Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0229

Решение (ЕС) 2018/229 на Комисията от 12 февруари 2018 година за установяване, съгласно Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на определените в резултат от процедурата по интеркалибрация класификационни стойности на мониторинговите системи на държавите членки и за отмяна на Решение 2013/480/ЕС на Комисията (нотифицирано под номер С(2018) 696)Текст от значение за ЕИП.

C/2018/0696

OJ L 47, 20.2.2018, p. 1–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/229/oj

20.2.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 47/1


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2018/229 НА КОМИСИЯТА

от 12 февруари 2018 година

за установяване, съгласно Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на определените в резултат от процедурата по интеркалибрация класификационни стойности на мониторинговите системи на държавите членки и за отмяна на Решение 2013/480/ЕС на Комисията

(нотифицирано под номер С(2018) 696)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (1), и по-специално раздел 1.4.1, подточка ix) от приложение V към нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2000/60/ЕО изисква държавите членки да опазват, подобряват и възстановяват всички повърхностни водни обекти с цел постигане на добро екологично и химично състояние. Освен това тя изисква държавите членки да опазват и подобряват всички изкуствени и силно модифицирани водни обекти с цел постигане на добър екологичен потенциал и добро химично състояние.

(2)

С цел определяне на една от основните екологични цели на Директива 2000/60/ЕО, а именно добро екологично състояние, посочената директива предвижда процедура за осигуряване на сравнимост между резултатите от биологичния мониторинг на държавите членки и класификациите по мониторинговите им системи. Резултатите от биологичния мониторинг на държавите членки и класификациите по мониторинговите им системи трябва да бъдат сравнени посредством мрежа за интеркалибрация, състояща се от мониторингови обекти във всяка държава членка и във всеки екорегион на Съюза. Съгласно Директива 2000/60/ЕО от държавите членки се изисква да събират, както е целесъобразно, необходимата информация за обектите, включени в мрежата за интеркалибрация, с цел оценка на съответствието на класификациите по националните мониторингови системи с нормативните определения в раздел 1.2 от приложение V към Директива 2000/60/ЕО. За провеждането на процедурата по интеркалибрация държавите членки са организирани в географски групи за калибриране, състоящи се от такива държави членки, в които съществуват еднакви типове повърхностни водни обекти, съгласно определеното в раздел 2 от приложението към Решение 2005/646/ЕО на Комисията (2).

(3)

В съответствие с Директива 2000/60/ЕО процедурата по интеркалибрация се извършва на равнище биологичен елемент, чрез сравняване на класификационните резултати от националната система за мониторинг за всеки биологичен елемент и за всеки общ тип повърхностен воден обект, между държавите членки, както и чрез гарантиране на съответствието на резултатите с нормативните определения, дадени в раздел 1.2 от приложение V към посочената директива.

(4)

Комисията е подпомогнала три фази от процедурата по интеркалибрация чрез Съвместния изследователски център. По Общата стратегия за прилагане на Рамковата директива за водите са изготвени четири ръководства (№ 6 (3), № 14 (две версии (4)) и № 30 (5)) за подпомагане на процедурата по интеркалибрация. Те предоставят общ преглед на ключовите принципи на процедурата по интеркалибрация и вариантите за извършване на процедурата, включително сроковете и изискванията за докладване. Те предоставят също така процедура за включване на нови или преразгледани национални класификационни методи към хармонизирано определение за добро екологично състояние.

(5)

Към 2007 г. Комисията е получила резултати от интеркалибрацията за редица биологични качествени елементи. Те бяха включени в Решение 2008/915/ЕО на Комисията (6), с което се определят гранични стойности между отделните класове, които държавите членки е следвало да използват в класификациите по националните си мониторингови системи. Резултатите от първата фаза на процедурата по интеркалибрация са били непълни, тъй като не са обхванати всички биологични качествени елементи. Въпреки това беше необходимо наличните резултати от процедурата по интеркалибрация да бъдат приети, за да могат да послужат като информация при разработването на първата програма с мерки за речни басейни и на първите планове за управление на речни басейни, съгласно членове 11 и 13 от Директива 2000/60/ЕО.

(6)

С цел да се премахнат пропуските и да се подобри сравнимостта на резултатите от интеркалибрацията навреме за вторите планове за управление на речните басейни, които трябваше да бъдат готови през 2015 г., Комисията започна втора фаза от процедурата по интеркалибрация. Резултатите от тази фаза от процедурата по интеркалибрация бяха приети с Решение 2013/480/ЕС на Комисията (7). Резултатите показаха, че в някои случаи интеркалибрацията е била само частично постигната. Има също така географски групи за калибриране и биологични качествени елементи, за които не е имало резултати от интеркалибрация за включване в посоченото решение.

(7)

Следователно с оглед запълване на тези пропуски и подобряване на сравнимостта на резултатите от интеркалибрацията навреме за третите планове за управление на речните басейни, които предстоят през 2021 г., бе необходима трета фаза на процедурата по интеркалибрация. Резултатите от тази трета фаза от процедурата по интеркалибрация са включени в приложението към настоящото решение.

(8)

Приложението към настоящото решение посочва резултатите от процедурата по интеркалибрация. За резултатите в част 1 на приложението са изцяло завършени всички етапи на процедурата по интеркалибрация, изложени в ръководствата. Част 2 от приложението съдържа националните класификационни методи и съответните им гранични стойности, за които не е било технически възможно да се завърши оценката на сравнимостта поради липсата на общи типове, различни разглеждани видове натиск или различни концепции за оценка. Тъй като резултатите, посочени в част 1 и част 2 от приложението, са в съответствие с нормативните определения, дадени в раздел 1.2 от приложение V към Директива 2000/60/ЕО, съответните гранични стойности следва да се използват в класификациите на мониторинговите системи на държавите членки.

(9)

Когато водните обекти, съответстващи на калибрираните типове, са определени като изкуствени или силно модифицирани в съответствие с член 4, параграф 3 от Директива 2000/60/ЕО, държавите членки следва да могат да използват представените в приложението към настоящото решение резултати за получаване на техния добър екологичен потенциал, като бъдат отчетени техните физически модификации и съответното водоползване в съответствие с нормативните определения в точка 1.2.5 от приложение V към Директива 2000/60/ЕО.

(10)

Държавите членки следва да прилагат резултатите от процедурата по интеркалибрация към своите национални класификационни системи, с цел установяване на граници между много добро и добро състояние и между добро и умерено състояние за всички техни национални типове.

(11)

Информацията, която се предоставя посредством създаването на програмите за мониторинг, предвидени в член 8 от Директива 2000/60/ЕО, както и при прегледа и актуализирането на характеристиките на районите на речните басейни, посочени в член 5 от посочената директива, може да съдържа нови данни, които да доведат до адаптиране към научно-техническия прогрес на мониторинговите и класификационните системи на държавите членки. Държавите членки могат също така да разработят нови национални класификационни методи, обхващащи биологични качествени елементи или биологични качествени поделементи и съответните гранични стойности, за които съответствието с нормативните определения, дадени в раздел 1.2 от приложение V към Директива 2000/60/ЕО, следва да бъде оценено. Тези въпроси могат да доведат до преразглеждане на резултатите от процедурата по интеркалибрация с цел преодоляване на пропуските и подобряване на качеството и сравнимостта на резултатите от интеркалибрацията, което на свой ред може да даде основание за актуализация на резултатите, съдържащи се в приложението към настоящото решение.

(12)

Поради това Решение 2013/480/ЕС следва да бъде съответно отменено и заменено.

(13)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, посочен в член 21, параграф 1 от Директива 2000/60/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   За целите на раздел 1.4.1, подточка iii) от приложение V към Директива 2000/60/ЕО държавите членки следва да използват при класификацията в своите мониторингови системи посочените в част 1 от приложението към настоящото решение гранични стойности между отделните класове.

2.   Когато дадена оценка на сравнимостта на биологичен качествен елемент не е приключила в рамките на дадена географска група за калибриране, държавите членки следва, за целите на раздел 1.4.1, подточка iii) от приложение V към Директива 2000/60/ЕО, да използват при класификацията в своите мониторингови системи методите и граничните стойности между отделните класове, които са посочени в част 2 от приложението към настоящото решение.

3.   Държавите членки могат да използват методите и граничните стойности между отделните класове, посочени в приложението към настоящото решение, за установяване на добър екологичен потенциал за водни обекти, определени като изкуствени или силно модифицирани водни обекти в съответствие с член 4, параграф 3 от Директива 2000/60/ЕО.

Член 2

Решение 2013/480/ЕС се отменя.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 12 февруари 2018 година.

За Комисията

Karmenu VELLA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1.

(2)  Решение 2005/646/ЕО на Комисията от 17 август 2005 г. за създаване на регистър на местата, които образуват вътрешнокалибрационна мрежа в съответствие с Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 243, 19.9.2005 г., стр. 1).

(3)  Обща стратегия за прилагане на Рамковата директива за водите (2000/60/ЕО), Ръководство № 6, Насоки за изграждане на мрежа за интеркалибрация и процедура по интеркалибрация, Европейски общности, 2003 г. ISBN 92-894-5126-2.

(4)  Обща стратегия за прилагане на Рамковата директива за водите (2000/60/ЕО), Ръководство № 14. Ръководство относно процедурата по интеркалибрация, 2004—2006 г., ISBN 92-894-9471-9; Обща стратегия за прилагане на Рамковата директива за водите (2000/60/ЕО), Ръководство № 14. Ръководство относно процедурата по интеркалибрация, 2008—2011 г., ISBN: 978-92-79-18997-5.

(5)  Процедура за включване на нови или актуализирани класификационни методи към резултатите от завършена калибрационна процедура, Ръководство № 30. Технически доклад 2015-085, ISBN: 978-92-79-38434-9.

(6)  Решение 2008/915/ЕО на Комисията от 30 октомври 2008 г. за установяване съгласно Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на определените в резултат от вътрешнокалибрационна процедура класификационни стойности на мониторинговите системи на държавите членки (ОВ L 332, 10.12.2008 г., стр. 20).

(7)  Решение 2013/480/ЕС на Комисията от 20 септември 2013 година за установяване, съгласно Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на определените в резултат от процедурата по интеркалибрация на класификационните стойности на мониторинговите системи на държавите членки и за отмяна на Решение 2008/915/ЕО (ОВ L 266, 8.10.2013 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Част 1 от настоящото приложение включва резултатите от процедурата по интеркалибрация, за които всички стъпки на процедурата по интеркалибрация са изцяло завършени, включително съответните им гранични стойности.

Част 2 включва национални методи и техните гранични стойности, които са в съответствие с нормативното определение, установено в раздел 1.2 от приложение V към Директива 2000/60/ЕО, но при които не е било технически възможно да се завърши оценката на сравнимостта в рамките на дадена географска група за калибриране поради липсата на общи типове, разглеждани различни видове натиск или различни концепции за оценка.

-- ЧАСТ 1 --

Категория води

Реки

Географска група за калибриране

Алпийски реки

Описание на калибрираните типове

Тип

Характеризиране на реките

Водосборен басейн (km2)

Надморска височина (m) и геоморфология

Алкалност

Режим на оттока

R-A1

Предалпийски, малки до средни реки, с голяма надморска височина, варовиков тип

10—1 000

800—2 500  m (водосборен басейн), едри камъни/камъни

висока (но не много висока) алкалност

 

R-A2

Малки до средни реки, с голяма надморска височина, силикатен тип

10—1 000

500—1 000  m (макс. надм. височина на водосборния басейн 3 000  m, средна надморска височина 1 500  m), едри камъни

Неваровикова среда (гранит, метаморфни скали), средна до ниска алкалност

Снежно-ледников режим на оттока

Държави, поделящи калибрираните типове:

Тип R-A1:

Германия, Австрия, Франция, Италия, Словения

Тип R-A2:

Австрия, Франция, Италия, Испания

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЕОГРАФСКА ГРУПА ЗА КАЛИБРИРАНЕ „АЛПИЙСКИ РЕКИ“

Биологичен качествен елемент

Безгръбначна бентосна фауна

Резултати:

Отношения на показателите за екологично качество на националните класификационни методи — калибрирани

Държава и тип

Национални класификационни системи — калибрирани

Отношения на показателите за екологично качество (EQR)

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние

Тип R-A1

 

 

 

Австрия

Оценка на биологичните качествени елементи — част „Безгръбначна бентосна фауна“ [Erhebung der biologischen Qualitätselemente — Teil Makrozoobenthos (Detaillierte MZB-Methode)]

0,80

0,60

Франция

Classification française DCE (Френска класификация DCE) Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) (Общ нормализиран биологичен индекс). AFNOR NF-T-90-350 и arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique … des eaux de surface

0,93

0,79

Германия

PERLODES — Bewertungsverfahren von Fließgewässern auf Basis des Makrozoobenthos (Метод за оценка на водоеми с течаща вода въз основа на дънната макрофауна)

0,80

0,60

Италия

MacrOper, основан на общ калибриран измервателен индекс STAR (STAR_ICMi)

0,97

0,73

Словения

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,80

0,60

Тип R-A2

 

 

 

Австрия

Оценка на биологичните качествени елементи — част „Безгръбначна бентосна фауна“ [Erhebung der biologischen Qualitätselemente — Teil Makrozoobenthos (Detaillierte MZB-Methode)]

0,80

0,60

Франция (Алпи)

Classification française DCE (Френска класификация DCE) Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) (Общ нормализиран биологичен индекс). AFNOR NF-T-90-350 и arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique … des eaux de surface

0,93

0,71

Франция (Пиринеи)

Classification française DCE (Френска класификация DCE) Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) (Общ нормализиран биологичен индекс). AFNOR NF-T-90-350 и arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique … des eaux de surface

0,94

0,81

Италия

MacrOper, основан на общ калибриран измервателен индекс STAR (STAR_ICMi)

0,95

0,71

Испания

Иберийски BMWP (IBMWP)

0,83

0,53

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЕОГРАФСКА ГРУПА ЗА КАЛИБРИРАНЕ „АЛПИЙСКИ РЕКИ“

Биологичен качествен елемент

Макрофити и фитобентос

Биологичен качествен поделемент

Фитобентос

Резултати:

Отношения на показателите за екологично качество на националните класификационни методи — калибрирани

Тип и държава

Национални класификационни системи — калибрирани

Отношения на показателите за екологично качество (EQR)

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние

Тип R-A1

 

 

 

Австрия

Оценка на биологичните качествени елементи — част „Фитобентос“ [Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 — Fließgewässer/Phytobenthos]

0,88

0,56

Франция

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, декември 2007 г. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,94

0,78

Германия

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen

0,735

0,54

Италия

Общ калибриран измервателен индекс (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)

0,87

0,7

Словения

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,80

0,60

Тип R-A2

 

 

 

Австрия

Оценка на биологичните качествени елементи — част „Фитобентос“ [Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 — Fließgewässer/Phytobenthos]

