EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0021

Решение (ЕС) 2018/1148 на Европейската централна банка от 10 август 2018 година относно допустимостта на търгуемите дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция, и за отмяна на Решение (ЕС) 2016/1041 (ЕЦБ/2018/21)

OJ L 208, 17.8.2018, p. 91–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1148/oj

17.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 208/91


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2018/1148 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 10 август 2018 година

относно допустимостта на търгуемите дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция, и за отмяна на Решение (ЕС) 2016/1041 (ЕЦБ/2018/21)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА EВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграф 2, първо тире от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 3.1, първо тире, член 12.1, член 18 и член 34.1, второ тире от него,

като взе предвид Насоки (ЕС) 2015/510 на Европейската централна банка от 19 декември 2014 г. относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2014/60) (1) (Насоки относно общата документация), и по-специално член 1, параграф 4, четвърта част, дялове I, II, IV, V, VI и VIII и шеста част от тях,

като взе предвид Насоки ЕЦБ/2014/31 от 9 юли 2014 г. относно допълнителните временни мерки по отношение на операциите по рефинансиране на Евросистемата и допустимостта на обезпечения и за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9 (2), и по-специално член 1, параграф 3, член 6, параграф 1 и член 8 от тях,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 18.1 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка Европейската централна банка (ЕЦБ) и националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото, могат да осъществяват кредитни операции с кредитни институции и други участници на пазара, при които предоставянето на заеми се основава на адекватни обезпечения.

(2)

Стандартните критерии и минималните изисквания за праговете за кредитно качество, определящи допустимостта на търгуемите активи като обезпечение за целите на операциите по паричната политика на Евросистемата, са установени в Насоки (ЕС) 2015/510 (ЕЦБ/2014/60), и по-специално в член 59 и в четвърта част, дял II от тях.

(3)

Съгласно член 1, параграф 4 от Насоки (ЕС) 2015/510 (ЕЦБ/2014/60) Управителният съвет може по всяко време да променя средствата, инструментите, изискванията, критериите и процедурите за изпълнение на операциите по паричната политика на Евросистемата. Съгласно член 59, параграф 6 от Насоки (ЕС) 2015/510 (ЕЦБ/2014/60) Евросистемата си запазва правото да определя дали дадена емисия, емитент, длъжник или гарант изпълнява нейните изисквания за кредитно качество въз основа на всякаква информация, която тя счете за относима към осигуряването на адекватна защита от риск на Евросистемата.

(4)

Чрез дерогация от изискванията на Евросистемата за кредитно качество на търгуемите активи член 8, параграф 2 от Насоки ЕЦБ/2014/31 предвижда, че праговете за кредитно качество на Евросистемата не се прилагат за търгуемите дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от централните държавни управления на държавите членки от еврозоната по програма на Европейския съюз/Международния валутен фонд, освен ако Управителният съвет реши, че съответната държава членка не изпълнява условията на финансовата помощ и/или макроикономическата програма.

(5)

След изтичането на предходната програма на Европейския инструмент за финансова стабилност (ЕИФС) за финансова подкрепа за Гърция на 19 август 2015 г. Съветът на управителите на Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) одобри настоящата тригодишна програма за финансова помощ за Гърция.

(6)

Управителният съвет оцени ефектите от горепосочената програма на ЕМС за Гърция, продължаващото ѝ изпълнение и демонстрирания от гръцките власти ангажимент да изпълнят програмата изцяло. На базата на тази оценка Управителният съвет счете, че Република Гърция изпълнява условията на програмата. Впоследствие на 22 юни 2016 г. Управителният съвет прие Решение (ЕС) 2016/1041 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2016/18) (3), с което се възстанови допустимостта на търгуемите дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция, за операции по паричната политика на Евросистемата, при условие че спрямо тези инструменти се прилагат специални допустими отклонения и Република Гърция се счита за държава членка от еврозоната, която изпълнява програма на Европейския съюз/Международния валутен фонд.

(7)

Понастоящем член 1, параграф 3 от Насоки ЕЦБ/2014/31 предвижда, че за целите на член 6, параграф 1 и член 8 от посочените насоки Република Гърция следва да се счита за държава членка от еврозоната, която изпълнява програма на Европейския съюз/Международния валутен фонд. Освен това член 8, параграф 3 от Насоки ЕЦБ/2014/31 предвижда, че спрямо търгуемите дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция, се прилагат специалните допустими отклонения, изложени в приложение I към същите насоки.

(8)

Съгласно член 1 от Споразумението за финансова помощ между Европейския механизъм за стабилност, Република Гърция, Bank of Greece и Гръцкия фонд за финансова стабилност от 19 август 2015 г. (4) датата на прекратяване на настоящата програмата на ЕМС е 20 август 2018 г. Поради това от 21 август 2018 г. Република Гърция не може да бъде считана за държава членка от еврозоната по програма на Европейския съюз/Международния валутен фонд. Следователно от тази дата условията за временно суспендиране на прилагането на праговете за кредитно качество на Евросистемата по отношение на търгуемите дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция, посочени в член 8, параграф 2 от Насоки ЕЦБ/2014/31, вече няма да бъдат налице.

(9)

С оглед на това Управителният съвет реши, че от 21 август 2018 г. по отношение на търгуемите дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция, следва да се прилагат стандартните критерии и прагове за кредитно качество на Евросистемата, както и че към тези дългови инструменти следва да се прилагат стандартните дисконтирания, посочени в Насоки (ЕС) 2016/65 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2015/35) (5),

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Допустимост на търгуемите дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция

1.   За целите на член 1, параграф 3, член 6, параграф 1 и член 8 от Насоки ЕЦБ/2014/31 Република Гърция вече не се счита за държава членка от еврозоната по програма на Европейския съюз/Международния валутен фонд.

2.   Минималните изисквания на Евросистемата за праговете за кредитно качество, установени в Насоки (ЕС) 2015/510 (ЕЦБ/2014/60), и по-специално в член 59 и в четвърта част, дял II от тях, се прилагат спрямо търгуемите дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция.

3.   Спрямо търгуемите дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция, вече не се прилагат специалните допустими отклонения, изложени в приложение I към Насоки ЕЦБ/2014/31.

Член 2

Отмяна

Решение (ЕС) 2016/1041 (ЕЦБ/2016/18) се отменя.

Член 3

Заключителни разпоредби

1.   Настоящото решение влиза в сила на 21 август 2018 г.

2.   В случай на несъответствие между настоящото решение, Насоки (ЕС) 2015/510 (ЕЦБ/2014/60) и Насоки ЕЦБ/2014/31, въведени в изпълнение на национално ниво от националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото, предимство има настоящото решение.

Съставено във Франкфурт на Майн на 10 август 2018 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 91, 2.4.2015 г., стр. 3.

(2)  ОВ L 240, 13.8.2014 г., стр. 28.

(3)  Решение (ЕС) 2016/1041 на Европейската централна банка от 22 юни 2016 г. относно допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция, и за отмяна на Решение (ЕС) 2015/300 (ЕЦБ/2016/18) (ОВ L 169, 28.6.2016 г., стр. 14).

(4)  Достъпно на уебсайта на ЕМС www.esm.europa.eu.

(5)  Насоки (ЕС) 2016/65 на Европейската централна банка от 18 ноември 2015 г. относно дисконтиранията при оценяването при прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2015/35) (ОВ L 14, 21.1.2016 г., стр. 30).


Top