EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0010(01)

Решение (ЕС) 2018/546 на Европейската централна банка от 15 март 2018 година за делегиране на правомощието за приемане на решения относно собствения капитал (ЕЦБ/2018/10)

OJ L 90, 6.4.2018, p. 105–109 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/546/oj

6.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 90/105


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2018/546 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 15 март 2018 година

за делегиране на правомощието за приемане на решения относно собствения капитал (ЕЦБ/2018/10)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА EВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (1), и по-специално член 26, параграф 3 и членове 28, 29, 77 и 78 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (2), и по-специално член 4, параграф 1, буква г) от него,

като взе предвид Решение (ЕС) 2017/933 на Европейската централна банка от 16 ноември 2016 г. относно общата рамка за делегиране на правомощия за вземане на решения по отношение на правните инструменти във връзка с надзорните задачи (ЕЦБ/2016/40) (3), и по-специално член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 4, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 1024/2013, в качеството си на компетентния орган за значими поднадзорни лица, Европейската централна банка (ЕЦБ) трябва да преценява дали емисиите на инструменти на базовия собствен капитал от първи ред отговарят на критериите, определени в Регламент (ЕС) № 575/2013. Значимите поднадзорни лица могат да класифицират капиталови инструменти като инструменти на базовия собствен капитал от първи ред само с предварителното разрешение на ЕЦБ.

(2)

Както се изисква съгласно член 26, параграф 3, трета алинея от Регламент (ЕС) № 575/2013, Европейският банков орган (ЕБО) е съставил и редовно актуализира публичен списък на всички видове инструменти във всяка държава членка, които отговарят на изискванията за инструменти на базовия собствен капитал от първи ред. Включването на вид инструмент в списъка на ЕБО означава, че той отговаря на критериите за допустимост, установени в член 28 или, когато е приложимо, в член 29 от Регламент (ЕС) № 575/2013. Като се взема предвид контрола на видовете инструменти от компетентните органи и, след 28 юни 2013 г., от ЕБО, както и публичното естество и редовните актуализации на списъка на ЕБО, използването на този списък е подходящо за определянето на обхвата на делегирането на правомощия за вземане на решения съгласно член 26, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

(3)

Съгласно съображение 75 от Регламент (ЕС) № 575/2013 същият регламент не възпрепятства компетентните органи да поддържат процедури на предварително разрешение по отношение на договорите, с които се уреждат инструменти на допълнителния капитал от първи ред и на капитала от втори ред. Съответно законодателствата на някои държави членки установяват такива процедури за класифициране на капиталовите инструменти като инструменти на допълнителния капитал от първи ред или на капитала от втори ред. ЕЦБ е компетентният орган за предоставяне на такова разрешение на значими поднадзорни лица съгласно член 4, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 1024/2013.

(4)

ЕЦБ също така носи отговорност съгласно член 4, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 1024/2013 за предоставянето на предварително разрешение на значими поднадзорни лица да намалят, да изкупят или да изкупят обратно емитираните от тях инструменти на базовия собствен капитал от първи ред по разрешения от националното право начин и да упражнят кол опция по отношение на инструменти на допълнителния капитал от първи ред или на капитала от втори ред, да ги изкупят, изплатят или да ги изкупят обратно преди техния падеж.

(5)

При оценката на исканията от значими поднадзорни лица за предварително разрешение за намаляване на собствения капитал ЕЦБ прилага член 78 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и глава IV, раздел 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014 на Комисията (4).

(6)

В качеството си на компетентен орган всяка година ЕЦБ трябва да приема значителен брой решения относно собствения капитал. С цел да се улесни процесът на вземане на решения, е необходимо решение за делегиране по отношение на приемането на тези решения. Съдът на Европейския съюз е приел, че делегирането на власт е необходимо, за да може институцията, която трябва да приема значителен брой решения, да изпълнява задачите си. В същия дух Съдът признава необходимостта от създаването на условия, които позволяват на органите за вземане на решения да изпълняват функциите си, за принцип, присъщ на всички институционални системи (5).

