EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0011(01)

Решение (ЕС) 2018/547 на Европейската централна банка от 27 март 2018 година за определяне на ръководителите на работни звена, които приемат делегирани решения относно собствения капитал (ЕЦБ/2018/11)

OJ L 90, 6.4.2018, p. 110–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2020; отменен от 32020D1333

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/547/oj

6.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 90/110


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2018/547 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 27 март 2018 година

за определяне на ръководителите на работни звена, които приемат делегирани решения относно собствения капитал (ЕЦБ/2018/11)

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 11.6 от него,

като взе предвид Решение (ЕС) 2017/933 на Европейската централна банка от 16 ноември 2016 г. относно общата рамка за делегиране на правомощия за вземане на решения по отношение на правните инструменти във връзка с надзорните задачи (ЕЦБ/2016/40) (1), и по-специално членове 4 и 5 от него,

като взе предвид Решение (ЕС) 2018/546 на Европейската централна банка от 15 март 2018 г. за делегиране на правомощието за приемане на решения относно собствения капитал (ЕЦБ/2018/10) (2), и по-специално член 2 от него,

като взе предвид Решение ЕЦБ/2004/2 от 19 февруари 2004 г. за приемане на Процедурния правилник на Европейската централна банка (3), и по-специално член 10 от него,

като има предвид, че:

(1)

Поради значителния брой решения, които Европейската централна банка (ЕЦБ) трябва да приемa за изпълнението на надзорните си задачи, беше създадена процедура за приемане на конкретни делегирани решения.

(2)

Всяко решение за делегиране поражда действие след приемането на решение от Изпълнителния съвет, с което се определят един или повече ръководители на работни звена, които да вземат решения на основание това решение за делегиране.

(3)

При определянето на ръководителите на работни звена Изпълнителният съвет следва да вземе предвид важността на решението за делегиране и броя на адресатите, до които трябва да бъдат изпратени делегираните решения.

(4)

Поискано е становището на председателя на Надзорния съвет по отношение на ръководителите на работни звена, на които следва да се делегира правомощието да приемат решения относно собствения капитал.

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Делегирани решения относно собствения капитал

Делегираните решения съгласно член 2 от Решение (ЕС) 2018/546 (ЕЦБ/2018/10) се приемат от един от следните ръководители на работни звена:

а)

генералния директор на генерална дирекция „Микропруденциален надзор I“, ако надзорът върху съответното поднадзорно лице или група се осъществява от генерална дирекция „Микропруденциален надзор I“;

б)

генералния директор на генерална дирекция „Микропруденциален надзор II“, ако надзорът върху съответното поднадзорно лице или група се осъществява от генерална дирекция „Микропруденциален надзор II“; или

в)

ако генералният директор не е на разположение, от неговия заместник-генерален директор.

Член 2

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено във Франкфурт на Майн на 27 март 2018 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 141, 1.6.2017 г., стр. 14.

(2)  Виж стр. 105 от настоящия брой на Официален вестник.

(3)  ОВ L 80, 18.3.2004 г., стр. 33.


Top