EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2279

Регламент (ЕС) 2017/2279 на Комисията от 11 декември 2017 година за изменение на приложения II, IV, VI, VII и VIII към Регламент (ЕО) № 767/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара и употребата на фуражи (Текст от значение за ЕИП. )

C/2017/8238

OJ L 328, 12.12.2017, p. 3–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2279/oj

12.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/2279 НА КОМИСИЯТА

от 11 декември 2017 година

за изменение на приложения II, IV, VI, VII и VIII към Регламент (ЕО) № 767/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара и употребата на фуражи

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 767/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно пускането на пазара и употребата на фуражи, за изменение на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета, за отмяна на Директива 79/373/ЕИО на Съвета, Директива 80/511/ЕИО на Комисията, директиви 82/471/ЕИО, 83/228/ЕИО, 93/74/ЕИО, 93/113/ЕО и 96/25/ЕО на Съвета, както и на Решение 2004/217/ЕО на Комисията (1), и по-специално член 20, параграф 2 и член 27, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

За да може етикетирането да е съдържателно, на няколко езика на Съюза се допускат специални изрази за храни за домашни любимци. Нови тенденции в сектора на храните за домашни любимци в две държави членки водят до заключението, че и на езиците и на тези държави членки може да се използват специални изрази за храни за домашни любимци.

(2)

Поради това приложение II към Регламент (ЕО) № 767/2009 следва да бъде съответно изменено.

(3)

Отклоненията за аналитичните съставки и за фуражните добавки във фуражните суровини и комбинираните фуражи следва да бъдат преразгледани, като се отчитат технологичният напредък в областта на анализите и опитът с добрата лабораторна практика. Поради това приложение IV към Регламент (ЕО) № 767/2009 следва да бъде съответно изменено.

(4)

Във все по-голям брой разрешителни за фуражни добавки съгласно Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета (2) се установяват максимални количества за съдържанието на добавки в комбинираните фуражи и фуражните суровини, за които такива не са били определени преди това, а в други е въведена новата концепция за препоръчително максимално съдържание на дадена добавка в пълноценните фуражи. Освен това производствената технология на фуражите може да доведе до намаляване на добавените количества фуражни добавки, например витамини, които биха могли и естествено да присъстват в крайния продукт. На практика това може да доведе до неясноти, ако операторът трябва да посочи върху етикета добавеното количество, а контролният орган може да анализира и провери само количеството в крайния продукт. С цел да се вземат предвид тези тенденции и да се осигури балансирано, подходящо и съдържателно етикетиране на фуражните суровини и комбинираните фуражи, приложения VI и VII към Регламент (ЕО) № 767/2009 следва съответно да бъдат изменени.

(5)

Технологичното развитие позволява храната, която вече не е предназначена за консумация от човека, да бъде в по-голяма степен използвана за фураж. В Регламент (ЕС) № 68/2013 на Комисията (3) такива „продукти, които вече не се използват за храна“, се посочват като фуражни суровини. Тъй като в някои случаи обаче качеството на такива продукти, които вече не се използват за храна, може да не отговаря на изискванията за фуражите, при етикетирането на тези продукти следва да се посочи, че използването им като фуражи е разрешено само след преработка. Поради това приложение VIII към Регламент (ЕО) № 767/2009 следва да бъде съответно изменено.

(6)

Тъй като няма съображения във връзка с безопасността, които да налагат незабавното прилагане на измененията на приложенията, е целесъобразно да се предвидят преходни мерки, позволяващи постепенното въвеждане на измененията на етикетирането, за да се избегнат излишно възпрепятстване на нормалния ход на търговската дейност и излишна административна тежест за операторите.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения II, IV, VI, VII и VIII към Регламент (ЕО) № 767/2009 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

1.   Фуражните суровини и комбинираните фуражи, които са били етикетирани преди 1 януари 2019 г. в съответствие с правилата, приложими преди 1 януари 2018 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности, ако са предназначени за животни, отглеждани за производство на храни.