(7)

Делегирането на правомощия за вземане на решения следва да бъде ограничено и пропорционално, а обхватът му — ясно определен.

(8)

В Решение (ЕС) 2017/933 (ЕЦБ/2016/40) са уредени процедурата за приемане на решения за делегиране в областта на надзора и лицата, на които могат да бъдат делегирани правомощия за вземане на решения. Решението не засяга упражняваните от ЕЦБ надзорни задачи и компетентността на Надзорния съвет да предлага на Управителния съвет цялостни проекти на решения.

(9)

Ако посочените в настоящото решение критерии за приемане на делегирани решения не са изпълнени, решенията следва да бъдат приемани съгласно процедурата при липса на възражения, посочена в член 26, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 и член 13ж от Решение ЕЦБ/2004/2 (6). Освен това, ако поради липсата на достатъчно информация от страна на значимото поднадзорно лице или поради сложността на оценката ръководителите на работни звена имат опасения относно изпълнението на критериите за оценка за решения относно собствения капитал, също следва да се използва процедурата при липса на възражения.

(10)

Надзорните решения на ЕЦБ могат да бъдат предмет на административен преглед по член 24 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 и съобразно предвиденото в Решение ЕЦБ/2014/16 (7). В случай на административен преглед Надзорният съвет следва да вземе предвид становището на Административния съвет за преглед и представя на Управителния съвет нов проект на решение за приемане съгласно процедурата при липса на възражения,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Определения

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

(1)

„решение относно собствения капитал“ е решение на ЕЦБ относно предварително разрешение за класифициране на инструмент като инструмент на базовия собствен капитал от първи ред, допълнителния капитал от първи ред и на капитала от втори ред и относно намаляване на собствения капитал;

(2)

„намаляване на собствения капитал“ означава всяко действие, посочено в член 77 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

(3)

„намаляване със замяна“ означава намаляване на собствения капитал, посочено в член 78, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013;

(4)

„намаляване без замяна“ означава намаляване на собствения капитал, посочено в член 78, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013;

(5)

„списък на ЕБО“ означава списък, съставен, поддържан и публикуван (8) от ЕБО съгласно член 26, параграф 3, трета алинея от Регламент (ЕС) № 575/2013, съдържащ всички форми на капиталови инструменти във всяка държава членка, които отговарят на изискванията за инструменти на базовия собствен капитал от първи ред, въз основа на информацията, предоставена от всеки компетентен орган;

(6)

„инструмент на базовия собствен капитал от първи ред“, „инструмент на допълнителния капитал от първи ред“ и „инструмент на капитала от втори ред“ означават капиталов инструмент, който отговаря на изискванията съответно за инструмент на базовия собствен капитал от първи ред, инструмент на допълнителния капитал от първи ред или инструмент на капитала от втори ред съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013;

(7)

„заменящ инструмент“ означава капиталов инструмент, който заменя капиталовия инструмент, който следва да бъде намален, изкупен или изкупен обратно по смисъла на член 78, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013;

(8)

„заменен инструмент“ означава капиталов инструмент, по отношение на който следва да се предприеме действие, посочено в член 77 от Регламент (ЕС) № 575/2013, и който следва да се замени със заменящ инструмент при намаляване със замяна съгласно член 78, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013;

(9)

„съотношение на базовия собствен капитал от първи ред“, „съотношение на капитала от първи ред“ и „съотношение на обща капиталова адекватност“ означават съответно съотношение на базовия собствен капитал от първи ред, съотношение на капитала от първи ред и съотношение на обща капиталова адекватност съгласно посоченото в член 92, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

(10)

„решение от ПНПО“ означава решението, което е прието от ЕЦБ въз основа на член 16 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 след годишния процес за надзорен преглед и надзорна оценка по смисъла на член 97 от Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (9) и което установява пруденциални изисквания;

(11)

„решение за делегиране“ и „делегирано решение“ имат същото значение както съответно в точки 2 и 4 на член 3, от Решение (ЕС) 2017/933 (ЕЦБ/2016/40);

