Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2055

Делегиран регламент (ЕС) 2017/2055 на Комисията от 23 юни 2017 година за допълване на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за сътрудничеството и обмена на информация между компетентните органи във връзка с упражняването на правото на установяване и свободата на предоставяне на услуги от платежните институции (Текст от значение за ЕИП. )

C/2017/4250

OJ L 294, 11.11.2017, p. 1–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/2055/oj

11.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 294/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/2055 НА КОМИСИЯТА

от 23 юни 2017 година

за допълване на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за сътрудничеството и обмена на информация между компетентните органи във връзка с упражняването на правото на установяване и свободата на предоставяне на услуги от платежните институции

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (1), и по-специално член 28, параграф 5 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С оглед засилване на сътрудничеството между компетентните органи и гарантиране на последователен и ефикасен процес на уведомяване от страна на платежните институции, които възнамеряват да упражнят правото си на установяване и свободата на предоставяне на трансгранични услуги, е необходимо да се определи точно рамката за сътрудничеството и обмена на информация между компетентните органи на държавата членка по произход и на приемащата държава членка, като се посочи методът, средствата и конкретните условия на сътрудничество, и по-специално обхватът и обработката на информацията, която следва да бъде предоставена, включително общата терминология и стандартните образци за уведомяване.

(2)

С цел установяването на обща терминология и стандартни образци за уведомяване е необходимо да се определят някои технически термини, за да се направи ясно разграничение между заявления за установяване на клон, заявления за предоставяне на услуги и заявления за използване на представител, подавани от платежните институции, които желаят да упражняват дейността си в друга държава членка.

(3)

Установяването на стандартни процедури, свързани с езика и средствата за подаване на информация относно заявленията за упражняване на дейност въз основа на един лиценз между компетентните органи на държавата членка по произход и на приемащата държава членка ще улесни упражняването на правото на установяване и свободата на предоставяне на услуги и ще способства ефикасното изпълнение от страна на компетентните органи на държавата членка по произход и на приемащата държава членка на съответните им задачи и отговорности.

(4)

От компетентните органи на държавите членки по произход следва да се изисква да оценяват точността и пълнотата на информацията, предоставена от платежните институции, възнамеряващи да предоставят услуги в друга държава членка, за да се гарантира качеството на уведомленията за упражняване на дейност въз основа на един лиценз. За целта компетентните органи на държавите членки по произход следва да информират платежните институции за конкретните критерии, по които се оценяват пълнотата и точността на заявленията за упражняване на дейност въз основа на един лиценз, за да се улесни процесът на установяване, комуникация и представяне на липсващите или неточните данни. Освен това посредством оценката на пълнотата и точността следва да се гарантира, че съществува ефективен процес на уведомяване, като ясно се посочи, че едномесечният период по член 28, параграф 2, първа алинея и тримесечният срок по член 28, параграф 3, първа алинея от Директива (ЕС) 2015/2366 започват да текат от датата на получаване на заявлението за упражняване на дейност въз основа на един лиценз, съдържащо информация, която е пълна и вярна съгласно оценката на компетентните органи на държавата по произход.

(5)

Когато е стартирана процедура за уреждане на разногласия между компетентните органи на различни държави членки в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (2), компетентните органи на държавата членка по произход следва да информират платежната институция, че решението относно заявлението за упражняване на дейност въз основа на един лиценз е отложено, докато се постигне съгласие в съответствие с тази разпоредба.

(6)

С цел да се гарантира ефикасен и последователен процес на уведомяване, позволяващ на компетентните органи на държавата членка по произход и на приемащата държава членка да направят своите оценки в съответствие с Директива (ЕС) 2015/2366, информацията, която компетентните органи трябва да си обменят във връзка със заявленията за упражняване на дейност въз основа на един лиценз, следва да бъде ясно определена съответно за заявленията за установяване на клон, заявленията за използване представител и заявленията за предоставяне на услуги. Освен това е целесъобразно да се предвидят стандартни образци за предаването на тази информация. Когато е възможно, тези образци следва да включват също така идентификационния код на правния субект (ИКПС) за юридическите лица.

(7)

За да се улесни идентифицирането на платежните институции, които извършват трансгранична дейност в различни държави членки, е целесъобразно да се определи форматът на съответния уникален идентификационен номер, използван във всяка държава членка за идентифициране на платежните институции, техните клонове или представителите, които платежните институции са ангажирали, за да предоставят платежни услуги в приемащата държава членка.

(8)

Когато платежна институция, упражняваща дейност в друга държава членка, промени информацията, предоставена в първоначалното заявление, компетентните органи на държавата членка по произход следва в съответствие с член 28, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/2366 да предават до компетентните органи на приемащата държава членка само информацията, която е засегната от промените.

