EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0029

Решение (ЕС) 2019/45 на Европейската централна банка от 29 ноември 2018 година за определяне на условията за прехвърляне на дяловете от капитала на Европейската централна банка между националните централни банки, за коригиране на внесения капитал и за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/29 (ЕЦБ/2018/29)

OJ L 9, 11.1.2019, p. 183–189 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2020; отменен от 32020D0139

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/45/oj

11.1.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 9/183


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/45 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 29 ноември 2018 година

за определяне на условията за прехвърляне на дяловете от капитала на Европейската централна банка между националните централни банки, за коригиране на внесения капитал и за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/29 (ЕЦБ/2018/29)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА EВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 28.5 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Решение (ЕС) 2019/43 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2018/27) (1) се предвижда корекция на теглата, определени за националните централни банки (НЦБ) в алгоритъма за записване на капитала на Европейската централна банка (ЕЦБ) (наричани по-долу съответно „теглата в капиталовия алгоритъм“ и „капиталовият алгоритъм“). Тази корекция налага Управителният съвет да определи условията за прехвърляне на дялове от капитала между НЦБ, които са членки на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) на 31 декември 2018 г., за да гарантира, че разпределението на тези дялове съответства на извършените корекции. Поради това е необходимо да се приеме ново решение, с което да се отмени Решение ЕЦБ/2013/29 (2), считано от 1 януари 2019 г.

(2)

В Решение (ЕС) 2019/44 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2018/28) (3) се определя как и в каква степен НЦБ на държавите членки, чиято парична единица е еврото (наричани по-долу „НЦБ от еврозоната“), са длъжни да внесат капитала на ЕЦБ с оглед на коригирания капиталов алгоритъм. В Решение (ЕС) 2019/48 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2018/32) (4) се определя процентът, който НЦБ на държавите членки, чиято парична единица не е еврото (наричани по-долу „НЦБ извън еврозоната“), са длъжни да внасят от 1 януари 2019 г. с оглед на коригирания капиталов алгоритъм.

(3)

Тъй като всяка НЦБ от еврозоната вече е внесла изцяло дела си в записания капитал на ЕЦБ към 31 декември 2018 г. съгласно Решение ЕЦБ/2013/30 на Европейската централна банка (5), а що се отнася до Lietuvos bankas — съгласно член 2 от Решение (ЕС) 2015/287 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/61) (6) във връзка с Решение ЕЦБ/2013/31 на Европейската централна банка (7), всяка НЦБ от еврозоната следва или да прехвърли допълнителна сума на ЕЦБ, или съответно да получи обратно от ЕЦБ определена сума, до достигане на сумите, посочени в таблицата по член 1 от Решение (ЕС) 2019/44 (ЕЦБ/2018/28).

(4)

Тъй като всяка НЦБ извън еврозоната вече е внесла процент от дела си в записания капитал на ЕЦБ към 31 декември 2018 г. съгласно Решение ЕЦБ/2013/31, всяка една от тях следва или да прехвърли допълнителна сума на ЕЦБ, или съответно да получи обратно от ЕЦБ определена сума до достигане на сумите, посочени в третата колона на таблицата в член 1 от Решение (ЕС) 2019/48 (ЕЦБ/2018/32),

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Прехвърляне на дялове от капитала

Предвид дела в капитала на ЕЦБ, записан от всяка НЦБ към 31 декември 2018 г., и дела в капитала на ЕЦБ, който всяка НЦБ ще запише с действие от 1 януари 2019 г. в резултат на корекцията в теглата на капиталовия алгоритъм, предвидени в член 2 от Решение (ЕС) 2019/43 (ЕЦБ/2018/27), НЦБ прехвърлят дялове от капитала помежду си чрез прехвърляния към и от ЕЦБ, за да осигурят, че разпределението на дяловете от капитала от 1 януари 2019 г. съответства на коригираните тегла. В този смисъл се счита, че всяка НЦБ, по силата на настоящия член и без да са необходими други действия или актове, е прехвърлила или получила с действие от 1 януари 2019 г. дела в записания капитал на ЕЦБ, посочен срещу името ѝ в четвъртата колона от таблицата в приложение I към настоящото решение, като знакът „+“ показва капиталовия дял, който ЕЦБ прехвърля на НЦБ, а знакът „–“ показва капиталовия дял, който НЦБ прехвърля на ЕЦБ.

Член 2

Коригиране на внесения капитал

1.   Предвид сумата от капитала на ЕЦБ, която всяка НЦБ е платила, и сумата от капитала на ЕЦБ, която всяка НЦБ плаща с действие от 1 януари 2019 г., съгласно съответно член 1 от Решение (ЕС) 2019/44 (ЕЦБ/2018/28) за НЦБ от еврозоната и член 1 от Решение (ЕС) 2019/48 (ЕЦБ/2018/32) за НЦБ извън еврозоната, на първия работен ден на Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) след 1 януари 2019 г. всяка НЦБ прехвърля или съответно получава нетната сума, посочена срещу името ѝ в четвъртата колона от таблицата в приложение II към настоящото решение, като знакът „+“ показва сумата, която съответната НЦБ прехвърля на ЕЦБ, а знакът „–“ показва сумата, която ЕЦБ прехвърля на съответната НЦБ.