0,88

0,56

Франция

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, декември 2007 г. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,94

0,78

Испания

IPS (Coste в Cemagref, 1982)

0,94

0,74

Италия

Общ калибриран измервателен индекс (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)

0,85

0,64

Категория води

Реки

Географска група за калибриране

Централнобалтийски реки

Описание на калибрираните типове

Тип

Характеризиране на реките

Водосборен басейн (km2)

Надморска височина и геоморфология

Алкалност (meq/l)

R-C1

Малки реки, низинни, силикатен тип, пясък

10—100

Низинни, с преобладаващ пясъчен субстрат (с малък размер на частиците), с ширина 3—8 m (при запълнено корито)

> 0,4

R-C2

Малки реки, низинни, силикатен тип, скали

10—100

Низинни, скална структура

с ширина 3—8 m (при запълнено корито)

< 0,4

R-C3

Малки реки, на средна надморска височина, силикатен тип

10—100

средна надморска височина, субстрат от скали (гранит)—чакъл, с ширина 2—10 m (при запълнено корито)

< 0,4

R-C4

Средни реки, малка надморска височина, смесен тип

100—1 000

Низинни, субстрат от пясък до чакъл, с ширина 8—25 m (при запълнено корито)

> 0,4

R-C5

Големи реки, малка надморска височина, смесен тип

1 000  — 10 000

Низинни, зона на мрените, с променлива скорост на течението, максимална надморска височина на водосборния басейн: 800 m надм. в., ширина > 25 m (при запълнено корито)

> 0,4

R-C6

Малки реки, малка надморска височина, варовиков тип

10—300

Низинни, субстрат чакъл (варовик), с ширина 3—10 m (при запълнено корито)

> 2

Държави, поделящи калибрираните типове:

Тип R-C1:

Белгия (Фландрия), Белгия (Валония), Германия, Дания, Франция, Италия, Литва, Нидерландия, Полша, Швеция, Обединено кралство

Тип R-C2:

Испания, Франция, Ирландия, Швеция, Обединено кралство

Тип R-C3:

Австрия, Белгия (Валония), Чешка република, Германия, Полша, Испания, Швеция, Франция, Люксембург, Обединено кралство

Тип R-C4:

Белгия (Фландрия), Белгия (Валония), Чешка република, Германия, Дания, Естония, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Полша, Швеция, Обединено кралство

Тип R-C5:

Белгия (Валония), Чешка република, Естония, Франция, Германия, Испания, Ирландия. Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Полша, Швеция, Обединеното кралство

Тип R-C6:

Белгия (Валония), Дания, Естония, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Полша, Латвия, Литва, Люксембург, Швеция, Обединеното кралство

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЕОГРАФСКА ГРУПА ЗА КАЛИБРИРАНЕ „ЦЕНТРАЛНОБАЛТИЙСКИ РЕКИ“

Биологичен качествен елемент

Безгръбначна бентосна фауна

Резултати:

Отношения на показателите за екологично качество на националните класификационни методи — калибрирани

Държава

Национални класификационни системи — калибрирани

Отношения на показателите за екологично качество (EQR)

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние

Австрия

Оценка на биологичните качествени елементи — част „Безгръбначна бентосна фауна“

0,80

0,60

Белгия (Фландрия)

Многостранен индекс за макробезгръбначни във Фландрия (MMIF)

0,90

0,70

Белгия (Валония)

Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) (Norme AFNOR NF T 90 350, 1992) и Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 12.10.2012

0,94

(тип R-C1)

0,97

(типове R-C3, R-C5, R-C6)

0,75

(тип R-C1)

0,74

(типове R-C3, R-C5, R-C6)

Чешка република

Чешка система за оценка на екологичното състояние на реките с използване на бентосна макробезгръбначна фауна

0,80

0,60

Дания

Датски индекс за фауната в течащи води (DSFI)

1,00

0,71

Естония

Естонска система за оценка на екологичното състояние на повърхностни водни обекти — речна макробезгръбначна фауна

0,90

0,70

Германия

PERLODES — Bewertungsverfahren von Fließgewässern auf Basis des Makrozoobenthos (Метод за оценка на водоеми с течаща вода въз основа на дънната макрофауна)

0,80

0,60

Франция

Classification française DCE (Френска класификация DCE) Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) (Общ нормализиран биологичен индекс). AFNOR NF T90-350 и arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique … des eaux de surface

0,94

0,80

Ирландия

Система за оценка на качеството (Q стойност)

0,85

0,75

Италия

MacrOper, основан на изчисляване на индекс STAR_ICM

0,96

0,72

Латвия

Латвийски индекс за макробезгръбначни (LMI)

0,92

0,72

Литва

Литовски индекс за речна макробезгръбначна фауна (LRMI)

0,80

0,60

Люксембург

Classification luxembourgeoise DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350, AFNOR XP T 90-333 и XP T 90-388

0,96

0,72

Нидерландия

KRW-maatlat

0,80

0,60

Полша

RIVECOmacro — MMI_PL

0,91 (тип R-C1)

0,72 (тип R-C1)

Испания

METI

0,93

0,70

Швеция

Индекс DJ (Dahl и Johnson, 2004 г.)

0,80

0,60

Обединено кралство

Класификационен инструмент за речната безгръбначна фауна (RICT)-WHPT

0,97

0,86

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЕОГРАФСКА ГРУПА ЗА КАЛИБРИРАНЕ „ЦЕНТРАЛНИ И БАЛТИЙСКИ РЕКИ“

Биологичен качествен елемент

Макрофити и фитобентос

Биологичен качествен поделемент

Макрофити

Резултати:

Отношения на показателите за екологично качество на националните класификационни методи — калибрирани

Държава

Национални класификационни системи — калибрирани

Тип

Отношения на показателите за екологично качество (EQR)

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние

Австрия

AIM за реки (Австрийски индекс за макрофити за реки)

RC-3

0,875

0,625

Белгия (Фландрия)

MAFWAT — Фламандска система за оценка на макрофитите

R-C1

0,80

0,60

Белгия (Валония)

IBMR-WL — биологичен индекс за макрофити за реки (Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 12.10.2012)

R-C3

0,925

0,607

Чешка република

Метод за оценка на повърхностни водни обекти в Чешката република, използващ биологичен елемент за качество макрофити

R-C3 (национален тип 1)

0,83

0,67

R-C3 (национален тип 4)

0,82

0,64

R-C4

0,86

0,62

Дания

Датски индекс за растения в течащи води (DSРI)

R-C1, R-C4

0,70

0,50

Германия

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten

R-C1

0,745

0,495

R-C3

0,80

0,55

R-C4

0,575

0,395

Германия

NRW-Verfahren zur Bewertung von Fließgewässern mit Makrophyten

R-C1, R-C3, R-C4

0,995

0,695

Франция

IBMR — Indice Biologique Macrophytique en Rivière френски стандарт NF T90-395 (2003-10-01)

R-C3

0,93

0,79

R-C4

0,905

0,79

Ирландия

MTR-IE — Средна степен на трофичност

R-C4

0,74

0,62

Италия

IBMR-IT — биологичен индекс за макрофити за реки

R-C1

0,90

0,80

R-C4

0,90

0,80

Литва

Литовски индекс за речните макрофити

R-C4

0,61

0,41

Латвия

Латвийски метод за оценка с използване на макрофити

R-C4

0,75

0,55

Люксембург

IBMR-LU — биологичен индекс за макрофити за реки

R-C3, R-C4, R-C5 и R-C6

0,89

0,79

Нидерландия

Преразгледан метод за оценка за реки с използване на макрофити в Нидерландия

R-C1 и R-C

0,80

0,60

Полша

MIR — индекс за макрофити за реки

R-C1

0,90

0,65

R-C3

0,910

0,684

R-C4

0,90

0,65

Обединено кралство

Речен LEAFPACS 2

R-C1, R-C3 и R-C4 (*1)

0,80

0,60

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЕОГРАФСКА ГРУПА ЗА КАЛИБРИРАНЕ „ЦЕНТРАЛНИ И БАЛТИЙСКИ РЕКИ“

Биологичен качествен елемент

Макрофити и фитобентос

Биологичен качествен поделемент

Фитобентос

Резултати:

Отношения на показателите за екологично качество на националните класификационни методи — калибрирани

Държава

Национални класификационни системи — калибрирани

Тип

Отношения на показателите за екологично качество (EQR)

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние

Австрия

Оценка на биологичните качествени елементи — част „Фитобентос“ [Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 -Fließgewässer/Phytobenthos]

Всички типове, надморска височина < 500 m

0,70

0,42

Всички типове, надморска височина > 500 m

0,71

0,43

Белгия (Фландрия)

Пропорции на чувствителни към въздействие и на свързани с въздействие кремъчни водорасли (PISIAD)

Всички типове

0,80

0,60

Белгия (Валония)

IPS (Coste, в CEMAGREF, 1982; Lenoir & Coste, 1996 и Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 12.10.2012)

Всички типове

0,98

0,73

Чешка република

Чешки метод за оценка на екологичното състояние на реките с използване на фитобентос

R-C3, R-C4, R-C5

0,80

0,63

Естония

Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)

Всички типове

0,85

0,70

Франция

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, декември 2007 г. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

Всички типове

0,94

0,78

Германия

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen

R-C1

0,67

0,43

R-C3

0,67

0,43

R-C4

0,61

0,43

R-C5

0,73

0,55

Ирландия

Преработен вид на трофичния индекс за кремъчни водорасли (TDI)

Всички типове

0,93

0,78

Италия

Общ калибриран измервателен индекс (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)

Всички типове

0,89

0,70

Ирландия

Преработен вид на трофичния индекс за кремъчни водорасли (TDI)

Всички типове

0,93

0,78

Литва

Литовски индекс за фитобентос

R-C1, R-C4, R-C5, R-C6

0,73

0,55

Люксембург

Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)

R-C3, R-C4 (ниска алкалност)

0,98

0,78

R-C4 (висока алкалност), R-C5 и R-C6

0,99

0,78

Нидерландия

KRW Maatlat

Всички типове

0,80

0,60

Полша

Indeks Okrzemkowy IO dla rzek (индекс за кремъчни водорасли за реки)

Всички типове

0,80

0,58

Испания

Многостранен индекс за кремъчни водорасли (MDIAT)

R-C2, R-C3, R-C4

0,93

0,70

Швеция

Шведски методи за оценка, съгласно наредби на шведската агенция за околната среда (NFS 2008:1). Методите се базират на Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)

Всички типове

0,89

0,74

Обединено кралство

Оценка въз основа на кремъчните водорасли на екологичното състояние на реките (DARLEQ2)

Всички типове

1,00

0,75

Категория води

Реки

Географска група за калибриране

Източноконтинентални реки

Описание на калибрираните типове

Тип

Характеризиране на реките

Екорегион

Водосборен басейн (km2)

Надморска височина (m)

Геология

Субстрат

R-E1a

В Карпатите: малки до средни реки, на средна надморска височина

10

10—1 000

500—800

смесено

 

R-E1b

В Карпатите: малки до средни реки, на средна надморска височина

10

10—1 000

200 — 500

смесено

 

R-E2

В равнините: средни реки, малка надморска височина

11 и 12

100—1 000

< 200

смесено

пясък и тиня

R-E3

В равнините: големи реки, низинни

11 и 12

> 1 000

< 200

смесено

Пясък, тиня и чакъл

R-E4

В равнините: реки със средна големина, на средна надморска височина

11 и 12

100 — 1 000

200 — 500

смесено

Пясък и чакъл

R-EX4

Големи реки, на средна надморска височина

10, 11 и 12

> 1 000

200 — 500

смесено

Чакъл и едри камъни

R-EX5

В равнините: Малки реки, низинни

11 и 12

10 — 100

< 200

смесено

пясък и тиня

R-EX6

В равнините: малки реки, на средна надморска височина

11 и 12

10 — 100

200 — 500

смесено

Чакъл

R-EX7

На Балканите: малки реки, варовиков тип, на средна надморска височина

5

10—100

200 — 500

варовиков тип

Чакъл

R-EX8

На Балканите: малки до средни реки, варовиков тип, карстов извор

5

10—1 000

 

варовиков тип

чакъл, пясък и тиня

Държави, поделящи калибрираните типове:

R-E1a:

България, Чешка република, Румъния, Словакия

R-E1b:

България, Чешка Република, Унгария, Румъния, Словакия

R-E2:

България, Чешка република, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Словения.

R-E3:

България, Чешка република, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Словения.

R-E4:

Австрия, Чешка република, България, Унгария, Румъния, Словакия, Словения

R-EX4:

Чешка република, Румъния, Словакия

R-EX5:

Унгария, Румъния, Словения, Словакия

R-EX6:

Унгария, Румъния, Словения

R-EX7:

Словения

R-EX8:

Словения

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЕОГРАФСКА ГРУПА ЗА КАЛИБРИРАНЕ „ИЗТОЧНОКОНТИНЕНТАЛНИ РЕКИ“

Биологичен качествен елемент

Безгръбначна бентосна фауна

Резултати:

Отношения на показателите за екологично качество на националните класификационни методи — калибрирани

Държава

Национални класификационни системи — калибрирани

Тип

Отношения на показателите за екологично качество (EQR)

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние

Австрия

Оценка на биологичните качествени елементи — част „Безгръбначна бентосна фауна“

R-E4

0,80

0,60

България

IBI (BG) (Ирландски биотичен индекс (BG))

R-E1a, R-E1b

0,86

0,67

R-E2, R-E3

0,80

0,60

Чешка република

Чешка система за оценка на екологичното състояние на реките с използване на бентосна макробезгръбначна фауна

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3

0,80

0,60

Унгария

Унгарски многостранен индекс за макробезгръбначни

R-E1b, R-E3, R-E4, R-EX5, R-EX6

0,80

0,60

Румъния

Метод за оценка на екологичното състояние на водни обекти въз основа на макробезгръбначни

R-E1a, R-E1b, R-E3, R-EX4

0,74

0,58

Словения

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

R-E4, R-EX5, R-EX6

0,80

0,60

Словакия

Оценка на безгръбначната бентосна фауна в реките за Словакия

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-E4, R-EX4

0,80

0,60

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЕОГРАФСКА ГРУПА ЗА КАЛИБРИРАНЕ „ИЗТОЧНОКОНТИНЕНТАЛНИ РЕКИ“

Биологичен качествен елемент

Макрофити и фитобентос

Биологичен качествен поделемент

Макрофити

Резултати:

Отношения на показателите за екологично качество на националните класификационни методи — калибрирани

Държава

Национални класификационни системи — калибрирани

Тип

Отношения на показателите за екологично качество (EQR)

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние

Австрия

AIM за реки (Австрийски индекс за макрофити за реки)

R-E4

0,875

0,625

България

Референтен индекс

R-E2, R-E3

0,570

0,370

R-E4

0,510

0,270

Чешка република

Метод за оценка на повърхностни водни обекти в Чешката република, използващ биологичен елемент за качество макрофити