(12)

„ръководители на работни звена“ са ръководители на работни звена в ЕЦБ, на които е делегирано правомощието да приемат решения относно собствения капитал;

(13)

„процедура при липса на възражения“ е процедурата, посочена в член 26, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 и допълнително конкретизирана в член 13ж от Решение ЕЦБ/2004/2;

(14)

„отрицателно решение“ означава решение, което не предоставя или не предоставя напълно разрешението, поискано от значимо поднадзорно лице. Решение с допълнителни разпоредби, като например условия или задължения, се счита за отрицателно решение, освен ако тези допълнителни разпоредби не а) гарантират, че поднадзорното лице изпълнява изискванията на съответното право на Съюза, които са посочени в член 3, параграф 4, член 4, параграф 3 и член 5, параграф 6, и които са договорени писмено, или б) само потвърждават едно или повече от съществуващите изисквания, на които институцията трябва да отговаря съгласно разпоредбите, посочени в член 3, параграф 4, член 4, параграф 3 и член 5, параграф 6, или изискват информация относно изпълнението на едно или повече от тези изисквания;

(15)

„значимо поднадзорно лице“ е значимо поднадзорно лице съгласно определението в член 2, точка 16 от Регламент (ЕС) № 468/2014 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/17) (10).

Член 2

Делегиране на решения относно собствения капитал

1.   В съответствие с член 4 от Решение (ЕС) 2017/933 (ЕЦБ/2016/40) Управителният съвет с настоящото делегира приемането на решения относно а) предварително разрешение за класифициране на капиталови инструменти като инструменти на базовия собствен капитал от първи ред съгласно член 26, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013; б) предварително разрешение за класифициране на капиталови инструменти като инструменти на допълнителния капитал от първи ред или на капитала от втори ред, когато се изисква от националното право; и в) предварително разрешение за намаляване на собствения капитал съгласно член 77 от Регламент (ЕС) № 575/2013, на ръководителите на работни звена, определени от Изпълнителния съвет в съответствие с член 5 от същото решение.

2.   Решенията относно собствения капитал, посочени в параграф 1, се приемат посредством делегирано решение само ако са изпълнени критериите за приемане на делегирани решения, посочени в членове 3, 4 и 5.

3.   Решенията относно собствения капитал не се приемат посредством делегирано решение, ако недостатъчна информация или сложността на оценката изискват да бъдат приети съгласно процедурата при липса на възражения.

Член 3

Критерии за приемане на делегирани решения относно предварително разрешение за класифициране на инструменти като инструменти на базовия собствен капитал от първи ред

1.   Решения относно класифицирането на капиталови инструменти като инструменти на базовия собствен капитал от първи ред се приемат посредством делегирано решение, ако видът на инструментите, по отношение на които се иска предварително разрешение, е включен в списъка на ЕБО към момента на получаване на заявлението от ЕЦБ.

2.   Отрицателни решения и решения съгласно член 31 от Регламент (ЕС) № 575/2013 не се приемат посредством делегирано решение.

3.   Когато съгласно параграфи 1 и 2 решение относно класифицирането на капиталови инструменти като инструменти на базовия собствен капитал от първи ред не може да се приеме посредством делегирано решение, то се приема в съответствие с процедурата при липса на възражения.

4.   Оценката относно класифицирането на капиталови инструменти като инструменти на базовия собствен капитал от първи ред се извършва в съответствие с членове 27, 28 и 29 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и членове 4—11 от Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014.

Член 4

Критерии за приемане на делегирани решения относно предварително разрешение за класифициране на инструменти като инструменти на допълнителния капитал от първи ред или на капитала от втори ред

1.   Когато съгласно националното право се изисква предварително разрешение, решенията относно предварителното разрешение за класифициране на капиталови инструменти като инструменти на допълнителния капитал от първи ред или на капитала от втори ред се приема посредством делегирано решение.