2.   Фуражните суровини и комбинираните фуражи, които са били етикетирани преди 1 януари 2020 г. в съответствие с правилата, приложими преди 1 януари 2018 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности, ако са предназначени за животни, които не се отглеждат за производство на храни.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 декември 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 229, 1.9.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29).

(3)  Регламент (ЕС) № 68/2013 на Комисията от 16 януари 2013 г. относно каталога на фуражните суровини (ОВ L 29, 30.1.2013 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

1)

Приложение II се изменя, както следва:

В точка 3 буква б) се заменя със следното:

„б)

в обозначението на храни за домашни любимци се допускат следните изрази: на български — „храна“, на испански — „alimento“, на чешки език обозначението „kompletní krmná směs“ може да се замени с „kompletní krmivo“, а обозначението „doplňková krmná směs“ може да се замени с „doplňkové krmivo“, на английски — „pet food“, на италиански — „alimento“, на унгарски — „állateledel“, на нидерландски — „samengesteld voeder“, на полски — „karma“, на словенски — „hrane za hišne živali“, на фински — „lemmikkieläinten ruoka“; на естонски — „lemmikloomatoit“; на хърватски „hrana za kućne ljubimce“.“

2)

Приложение IV се изменя, както следва:

Част А се заменя със следното:

„Част А: Отклонения за аналитичните съставки, определени в приложения I, V, VI и VII

1.

Допустимите отклонения, определени в настоящата част, включват технически и аналитични отклонения. След като аналитичните допустими отклонения, отнасящи се до неточностите в измерването и разликите в процедурите, се определят на равнището на Съюза, предвидените в точка 2 стойности трябва да се адаптират съответно, така че да обхванат само техническите допустими отклонения.

2.

Когато се установи, че съставът на фуражната суровина или комбинирания фураж се отклонява от етикетираната стойност на аналитичните съставки, определени в приложения I, V, VI и VII, са допустими следните отклонения:

Съставка

Посочено съдържание на съставката

Отклонение (1)

 

[%]

под етикетираната стойност

над етикетираната стойност

Сурови мазнини

< 8

1

2

8—24

12,5 %

25 %

> 24

3

6

Сурови мазнини, фуражи за животни, които не се отглеждат за производство на храни

< 16

2

4

16—24

12,5 %

25 %

> 24

3

6

Суров протеин

< 8

1

1

8—24

12,5 %

12,5 %

> 24

3

3

Суров протеин, фуражи за животни, които не се отглеждат за производство на храни

< 16

2

2

16—24

12,5 %

12,5 %

> 24

3

3

Сурова пепел

< 8

2

1

8—32

25 %

12,5 %

> 32

8

4

Сурови влакнини

< 10

1,75

1,75

10—20

17,5 %

17,5 %

> 20

3,5

3,5

Захар

< 10

1,75

3,5

10—20

17,5 %

35 %

> 20

3,5

7

Скорбяла

< 10

3,5

3,5

10—20

35 %

35 %

> 20

7

7

Калций

< 1

0,3

0,6

1—5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

Магнезий

< 1

0,3

0,6

1—5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

Натрий

< 1

0,3

0,6

1—5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

Общо фосфор

< 1

0,3

0,3

1—5

30 %

30 %

> 5

1,5

1,5

Пепел, неразтворима в солна киселина

< 1

няма определени граници

0,3

1—< 5

30 %

> 5

1,5

Калий

< 1

0,2

0,4

1—5

20 %

40 %

> 5

1

2

Влага

< 2

няма определени граници

0,4

2—< 5

20 %

5—12,5

1

> 12,5

8 %

Енергийна стойност (2)

 

5 %

10 %

Протеинова стойност (2)

 

10 %

20 %

3)

Приложение VI се заменя със следното:

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Данни при етикетиране за фуражни суровини и комбиниран фураж за животни, отглеждани за производство на храни

Глава I: Задължително и незадължително етикетиране на фуражни добавки съгласно член 15, буква е) и член 22, параграф 1

1.