R-E2, R-E3

0,750

0,500

Чешка република

Метод за оценка на повърхностни водни обекти в Чешката република, използващ биологичен елемент за качество макрофити

R-E4

0,770

0,560

Унгария

Референтен индекс

R-E2, R-E3

0,700

0,370

Румъния

Румънска система за оценка за реки въз основа на макрофити (Макрофитен индекс за реки (MARI)

R-E2, R-E3, R-E4

R-E2 и R-E3: 0,875 , R-E4: 0,783

всички типове: 0,625

Словения

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, makrofiti

R-E2, R-E3, R-E4

0,800

0,600

Словакия

Биологичен индекс за макрофити за реки (IBMR-SK)

R-E2, R-E3, R-E4

0,800

0,600

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЕОГРАФСКА ГРУПА ЗА КАЛИБРИРАНЕ „ИЗТОЧНОКОНТИНЕНТАЛНИ РЕКИ“

Биологичен качествен елемент

Макрофити и фитобентос

Биологичен качествен поделемент

Фитобентос

Резултати:

Отношения на показателите за екологично качество на националните класификационни методи — калибрирани

Държава

Национални класификационни системи — калибрирани

Тип

Отношения на показателите за екологично качество (EQR)

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние

Австрия

Оценка на биологичните качествени елементи — част „Фитобентос“

R-E4

0,70

0,42

България

Оценка на екологичното състояние на реките в България въз основа на индекс за кремъчни водорасли IPS

R-E1a, R-E1b, R-E3

0,87 (национален тип R2, R4)

0,85 (национален тип R7, R8)

0,66 (национален тип R2, R4)

0,64 (национален тип R7, R8)

Чешка република

Система за оценка на екологичното състояние на реките с използване на фитобентос

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-EX4

0,80

0,60

Унгария

Оценка на екологичното състояние на реките въз основа на кремъчни водорасли

R-E2, R-E3, R-EX5

0,80

0,60

Румъния

Национален (румънски) метод за оценка на екологичното състояние на реките въз основа на фитобентос (кремъчни водорасли) RO-AMRP

R-E1a, R-E1b, R-E3

0,80

0,60

Словения

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

R-E4, R-EX5, R-EX6, R-EX7, R-EX8

0,80

0,60

Словакия

Система за оценка на екологичното състояние на реките с използване на фитобентос

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-E4, R-EX4

0,90

0,70

Категория води

Реки

Географска група за калибриране

Средиземноморски реки

Описание на калибрираните типове

Тип

Характеризиране на реките

Водосборен басейн (km2)

Геология

Режим на оттока

R-M1

Малки средиземноморски реки

< 100

Смесена, с изключение на силикатен тип

С големи сезонни колебания

R-M2

Средни средиземноморски реки

100 — 1 000

Смесена, с изключение на силикатен тип

С големи сезонни колебания

R-M4

Планински средиземноморски реки

 

Несиликатна среда

С големи сезонни колебания

R-M5

Временни потоци

 

 

Временен

Държави, поделящи калибрираните типове:

R-M1:

България, Франция, Гърция, Италия, Португалия, Словения, Испания

R-M2:

България, Франция, Гърция, Италия, Португалия, Словения, Испания

R-M4:

Кипър, Франция, Гърция, Италия, Испания

R-M5:

Кипър, Италия, Португалия, Словения, Испания

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЕОГРАФСКА ГРУПА ЗА КАЛИБРИРАНЕ „СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ РЕКИ“

Биологичен качествен елемент

Безгръбначна бентосна фауна

Резултати:

Отношения на показателите за екологично качество на националните класификационни методи — калибрирани

Тип и държава

Национални класификационни системи — калибрирани

Отношения на показателите за екологично качество (EQR)

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние

R-M1

 

 

 

Франция

Classification française DCE (Френска класификация DCE) Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) (Общ нормализиран биологичен индекс). AFNOR NF T90-350 и arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique … des eaux de surface

0,940

0,700

Гърция

Гръцка система за оценка System-2 (HESY-2)

0,943

0,750

Италия

MacrOper (основан на общ калибриран измервателен индекс STAR (ICMi)

0,970

0,720

Португалия

Метод за оценка на биологичното качество на реките — безгръбначна бентосна фауна (IPtIN, IPtIS)

0,870 (тип 1)

0,678 (тип 1)

0,850 (тип 3)

0,686 (тип 3)

Словения

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,800

0,600

Испания

Иберийска работна група за биологичен мониторинг (IBMWP)

0,845

0,698

Испания

Иберийски многостранен индекс за средиземноморския регион — с използване на количествени данни (IMMi-T)

0,811

0,707

R-M2

 

 

 

България

IBI (BG) (Ирландски биотичен индекс (BG))

0,800

0,600

Франция

Classification française DCE (Френска класификация DCE) Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) (Общ нормализиран биологичен индекс). AFNOR NF T90-350 и arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique … des eaux de surface

0,940

0,700

Гърция

Гръцка система за оценка System-2 (HESY-2)

0,944

0,708

Италия

MacrOper (основан на общ калибриран измервателен индекс STAR (ICMi)

0,940

0,700

Португалия

Метод за оценка на биологичното качество на реките — безгръбначна бентосна фауна (IPtIN, IPtIS)

0,830 (тип 2)

0,693 (тип 2)

0,880 (тип 4)

0,676 (тип 4)

Словения

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,800

0,600

Испания

Иберийска работна група за биологичен мониторинг (IBMWP)

0,845

0,698

Испания

Иберийски многостранен индекс за средиземноморския регион — с използване на количествени данни (IMMi-T)

0,811

0,707

R-M4

 

 

 

Кипър

Общ калибриран измервателен индекс STAR (STAR_ICMi)

0,972

0,729

Франция

Classification française DCE (Френска класификация DCE) Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) (Общ нормализиран биологичен индекс). AFNOR NF T90-350 и arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique … des eaux de surface

0,940

0,700

Гърция

Гръцка система за оценка System-2 (HESY-2)

0,850

0,637

Италия

MacrOper (основан на общ калибриран измервателен индекс STAR (ICMi)

0,940

0,700

Испания

Иберийска работна група за биологичен мониторинг (IBMWP)

0,840

0,700

Испания

Иберийски многостранен индекс за средиземноморския регион — с използване на количествени данни (IMMi-T)

0,850

0,694

R-M5

 

 

 

Кипър

Общ калибриран измервателен индекс STAR (STAR_ICMi)

0,982

0,737

Гърция

Гръцка система за оценка System-2 (HESY-2)

0,963

0,673

Италия

MacrOper (основан на общ калибриран измервателен индекс STAR (ICMi)

0,970

0,730

Португалия

Метод за оценка на биологичното качество на реките — безгръбначна бентосна фауна (IPtIN, IPtIS)

0,973 (тип 5)

0,705 (тип 5)

0,961 (тип 6)

0,708 (тип 6)

Словения

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,800

0,600

Испания

Иберийска работна група за биологичен мониторинг (IBMWP)

0,830

0,630

Испания

Иберийски многостранен индекс за средиземноморския регион — с използване на количествени данни (IMMi-T)

0,830

0,620

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЕОГРАФСКА ГРУПА ЗА КАЛИБРИРАНЕ „СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ РЕКИ“

Биологичен качествен елемент

Макрофити и фитобентос

Биологичен качествен поделемент

Макрофити

Резултати:

Отношения на показателите за екологично качество на националните класификационни методи — калибрирани

Тип и държава

Национални класификационни системи — калибрирани

Отношения на показателите за екологично качество (EQR)

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние

R-M1, M2, M4

 

 

 

България (R-M1 и R-M2)

RI (BG) (Референтен индекс(BG))

0,640

0,350

Кипър

IBMR — Биологичен индекс за макрофити за реки

0,795

0,596

Франция

IBMR — Indice Biologique Macrophytique en Rivière френски стандарт NF T90-395 (2003-10-01)

0,930

0,745

Гърция

IBMR — Биологичен индекс за макрофити за реки

0,750

0,560

Италия

IBMR — Биологичен индекс за макрофити за реки

0,900

0,800

Португалия

IBMR — Биологичен индекс за макрофити за реки

0,920

0,690

Словения

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, makrofiti

0,800

0,600

Испания

IBMR — Биологичен индекс за макрофити за реки

0,950

0,740

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЕОГРАФСКА ГРУПА ЗА КАЛИБРИРАНЕ „СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ РЕКИ“

Биологичен качествен елемент

Макрофити и фитобентос

Биологичен качествен поделемент

Фитобентос

Резултати:

Отношения на показателите за екологично качество на националните класификационни методи — калибрирани

Тип и държава

Национални класификационни системи — калибрирани

Отношения на показателите за екологично качество (EQR)

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние

R-M1

 

 

 

България

IPS (Indice de Polluo-Sensibilité)

0,820

0,630

Франция

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, декември 2007 г. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,780

Гърция

IPS (Coste в Cemagref, 1982) калибриран (EQR IPS)

0,956

0,717

Италия

Общ калибриран измервателен индекс (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)

0,800

0,610

Португалия

IPS (Coste в Cemagref, 1982)

0,970 (тип 1)

0,730 (тип 1)

0,910 (тип 3)

0,680 (тип 3)

Словения

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,800

0,600

Испания

IPS (Coste в Cemagref, 1982)

0,937

0,727

R-M2

 

 

 

България

IPDS (Indice de polluo-sensibilité)

0,820

0,630

Франция

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, декември 2007 г. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,780

Гърция

IPS (Coste в Cemagref, 1982) калибриран (EQR IPS)

0,953

0,732

Италия

Общ калибриран измервателен индекс (ICMi)

(Mancini & Sollazzo, 2009)

0,800

0,610

Португалия

IPS (Coste в Cemagref, 1982)

0,910 (тип 2)

0,680 (тип 2)

0,970 (тип 4)

0,730 (тип 4)

Словения

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,800

0,600

Испания

IPS (Coste в Cemagref, 1982)

0,938

0,727

R-M4

 

 

 

Кипър

IPS (Coste в Cemagref, 1982)

0,910

0,683

Франция

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, декември 2007 г. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,780

Гърция

IPS (Coste в Cemagref, 1982) калибриран (EQR IPS)

0,932

0,716

Италия

Общ калибриран измервателен индекс (ICMi)

(Mancini & Sollazzo, 2009)

0,800

0,610

Испания

IPS (Coste в Cemagref, 1982)

0,935

0,727

R-M5

 

 

 

Кипър

IPS (Coste в Cemagref, 1982)

0,958

0,718

Италия

Общ калибриран измервателен индекс (ICMi)

(Mancini & Sollazzo, 2009)

0,880

0,650

Португалия

IPS (Coste в Cemagref, 1982)

0,800 (тип 5)

0,651 (тип 5)

0,940 (тип 6)

0,700 (тип 6)

Словения

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,800

0,600

Испания

IPS (Coste в Cemagref, 1982)

0,935

0,700

Категория води

Реки

Географска група за калибриране

Северни реки

Описание на калибрираните типове

Тип

Характеризиране на реките

Водосборен басейн

на съответния участък (km2)

Надморска височина и геоморфология

Алкалност

(meq/l)

Органичен материал

(mg Pt/l)

R-N1

Малки реки, низинни, силикатен тип, със средна алкалност

10—100

< 200 m или под най-високата точка на морския бряг

0,2 —1

< 30

(< 150 в Ирландия)

R-N3

Малки до средни реки, низинни, със съдържание на органични вещества, слабо алкални

10—1 000

< 0,2

> 30

R-N4

Средни реки, низинни, силикатен тип, умерено алкални

100—1 000

0,2 —1

< 30

R-N5

Малки реки, на средна надморска височина, силикатен тип, слабо алкални

10—100

Между висока и ниска част

< 0,2

< 30

R-N9

Малки до средни реки, на средна надморска височина, силикатен тип, слабо алкални органични (хумусни)

10—1 000

Между висока и ниска част

< 0,2

> 30

Държави, поделящи калибрираните типове:

R-N1:

Финландия, Ирландия, Норвегия, Швеция, Обединено кралство

R-N3:

Финландия, Ирландия, Норвегия, Швеция, Обединено кралство

R-N4:

Финландия, Норвегия, Швеция, Обединено кралство

R-N5:

Финландия, Норвегия, Швеция, Обединено кралство

R-N9:

Финландия, Норвегия, Швеция.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЕОГРАФСКА ГРУПА ЗА КАЛИБРИРАНЕ „СЕВЕРНИ РЕКИ“

Биологичен качествен елемент

Безгръбначна бентосна фауна (методи, чувствителни към обогатяване с органични вещества и обща деградация)

Резултати:

Отношения на показателите за екологично качество на националните класификационни методи — калибрирани

Държава

Национални класификационни системи — калибрирани

Отношения на показателите за екологично качество (EQR)

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние

Финландия

Преразгледан метод за оценка на финландската речната безгръбначна фауна

0,80

0,60

Ирландия

Система за оценка на качеството (Q стойност)

0,85

0,75

Норвегия

ASPT

0,99

0,87

Швеция

Индекс DJ (Dahl и Johnson, 2004 г.)