2.   Отрицателните решения не се приемат посредством делегирано решение, а се приемат в съответствие с процедурата при липса на възражения.

3.   Оценката относно класифицирането на инструменти като инструменти на допълнителния капитал от първи ред или на капитала от втори ред се извършва в съответствие с членове 52—54 и 63 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и членове 8, 9 и 20—24а от Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014.

Член 5

Критерии за приемането на делегирани решения относно предварително разрешение за намаляване на собствения капитал

1.   Решенията относно предварително разрешение за намаляване на собствения капитал се приемат посредством делегирано решение, когато са изпълнени условията по параграф 2 или 3.

2.   Решенията относно намаляване със замяна се приемат посредством делегирани решения, ако:

а)

заменящият инструмент е инструмент на базовия собствен капитал от първи ред с обща номинална стойност поне равна на номиналната стойност на заменения инструмент; или

б)

заменящият инструмент е инструмент на допълнителния капитал от първи ред с обща номинална стойност поне равна на номиналната стойност на заменения инструмент, ако замененият инструмент е инструмент на допълнителния капитал от първи ред; или

в)

заменящият инструмент е инструмент на допълнителния капитал от първи ред или на капитала от втори ред с обща номинална стойност поне равна на номиналната стойност на заменения инструмент, ако замененият инструмент е инструмент на капитала от втори ред.

3.   Решенията относно намаляване без замяна се приемат посредством делегирани решения, ако:

а)

след намаляването собственият капитал надвишава и се очаква да продължава да надвишава в продължение на поне три финансови години след датата на заявлението съвкупността от изискванията, установени в член 92, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, собствения капитал, който се изисква да бъде държан в съответствие с член 16, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1024/2013, комбинираното изискване за буфер съгласно определението в член 128, точка 6 от Директива 2013/36/ЕС и насоките за капитала по стълб 2, установени в последното налично решение от ПНПО; и

б)

влиянието на намаляването върху съотношението на базовия собствен капитал от първи ред, съотношението на капитала от първи ред и съотношението на обща капиталова адекватност е под 100 базисни пункта.

4.   Отрицателни решения не могат да се приемат посредством делегирани решения.

5.   Ако съгласно параграфи 1—4 решение относно намаляване на собствения капитал не може да бъде прието посредством делегирано решение, то се приема в съответствие с процедурата при липса на възражения.

6.   Оценката относно намаляване на собствения капитал се извършва в съответствие с член 78 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и глава IV, раздел 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014.

Член 6

Преходна разпоредба

Настоящото решение не се прилага в случаите, когато заявлението е подадено до ЕЦБ преди влизането в сила на настоящото решение.

Член 7

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено във Франкфурт на Майн на 15 март 2018 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63.

(3)  ОВ L 141, 1.6.2017 г., стр. 14.

(4)  Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014 на Комисията от 7 януари 2014 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за капиталовите изисквания за институциите (ОВ L 74, 14.3.2014 г., стр. 8).

(5)  Решения AKZO Chemie/Комисия (5/85, ECLI:EU:C:1986:328, точка 37) и Carmine Salvatore Tralli/ЕЦБ (C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, точка 59).

(6)  Решение ЕЦБ/2004/2 от 19 февруари 2004 г. за приемане на Процедурния правилник на Европейската централна банка (ОВ L 80, 18.3.2004 г., стр. 33).

(7)  Решение ЕЦБ/2014/16 от 14 април 2014 г. относно създаването на Административен съвет за преглед и установяването на оперативните му правила (ОВ L 175, 14.6.2014 г., стр. 47).

(8)  Публикуван на уебсайта на ЕБО www.eba.europa.eu.

(9)  Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

(10)  Регламент (ЕС) № 468/2014 на Европейската централна банка от 16 април 2014 година за създаване на рамката за сътрудничество в единния надзорен механизъм между Европейската централна банка и националните компетентни органи и с определените на национално равнище органи (Рамков регламент за ЕНМ) (ЕЦБ/2014/17) (ОВ L 141, 14.5.2014 г., стр. 1).


Top