Следните добавки се изброяват с тяхното специфично наименование, идентификационен номер, добавено количество и наименование на функционалната група съгласно приложение I към Регламент (ЕО) № 1831/2003 или категорията съгласно член 6, параграф 1 от същия регламент:

а)

добавки, за които е определено максимално съдържание за поне едно животно, отглеждано за производство на храни;

б)

добавки, които принадлежат към категориите „зоотехнически добавки“ и „кокцидиостатици и хистомоностатици“;

в)

добавки, за които препоръчителното максимално съдържание, определено в правния акт за разрешаване на фуражната добавка, се превишава.

Данните върху етикетите се посочват в съответствие с правния акт за разрешаване на съответната фуражна добавка.

Добавеното количество, посочено в точка 1, се изразява като количество на фуражната добавка, освен ако в колона „минимално/максимално съдържание“ от правния акт за разрешаване на съответната фуражна добавка е посочено вещество. Във втория случай добавеното количество се изразява като количество на посоченото вещество.

2.

При фуражните добавки от функционална група „Витамини, провитамини и химически добре дефинирани вещества, които имат подобен ефект“, които трябва да бъдат изброени съгласно точка 1, при етикетирането може да се посочи общият размер, гарантиран през целия срок на трайност, под надпис „Аналитични съставки“, вместо да се посочи добавеното количество под надпис „Добавки“.

3.

Наименованията на функционалните групи, посочени в точки 1, 4 и 6, може да бъдат заменени със следните съкращения, ако не е определено съответно съкращение в приложение I към Регламент (ЕО) № 1831/2003:

Функционална група

Наименование и описание

Съкратено име

Вещества за контрол на радиоизотопното замърсяване: вещества, които премахват абсорбирането на радиоизотопи или насърчават тяхното изхвърляне

Свързващи вещества на радиоизотопи

Вещества за намаляване на замърсяването на фуражите с микотоксини: вещества, които могат да предотвратят или намалят абсорбирането на микотоксини, да насърчат тяхното изхвърляне или да изменят начина им на действие

Редуктори на микотоксини

Подобрители на хигиенните условия: вещества или — когато е приложимо — микроорганизми, които имат благоприятен ефект върху хигиенните характеристики на фуража чрез намаляване на специфично микробиологично замърсяване

Подобрители на хигиената

Ароматизиращи вещества: вещества, включването на които във фуражите увеличава мириса или апетитността на храната

Ароматизанти

3a

Витамини, провитамини и химически добре дефинирани вещества, които имат подобен ефект

Витамини

Съединения на микроелементи

Микроелементи

Аминокиселини, техните соли и аналози

Аминокиселини

Уреа и нейните деривати

Уреа

Вещества, които оказват благоприятно влияние върху околната среда

Подобрители на околната среда

4.

Фуражните добавки, чието наличие е подчертано върху етикета с думи, изображения или графики, се посочват съгласно точка 1 или 2, според случая.

5.

При поискване от страна на купувача лицето, което отговаря за етикетирането, му посочва наименованията, идентификационния номер и функционалната група на фуражните добавки, които не са посочени в точки 1, 2 и 4. Настоящата разпоредба не се прилага за ароматизиращи вещества.

6.

На фуражните добавки, които не са посочени в точки 1, 2 и 4, може доброволно да бъдат посочени поне наименованията или — в случай на ароматизиращите вещества — поне функционалната група.

7.

Без да се засяга точка 6, ако дадена сензорна или хранителна фуражна добавка е етикетирана доброволно, нейното добавеното количество се посочва съгласно точка 1 или 2, според случая.

8.

Ако дадена добавка принадлежи към повече от една функционална група, се посочва функционалната група или категорията, която отговаря на нейната основна функция в конкретния случай.

9.

Посочват се данните при етикетиране, отнасящи се до правилната употреба на фуражните суровини и комбинираните фуражи, както са определени в правния акт за разрешаване на съответната фуражна добавка.

Глава II: Етикетиране на аналитични съставки, посочено в член 17, параграф 1, буква е) и член 22, параграф 1

1.