0,80

0,60

Обединено кралство

Класификационен инструмент за речната безгръбначна фауна (RICT)-WHPT

0,97

0,86

Биологичен качествен елемент

Безгръбначна бентосна фауна (методи, чувствителни към вкисляване)

Резултати:

Отношения на показателите за екологично качество на националните класификационни методи — калибрирани

Следните резултати се отнасят за бистри типове реки с ниска алкалност

Държава

Национални класификационни системи — калибрирани

Отношения на показателите за екологично качество (EQR)

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние

Норвегия

AcidIndex2 (Модифициран Raddum index2) (вкисляване на реките)

0,675

0,515

Обединено кралство — Шотландия

WFD-AWIC

0,910

0,830

Обединено кралство — Англия и Уелс

WFD-AWIC

0,980

0,890

Резултати:

Отношения на показателите за екологично качество на националните класификационни методи — калибрирани

Следните резултати се отнасят за всички хумусни типове реки с ниска алкалност

Държава

Национални класификационни системи — калибрирани

Отношения на показателите за екологично качество (EQR)

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние

Швеция

MISA: Многостранен индекс за вкисляване на течащи води въз основа на безгръбначни

0,550

0,400

Обединено кралство

WFD-AWIC

0,930

0,830

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЕОГРАФСКА ГРУПА ЗА КАЛИБРИРАНЕ „СЕВЕРНИ РЕКИ“

Биологичен качествен елемент

Макрофити и фитобентос

Биологичен качествен поделемент

Макрофити

Резултати:

Отношения на показателите за екологично качество на националните класификационни методи — калибрирани

Тип и държава

Национални класификационни системи — калибрирани

Отношения на показателите за екологично качество (EQR)

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние

R-N3 и R-N9

 

 

 

Финландия

Трофичен индекс TIc

0,889

0,610

Швеция

Трофичен индекс TIc

0,889

0,610

Норвегия

Трофичен индекс TIc

0,889

0,610

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЕОГРАФСКА ГРУПА ЗА КАЛИБРИРАНЕ „СЕВЕРНИ РЕКИ“

Биологичен качествен елемент

Макрофити и фитобентос

Биологичен качествен поделемент

Фитобентос

Резултати:

Отношения на показателите за екологично качество на националните класификационни методи — калибрирани

Държава

Национални класификационни системи — калибрирани

Отношения на показателите за екологично качество (EQR)

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние

Финландия

Финландски метод за реки въз основа на фитобентос

0,80

0,60

Швеция

Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)

0,89

0,74

Ирландия

Преработен вид на трофичния индекс за кремъчни водорасли (TDI)

0,93

0,78

Обединено кралство

DARLEQ 2

1,00

0,75

Норвегия

Индекс за трофичното състояние на водите въз основа на перифитон (PIT)

0,99

(Ca ≤ 1 mg/l)

0,83

0,95

(Ca > 1 mg/l)

Категория води

Реки

Географски групи за калибриране

Всички

Биологичен качествен елемент

Рибна фауна

Преглед на създадените регионални групи за калибриране за речна рибна фауна:

Група държави с малка и средна надморска височина  — Белгия (Фландрия), Белгия (Валония), Франция, Германия, Нидерландия, Литва, Люксембург, Обединено кралство (Англия и Уелс), Полша, Латвия, Естония, Дания, Унгария

Северна група  — Финландия, Ирландия, Швеция, Обединено кралство (Шотландия и Северна Ирландия), Норвегия

Група държави с планини от алпийски тип  — Австрия, Франция, Германия, Словения, Италия

Група държави от района на Средиземно море и южната част на Атлантическия океан  — Португалия, Испания, Италия, Гърция, България

Група държави от Дунавския регион  — Чешка република, Румъния, Словакия, България

Резултати:

Отношения на показателите за екологично качество на националните класификационни методи — калибрирани

Група държави с малка и средна надморска височина

Държава

Национални класификационни системи — калибрирани

Отношения на показателите за екологично качество (EQR)

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние

Белгия (Фландрия)

Биотичен индекс (IBI) за горното течение и низината

0,850

0,650

Белгия (Валония)

IBIP (Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 12.10.2012)

0,958

0,792

Франция

FBI (индекс на основата на рибна фауна): Indice Poissons Rivière (IPR). AFNOR NF-T-90-344.

1,131

0,835

Германия

FIBS — fischbasiertes Bewertungssystem für Fließgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

1,086

0,592

Латвия

Латвийски индекс за рибна фауна

0,880

0,660

Литва

Литовски индекс за речна рибна фауна

0,940

0,720

Люксембург

Classification française DCE Indice Poissons Rivière (IPR). AFNOR NF-T-90-344

1,131

0,835

Нидерландия

NLFISR

0,800

0,600

Полша

EFI + PL индекс

0,800

0,600

Северна група

Държава

Национални класификационни системи — калибрирани

Отношения на показателите за екологично качество (EQR)

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние

Финландия

Финландски индекс за рибната фауна (FiFi) — тип L2

0,665

0,499

Финландия

Финландски индекс за рибната фауна (FiFi) — тип L3

0,658

0,493

Финландия

Финландски индекс за рибната фауна (FiFi) — тип M1

0,709

0,532

Финландия

Финландски индекс за рибната фауна (FiFi) — тип M2

0,734

0,550

Финландия

Финландски индекс за рибната фауна (FiFi) — тип M3

0,723

0,542

Ирландия

Схема 2 за класификация на рибната фауна в Ирландия (FCS2)

0,845

0,540

Швеция

Шведски метод VIX

0,739

0,467

Обединено кралство — Северна Ирландия

IR_FCS2

0,845

0,540

Обединено кралство — Шотландия

FCS2 Шотландия

0,850

0,600

Средиземноморска група

Държава

Национални класификационни системи — калибрирани

Отношения на показателите за екологично качество (EQR)

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние

Гърция

Гръцки индекс за рибната фауна (HeFI)

0,800

0,600

Португалия

F-IBIP — индекс за биотична цялост на основата на рибна фауна за португалски плитководни реки

0,850

0,675

Испания

IBIMED — тип T2

0,816

0,705

Испания

IBIMED — тип T3

0,929

0,733

Испания

IBIMED — тип T4

0,864

0,758

Испания

IBIMED — тип T5

0,866

0,650

Испания

IBIMED — тип T6

0,916

0,764

Алпийска група

Държава

Национални класификационни системи — калибрирани

Отношения на показателите за екологично качество (EQR)

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние

Австрия

FIA

0,875

0,625

Франция

FBI (индекс на основата на рибна фауна): Indice Poissons Rivière (IPR). AFNOR NF-T90-344

1,131

0,876

Германия

FIBS — fischbasiertes Bewertungssystem für Fließgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

1,086

0,592

Италия

Индекс NISECI (Нов индекс за екологично състояние на рибни съобщества)

0,800

0,520

Словения

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi rib

0,800

0,600

Група държави от Дунавския регион

Държава

Национални класификационни системи — калибрирани

Отношения на показателите за екологично качество (EQR)

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние

България

TsBRI (специфичен за типа български индекс за рибната фауна)

0,860

0,650

Чешка република

Чешки многостранноиндексен метод CZI

0,780

0,585

Румъния

EFI+ Европейски индекс за рибна фауна (тип шаранови плитководни)

0,939

0,700

Румъния

EFI+ Европейски индекс за рибна фауна (тип пъстървови)

0,911

0,755

Словакия

Индекс за рибна фауна на Словакия FIS

0,710

0,570

Категория води

Реки

Географски групи за калибриране

Всички — много големи реки

Описание на калибрираните типове

Тип

Характеризиране на реките

Водосборен басейн на съответния участък (km2)

Алкалност (meq/l)

R-L1

Много големи реки с ниска алкалност

> 10 000

< 0,5

R-L2

Много големи реки със средна до висока алкалност

> 10 000

> 0,5

Държави, поделящи калибрираните типове:

R-L1:

Финландия, Норвегия, Швеция.

R-L2:

Австрия, Белгия (Фландрия), България, Хърватия, Чешка република, Естония, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, Литва, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЕОГРАФСКА ГРУПА ЗА КАЛИБРИРАНЕ „МНОГО ГОЛЕМИ РЕКИ“

Биологичен качествен елемент

Безгръбначна бентосна фауна

Резултати:

Отношения на показателите за екологично качество на националните класификационни методи — калибрирани

Държава

Национални класификационни системи — калибрирани

Отношения на показателите за екологично качество (EQR)

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние

Австрия

Оценка на биологичните качествени елементи — част „Безгръбначна бентосна фауна“ (за големи алпийски реки)

0,80

0,60

Австрия

Словашка оценка на безгръбначната бентосна фауна в големи реки (за големи реки в низините)

0,80

0,60

Белгия (Фландрия)

Многостранен индекс за макробезгръбначни във Фландрия (MMIF)

0,90

0,70

България

mRBA — модифицирана бърза биологична оценка

0,80

0,60

Хърватия

Система за оценка на екологичното състояние въз основа на бентосните безгръбначни в много големи реки

0,80

0,60

Чешка република

Чешка система за оценка на екологичното състояние на големи, различни от плитководни, реки с използване на бентосна макробезгръбначна фауна

0,80

0,60

Германия

Германия PTI — Potamon-Typie-Index

0,80

0,60

Естония

Естонска система за оценка на екологичното състояние на повърхностни водни обекти — макробезгръбначна фауна от големи реки

0,90

0,70

Испания

IBMWP — Иберийска работна група за биологичен мониторинг

0,79

0,48

Финландия

Преразгледан метод за оценка на финландската речната безгръбначна фауна

0,80

0,60

Унгария

Унгария HMMI_II — унгарски многостранен индекс за макробезгръбначни за големи и много големи реки

0,80

0,60

Италия

ISA (Indice per la classificazione sulla base dei Substrati Artificiali) — средиземноморски реки

0,94

0,70

Италия

ISA (Indice per la classificazione sulla base dei Substrati Artificiali) — различни от средиземноморски реки

0,96

0,72

Литва

Литовски индекс за речни макробезгръбначни

0,80

0,60

Латвия

LRMI — латвийски индекс за макробезгръбначни за големи реки

0,88

0,63

Нидерландия

Индекси по РДВ за типове естествени водоеми

0,80

0,60

Норвегия

Норвегия ASPT — Average Score Per Taxon (среден резултат за таксон)

0,99

0,87

Полша

RIVECOmacro — MMI_PL

0,91

0,71

Румъния

ECO-BENT — Метод за оценка на екологичното състояние на водни обекти въз основа на макробезгръбначни

0,79

0,53

Швеция

Среден резултат за таксон (ASPT) и DJ-индекс

0,80

0,60

Словения

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,80

0,60

Словакия

Оценка на безгръбначната бентосна фауна в големи реки за Словакия

0,80

0,60

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЕОГРАФСКА ГРУПА ЗА КАЛИБРИРАНЕ „МНОГО ГОЛЕМИ РЕКИ“

Биологичен качествен елемент

Фитопланктон

Резултати:

Отношения на показателите за екологично качество на националните класификационни методи — калибрирани

Държава

Национални класификационни системи — калибрирани

Отношения на показателите за екологично качество (EQR)

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние

Австрия

Германски PhytoFluss-Index 4.0

0,80

0,60

Белгия (Фландрия)

Германски PhytoFluss-Index 2.0

0,80

0,60

България

Германски PhytoFluss-Index 4.0

0,80

0,60

Хърватия

HRPI — Унгарски индекс за речен фитопланктон

0,80

0,60

Чешка република

CZ — Метод за оценка на екологичното състояние на реки въз основа на фитопланктон

0,80

0,60

Германия

Германски PhytoFluss-Index

0,80

0,60

Естония

EST_PHYPLA_R — естонски индекс за фитопланктон за големи реки

0,85

0,65

Унгария

HRPI — Унгарски индекс за речен фитопланктон

0,80

0,60

Литва

Германски PhytoFluss-Index за низинни реки от тип 15.2

0,80

0,60

Латвия

Латвийски индекс за фитопланктон за големи реки

0,80

0,60

Полша

Измервателен индекс IFPL — Метод за оценка на големи реки с използване на фитопланктон

1,08

0,92

Румъния

ECO-FITO — Метод за оценка на екологичното състояние на водни обекти въз основа на фитопланктон

0,92

0,76

Словакия

Фитопланктон-SK — Словашка оценка на фитопланктон в големи реки

0,80

0,60

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЕОГРАФСКА ГРУПА ЗА КАЛИБРИРАНЕ „МНОГО ГОЛЕМИ РЕКИ“

Биологичен качествен елемент

Макрофити и фитобентос

Биологичен качествен поделемент

Фитобентос

Резултати:

Отношения на показателите за екологично качество на националните класификационни методи — калибрирани

Държава и тип

Национални класификационни системи — калибрирани

Отношения на показателите за екологично качество (EQR)

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние

R-L1

 

 

 

Финландия

Финландски метод за реки въз основа на фитобентос

0,80

0,60

Швеция

Бентосни водорасли в течащи води — анализ въз основа на кремъчни водорасли

0,89

0,74

R-L2

 

 

 

Австрия

Оценка на биологичните качествени елементи — част „Фитобентос“

0,85

0,57

България

IPS (Indice de Polluo-Sensibilité)

0,76

0,58

Чешка република

Система за оценка на екологичното състояние на реките с използване на фитобентос

0,80

0,60

Естония

Естонска система за оценка на екологичното състояние на повърхностни водни обекти — речен фитобентос

0,83

0,64

Франция

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF T90-354, април 2016 г.. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,92

0,76

Испания

IPS (Coste в Cemagref, 1982)

0,68

0,48

Германия

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen

0,725

0,55

Хърватия

Система за оценка на екологичното състояние за фитобентос в реките въз основа на кремъчни водорасли

0,8

0,61

Унгария

Оценка на екологичното състояние на реките въз основа на кремъчни водорасли

0,762

0,60

Италия

Общ калибриран измервателен индекс (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)

0,89 (национален тип C)

0,70 (национален тип C)

0,82 (национален тип M3)

0,62 (национален тип M3)

Нидерландия

Измервателни индекси по РДВ за типове естествени водоеми

0,80

0,60

Португалия

IPS — Индекс за специфична чувствителност към замърсяване

0,90 (национален тип R_GRS/ река Гуадиана)

0,67 (национален тип R_GRS/ река Гуадиана)

Словакия

Система за оценка на екологичното състояние на реките с използване на фитобентос

0,90

0,70

Словения

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,80

0,60

Категория води

Езера

Географска група за калибриране

Алпийски езера

Описание на калибрираните типове

Тип

Характеризиране на езерата

Надморска височина (m)

Средна дълбочина (m)

Алкалност (meq/l)

Площ на езерото (km2)

L-AL3

Малка или средна надморска височина, дълбоки, със средна до висока алкалност (под влияние на Алпите), големи

50 — 800

> 15

> 1

> 0,5

L-AL4

Средна надморска височина, плитки, със средна до висока алкалност (под влияние на Алпите), големи

200 — 800

3 — 15

> 1

> 0,5

Държави, поделящи калибрираните типове:

Типове L-AL3:

Австрия, Франция, Германия, Италия и Словения

Типове L-AL4:

Австрия, Франция, Германия, Италия

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЕОГРАФСКА ГРУПА ЗА КАЛИБРИРАНЕ „АЛПИЙСКИ ЕЗЕРА“

Биологичен качествен елемент

Фитопланктон

Резултати:

Отношения на показателите за екологично качество на националните класификационни методи — калибрирани

Държава

Национални класификационни системи — калибрирани

Отношения на показателите за екологично качество (EQR)

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние

Австрия

Оценка на биологичните качествени елементи, част Б2 — фитопланктон

0,80

0,60

Франция

Индекс за фитопланктон за езера (IPLAC): Indice Phytoplancton Lacustre

0,80

0,60

Германия

PSI (Phyto-Seen-Index) — Bewertungsverfahren für Seen mittels Phytoplankton zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

Италия

Италиански метод за оценка на фитопланктон (IPAM)

0,80

0,60

Словения

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi fitoplanktona

0,80

0,60

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЕОГРАФСКА ГРУПА ЗА КАЛИБРИРАНЕ „АЛПИЙСКИ ЕЗЕРА“

Биологичен качествен елемент

Макрофити и фитобентос

Биологичен качествен поделемент

Макрофити

Резултати:

Отношения на показателите за екологично качество на националните класификационни методи — калибрирани

Държава

Национални класификационни системи — калибрирани

Калибриран тип

Отношения на показателите за екологично качество (EQR)

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние

Австрия

AIM за езера (Австрийски индекс за макрофити за езера)

L-AL3+

L-AL4

0,80

0,60

Франция

Френски индекс за макрофити за езера (IBML): Indice Biologique Macrophytique en Lacs

L-AL3+

L-AL4

0,92

0,72

Германия

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten

L-AL3+

L-AL4

0,76

0,51

Германия

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten und Phytobenthos

LAL4

0,74

0,47

Италия

MacroIMMI (Индекс за оценка на екологичното качество на италианските езера на основата на макрофити)

L-AL3+

L-AL4

0,80

0,60

Словения

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi fitobentosa in makrofitov, makrofiti

L-AL3

0,80

0,60

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЕОГРАФСКА ГРУПА ЗА КАЛИБРИРАНЕ „АЛПИЙСКИ ЕЗЕРА“

Биологичен качествен елемент

Безгръбначна бентосна фауна

Резултати:

Отношения на показателите за екологично качество на националните класификационни методи — калибрирани

Държава

Национални класификационни системи — калибрирани

Отношения на показателите за екологично качество (EQR)

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние

Словения

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,80

0,60

Германия

AESHNA — Bewertungsverfahren für das eulitorale Makrozoobenthos in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЕОГРАФСКА ГРУПА ЗА КАЛИБРИРАНЕ „АЛПИЙСКИ ЕЗЕРА“

Биологичен качествен елемент

Рибна фауна

Резултати:

Отношения на показателите за екологично качество на националните класификационни методи — калибрирани

Държава

Национални класификационни системи — калибрирани

Отношения на показателите за екологично качество (EQR)

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние

Австрия

ALFI (Австрийски индекс за рибната фауна в езерата): многостранен индекс за оценка на екологичното състояние на алпийски езера въз основа на рибна фауна.