(9)

В съответствие с член 6, параграф 1, буква а) от Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) институциите за електронни пари, освен издаването на електронни пари имат право да предоставят платежни услуги. В допълнение към това, в съответствие с член 3, параграф 1 от посочената директива процедурите за уведомяване във връзка с упражняване на дейност въз основа на един лиценз от платежните институции се прилагат mutatis mutandis към институциите за електронни пари. В член 3, параграф 4 от Директива 2009/110/ЕО се установява също така, че разпоредбите за уведомленията във връзка с упражняването на дейност въз основа на един лиценз от платежните институции се прилагат mutatis mutandis към институциите за електронни пари, които разпространяват електронни пари в друга държава членка чрез физически или юридически лица, действащи от тяхно име. В член 3, параграф 5 от Директива 2009/110/ЕО се предвижда, че институциите за електронни пари не издават електронни пари чрез представители, но имат право да предоставят платежни услуги чрез представители при спазване на условията, предвидени в член 19 от Директива (ЕС) 2015/2366. Предаването на уведомления между компетентните органи следва да бъде улеснено по отношение на информацията, свързана със заявление за упражняване на дейност въз основа на един лиценз, подадено от институция за електронни пари, която възнамерява да упражнява правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги, включително чрез използване на представител за предоставянето на платежни услуги или чрез разпространение и обратно изкупуване на електронни пари чрез дистрибутори, които действат от тяхно име в друга държава членка, в съответствие с приложимата нормативна уредба за дейностите, които институциите за електронни пари имат право да извършват.

(10)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, представени на Комисията от Европейския банков орган (ЕБО).

(11)

ЕБО проведе открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира свързаните с тях потенциални разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от банковия сектор, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА 1

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Приложно поле

1.   В съответствие с член 28 от Директива (ЕС) 2015/2366 с настоящия регламент се установяват правилата за сътрудничеството и обмена на информация между компетентните органи на държавите членки по произход и приемащите държави членки по отношение на уведомленията във връзка с упражняване от платежните институции на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги.

2.   Настоящият регламент се прилага mutatis mutandis за уведомленията, които компетентните органи на държавите членки по произход и на приемащите държави членки си обменят във връзка с упражняването на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги от страна на институциите за електронни пари, включително когато те разпространяват електронни пари чрез физическо или юридическо лице в съответствие с член 3, параграфи 1, 4 и 5 от Директива 2009/110/ЕО и член 111 от Директива (ЕС) 2015/2366.

3.   Обхватът и обработката на информацията, която компетентните органи си обменят съгласно установената в настоящия регламент рамка за сътрудничество, няма отражение върху компетенциите на държавата по произход и на приемащата държава, както е определено съгласно Директива (ЕС) 2015/2366.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„заявление за упражняване на дейност въз основа на един лиценз“ означава заявление за установяване на клон въз основа на един лиценз, заявление за предоставяне на услуги въз основа на един лиценз или заявление за използване на представител въз основа на един лиценз;

б)

„заявление за установяване на клон въз основа на един лиценз“ означава заявление, подадено в съответствие с член 28, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/2366 от лицензирана платежна институция, която желае да установи клон в друга държава членка;

в)

„заявление за предоставяне на услуги въз основа на един лиценз“ означава заявление, подадено в съответствие с член 28, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/2366 от лицензирана платежна институция, която желае да предоставя услуги в друга държава членка;

г)

„заявление за използване на представител въз основа на един лиценз“ означава заявление, подадено в съответствие с член 28, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/2366 от лицензирана платежна институция, която желае да предоставя платежни услуги в друга държава членка чрез използване на представител, както е посочено в член 19, параграф 5 от същата директива;

Член 3

Общи изисквания

1.   Уведомленията, посочени в член 1, параграф 1, се предават посредством образците, установени в приложения II, III, V и VI.

2.   Уведомленията, посочени в член 1, параграф 2, се предават посредством образците, установени в приложения II, III, V и VI.

3.   Уведомленията, посочени в член 1, параграф 2, когато институциите за електронни пари разпространяват електронни пари чрез физическо или юридическо лице, се предават посредством образците, установени в приложения IV и VI.

4.   Образците, посочени в параграфи 1, 2 и 3, и съдържащата се в тях информация трябва да отговарят на следните изисквания:

а)

те са в писмена форма и на език, който се приема както от компетентните органи на държавата членка по произход, така и на приемащата държава членка;

б)

те се изпращат по електронен път, когато такива електронни средства са приети от компетентните органи на приемащата държава членка, в която платежната институция възнамерява да предоставя платежни услуги, като в такъв случай същите компетентни органи трябва да изпратят електронно потвърждение на получаването, или образците се изпращат по пощата с обратна разписка.

5.   Всеки компетентен орган предоставя следната информация на разположение на другите компетентни органи:

а)

допустимите езици в съответствие с параграф 4, буква а);

б)

адреса на електронната поща, на която информацията и образците трябва да се изпращат, когато се предават по електронен път, или адреса, на който информацията и образците трябва да се изпращат, когато се подават по пощата.