Аналитичните съставки на комбинираните фуражи за животни, отглеждани за производство на храни, се посочват върху етикета, предхождани от надпис „Аналитични съставки“ (3), както следва:

Комбинирани фуражи

Целеви видове

Аналитични съставки и съдържания

Пълноценни фуражи

Всички видове

Всички видове

Всички видове

Всички видове

Всички видове

Всички видове

Всички видове

Свине и домашни птици

Свине и домашни птици

Суров протеин

Сурови влакнини

Сурови мазнини

Сурова пепел

Калций

Натрий

Фосфор

Лизин

Метионин

Допълващ фураж — минерален

Всички видове

Всички видове

Всички видове

Свине и домашни птици

Свине и домашни птици

Преживни животни

Калций

Натрий

Фосфор

Лизин

Метионин

Магнезий

Допълващ фураж — друг

Всички видове

Всички видове

Всички видове

Всички видове

Всички видове

Всички видове

Всички видове

Свине и домашни птици

Свине и домашни птици

Преживни животни

Суров протеин

Сурови влакнини

Сурови мазнини

Сурова пепел

Калций ≥ 5 %

Натрий

Фосфор ≥ 2 %

Лизин

Метионин

Магнезий ≥ 0,5 %

2.

Посочените под настоящия надпис вещества, които допълнително са сензорни или хранителни добавки, се посочват с общото си количество.

3.

Ако се посочат енергийната и/или протеиновата стойност, това обозначаване се извършва в съответствие с член 11 от Регламент (ЕО) № 882/2004.

4)

Приложение VII се заменя със следното:

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Данни при етикетиране за фуражни суровини и комбиниран фураж за животни, които не се отглеждат за производство на храни

Глава I: Задължително и незадължително етикетиране на фуражни добавки съгласно член 15, буква е) и член 22, параграф 1

1.

Следните добавки се изброяват с тяхното специфично наименование и/или идентификационен номер, добавено количество и наименование на функционалната група съгласно приложение I към Регламент (ЕО) № 1831/2003, или категорията съгласно член 6, параграф 1 от същия регламент:

а)

добавки, за които е определено максимално съдържание за поне едно животно, което не се отглежда за производство на храни;

б)

добавки, които принадлежат към категориите „зоотехнически добавки“ и „кокцидиостатици и хистомоностатици“;

в)

добавки, за които препоръчителното максимално съдържание, определено в правния акт за разрешаване на фуражната добавка, се превишава.

Данните върху етикетите се посочват в съответствие с правния акт за разрешаване на съответната фуражна добавка.

Добавеното количество, посочено в точка 1, се изразява като количество на фуражната добавка, освен ако в колона „минимално/максимално съдържание“ от правния акт за разрешаване на съответната фуражна добавка е посочено вещество. Във втория случай добавеното количество се изразява като количество на посоченото вещество.

2.

При фуражните добавки от функционална група „Витамини, провитамини и химически добре дефинирани вещества, които имат подобен ефект“, които трябва да бъдат изброени съгласно точка 1, при етикетирането може да се посочи общият размер, гарантиран през целия срок на трайност, под надпис „Аналитични съставки“, вместо да се посочи добавеното количество под надпис „Добавки“.

3.

Наименованията на функционалните групи, посочени в точки 1, 5 и 7, може да бъдат заменени със съкращенията, посочени в таблицата в приложение VI, точка 3, ако не е определено съответно съкращение в приложение I към Регламент (ЕО) № 1831/2003.

4.

Фуражните добавки, чието наличие е подчертано върху етикета с думи, изображения или графики, се посочват съгласно точка 1 или 2, според случая.

5.

Чрез дерогация от точка 1 за добавките от функционалните групи „консерванти“, „антиоксиданти“, „оцветители“ и „ароматизиращи вещества“ може да бъде посочена единствено съответната функционална група. В този случай при поискване от страна на купувача лицето, което отговаря за етикетирането, му предоставя информацията съгласно точки 1 и 2.

6.

При поискване от страна на купувача лицето, което отговаря за етикетирането, му посочва наименованията, идентификационния номер и функционалната група на фуражните добавки, които не са посочени в точки 1, 2 и 4. Настоящата разпоредба не се прилага за ароматизиращи вещества.

7.