0,80

0,60

Германия

DeLFI_SITE — Deutsches probennahmestandort-spezifisches Bewertungsverfahren für Fische in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie

0,85

0,69

Италия

Индекс за рибната фауна в езерата (LFI)

0,82

0,64

Категория води

Езера

Географска група за калибриране

Централни/Балтийски езера

Описание на калибрираните типове

Тип

Характеризиране на езерата

Надморска височина (m)

Средна дълбочина (m)

Алкалност (meq/l)

Хидрологично време на престой (години)

L-CB1

Малка надморска височина, плитки, варовиков тип

< 200

3 — 15

> 1

1 — 10

L-CB2

Малка надморска височина, плитки, варовиков тип

< 200

< 3

> 1

0,1  — 1

Държави, поделящи калибрираните типове:

Типове L-CB1:

Белгия, Германия, Дания, Естония, Ирландия, Литва, Латвия, Нидерландия, Полша, Обединено Кралство

Типове L-CB2:

Белгия, Германия, Дания, Естония, Ирландия, Литва, Латвия, Нидерландия, Полша, Обединено Кралство

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЕОГРАФСКА ГРУПА ЗА КАЛИБРИРАНЕ „ЦЕНТРАЛНОБАЛТИЙСКИ ЕЗЕРА“

Биологичен качествен елемент

Фитопланктон

Резултати:

Отношения на показателите за екологично качество на националните класификационни системи — калибрирани

Държава

Национални класификационни системи — калибрирани

Отношения на показателите за екологично качество (EQR)

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние

Белгия (Фландрия)

Фламандски метод за оценка на фитопланктон за езера

0,80

0,60

Дания

Датски индекс за езерен фитопланктон

0,80

0,60

Естония

Естонска оценка на екологичното състояние на повърхностни водни обекти — езерен фитопланктон

0,80

0,60

Германия

PSI (Phyto-Seen-Index) — Bewertungsverfahren für Seen mittels Phytoplankton zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland — German Phyto-Lake-Index (Phyto-See-Index)

0,80

0,60

Ирландия

Ирландски индекс за езерен фитопланктон

0,80

0,60

Латвия

Датски индекс за езерен фитопланктон

0,81

0,61

Литва

Германски индекс за фитопланктон (PSI)

0,81

0,61

Нидерландия

Индекси по РДВ за типове естествени водоеми

0,80

0,60

Полша

Метод за фитопланктон за езера в Полша (PMPL)

0,80

0,60

Обединено кралство

Инструмент за оценка на езерен фитопланктон с модул за неопределеност (PLUTO)

0,80

0,60

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЕОГРАФСКА ГРУПА ЗА КАЛИБРИРАНЕ „ЦЕНТРАЛНОБАЛТИЙСКИ ЕЗЕРА“

Биологичен качествен елемент

Макрофити и фитобентос

Биологичен качествен поделемент

Макрофити

Резултати:

Отношения на показателите за екологично качество на националните класификационни методи — калибрирани

Държава

Национални класификационни системи — калибрирани

Калибриран тип

Отношения на показателите за екологично качество (EQR)

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние

Белгия (Фландрия)

Фламандска система за оценка на макрофити

Всички типове

0,80

0,60

Дания

Датски индекс за езерни макрофити

Всички типове

0,80

0,60

Естония

Естонска оценка на екологичното състояние на повърхностни водни обекти — езерни макрофити

LCB1

0,78

0,52

LCB2

0,76

0,50

Германия

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten

Всички типове

0,80

0,60

Латвия

Латвийски метод за оценка на макрофити

Всички типове

0,80

0,60

Литва

Литовски индекс за езерни макрофити

Всички типове

0,75

0,50

Нидерландия

Измервателни индекси по РДВ за типове естествени водоеми

Всички типове

0,80

0,60

Полша

Метод с индекси за езера на основата на макрофити — многостранен индекс за екологично състояние на основата на макрофити ESMI

Всички типове

0,68

0,41

Обединено кралство

Езерен LEAFPACS 2 (*2)

Всички типове

0,80

0,66

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЕОГРАФСКА ГРУПА ЗА КАЛИБРИРАНЕ „ЦЕНТРАЛНОБАЛТИЙСКИ ЕЗЕРА“

Биологичен качествен елемент

Безгръбначна бентосна фауна

Резултати:

Отношения на показателите за екологично качество на националните класификационни методи — калибрирани

Държава

Национални класификационни системи — калибрирани

Отношения на показателите за екологично качество (EQR)

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние

Белгия (Фландрия)

Многостранен индекс за макробезгръбначни във Фландрия (MMIF)

0,90

0,70

Естония

Естонска оценка на екологичното качество на повърхностни водни обекти — езерна макробезгръбначна фауна

0,86

0,70

Германия

AESHNA — Bewertungsverfahren für das eulitorale Makrozoobenthos in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

Латвия

Латвийски многостранен индекс за езерна макробезгръбначна фауна (LLMMI)

0,85

0,52

Литва

Литовски индекс за езерни макробезгръбначни

0,74

0,50

Нидерландия

WFDi — Индекс за типове естестени водоеми

0,80

0,60

Обединено кралство

Техника с използване на кутикули на хирономиди (CPET)

0,77

0,64

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЕОГРАФСКА ГРУПА ЗА КАЛИБРИРАНЕ „ЦЕНТРАЛНОБАЛТИЙСКИ ЕЗЕРА“

Биологичен качествен елемент

Рибна фауна

Описание на общите калибрирани типове

Тип

Характеризиране на езерата

Надморска височина (m)

Средна дълбочина (m)

Алкалност (meq/l)

Хидрологично време на престой (години)

L-CB1

Малка надморска височина, плитки, варовиков тип

< 200

3 — 15

> 1

1 — 10

L-CB2

Малка надморска височина, плитки, варовиков тип

< 200

< 3

> 1

0,1  — 1

L-CB3

Малка надморска височина, плитки, силикатен тип (с умерена алкалност)

< 200

3 — 15

0,2  — 1

1 — 10

L-CB4

Силно модифицирани водни обекти

200—700

3 — 30

> 0,2

0,1  — 5

Държави, поделящи калибрираните типове:

Типове L-CB1:

Белгия, Германия, Дания, Естония, Ирландия, Литва, Латвия, Нидерландия, Полша, Обединено Кралство

Типове L-CB2:

Белгия, Германия, Дания, Естония, Ирландия, Литва, Латвия, Нидерландия, Полша, Обединено Кралство

Типове L-CB3:

Белгия, Дания, Естония, Франция, Латвия, Полша

Типове L-CB4:

Чешка република

Резултати:

Отношения на показателите за екологично качество на националните класификационни методи — калибрирани

Държава

Национални класификационни системи — калибрирани

Отношения на показателите за екологично качество (EQR)

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние

Чешка република

CZ-FBI

0,870

0,619

Дания

Датски индекс за езерна рибна фауна

0,75

0,54

EE

LAFIEE

0,80

0,61

Германия

DeLFI_SITE — Deutsches probennahmestandort-spezifisches Bewertungsverfahren für Fische in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie

0,95

0,80

Франция

ЕLFI (Европейски индекс за рибната фауна в езерата): Indice Ichtyofaune Lacustre (IIL)

0,73

0,49

Латвия

Латвийски индекс за езерна рибна фауна

0,76

0,57

Литва

Литовски индекс за езерна рибна фауна

0,865

0,605

Нидерландия

VISMAATLAT

0,80

0,60

Полша

LFI+

0,866

0,595

Полша

LFI EN

0,804

0,557

Категория води

Езера

Географска група за калибриране

Източноконтинентални езера

Описание на общите калибрирани типове

Тип

Характеризиране на езерата

Надморска височина (m)

Средна дълбочина (m)

Алкалност (meq/l)

Проводимост (μS/cm)

L-EC1

Малка надморска височина, плитки, варовиков тип

< 200

< 6

1 — 4

300 — 1 000

Държави, поделящи калибрираните типове:

Типове L-EC1:

България, Унгария, Румъния

ГЕОГРАФСКА ГРУПА ЗА КАЛИБРИРАНЕ „ИЗТОЧНОКОНТИНЕНТАЛНИ ЕЗЕРА“

Биологичен качествен елемент

Фитопланктон

Резултати:

Отношения на показателите за екологично качество на националните класификационни методи — калибрирани

Държава

Национални класификационни системи — калибрирани

Отношения на показателите за екологично качество (EQR)

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние

България

HLPI-Унгарски индекс за езерен фитопланктон

0,80

0,60

Унгария

HLPI-Унгарски индекс за езерен фитопланктон

0,80

0,60

Румъния

HLPI-Унгарски индекс за езерен фитопланктон

0,80

0,60

ГЕОГРАФСКА ГРУПА ЗА КАЛИБРИРАНЕ „ИЗТОЧНОКОНТИНЕНТАЛНИ ЕЗЕРА“

Биологичен качествен елемент

Макрофити и фитобентос

Биологичен качествен поделемент

Макрофити

Резултати:

Отношения на показателите за екологично качество на националните класификационни методи — калибрирани

Държава

Национални класификационни системи — калибрирани

Отношения на показателите за екологично качество (EQR)

Гранични стойности между много добро и

добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено

състояние

България

RI-BG — Адаптиран референтен индекс

0,83

0,58

Унгария

HU-RI — Адаптиран референтен индекс

0,89

0,67

Румъния

MIRO — индекс за макрофити за румънски езера (Адаптиран референтен индекс)

0,86

0,66

ГЕОГРАФСКА ГРУПА ЗА КАЛИБРИРАНЕ „ИЗТОЧНОКОНТИНЕНТАЛНИ ЕЗЕРА“

Биологичен качествен елемент

Безгръбначна бентосна фауна

Резултати:

Отношения на показателите за екологично качество на националните класификационни методи — калибрирани

Държава

Национални класификационни системи — калибрирани

Отношения на показателите за екологично качество (EQR)

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние добро състояние

България

HMMI_lakes (Унгарски многостранен макрозообентосен индекс за езера)

0,85

0,65

Унгария

HMMI_lakes (Унгарски многостранен макрозообентосен индекс за езера)

0,85

0,65

Румъния

ECO-NL-BENT Румънска система за оценка на екологичното състояние на естествени езера с използване на бентосна безгръбначна фауна

0,93

0,60

ГЕОГРАФСКА ГРУПА ЗА КАЛИБРИРАНЕ „ИЗТОЧНИ ЕЗЕРА“

Биологичен качествен елемент

Рибна фауна

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КАЛИБРИРАНЕТО НЕ СА ЗАВЪРШЕНИ

Категория води

Езера

Географска група за калибриране

Средиземноморски езера

Описание на калибрираните типове

Тип

Характеризиране на езерата

Надморска височина

(m)

Средногодишни валежи (mm) и температура ( oC)

Средна дълбочина (m)

Площ (km2)

Водосборен басейн (km2)

Алкалност (meq/l)

L-M5/7

Резервоари, дълбоки, големи, силикатен тип, „влажни зони“

< 1 000

> 800 и/или < 15

> 15

0,5 —50

< 20 000

< 1

L-M8

Резервоари, дълбоки, големи, варовиков тип

< 1 000

> 15

0,5 —50

< 20 000

> 1

Държави, поделящи калибрираните типове:

Типове L-M5/7:

Франция, Гърция, Италия, Португалия, Испания

Типове L-M8:

Кипър, Франция, Гърция, Италия, Испания

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЕОГРАФСКА ГРУПА ЗА КАЛИБРИРАНЕ „СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ ЕЗЕРА“

Биологичен качествен елемент

Фитопланктон

Държава и тип

Национални класификационни

методи — калибрирани

Отношения на показателите за екологично качество (EQR)

Гранични стойности между много добро и

добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено

състояние

LM 5/7

Франция

Индекс за фитопланктон за езера (IPLAC): Indice Phytoplancton Lacustre

Неопределено (*3)

0,60

Гърция

Нова система за оценка за резервоари от средиземноморски регион (NMASRP)

Неопределено (*3)

0,60

Италия

Нов италиански метод (NITMET)

Неопределено (*3)

0,60

Португалия

Метод за оценка на биологичното качество на резервоари — фитопланктон (Нова система за оценка на фитопланктон в резервоари от средиземноморски регион: NMASRP).

Неопределено (*3)

0,60

Испания

Система за оценка на фитопланктон в резервоари от средиземноморски регион (MASRP).

Неопределено (*3)

0,58

L-M8

Кипър

Нова система за оценка на фитопланктон в резервоари от средиземноморски регион (NMASRP).

Неопределено (*3)

0,60

Франция

Индекс за фитопланктон за езера (IPLAC): Indice Phytoplancton Lacustre

Неопределено (*3)

0,60

Гърция

Нова система за оценка за резервоари от средиземноморски регион (NMASRP)

Неопределено (*3)

0,60

Италия

Нов италиански метод (NITMET)

Неопределено (*3)

0,60

Испания

Система за оценка на фитопланктон в резервоари от средиземноморски регион (MASRP).

