EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0006(01)

Решение (ЕС) 2018/228 на Европейската централна банка от 13 февруари 2018 година за изменение на Решение (ЕС) 2017/936 за определяне на ръководителите на работни звена, които приемат делегирани решения относно надеждността и пригодността (ЕЦБ/2018/6)

OJ L 43, 16.2.2018, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2020; заключение отменено от 32020D1331

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/228/oj

16.2.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 43/18


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2018/228 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 13 февруари 2018 година

за изменение на Решение (ЕС) 2017/936 за определяне на ръководителите на работни звена, които приемат делегирани решения относно надеждността и пригодността (ЕЦБ/2018/6)

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 11.6 от него,

като взе предвид Решение (ЕС) 2017/933 на Европейската централна банка от 16 ноември 2016 г. относно общата рамка за делегиране на правомощия за вземане на решения по отношение на правните инструменти във връзка с надзорните задачи (ЕЦБ/2016/40) (1), и по-специално членове 4 и 5 от него,

като взе предвид Решение (ЕС) 2017/935 на Европейската централна банка от 16 ноември 2016 г. за делегирането на правомощието за приемане на решения относно надеждността и пригодността и оценката на изискванията за надеждност и пригодност (ЕЦБ/2016/42) (2), и по-специално член 2 от него,

като взе предвид Решение ЕЦБ/2004/2 от 19 февруари 2004 г. за приемане на Процедурния правилник на Европейската централна банка (3), и по-специално член 10 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Решение (ЕС) 2017/936 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2017/16) (4) делегираните решения по член 2 от Решение (ЕС) 2017/935 (ЕЦБ/2016/42) трябва да се приемат от заместник-генералния директор на генерална дирекция „Микропруденциален надзор IV“, който отговаря за решенията относно надеждността и пригодността, или от други ръководители на работни звена.

(2)

На 1 февруари 2018 г. беше извършена организационна промяна в Банков надзор в ЕЦБ, изразяваща се в прехвърлянето на три отдела, сред които и отдел „Лицензиране“, от генерална дирекция „Микропруденциален надзор IV“ към генерална дирекция „Секретариат на Надзорния съвет“. Заместник-генералният директор на генерална дирекция „Микропруденциален надзор IV“ няма повече да отговаря за решенията относно надеждността и пригодността.

(3)

Поискано е становището на председателя на Надзорния съвет по отношение на ръководителите на работни звена, на които следва да се делегира правомощието да приемат решения относно надеждността и пригодността.

(4)

Поради това Решение (ЕС) 2017/936 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2017/16) следва да бъде съответно изменено, за да се отрази прехвърлянето на отговорността за решенията относно надеждността и пригодността към генерална дирекция „Секретариат на Надзорния съвет“,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Изменения

Член 1 от Решение (ЕС) 2017/936 (ЕЦБ/2017/16) се заменя със следното:

„Член 1

Делегирани решения относно надеждността и пригодността

Делегираните решения съгласно член 2 от Решение (ЕС) 2017/935 (ЕЦБ/2016/42) се приемат от генералния директор или заместник-генералния директор на генерална дирекция „Секретариат на Надзорния съвет“, който отговаря за решенията относно надеждността и пригодността, или, ако те не са на разположение, от ръководителя на отдел „Лицензиране“ и един от следните ръководители на работни звена:

а)

генералния директор на генерална дирекция „Микропруденциален надзор I“, ако надзорът върху съответното поднадзорно лице или група се осъществява от генерална дирекция „Микропруденциален надзор I“;

б)

генералния директор на генерална дирекция „Микропруденциален надзор II“, ако надзорът върху съответното поднадзорно лице или група се осъществява от генерална дирекция „Микропруденциален надзор II“; или

в)

ако генералният директор не е на разположение, от неговия заместник-генерален директор.“

Член 2

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено във Франкфурт на Майн на 13 февруари 2018 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 141, 1.6.2017 г, стр. 14.

(2)  ОВ L 141, 1.6.2017 г, стр. 21.

(3)  ОВ L 80, 18.3.2004 г., стр. 33.

(4)  Решение (ЕС) 2017/936 на Европейската централна банка от 23 май 2017 г. за определяне на ръководителите на работни звена, които приемат делегирани решения относно надеждността и пригодността (ЕЦБ/2017/16) (ОВ L 141, 1.6.2017 г., стр. 26).


Top