния инспекционен пункт на летище Хановер-Лангенхаген. Поради това приложение I към Решение 2009/821/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(5)

Ирландия уведоми Комисията, че е оттеглила одобрението за живи копитни животни на граничния инспекционен пункт на летище Шанън. Поради това приложение I към Решение 2009/821/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(6)

Испания уведоми Комисията, че е спряла действието на одобрението за живи животни и за продукти, непредназначени за консумация от човека, на граничния инспекционен пункт на летище Аликанте. Поради това приложение I към Решение 2009/821/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(7)

Вследствие на предложение от Испания одобрението на новия център за инспекция Alaire на граничния инспекционен пункт на летище Мадрид следва да се добави, а действието на одобрението на центъра за инспекции Frigalsa на граничния инспекционен пункт на пристанище Виго следва да бъде възстановено. Поради това приложение I към Решение 2009/821/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(8)

В приложение II към Решение 2009/821/ЕО е установен списъкът на централните, регионалните и местните единици в интегрираната компютризирана ветеринарна система (Traces).

(9)

Вследствие на информация, получена от Хърватия, за посочената държава членка следва да бъдат внесени някои промени в списъка на местните единици в Traces. Поради това Решение 2009/821/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложения I и II към Решение 2009/821/ЕО се изменят в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 28 февруари 2018 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(2)  ОВ L 268, 24.9.1991 г., стр. 56.

(3)  ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 9.

(4)  Решение 2009/821/ЕО на Комисията от 28 септември 2009 г. относно съставяне на списък на граничните инспекционни пунктове, определяне на някои правила относно инспекциите, извършвани от ветеринарните експерти на Комисията, и определяне на ветеринарните единици в TRACES (ОВ L 296, 12.11.2009 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения I и II към Решение 2009/821/ЕО се изменят, както следва:

1)

Приложение I се изменя, както следва:

а)

в частта относно Белгия вписването за летище Brussel-Zaventem се заменя със следното:

„Brussel-Zaventem

Bruxelles-Zaventem

BE BRU 4

A

Flight Care 2

NHC(2)

U, E, O

Avia Partner

HC-T(2)

 

WFS

HC-T(CH)(2)

 

Swiss Port

HC(2)“

 

б)

в частта относно Дания вписването за пристанище København се заменя със следното:

„København

DK CPH 1

P

 

HC(1)(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)“

 

в)

в частта относно Германия вписването за летище Hannover-Langenhagen се заменя със следното:

„Hannover-Langenhagen

DE HAJ 4

A

 

 

O(10)“

г)

в частта относно Ирландия вписването за летище Shannon се заменя със следното:

„Shannon

IE SNN 4

A

 

HC(2), NHC(2)

E“

д)

частта относно Испания се изменя, както следва:

i)

вписването за летище Alicante се заменя със следното:

„Alicante

ES ALC 4

A

 

HC(2), NHC(2) (*)

O(10) (*)“

ii)

вписването за летище Madrid се заменя със следното:

„Madrid

ES MAD 4

A

Iberia

HC-T(FR)(2) (*), HC-NT(2) (*), NHC(2)

U, E, O

Swissport

HC(2), NHC(2)

O

PER4

HC-T(CH)(2)

 

WFS: World Wide Flight Services

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT

O

Alaire

HC-T(2)“

 

iii)

вписването за пристанище Vigo се заменя със следното:

„Vigo

ES VGO 1

P

T.C. Guixar

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Frioya

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frigalsa

HC-T(FR)(3)

 

Pescanova

HC-T(FR)(2)(3)

 

Fandicosta (*)

HC-T(FR)(2)(3) (*)

 

Frig. Morrazo

HC-T(FR)(3)“

 

2)

В приложение II вписванията в частта относно Хърватия се заменят със следното:

„HR00001

BJELOVAR

HR00007

GRAD ZAGREB

HR00002

VUKOVAR

HR00003

PULA

HR00009

ŠIBENIK

HR00008

SLAVONSKI BROD

HR00004

SPLIT

HR00005

VARAŽDIN

HR00006

ZAGREB

HR00010

KARLOVAC

HR00011

SISAK

HR00012

VIROVITICA“


Top