Неопределено (*3)

0,60

Категория води

Езера

Географска група за калибриране

„Северни езера“

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЕОГРАФСКА ГРУПА ЗА КАЛИБРИРАНЕ „СЕВЕРНИ ЕЗЕРА“

Биологичен качествен елемент

Фитопланктон

Описание на калибрираните типове

Тип

Характеризиране на езерата

Надморска височина (m)

Средна дълбочина (m)

Алкалност (meq/l)

Цвят

(mg Pt/l)

L-N1

Низинни, плитки, със средна алкалност, бистри

< 200

3 — 15

0,2  — 1

< 30

L-N2a

Низинни, плитки, с ниска алкалност, бистри

< 200

3 — 15

< 0,2

< 30

L-N2b

Низинни, дълбоки, с ниска алкалност, бистри

< 200

> 15

< 0,2

< 30

L-N3a

Низинни, плитки, с ниска алкалност, мезохумусни

< 200

3 — 15

< 0,2

30 — 90

L-N5

На средна надморска височина, плитки, с ниска алкалност, бистри

200—800

3 — 15

< 0,2

< 30

L-N6a

На средна надморска височина, плитки, с ниска алкалност, мезохумусни

200—800

3 — 15

< 0,2

30 — 90

L-N8a

Низинни, плитки, със средна алкалност, мезохумусни

< 200

3 — 15

0,2  — 1

30 — 90

Типове L-N1, L-N2a, L-N3a, LN-8a:

Ирландия, Финландия, Норвегия, Швеция, Обединено кралство

Типове L-N2b:

Норвегия, Швеция, Обединено кралство

Типове L-N5, L-N6a:

Норвегия, Швеция

Резултати:

Отношения на показателите за екологично качество на националните класификационни системи — калибрирани

Държава

Национални класификационни

методи — калибрирани

Отношения на показателите за екологично качество (EQR)

Гранични стойности между много добро и добро състояние

добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние

добро състояние

Финландия

Финландски метод за оценка на фитопланктон за езера

0,80

0,60

Ирландия

Ирландски индекс за езерен фитопланктон

0,80

0,60

Норвегия

Метод за класификация на екологичното състояние на езерен фитопланктон

0,80

0,60

Швеция

Методи за екологична оценка за езера, фитопланктон като фактор за качество

0,80

0,60

Обединено кралство

Инструмент за оценка на езерен фитопланктон с модул за неопределеност (PLUTO)

0,80

0,60

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЕОГРАФСКА ГРУПА ЗА КАЛИБРИРАНЕ „СЕВЕРНИ ЕЗЕРА“

Биологичен качествен елемент

Макрофити и фитобентос

Биологичен качествен поделемент

Макрофити

Описание на калибрираните типове

Тип

Характеризиране на езерата

Алкалност (meq/l)

Цвят (mg Pt/l)

L-N-M 101

С ниска алкалност, бистри

0,05  — 0,2

< 30

L-N-M 102

С ниска алкалност, хумусни

0,05  — 0,2

> 30

L-N-M 201

Със средна алкалност, бистри

0,2  — 1,0

< 30

L-N-M 202

Със средна алкалност, хумусни

0,2  — 1,0

> 30

L-N-M 301a

С висока алкалност, бистри, атлантически подтип

> 1,0

< 30

L-N-M 302 a

С висока алкалност, хумусни, атлантически подтип

> 1,0

> 30

Типове 101, 102, 201 и 202:

Ирландия, Финландия, Норвегия, Швеция, Обединено кралство

Тип 301a:

Ирландия, Обединено кралство.

Тип 302 a:

Ирландия, Обединено кралство

Резултати:

Отношения на показателите за екологично качество на националните класификационни системи — калибрирани

Държава

Национални класификационни

методи — калибрирани

Отношения на показателите за екологично качество (EQR)

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние

Финландия

Финландска система за класификация на макрофити (Finnmac)

0,8 (всички типове)

0,6 (всички типове)

Ирландия

Индекс за свободни макрофити

0,9 (всички типове)

0,68 (всички типове)

Норвегия

Национален индекс за макрофити (трофичен индекс — TIc)

Тип 101: 0,98

Тип 102: 0,96

Тип 201: 0,95

Тип 202: 0,99

Тип 101: 0,87

Тип 102: 0,87

Тип 201: 0,75

Тип 202: 0,77

Швеция

Трофичен индекс за макрофити (TMI)

Тип 101: 0,93

Тип 102: 0,93

Тип 201: 0,89

Тип 202: 0,91

Тип 101: 0,80

Тип 102: 0,83

Тип 201: 0,78

Тип 202: 0,78

Обединено кралство

Речен LEAFPACS 2 (*4)

0,8 (всички типове)

0,66 (всички типове)

Обединено кралство

Индекс за свободни макрофити (*5)

0,9 (всички типове)

0,68 (всички типове)

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЕОГРАФСКА ГРУПА ЗА КАЛИБРИРАНЕ „СЕВЕРНИ ЕЗЕРА“

Биологичен качествен елемент

Бентосна безгръбначна фауна

Описание на калибрираните типове

Тип

Характеризиране на езерата

Екорегион

Надморска височина

(m)

Алкалност (meq/l)

Цвят (mg Pt/l)

Вкисляване на езерния литорал

 

 

 

 

L-N-BF1

Низинни/със средна надморска височина, с ниска алкалност, бистри

Неопределено

< 800

0,05  — 0,2

< 30

Профундна еутрофикация на езера

 

 

 

 

L-N-BF2

Екорегион 22, с ниска алкалност, бистри и хумусни

22

Площ > 1 km2, максимална дълбочина > 6 m

< 0,2

Неопределено

Типове L-N-BF1:

Норвегия, Швеция, Обединено кралство, Ирландия, Финландия

Типове L-N-BF2:

Финландия, Швеция

Резултати:

Отношения на показателите за екологично качество на националните класификационни системи — калибрирани

Държава

Национални класификационни

методи — калибрирани

Отношения на показателите за екологично качество (EQR)

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние

 

Вкисляване на езерния литорал

 

 

Норвегия

MultiClear: Многостранен индекс за бистри езера на основата на безгръбначни

0,95

0,74

Швеция

MILA: Многостранен индекс за вкисляване на езера на основата на безгръбначни

0,85

0,60

Обединено кралство

LAMM (индекс за вкисляване на езера на основата на макробезгръбначни)

0,86

0,70

 

Профундна еутрофикация на езера

 

 

Финландия

Преразгледан метод за оценка на финландската езерна безгръбначна фауна (PICM)

0,80

0,60

Швеция

BQI (индекс за качество на бентоса)

0,84

0,67

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЕОГРАФСКА ГРУПА ЗА КАЛИБРИРАНЕ „СЕВЕРНИ ЕЗЕРА“

Биологичен качествен елемент

Рибна фауна

Описание на калибрираните типове

Тип

Характеризиране на езерата

Площ на езерото (km2)

Алкалност (meq/l)

Цвят (mg Pt/l)

L-N-F1

Бистри димиктични езера

< 40

< 0,2

< 30

L-N-F2

Хумусни димиктични езера

< 5

< 0,2

30 — 90

Типове L-N-F1:

Ирландия, Финландия, Норвегия, Швеция, Обединено кралство

Типове L-N-F2:

Ирландия, Финландия, Норвегия, Швеция, Обединено кралство

Резултати:

Отношения на показателите за екологично качество на националните класификационни системи — калибрирани

Държава

Национални класификационни

методи — калибрирани

Отношения на показателите за екологично качество (EQR)

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние

Еутрофикация

Финландия

EQR4

0,80

0,60

Ирландия

FIL2

0,76

0,53

Обединено кралство (Северна Ирландия)

FIL2

0,76

0,53

Норвегия

EindexW3

0,75

0,56

Швеция

EindexW3

0,75

0,56

Вкисляване

Норвегия

AindexW5

0,74

0,55

Швеция

AindexW5

0,74

0,55

Категория води

Езера

Географска група за калибриране

Кръстосана географска група за калибриране „Фитобентос“

Описание на калибрираните типове

Тип

Характеризиране на езерата

Алкалност (meq/l)

Екорегиони

HA

Езера с висока алкалност

> 1

Алпийски, централнобалтийски, източноконтинентални, средиземноморски

MA

Езера със средна алкалност

0,2 —1

Алпийски, централнобалтийски, източноконтинентални, средиземноморски, северни

LA

Езера с ниска алкалност

< 0,2

Северни

Типове HA:

Белгия, Германия, Унгария, Ирландия, Италия, Литва, Полша, Швеция, Словения, Обединено кралство

Типове MA:

Белгия, Финландия, Ирландия, Италия, Румъния, Швеция, Обединено кралство

Типове LA:

Финландия, Ирландия, Швеция, Обединено кралство

Държава и тип

Национални класификационни

методи — калибрирани

Отношения на показателите за екологично качество (EQR)

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние

Тип HA

Белгия (Фландрия)

Пропорции на чувствителни към въздействие и на свързани с въздействие кремъчни водорасли (PISIAD)

0,80

0,60

Германия

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Phytobenthos

0,80

0,55

Унгария

MIL — Многостранен индекс за езера

0,80

0,69

Ирландия

Трофичен индекс за кремъчни водорасли за езера (IE)

0,90

0,63

Италия

Италиански национален метод за оценка на екологичното качество на езерни водни басейни с използване на бентосни кремъчни водорасли (EPI-L)

0,75

0,5

Литва

Литовски индекс за езерен фитобентос

0,63

0,47

Полша

PL IOJ (Multimetryczny Indeks Okrzemkowy dla Jezior = Многостранен индекс за кремъчни водорасли за езера)

0,91

0,76

Швеция

IPS

0,89

0,74

Словения

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,80

0,60

Обединено кралство

DARLEQ 2

0,92

0,70

Тип MA

Белгия (Фландрия)

Пропорции на чувствителни към въздействие и на свързани с въздействие кремъчни водорасли (PISIAD)

0,80

0,60

Финландия

Финландски метод за езера въз основа на фитобентос

0,80

0,60

Ирландия

Трофичен индекс за кремъчни водорасли за езера (IE)

0,90

0,63

Италия

Италиански национален метод за оценка на екологичното качество на езерни водни басейни с използване на бентосни кремъчни водорасли (EPI-L)

0,75

0,5

Румъния

Национален (румънски) метод за оценка на екологичното състояние на естествени езера въз основа на фитобентос (кремъчни водорасли) RO-AMLP

0,80

0,60

Швеция

IPS

0,89

0,74

Обединено кралство

DARLEQ 2

0,93

0,66

Тип LA

Ирландия

Трофичен индекс за кремъчни водорасли за езера (IE)

0,90

0,66

Обединено кралство

DARLEQ 2

0,92

0,70

Категория води

Крайбрежни води

Географска група за калибриране

Балтийско море

Описание на калибрираните типове

Тип

Соленост на водата на повърхността psu (практическа единица за соленост)

Соленост на дъното

psu (практическа единица за соленост)

Експозиция

Дни със заледяване

Други характеристики

BC1

0,5 —6 олигохалинни

1—6

Открити

90—150

Обекти в северната и южната част на Ботническия залив до Архипелагово море (за фитопланктон последната се изключва и се включва в тип BC9) Влияние на хумусни вещества

BC2

6—22 мезохалинни

2—6

Много закрити

 

Лагуни

BC3

3 — 6 олигохалинни

3—6

Закрити

90—150

финско и естонско крайбрежия на Финския залив

BC4

5 — 8 мезохалинни, долна част от обхвата

5—8

Закрити

< 90

Обекти в Естония и Латвия в Рижкия залив

BC5

6 — 8 мезохалинни, долна част от обхвата

6—12

Открити

< 90

Обекти в югоизточната част на Балтийско море по протежение на бреговете на Латвия, Литва и Полша

BC6

8 — 12 мезохалинни, средна част от обхвата

8—12

Закрити

< 90

Обекти покрай западната част на Балтийско море по южното крайбрежие на Швеция и югоизточното крайбрежие на Дания

BC7

6 — 8 мезохалинни, средна част от обхвата

8—11

Открити

< 90

Западно крайбрежие на Полша и източно крайбрежие на Германия

BC8

13—18 мезохалинни, горна част от обхвата

18—23

Закрити

< 90

Крайбрежия на Дания и Германия в западната част на Балтийско море

BC9

3 — 6 мезохалинни, долна част от обхвата

3—6

Умерено открити до открити

90—150

Обекти в западната част на Финския залив, Архипелагово море и архипелага Аско (само за фитопланктон)

Държави, поделящи калибрираните типове:

Тип BC1:

Финландия, Швеция

Тип BC2:

Германия

Тип BC3:

Естония, Финландия

Тип BC4:

Естония, Латвия

Тип BC5:

Латвия, Литва

Тип BC6:

Швеция, Дания

Тип BC7:

Германия, Полша

Тип BC8:

Германия, Дания

Тип BC9:

Финландия, Швеция, Естония (тип валиден само за фитопланктон)

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЕОГРАФСКА ГРУПА ЗА КАЛИБРИРАНЕ „БАЛТИЙСКО МОРЕ“

Биологичен качествен елемент

Фитопланктон

Резултати:

Отношения на показателите за екологично качество на националните класификационни системи — калибрирани

Държава и тип

Национални класификационни системи — калибрирани

Отношения на показателите за екологично качество (EQR)

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние

BC7

Германия

Германски метод за крайбрежен фитопланктон

0,8

0,6

Полша

Полски метод за крайбрежен фитопланктон

0,8

0,6

BC8

Дания

Датски метод за крайбрежен фитопланктон

0,8

0,6

Германия

Германски метод за крайбрежен фитопланктон

0,8

0,6

Резултати от параметър, показателен за биомасата (хлорофил-a):

Държава и тип

Отношения на показателите за екологично качество (EQR)

Стойности (μg/l)

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние

BC1

Финландия (Кваркен, външна част)

0,76

0,59

1,7

2,2

Финландия (Ботническо море, външна част)

0,78

0,60

1,6

2,1

Швеция (Кваркен, външна част)

0,75

0,58

1,6

2,1

Швеция (Ботническо море, външна част)

0,80

0,60

1,5

2,0

BC4

Естония

0,830

0,670

2,4

3,0

Латвия

0,82

0,67

2,2

2,7

BC5

Латвия

0,650

0,390

1,85

3,1

Литва

0,880

0,600

2,5

4,9

BC6

Дания

0,78

0,62

1,36

1,72

Швеция

0,79

0,64

1,44

1,78

BC9

Естония

0,82

0,67

2,20

2,70

Финландия

0,79

0,65

1,90

2,30

Швеция

0,80

0,67

1,50

1,80

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЕОГРАФСКА ГРУПА ЗА КАЛИБРИРАНЕ „БАЛТИЙСКО МОРЕ“

Биологичен качествен елемент

Макроводорасли и покритосеменни растения

Резултати:

Отношения на показателите за екологично качество на националните класификационни системи — калибрирани

Държава и тип

Национални класификационни системи — калибрирани

Отношения на показателите за екологично качество (EQR)

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние

BC3

Естония

EPI — естонски индекс за фитобентос в крайбрежни води (макроводорасли и покритосеменни растения)

