EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0032

Решение (ЕС) 2019/48 на Европейската централна банка от 30 ноември 2018 година относно внасянето на капитала на Европейската централна банка от националните централни банки извън еврозоната и за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/31 (ЕЦБ/2018/32)

OJ L 9, 11.1.2019, p. 196–197 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2020; отменен от 32020D0136

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/48/oj

11.1.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 9/196


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/48 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 30 ноември 2018 година

относно внасянето на капитала на Европейската централна банка от националните централни банки извън еврозоната и за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/31 (ЕЦБ/2018/32)

ГЕНЕРАЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 47 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 47 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Уставът на ЕСЦБ“) предвижда, че националните централни банки на държавите членки с дерогация (наричани по-долу „НЦБ извън еврозоната“) не внасят записания от тях капитал, освен ако Генералният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ), като действа с мнозинство, представляващо поне две трети от записания капитал на ЕЦБ и поне половината от притежателите на дялове, вземе решение, че трябва да бъде внесен минимален процент като вноска за покриване на оперативните разходи на ЕЦБ.

(2)

Член 1 от Решение ЕЦБ/2013/31 (1) предвижда, че всяка НЦБ извън еврозоната внася 3,75 % от дела си в записания капитал на ЕЦБ, считано от 1 януари 2014 г.

(3)

В Решение (ЕС) 2019/43 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2018/27) (2) се предвижда корекция на алгоритъма за записване на капитала на ЕЦБ (наричан по-долу „капиталовият алгоритъм“) в съответствие с член 29.3 от Устава на ЕСЦБ и се установяват с действие от 1 януари 2019 г. новите тегла, определени за всяка НЦБ в коригирания капиталов алгоритъм (наричани по-долу „теглата в капиталовия алгоритъм“).

(4)

Петгодишната корекция на капиталовия алгоритъм налага приемането на ново решение на ЕЦБ, с което да се отмени Решение ЕЦБ/2013/31, считано от 1 януари 2019 г., и с което да се определи процентът от записания капитал на ЕЦБ, който НЦБ извън еврозоната са длъжни да внесaт, считано от 1 януари 2019 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Размер и форма на записания и внесен капитал

Всяка НЦБ извън еврозоната внася 3,75 % от дела си в записания капитал на ЕЦБ, считано от 1 януари 2019 г. Предвид новите тегла в капиталовия алгоритъм, определени в член 2 от Решение (ЕС) 2019/43 на (ЕЦБ/2018/27), всяка НЦБ извън еврозоната притежава общ записан и внесен капитал в размерите, посочени срещу името ѝ в следната таблица:

НЦБ извън еврозоната

Записан капитал към 1 януари 2019 г.

(в евро)

Внесен капитал към 1 януари 2019 г.

(в евро)

Българската народна банка

92 131 635,17

3 454 936,32

Česká národní banka

175 062 014,33

6 564 825,54

Danmarks Nationalbank

162 223 555,95

6 083 383,35

Hrvatska narodna banka

61 410 265,11

2 302 884,94

Magyar Nemzeti Bank

144 492 194,37

5 418 457,29

Narodowy Bank Polski

563 636 468,10

21 136 367,55

Banca Naţională a României

264 887 922,99

9 933 297,11

Sveriges riksbank

273 028 328,31

10 238 562,31

Bank of England

1 552 024 563,60

58 200 921,14

Член 2

Коригиране на внесения капитал

1.   Тъй като всяка НЦБ извън еврозоната вече е платила 3,75 % от дела си в записания капитал на ЕЦБ към 31 декември 2018 г. съгласно Решение ЕЦБ/2013/31, всяка една от тях прехвърля допълнителна сума на ЕЦБ или съответно получава обратно от ЕЦБ определена сума до достигане на сумите, посочени в третата колона на таблицата в член 1.

2.   Всички прехвърляния по настоящия член се извършват в съответствие с Решение (ЕС) 2019/45 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2018/29) (3).

Член 3

Влизане в сила и отмяна

1.   Настоящото решение влиза в сила на 1 януари 2019 г.

2.   Решение ЕЦБ/2013/31 се отменя, считано от 1 януари 2019 г.

3.   Позоваванията на Решение ЕЦБ/2013/31 се считат за позовавания на настоящото решение.

Съставено във Франкфурт на Майн на 30 ноември 2018 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  Решение ЕЦБ/2013/31 от 30 август 2013 г. относно внасянето на капитала на Европейската централна банка от националните централни банки извън еврозоната (ОВ L 16, 21.1.2014 г., стр. 63).

(2)  Решение (ЕС) 2019/43 на Европейската централна банка от 29 ноември 2018 г. относно процентното участие на националните централни банки в алгоритъма за записване на капитала на Европейската централна банка и за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/28 (ЕЦБ/2018/27) (Виж страница 178 от настоящия брой на Официален вестник).

(3)  Решение (ЕС) 2019/45 на Европейската централна банка от 29 ноември 2018 г. за определяне на условията за прехвърляне на дяловете от капитала на Европейската централна банка между националните централни банки, за коригиране на внесения капитал и за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/29 (ЕЦБ/2018/29) (Виж страница 183 от настоящия брой на Официален вестник).


Top