EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0027

Решение (ЕС) 2019/43 на Европейската централна банка от 29 ноември 2018 година относно процентното участие на националните централни банки в алгоритъма за записване на капитала на Европейската централна банка и за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/28 (ЕЦБ/2018/27)

OJ L 9, 11.1.2019, p. 178–179 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2020; отменен от 32020D0137

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/43/oj

11.1.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 9/178


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/43 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 29 ноември 2018 година

относно процентното участие на националните централни банки в алгоритъма за записване на капитала на Европейската централна банка и за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/28 (ЕЦБ/2018/27)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА EВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално членове 29.3 и 29.4 от него,

като взе предвид приноса на Генералния съвет на Европейската централна банка съгласно член 46.2, четвърто тире от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 29.3 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Уставът на ЕСЦБ“) теглата в капиталовия алгоритъм трябва да се коригират на всеки пет години след създаването на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) по аналогия с разпоредбите, посочени в член 29.1 от Устава на ЕСЦБ. Коригираният капиталов алгоритъм се прилага с действие от първия ден на годината, следваща годината, в която се извършва корекцията.

(2)

Последната корекция на теглата в капиталовия алгоритъм в съответствие с член 29.3 от Устава на ЕСЦБ беше направена през 2013 г. с действие от 1 януари 2014 г. (1)

(3)

В съответствие с Решение 2003/517/ЕО на Съвета (2) Европейската комисия предостави на Европейската централна банка (ЕЦБ) статистическите данни, които се използват за определяне на коригирания капиталов алгоритъм,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Закръгляване

Когато Европейската комисия предоставя ревизирани статистически данни, които ще се използват за коригиране на капиталовия алгоритъм, и общият им сбор не е равен на 100 %, разликата се компенсира по следния начин: i) ако общият сбор е под 100 %, с прибавяне на 0,0001 процентни пункта към най-малкия/те дял/ове във възходящ ред до достигане на точно 100 %, или ii) ако общият сбор е над 100 %, с изваждане на 0,0001 процентни пункта от най-големия/те дял/ове в низходящ ред до достигане на точно 100 %.

Член 2

Тегла в капиталовия алгоритъм

С действие от 1 януари 2019 г. теглото, определено на всяка една НЦБ в капиталовия алгоритъм, описан в член 29 от Устава на ЕСЦБ, е следното:

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

2,5280 %

Българската народна банка

0,8511 %

Česká národní banka

1,6172 %

Danmarks Nationalbank

1,4986 %

Deutsche Bundesbank

18,3670 %

Eesti Pank

0,1968 %

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1,1754 %

Bank of Greece

1,7292 %

Banco de España

8,3391 %

Banque de France

14,2061 %

Hrvatska narodna banka

0,5673 %

Banca d'Italia

11,8023 %

Central Bank of Cyprus

0,1503 %

Latvijas Banka

0,2731 %

Lietuvos bankas

0,4059 %

Banque centrale du Luxembourg

0,2270 %

Magyar Nemzeti Bank

1,3348 %

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

0,0732 %

De Nederlandsche Bank

4,0677 %

Oesterreichische Nationalbank

2,0325 %

Narodowy Bank Polski

5,2068 %

Banco de Portugal

1,6367 %

Banca Națională a României

2,4470 %

Banka Slovenije

0,3361 %

Národná banka Slovenska

0,8004 %

Suomen Pankki

1,2708 %

Sveriges riksbank

2,5222 %

Bank of England

14,3374 %

Член 3

Влизане в сила и отмяна

1.   Настоящото решение влиза в сила на 1 януари 2019 г.

2.   Решение ЕЦБ/2013/28 се отменя, считано от 1 януари 2019 г.

3.   Позоваванията на Решение ЕЦБ/2013/28 се считат за позовавания на настоящото решение.

Съставено във Франкфурт на Майн на 29 ноември 2018 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  Решение ЕЦБ/2013/28 от 29 август 2013 г. относно процентното участие на националните централни банки в алгоритъма за записване на капитала на Европейската централна банка (ОВ L 16, 21.1.2014 г., стр. 53).

(2)  Решение 2003/517/ЕО на Съвета от 15 юли 2003 г. относно статистическите данни, които се използват за коригиране на алгоритъма за записване на капитала на Европейската централна банка (ОВ L 181, 19.7.2003 г., стр. 43).


Top