0,98

0,86

Финландия

Дълбочинна граница за Fucus (макроводорасли)

0,92

0,79

BC4

Естония

EPI — естонски индекс за фитобентос (макроводорасли и покритосеменни растения)

0,91

0,70

Латвия

PEQI — индекс за екологично качество на основата на фитобентос

0,90

0,75

BC5

Латвия

MDFLD — максимална дълбочина на разпределение на червените водорасли Furcellaria lumbricalis (макроводорасли)

0,90

0,75

Литва

MDFLD — литовска максимална дълбочина на разпределение на червените водорасли Furcellaria lumbricalis (макроводорасли)

0,84

0,68

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЕОГРАФСКА ГРУПА ЗА КАЛИБРИРАНЕ „БАЛТИЙСКО МОРЕ“

Биологичен качествен елемент

Безгръбначна бентосна фауна

Резултати:

Отношения на показателите за екологично качество на националните класификационни системи — калибрирани

Държава и тип

Национални класификационни системи — калибрирани

Отношения на показателите за екологично качество (EQR)

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние

BC1

Финландия

BBI — Финландски индекс за бентосна фауна в бракични води

0,96

0,56

Швеция

BQI — шведски многостранен индекс за биологично качество (инфауна в меки седименти)

0,77

0,31

BC3

Естония

ZKI — естонски индекс за макрозообентосно съобщество в крайбрежни води

0,39

0,24

Финландия

BBI — Финландски индекс за бентосна фауна в бракични води

0,94

0,56

BC5

Латвия

BQI — индекс за качество на бентоса

0,87

0,61

Литва

BQI — литовски индекс за качество на бентоса

0,94

0,81

BC6

Дания

Датски индекс за качество, версия 2 (DKI ver2)

0,84

0,68

Швеция

BQI — шведски многостранен индекс за биологично качество (инфауна в меки седименти)

0,76

0,27

BC7

Германия

MarBIT — метод с използване на морски биотичен индекс

0,60

Полша

B — Оценка BQE на макрозообентос чрез многостранен индекс

0,58

BC8

Дания

Датски индекс за качество, версия 2 (DKI ver2)

0,86

0,72

Германия

MarBIT — метод с използване на морски биотичен индекс

0,80

0,60

Категория води

Крайбрежни води

Географска група за калибриране

Североизточно-атлантическа

Описание на калибрираните типове

Тип

Характеризиране

Соленост (psu)

Приливно-отливна амплитуда (m)

Дълбочина (m)

Скорост на течението (възли) Експозиция

Размесване

Време на престой

Типове за опортюнистични макроводорасли в цъфтеж, морски треви, солени блата и бентосна безгръбначна фауна

NEA 1/26

Открит океан или вътрешни морета, открити или закрити, еухалинни, плитки

< 30

Среднa приливно-отливна амплитуда (mesotidal) 1 — 5

< 30

Среднa 1 — 3

Открити или закрити

Пълно размесване

Дни (до седмици във Ваденово море)

Подтипове за литорални макроводорасли

NEA 1/26 A2

Открит океан, открити или закрити, еухалинни, плитки води, води с умерена температура (основно > 13 oC) и високо излъчване (основно PAR > 29 Mol/m2 ден)

> 30

Среднa приливно-отливна амплитуда (mesotidal) 1—5

< 30

Среднa 1 — 3

Открити или закрити

Пълно размесване Дни

NEA 1/26 B21

Открит океан или вътрешни морета, открити или закрити, еухалинни, плитки Води с ниска температура (основно < 13 oC) и средно излъчване (основно PAR < 29 Mol/m2 ден)

> 30 Предимно среднa приливно-отливна амплитуда (mesotidal) 1 — 5 < 30

Среднa 1 — 3 Открити или закрити

Пълно размесване Дни

Подтипове за фитопланктон

NEA 1/26a

Открит океан, открити или закрити, еухалинни, плитки

> 30 Среднa приливно-отливна амплитуда (mesotidal) 1 — 5 < 30

Среднa 1 — 3 Открити или закрити

Пълно размесване Дни

NEA 1/26b

Затворени морета, открити или закрити, еухалинни, плитки

> 30 Среднa приливно-отливна амплитуда (mesotidal) 1 — 5 < 30

Среднa 1 — 3 Открити или закрити

Пълно размесване Дни

NEA 1/26c

Затворени морета, открити или закрити, частично стратифицирани

> 30 Малкa/среднa приливно-отливна амплитуда (microtidal/mesotidal) < 1 — 5 < 30

Среднa 1 — 3 Открити или закрити

Частично стратифицирани Дни до седмици

NEA 1/26d

Скандинавско крайбрежие, открити или закрити, плитки

> 30 Малка приливно-отливна амплитуда (microtidal) < 1 < 30

Ниска < 1 Открити или умерено открити

Частично стратифицирани Дни до седмици

NEA 1/26e

Райони на ъпуелинг, открити или закрити, еухалинни, плитки

> 30 Среднa приливно-отливна амплитуда (mesotidal) 1 — 5 < 30

Среднa 1 — 3 Открити или закрити

Пълно размесване Дни

Типове за фитопланктон, макроводорасли, морски треви, солени блата, бентосна безгръбначна фауна

NEA 5

Хелголанд (Германски залив), каменисти, открити и частично стратифицирани

> 30

Среднa приливно-отливна амплитуда (mesotidal) 1 — 5

< 30

Среднa 1 — 3 Открити

Частично стратифицирани Дни

NEA 3/4

Полихалинни, открити или умерено открити райони (тип Ваденово море)

Полихалинни 18 — 30 Среднa приливно-отливна амплитуда (mesotidal) 1 — 5 < 30

Среднa 1 — 3 Открити или умерено открити

Пълно размесване Дни

NEA 7

Дълбоки фиордни или устийно-заливни (loch) системи

> 30 Среднa приливно-отливна амплитуда (mesotidal) 1 — 5 > 30

Ниска < 1 Закрити

Пълно размесване Дни

NEA 8a

От типа на вътрешната дъга на Скагерак, полихалинни, с ниски приливи, умерено открити, плитки

Полихалинни 25 — 30 Малка приливно-отливна амплитуда (microtidal) < 1 > 30

Ниска < 1 Умерено открити

Пълно размесване Дни до седмици

NEA 8b

От типа на вътрешната дъга на Скагерак, полихалинни, с ниски приливи, умерено закрити, плитки

Полихалинни 10 — 30 Малка приливно-отливна амплитуда (microtidal) < 1 < 30

Ниска < 1 Закрити до умерено открити

Частично стратифицирани Дни до седмици

NEA 9

Фиорди с плитък праг на изхода, много голяма максимална дълбочина в централния си басейн и слаб обмен на дълбочинната вода

Полихалинни 25 — 30 Малка приливно-отливна амплитуда (microtidal) < 1 > 30

Ниска < 1 Закрити

Частично стратифицирани седмици

NEA 10

От типа на външната дъга на Скагерак, полихалинни, с ниски приливи (microtidal), открити, дълбоки

Полихалинни 25 — 30 Малка приливно-отливна амплитуда (microtidal) < 1 > 30

Ниска < 1 Открити

Частично стратифицирани Дни

Държави, поделящи калибрираните типове:

Тип NEA1/26 опортюнистични макроводорасли в цъфтеж, морски треви, солени блата и бентосна безгръбначна фауна: Белгия, Франция, Германия, Дания, Ирландия, Нидерландия, Норвегия, Португалия, Испания, Обединено Кралство

Тип NEA1/26 A2 литорални макроводорасли: Франция, Испания, Португалия

Тип NEA1/26 B21 литорални макроводорасли: Франция, Ирландия, Норвегия, Обединено кралство

Тип NEA1/26a фитопланктон: Испания, Франция, Ирландия, Норвегия, Обединено кралство

Тип NEA1/26b фитопланктон: Белгия, Франция, Нидерландия, Обединено кралство

Тип NEA1/26c фитопланктон: Германия, Дания

Тип NEA1/26d фитопланктон: Дания

Тип NEA1/26e фитопланктон: Португалия, Испания

Тип NEA 5: Германия

Тип NEA3/4: Германия, Нидерландия

Тип NEA7: Норвегия, Обединено кралство

Тип NEA8a: Норвегия, Швеция

Тип NEA8b: Дания, Швеция

Тип NEA9: Норвегия, Швеция

Тип NEA10: Норвегия, Швеция

РЕЗУЛТАТИ ОТ СЕВЕРОИЗТОЧНО-АТЛАНТИЧЕСКА ГЕОГРАФСКА ГРУПА ЗА КАЛИБРИРАНЕ

Биологичен качествен елемент

Фитопланктон

Фитопланктон:

параметър, показателен за биомаса (хлорофил-а)

Резултати:

Отношения на показателите за екологично качество и стойности на параметъра

Стойностите на параметъра са изразени в μg/l като деветдесетия процентил, изчислен за определения сезон на растежа през шестгодишен период.

Държава и тип

Отношения на показателите за екологично качество (EQR)

Стойности (μg/l)

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние

NEA 1/26a

Франция

0,76

0,33

4,40

10,00

Ирландия

0,82

0,60

9,90

15,00

Норвегия

0,67

0,33

2,50

5,00

Испания (Източно крайбрежие на Кантабрия)

0,67

0,33

1,50

3,00

Испания (Западно-централно крайбрежие на Кантабрия)

0,67

0,33

3,00

6,00

Испания (крайбрежие на залива Кадис)

0,67

0,33

5,00

10,00

Обединено кралство

0,80

0,60

5,00

10,00

NEA 1/26b

Белгия

0,80

0,67

12,50

15,00

Франция

0,67

0,44

10,00

15,00

Нидерландия

0,67

0,44

10,00

15,00

Обединено кралство (южно)

0,82

0,63

9,80

14,30

Обединено кралство (северно)

0,80

0,60

10,00

15,00

NEA 1/26c

 

 

 

 

Германия

0,67

0,44

5,0

7,5

Дания

0,67

0,44

5,0

7,5

NEA 1/26e

Португалия (Иберийски силен ъпуелинг-A5)

0,670

0,440

8,000

12,000

Португалия (ъпуелинг-A6, А7)

0,880

0,490

4,500

8,200

Испания (Западно иберийско крайбрежие с ъпуелинг)

0,67

0,44

6,00

9,00

Испания (Западно иберийско крайбрежие с ъпуелинг — rías)

0,67

0,44

8,00

12,00

NEA 3/4

Германия (Eems Dollard)

0,80

0,60

7,00

11,00

Германия (Ваденово море)

0,80

0,60

7,00

11,00

Нидерландия (Eems Dollard)

0,80

0,60

6,75

10,13

Нидерландия (Ваденово море)

0,80

0,60

9,60

14,40

Нидерландия (Северно море)

0,80

0,60

11,25

16,88

NEA 8a

Норвегия

0,79

0,57

3,95

5,53

Швеция

0,75

0,49

1,54

2,35

NEA 8b (The Sound)

Дания

0,79

0,59

1,22

1,63

Швеция

0,80

0,60

1,18

1,56

NEA 8b (Категат и Голям Белт)

Дания

0,83

0,64

1,22

1,58

Швеция

0,84

0,65

1,18

1,52

NEA 9

Норвегия

0,76

0,43

3,92

6,90

Швеция

0,73

0,38

1,89

3,60

NEA 10

Норвегия

0,73

0,49

3,53

5,26

Швеция

0,71

0,46

1,39

2,14

РЕЗУЛТАТИ ОТ СЕВЕРОИЗТОЧНО-АТЛАНТИЧЕСКА ГЕОГРАФСКА ГРУПА ЗА КАЛИБРИРАНЕ

Биологичен качествен елемент

Макроводорасли и покритосеменни растения

Биологичен качествен поделемент

Макроводорасли

Литорални или сублиторални макроводорасли върху скалисто дъно

Резултати:

Отношения на показателите за екологично качество на националните класификационни системи — калибрирани

Държава и тип

Национални класификационни системи — калибрирани

Отношения на показателите за екологично качество (EQR)

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние

Тип NEA1/26 A2 литорални макроводорасли:

Франция

CCO — Покритие, характерни видове, опортюнистични видове върху скалисто дъно в литорала

0,80

0,60

Португалия

PMarMAT — метод за оценка на морски макроводорасли

0,80

0,61

Испания

CFR — качество на скалистите дъна

0,81

0,60

Испания

RICQI — индекс за качеството на литоралните съобщества върху скалисти дъна

0,82

0,60

Испания

RSL — редуциран списък на видовете

0,75

0,48

Тип NEA1/26 B21 литорални макроводорасли:

Ирландия

RSL — редуциран списък на видовете от скалисти брегове

0,80

0,60

Норвегия

RSLA — редуциран списък на видовете от скалисти брегове с обилие

0,80

0,60

Обединено кралство

RSL — редуциран списък на видовете от скалисти брегове

0,80

0,60

Тип NEA 7 литорални макроводорасли

 

Норвегия

RSLA — редуциран списък на видовете от скалисти брегове с обилие

0,80

0,60

Обединено кралство

RSL — редуциран списък на видовете от скалисти брегове

0,80

0,60

Тип NEA8a/9/10 сублиторални макроводорасли

Норвегия

MSMDI — многовидов индекс за максимална дълбочина

0,80

0,60

Швеция

MSMDI — многовидов индекс за максимална дълбочина

0,80

0,60

РЕЗУЛТАТИ ОТ СЕВЕРОИЗТОЧНО-АТЛАНТИЧЕСКА ГЕОГРАФСКА ГРУПА ЗА КАЛИБРИРАНЕ

Биологичен качествен елемент

Макроводорасли и покритосеменни растения

Биологичен качествен поделемент

Макроводорасли

Литорални макроводорасли в цъфтеж върху мек дънен субстрат, показателни за обилие

Резултати:

Отношения на показателите за екологично качество на националните класификационни системи — калибрирани

Държава и тип

Национални класификационни системи — калибрирани

Отношения на показателите за екологично качество (EQR)

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние

Тип NEA 1/26

Германия

OMAI — опортюнистични макроводорасли-покритие/акри върху меки седименти, литорални, в крайбрежни води

0,78

0,59

Франция

CWOGA — оценка за макроводорасли в цъфтеж

0,825

0,617

Ирландия

Инструмент OGA — обилие на опортюнистични зелени макроводорасли

0,80

0,60

Обединено кралство

OMBT — инструмент за опортюнистични макроводорасли в цъфтеж

0,80

0,60

РЕЗУЛТАТИ ОТ СЕВЕРОИЗТОЧНО-АТЛАНТИЧЕСКА ГЕОГРАФСКА ГРУПА ЗА КАЛИБРИРАНЕ

Биологичен качествен елемент

Макроводорасли и покритосеменни растения

Биологичен качествен поделемент

Покритосеменни растения

Морски треви

Резултати:

Отношения на показателите за екологично качество на националните класификационни системи — калибрирани

Държава и тип

Национални класификационни системи — калибрирани

Отношения на показателите за екологично качество (EQR)

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние

Тип NEA 1/26

Германия

SG — Инструмент за оценка на литорална морска трева в крайбрежни и преходни води

0,80

0,60

Франция

SBQ — качество на подводни ливади от морска трева в крайбрежни и преходни водни обекти

0,80

0,645

Ирландия

Литорална морска трева

0,80

0,61

Нидерландия

SG — Мониторинг на подводни ливади от морска трева по водни басейни със заснемане от въздуха и наблюдение на място и определяне на площта и гъстотата по видове

0,80

0,60

Португалия

SQI — индекс за качество на основата на морска трева

0,80

0,60

Обединено кралство

Литорална морска трева

0,80

0,61

Тип NEA 3/4

Германия

SG — Bewertungssystem für Makroalgen und Seegräser der Küsten- und Übergangsgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

Нидерландия

Мониторинг на подводни ливади от морска трева по водни басейни със заснемане от въздуха и наблюдение на място и определяне на площта и гъстотата по видове

0,80

0,60

РЕЗУЛТАТИ ОТ СЕВЕРОИЗТОЧНО-АТЛАНТИЧЕСКА ГЕОГРАФСКА ГРУПА ЗА КАЛИБРИРАНЕ

Биологичен качествен елемент

Безгръбначна бентосна фауна

Резултати:

Отношения на показателите за екологично качество на националните класификационни системи — калибрирани

Държава и тип

Национални класификационни системи — калибрирани

Отношения на показателите за екологично качество (EQR)

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние

Тип NEA 1/26

Белгия

BEQI — индекс на основата на качеството на бентосната екосистема

0,80

0,60

Дания

Датски индекс за качество (DKI)

0,80

0,60

Германия

M-AMBI — многомерен морски биотичен индекс на AZTI

0,85

0,70

Франция

M-AMBI — многомерен морски биотичен индекс на AZTI

0,77

0,53

Ирландия

IQI — индекс за качество на основата на инфауна

0,75

0,64

Нидерландия

BEQI2 — Индекс 2 на основата на качеството на бентосната екосистема

0,80

0,60

Норвегия

NQI — норвежки индекс за качество

0,72

0,63

Португалия

BAT — инструмент за оценка на бентоса

0,79

0,58

Испания

M-AMBI — многомерен морски биотичен индекс на AZTI

0,77

0,63

Обединено кралство

IQI — индекс за качество на основата на инфауна

0,75

0,64

Тип NEA 3/4

Германия

M-AMBI — многомерен морски биотичен индекс на AZTI

0,85

0,70

Нидерландия

BEQI2 — Индекс 2 на основата на качеството на бентосната екосистема

0,80

0,60

Тип NEA 7

Норвегия

NQI — норвежки индекс за качество

0,72

0,63

Обединено кралство

IQI — индекс за качество на основата на инфауна

0,75

0,64

Тип NEA 8b

Дания

Датски индекс за качество (DKI)

0,84

0,68

Швеция

BQI — шведски многостранен индекс за биологично качество (инфауна в меки седименти)

0,71

0,54

Тип NEA 8a/9/10

Норвегия

NQI — норвежки индекс за качество

0,82

0,63

Швеция

BQI — шведски многостранен индекс за биологично качество (инфауна в меки седименти)

0,71

0,54

Категория води

Крайбрежни води

Географска група за калибриране

Средиземноморска

Описание на калибрираните типове (отнася се само за фитопланктон)

За бентосна безгръбначна фауна, макроводорасли и морски треви резултатите от калибрирането се отнасят за цялото Средиземно море, намиращо се в обхвата на държавата.

Тип

Описание

Гъстота (kg/m3)

Средногодишна соленост (psu)

Тип I

Със силно влияние от приток на прясна вода

< 25

< 34,5

Тип IIA, IIA Адриатически:

С умерено влияние от приток на прясна вода (континентално влияние)

25—27

34,5 —37,5

Тип IIIW

Континентално крайбрежие, без влияние от приток на прясна вода (Западен басейн)

> 27

> 37,5

Тип IIIE

Без влияние от приток на прясна вода (Източен басейн)

> 27

> 37,5

Тип Island-W*

Островно крайбрежие (Западен басейн)

Целият обхват

Целият обхват

Държави, поделящи калибрираните типове:

Тип I:

Франция, Италия

Тип IIA:

Франция, Испания, Италия

Тип IIA Адриатически:

Италия, Словения

Тип Island-W * (без граници за този тип и невъзможна калибрация поради обосновани причини):

Франция, Испания, Италия

Тип IIIW:

Франция, Испания, Италия

Тип IIIE:

Гърция, Кипър

РЕЗУЛТАТИ ОТ СРЕДИЗЕМНОМОРСКА ГЕОГРАФСКА ГРУПА ЗА КАЛИБРИРАНЕ

Биологичен качествен елемент

Фитопланктон

Фитопланктон:

параметър, показателен за биомаса (хлорофил-а)

Резултати:

Отношения на показателите за екологично качество и стойности на параметъра

Стойностите на параметъра са изразени в μg/l съдържание на хлорофил-а, за деветдесетия процентил, изчислен за цяла година през поне петгодишен период.

Държава и тип

Отношения на показателите за екологично качество (EQR)

Стойности (μg/l)

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние

Тип II A

Франция

0,67

0,37

1,92

3,50

Испания

0,67

0,37

1,92

3,50

Тип IIA Адриатически

Хърватия

0,82

0,61

1,70

4,00

Италия

0,82

0,61

1,70

4,00

Словения

0,82

0,61

1,70

4,00

Тип IIIW

Франция

0,67

0,42

1,18

1,89

Испания

0,67

0,42

1,18

1,89

Тип IIIE

Кипър

0,66

0,37

0,29

0,53

Гърция

0,66

0,37

0,29

0,53

РЕЗУЛТАТИ ОТ СРЕДИЗЕМНОМОРСКА ГЕОГРАФСКА ГРУПА ЗА КАЛИБРИРАНЕ

Биологичен качествен елемент

Макроводорасли и покритосеменни растения

Биологичен качествен поделемент

Макроводорасли

Резултати:

Отношения на показателите за екологично качество на националните класификационни системи — калибрирани

Следните резултати се отнасят само за горната инфралиторална зона (3,5 — 0,2 m дълбочина) край скалисти брегове:

Държава

Национални класификационни системи — калибрирани

Отношения на показателите за екологично качество (EQR)

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние

Кипър

EEI-c — индекс за екологична оценка

0,76

0,48

Франция

CARLIT — Картография на литорала и на съобществата, обитаващи скалисти крайбрежия в горния сублиторал

0,75

0,60

Гърция

EEI-c — индекс за екологична оценка

0,76

0,48

Хърватия

CARLIT — Картография на литорала и на съобществата, обитаващи скалисти крайбрежия в горния сублиторал

0,75

0,60

Италия

CARLIT — Картография на литорала и на съобществата, обитаващи скалисти крайбрежия в горния сублиторал

0,75

0,60

Малта

CARLIT — Картография на литорала и на съобществата, обитаващи скалисти крайбрежия в горния сублиторал

0,75

0,60

Словения

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja obalnega morja na podlagi makroalg

0,76

0,48

Испания

CARLIT — Картография на литорала и на съобществата, обитаващи скалисти крайбрежия в горния сублиторал

0,75

0,60

РЕЗУЛТАТИ ОТ СРЕДИЗЕМНОМОРСКА ГЕОГРАФСКА ГРУПА ЗА КАЛИБРИРАНЕ

Биологичен качествен елемент

Макроводорасли и покритосеменни растения

Биологичен качествен поделемент

Покритосеменни растения

Резултати:

Отношения на показателите за екологично качество на националните класификационни системи — калибрирани

Държава

Национални класификационни системи — калибрирани

Отношения на показателите за екологично качество (EQR)

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние

Хърватия

POMI — многовариантен индекс за Posidonia oceanica

0,775

0,55

Кипър

PREI — индекс за бързо и лесно определяне на Posidonia oceanica

0,775

0,55

Франция

PREI — индекс за бързо и лесно определяне на Posidonia oceanica

0,775

0,55

Италия

PREI — индекс за бързо и лесно определяне на Posidonia oceanica

0,775

0,55

Малта

PREI — индекс за бързо и лесно определяне на Posidonia oceanica

0,775

0,55

Испания

POMI — многовариантен индекс за Posidonia oceanica

0,775

0,55

Испания

Valencian-CS

0,775

0,55

РЕЗУЛТАТИ ОТ СРЕДИЗЕМНОМОРСКА ГЕОГРАФСКА ГРУПА ЗА КАЛИБРИРАНЕ

Биологичен качествен елемент

Безгръбначна бентосна фауна

Биологичен качествен елемент

 

Резултати:

Отношения на показателите за екологично качество на националните класификационни системи — калибрирани

Държава

Национални класификационни системи — калибрирани

Отношения на показателите за екологично качество (EQR)

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние

Италия

M-AMBI — многомерен морски биотичен индекс на AZTI

0,81

0,61

Словения

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja obalnega morja na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,83

0,62

Кипър

Bentix

0,75

0,58

Франция

AMBI

0,83

0,58

Гърция

Bentix

0,75

0,58

Испания

BOPA

0,95

0,54

Испания

MEDOCC

0,73

0,47

Категория води

Крайбрежни води

Географска група за калибриране

Черноморска

Описание на калибрираните типове

Тип

Описание

CW-BL1

Мезохалинни, с малка приливно-отливна амплитуда (< 1 m), плитки (< 30 m), умерено открити до много открити, смесен субстрат (фин пясък за зообентос)

Държави, поделящи калибрираните типове: България и Румъния

РЕЗУЛТАТИ ОТ ЧЕРНОМОРСКА ГЕОГРАФСКА ГРУПА ЗА КАЛИБРИРАНЕ

Биологичен качествен елемент

Фитопланктон

Резултати:

Отношения на показателите за екологично качество на националните класификационни системи — калибрирани

Държава

Национални класификационни системи — калибрирани

Отношения на показателите за екологично качество (EQR)

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние

България

IBI

0,80

0,63

Румъния

IBI

0,80

0,63

РЕЗУЛТАТИ ОТ ЧЕРНОМОРСКА ГЕОГРАФСКА ГРУПА ЗА КАЛИБРИРАНЕ

Биологичен качествен елемент

Макроводорасли и покритосеменни растения

Резултати:

Отношения на показателите за екологично качество на националните класификационни системи — калибрирани

Държава

Национални класификационни системи — калибрирани

Отношения на показателите за екологично качество (EQR)

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние

България

EI-Екологичен индекс

0,837

0,644

Румъния

EI-Екологичен индекс

0,837

0,644

РЕЗУЛТАТИ ОТ ЧЕРНОМОРСКА ГЕОГРАФСКА ГРУПА ЗА КАЛИБРИРАНЕ

Биологичен качествен елемент

Безгръбначна бентосна фауна

Резултати:

Отношения на показателите за екологично качество на националните класификационни системи — калибрирани

Държава

Национални класификационни системи — калибрирани

Отношения на показателите за екологично качество (EQR)

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние

България

M-AMBI(n) — многомерен нормиран морски биотичен индекс на AZTI

0,90

0,68

Румъния

M-AMBI(n) — многомерен нормиран морски биотичен индекс на AZTI

0,90

0,68

Категория води

Преходни води

Географска група за калибриране

ГГК Балтийско море

Описание на калибрираните типове

Тип

Соленост на водата на повърхността psu (практическа единица за соленост)

Соленост на дъното (psu)

Експозиция

Дни със заледяване

Други характеристики

BT1

0—8 олигохалинни

0 — 8

Много закрити

Висланската лагуна в Полша и Куршската лагуна в Литва.

Държави, поделящи калибрираните типове:

Литва и Полша

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЕОГРАФСКА ГРУПА ЗА КАЛИБРИРАНЕ „БАЛТИЙСКО МОРЕ“

Биологичен качествен елемент

Фитопланктон

Резултати от параметър, показателен за биомасата (хлорофил-а):

Следните резултати се отнасят за лятна средномесечна стойност май/юни—септември

Държава

Отношения на показателите за екологично качество (EQR)

Стойности (μg/l)

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние

Литва

0,83

0,57

31,70

46,60

Полша

0,77

0,61

33,46

42,20

Категория води

Преходни води

Географска група за калибриране

Североизточно-атлантическа

Описание на калибрираните типове

Тип

Характеризиране

Соленост (psu),

Приливно-отливна амплитуда (m), Дълбочина (m)

Скорост на течението (възли), Експозиция

Размесване

Време на престой

NEA 11

Преходни води

0 — 35 Малка до голяма приливно-отливна амплитуда < 30

Променлив Закрити или умерено открити

Частично постоянно стратифицирани Дни до седмици

Държави, поделящи калибрираните типове:

Белгия, Франция, Германия, Ирландия, Нидерландия, Португалия, Испания, Обединено Кралство

Описание на общите калибрирани подтипове за биологичен качествен елемент Безгръбначна бентосна фауна:

Подтип

Характеризиране

ДЧ, споделящи подтипа

А

Лагуни

Ирландия, Испания, Обединено кралство

Б

Пресноводни-олигохалинни, среден речен отток

Ирландия, Испания, Обединено кралство

В

Естуар със средна приливно-отливна амплитуда (mesotidal) с непостоянен речен отток

Португалия, Испания

Г

Големи естуари

Германия, Ирландия, Нидерландия, Португалия, Испания, Обединено Кралство

Д

Малък-среден естуар с > 50 % литорална зона

Ирландия, Германия, Испания, Обединено кралство

Е

Малък-среден естуар с < 50 % литорална зона

Ирландия, Португалия, Испания, Обединено кралство

РЕЗУЛТАТИ ОТ СЕВЕРОИЗТОЧНО-АТЛАНТИЧЕСКА ГЕОГРАФСКА ГРУПА ЗА КАЛИБРИРАНЕ

Биологичен качествен елемент:

Фитопланктон

Фитопланктон:

параметър, показателен за биомаса (хлорофил-а)

Резултати:

Отношения на показателите за екологично качество и стойности на параметъра

Стойностите на параметъра са изразени в μg/l, измерени като национален показател за хлорофил-а, изчислен за период от шест години. Националните показатели за Франция, Нидерландия, Португалия и Испания обичайно използват мярка P90 Chl-a с коригирани прагове по отношение на солеността, Ирландия използва комбинация от P90 Chl-a и медианни стойности, а Обединеното кралство използва показател, основан на броя на превишаванията на някои статистически мерки. В случая на Обединеното кралство, стойностите на P90 са изчислени само за целите на калибрирането.

Държава

Отношения на показателите за екологично качество (EQR)

Стойности (μg/l)

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между добро и умерено състояние

Гранични стойности между много добро и добро състояние

Гранични стойности между