На фуражните добавки, които не са посочени в точки 1, 2 и 4, може доброволно да бъдат посочени поне наименованията или — в случай на ароматизиращите вещества — поне функционалната група.

8.

Ако доброволно се посочи дадена сензорна или хранителна фуражна добавка, нейното добавено количество се посочва съгласно точка 1 или 2, според случая.

9.

Ако дадена добавка принадлежи към повече от една функционална група, се посочва функционалната група или категорията, която отговаря на нейната основна функция в конкретния случай.

10.

Посочват се данните при етикетиране, отнасящи се до правилната употреба на фуражните суровини и комбинираните фуражи, както са определени в правния акт за разрешаване на съответната фуражна добавка.

Глава II: Етикетиране на аналитични съставки, посочено в член 17, параграф 1, буква е) и член 22, параграф 1

1.

Аналитичните съставки на комбинираните фуражи за животни, които не се отглеждат за производство на храни, се изброяват под надпис „Аналитични съставки“ (4) и се етикетират, както следва:

Комбинирани фуражи

Целеви видове

Аналитични съставки

Пълноценни фуражи

Котки, кучета и животни с ценна кожа

Котки, кучета и животни с ценна кожа

Котки, кучета и животни с ценна кожа

Котки, кучета и животни с ценна кожа

Суров протеин

Сурови влакнини

Сурови мазнини

Сурова пепел

Допълващ фураж — минерален

Всички видове

Всички видове

Всички видове

Калций

Натрий

Фосфор

Допълващ фураж — друг

Котки, кучета и животни с ценна кожа

Котки, кучета и животни с ценна кожа

Котки, кучета и животни с ценна кожа

Котки, кучета и животни с ценна кожа

Суров протеин

Сурови влакнини

Сурови мазнини

Сурова пепел

2.

Посочените под настоящия надпис вещества, които допълнително са сензорни или хранителни добавки, се посочват с общото си количество.

3.

Ако се посочат енергийната и/или протеиновата стойност, това обозначаване се извършва в съответствие с член 11 от Регламент (ЕО) № 882/2004.

5)

Приложение VIII се изменя, както следва:

а)

Изменението на точка 1 не се отнася за версията на български език и текстът остава същият:

„1.

Върху етикета на замърсените суровини се посочва „фураж с превишено съдържание на … (посочва(т) се нежеланото(ите) вещество(а) в съответствие с приложение I към Директива 2002/32/ЕО), да се използва само след детоксикация от одобрени предприятия“. Одобрението за тези предприятия е в съответствие с член 10, параграф 2 или 3 от Регламент (ЕО) № 183/2005.“

б)

Добавя се следната точка:

„3.

Без да се засягат разпоредбите в точки 1 и 2, продукти, които вече не се използват за храна и които трябва да преминат преработка, преди да може да се използват за фураж, се етикетират, както следва: „продукт, който вече не се използва за храна и може да се използва за фуражна суровина само след … (наименование на съответния процес в съответствие с част Б от приложението към Регламент (ЕС) № 68/2013)“.“


(1)  Отклоненията се посочват като абсолютна процентна стойност (тази стойност трябва да се извади от / да се добави към посоченото съдържание) или като относителна стойност, обозначена със знака „%“ след стойността (този процент трябва да се приложи към посоченото съдържание, за да се изчисли допустимото отклонение).

(2)  Тези отклонения са приложими, когато не са определени допустими отклонения съгласно метод на ЕС или съгласно официален национален метод в държавата членка, в която фуражът се пуска на пазара, или съгласно метод, приет от Европейския комитет за стандартизация. (https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:32:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:6308,25&cs=1C252307F473504B6354F4EE56B99E235).“

(3)  На немски език „analytische Bestandteile“ може да се замени с „Inhaltsstoffe“. На шведски език „Analytiska beståndsdelar“ може да се замени с „Analyserat innehåll“.

(4)  На немски език „analytische Bestandteile“ може да се замени с „Inhaltsstoffe“. На шведски език „Analytiska beståndsdelar“ може да се замени с „Analyserat innehåll“.


Top