2.   На първия работен ден на TARGET2 след 1 януари 2019 г. ЕЦБ и НЦБ, които са длъжни да прехвърлят сумите по параграф 1, превеждат, всяка една поотделно, лихвите, начислени по съответните суми за периода от 1 януари 2019 г. до датата на превода. Платците и получателите на лихвата съвпадат с платците и получателите на сумите, върху които се начислява тази лихва.

Член 3

Общи разпоредби

1.   Прехвърлянията, посочени в член 2, се извършват чрез TARGET2.

2.   Ако дадена НЦБ няма достъп до TARGET2, тя прехвърля сумата, посочена в член 2, като заверява сметката, която е посочена своевременно от ЕЦБ или НЦБ.

3.   Лихвите, начислявани съгласно член 2, параграф 2, се изчисляват на дневна база, като се използва лихвената конвенция „реален брой изминали дни върху 360“, по лихвен процент, равен на последния пределен лихвен процент, използван от Евросистемата в търговете ѝ за основни операции по рефинансиране.

4.   ЕЦБ и НЦБ, които са длъжни да извършат прехвърляне по член 2, дават своевременно необходимите инструкции за надлежното и навременното му осъществяване.

Член 4

Влизане в сила и отмяна

1.   Настоящото решение влиза в сила на 1 януари 2019 г.

2.   Решение ЕЦБ/2013/29 се отменя, считано от 1 януари 2019 г.

3.   Позоваванията на Решение ЕЦБ/2013/29 се считат за позовавания на настоящото решение.

Съставено във Франкфурт на Майн на 29 ноември 2018 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  Решение (ЕС) 2019/43 на Европейската централна банка от 29 ноември 2018 г. относно процентното участие на националните централни банки в алгоритъма за записване на капитала на Европейската централна банка и за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/28 (ЕЦБ/2018/27) (вж. страница 178 от настоящия брой на Официален вестник).

(2)  Решение ЕЦБ/2013/29 от 29 август 2013 г. за определяне на условията за прехвърляне на дяловете от капитала на Европейската централна банка между националните централни банки и за коригиране на внесения капитал (ОВ L 16, 21.1.2014 г., стр. 55).

(3)  Решение (ЕС) 2019/44 на Европейската централна банка от 29 ноември 2018 г. относно внасянето на капитала на Европейската централна банка от националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото, за изменение на Решение ЕЦБ/2014/61 и за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/30 (ЕЦБ/2018/28) (вж. страница 180 от настоящия брой на Официален вестник).

(4)  Решение (ЕС) 2019/48 на Европейската централна банка от 30 ноември 2018 г. относно внасянето на капитала на Европейската централна банка от националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица не е еврото, и за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/31 (ЕЦБ/2018/32) вж. страница 196 от настоящия брой на Официален вестник).

(5)  Решение ЕЦБ/2013/30 от 29 август 2013 г. относно внасянето на капитала на Европейската централна банка от националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото (ОВ L 16, 21.1.2014 г., стр. 61).

(6)  Решение (ЕС) 2015/287 на Европейската централна банка от 31 декември 2014 г. относно внасянето на капитал, прехвърлянето на чуждестранни резервни активи и вноската за резервите и провизиите на Европейската централна банка от страна на Lietuvos bankas (ЕЦБ/2014/61) (ОВ L 50, 21.2.2015 г., стр. 44).

(7)  Решение ЕЦБ/2013/31 на Европейската централна банка от 30 август 2013 г. относно внасянето на капитала на Европейската централна банка от националните централни банки извън еврозоната (ОВ L 16, 21.1.2014 г., стр. 63).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЗАПИСАН КАПИТАЛ НА НЦБ

 

Дял, записан към 31 декември 2018 г.

(EUR)

Дял, записан от 1 януари 2019 г.

(EUR)

Дял, който се прехвърля

(EUR)

НЦБ от еврозоната

Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique

268 222 025,17

273 656 178,72

5 434 153,55

Deutsche Bundesbank

1 948 208 997,34

1 988 229 048,48

40 020 051,14

Eesti Pank

20 870 613,63

21 303 613,91

433 000,28

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

125 645 857,06

127 237 133,10

1 591 276,04

Bank of Greece

220 094 043,74

187 186 022,25

– 32 908 021,49

Banco de España

957 028 050,02

902 708 164,54

– 54 319 885,48

Banque de France

1 534 899 402,41

1 537 811 329,32

2 911 926,91

Banca d'Italia

1 332 644 970,33

1 277 599 809,38

– 55 045 160,95

Central Bank of Cyprus

16 378 235,70

16 269 985,63

– 108 250,07

Latvijas Banka

30 537 344,94

29 563 094,31

– 974 250,63

Lietuvos bankas

44 728 929,21

43 938 703,70

– 790 225,51

Banque centrale du Luxembourg

21 974 764,35

24 572 766,05

2 598 001,70

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

7 014 604,58

7 923 905,17

909 300,59

De Nederlandsche Bank

433 379 158,03

440 328 812,57

6 949 654,54

Oesterreichische Nationalbank

212 505 713,78

220 018 268,69

7 512 554,91

Banco de Portugal

188 723 173,25

177 172 890,71

– 11 550 282,54

Banka Slovenije

37 400 399,43

36 382 848,76

– 1 017 550,67

Národná banka Slovenska

83 623 179,61

86 643 356,59

3 020 176,98

Suomen Pankki

136 005 388,82

137 564 189,84

1 558 801,02

НЦБ извън еврозоната

Българската народна банка

92 986 810,73

92 131 635,17

– 855 175,56

Česká národní banka

174 011 988,64

175 062 014,33

1 050 025,69

Danmarks Nationalbank

161 000 330,15

162 223 555,95

1 223 225,80

Hrvatska narodna banka

65 199 017,58

61 410 265,11

– 3 788 752,47

Magyar Nemzeti Bank

149 363 447,55

144 492 194,37

– 4 871 253,18

Narodowy Bank Polski

554 565 112,18

563 636 468,10

9 071 355,92

Banca Naţională a României

281 709 983,98

264 887 922,99

– 16 822 060,99

Sveriges riksbank

246 041 585,69

273 028 328,31

26 986 742,62

Bank of England

1 480 243 941,72

1 552 024 563,60

71 780 621,88

Общо  (1)

10 825 007 069,61

10 825 007 069,61

0,00


(1)  Вследствие на закръгляването общата сума може да не съответства на сбора от всички показани отделни стойности.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ВНЕСЕН КАПИТАЛ НА НЦБ

 

Дял, изплатен към 31 декември 2018 г.

(EUR)

Дял, изплатен от 1 януари 2019 г.

(EUR)

Сума за превод

(EUR)

НЦБ от еврозоната

Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique

268 222 025,17

273 656 178,72

5 434 153,55

Deutsche Bundesbank

1 948 208 997,34

1 988 229 048,48

40 020 051,14

Eesti Pank

20 870 613,63

21 303 613,91

433 000,28

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

125 645 857,06

127 237 133,10

1 591 276,04

Bank of Greece

220 094 043,74

187 186 022,25

– 32 908 021,49

Banco de España

957 028 050,02

902 708 164,54

– 54 319 885,48

Banque de France

1 534 899 402,41

1 537 811 329,32

2 911 926,91

Banca d'Italia

1 332 644 970,33

1 277 599 809,38

– 55 045 160,95

Central Bank of Cyprus

16 378 235,70

16 269 985,63

– 108 250,07

Latvijas Banka

30 537 344,94

29 563 094,31

– 974 250,63

Lietuvos bankas

44 728 929,21

43 938 703,70

– 790 225,51

Banque centrale du Luxembourg

21 974 764,35

24 572 766,05

2 598 001,70

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

7 014 604,58

7 923 905,17

909 300,59

De Nederlandsche Bank

433 379 158,03

440 328 812,57

6 949 654,54

Oesterreichische Nationalbank

212 505 713,78

220 018 268,69

7 512 554,91

Banco de Portugal

188 723 173,25

177 172 890,71

– 11 550 282,54

Banka Slovenije

37 400 399,43

36 382 848,76

– 1 017 550,67

Národná banka Slovenska

83 623 179,61

86 643 356,59

3 020 176,98

Suomen Pankki

136 005 388,82

137 564 189,84

1 558 801,02

НЦБ извън еврозоната

Българската народна банка

3 487 005,40

3 454 936,32

– 32 069,08

Česká národní banka

6 525 449,57

6 564 825,54

39 375,97

Danmarks Nationalbank

6 037 512,38

6 083 383,35

45 870,97

Hrvatska narodna banka

2 444 963,16

2 302 884,94

– 142 078,22

Magyar Nemzeti Bank

5 601 129,28

5 418 457,29

– 182 671,99

Narodowy Bank Polski

20 796 191,71

21 136 367,55

340 175,84

Banca Naţională a României

10 564 124,40

9 933 297,11

– 630 827,29

Sveriges riksbank

9 226 559,46

10 238 562,31

1 012 002,85

Bank of England

55 509 147,81

58 200 921,14

2 691 773,33

Общо  (1)

7 740 076 934,57

7 659 443 757,27

– 80 633 177,30


(1)  Вследствие на закръгляването общата сума може да не съответства на сбора от всички показани отделни стойности.


Top