Член 4

Оценка на пълнотата и точността

1.   При получаване на заявлението за упражняване на дейност въз основа на един лиценз от платежна институция компетентните органи на държавата членка по произход оценяват пълнотата и точността на предоставената информация съгласно член 28, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/2366.

2.   Ако съгласно тяхната оценка информацията, предоставена в заявлението, е непълна или неточна съгласно параграф 1, компетентният орган на държавата членка по произход информира незабавно платежната институция, като посочва в какво отношение счита информацията за непълна или неточна.

3.   Счита се, че сроковете, посочени в член 28, параграф 2, първа алинея и член 28, параграф 3, първа алинея от Директива (ЕС) 2015/2366, започват да текат от датата на получаване на пълно и вярно заявление за упражняване на дейност въз основа на един лиценз.

Член 5

Уреждане на разногласия между компетентните органи

Когато компетентните органи на различни държави членки започнат процедура за уреждане на разногласия в съответствие с член 27 от Директива (ЕС) 2015/2366 във връзка със заявление за упражняване на дейност въз основа на един лиценз, подадено от платежна институция в съответствие с член 28 от същата директива, компетентните органи на държавата членка по произход уведомяват платежната институция, че решението по заявлението се отлага до постигането на съгласие в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

ГЛАВА 2

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КЛОН ВЪЗ ОСНОВА НА ЕДИН ЛИЦЕНЗ

Член 6

Информация, която трябва да се предава

1.   За целите на член 28, параграф 2, първа алинея от Директива (ЕС) 2015/2366, когато заявлението за установяване на клон въз основа на един лиценз е подадено от платежна институция, компетентните органи на държавата членка по произход съобщават следната информация на компетентните органи на приемащата държава членка:

а)

датата на получаване на пълното и вярно заявление от платежната институция за установяване на клон въз основа на един лиценз в съответствие с член 4;

б)

държавата членка, в която платежната институция възнамерява да упражнява дейност;

в)

вида на заявлението за упражняване на дейност въз основа на един лиценз;

г)

наименованието, адреса и, когато е приложимо, номера на лиценза и уникалния идентификационен номер на платежната институция в държавата членка по произход в съответствие с форматите, посочени в приложение I;

д)

когато е приложимо, идентификационния код на правния субект (ИКПС) на платежната институция;

е)

името и данните за връзка на лицето в платежната институция, която предоставя заявлението за установяване на клон;

ж)

адреса на клона, който ще бъде установен в приемащата държава членка;

з)

името и данните за връзка на лицата, които отговарят за управлението на клона, който ще бъде установен в приемащата държава членка;

и)

платежните услуги, които ще се предоставят в приемащата държава членка;

й)

организационната структура на клона, който ще бъде установен в приемащата държава членка;

к)

бизнес план, включително прогнозен бюджет за първите три финансови години, който показва, че клонът разполага с подходящи и съответстващи на целта системи, ресурси и процедури, необходими за надеждното извършване на неговата дейност в приемащата държава членка;

л)

описание на управленската структура на клона и механизмите за вътрешен контрол, включително административните процедури и процедурите за управление на риска, които показват, че тази управленска структура, механизми и процедури за контрол са съразмерни, подходящи, надеждни и достатъчни по отношение на свързаната с платежните услуги стопанска дейност в приемащата държава членка и отговарят на изискванията относно изпирането на пари и финансирането на тероризъм съгласно Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета (4).

2.   Когато платежна институция е информирала компетентните органи в държавата членка по произход за намерението си да възложи оперативни функции по предоставянето на платежни услуги на външни изпълнители в приемащата държава членка, компетентните органи на държавата членка по произход информират компетентните органи на приемащата държава членка за това.

Член 7

Предаване на информацията

1.   Компетентните органи на държавата членка по произход предават посочената в член 6 информация на компетентните органи на приемащата държава членка посредством образеца, установен в приложение II, и уведомяват платежната институция, че са предали информацията.

2.   При наличие на голям брой уведомления, които трябва да бъдат предадени, компетентните органи могат да предоставят обобщена информация, като използват полетата, посочени в приложение II.

Член 8

Съобщаване на промени в заявлението

1.   Когато в съответствие с член 28, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/2366 платежната институция уведомява компетентните органи на държавата членка по произход за промяна спрямо предишно заявление, компетентните органи на държавата членка по произход съобщават съответните промени на компетентните органи на приемащата държава членка.

2.   За целите на параграф 1 компетентните органи на държавата членка по произход съобщават съответните промени на компетентния орган на приемащата държава членка, като попълват само онези части от образеца, установен в приложение II към настоящия регламент, до които се отнасят промените.

Член 9

Информация за започване на дейността на клона

За целите на член 28, параграф 3, трета алинея от Директива (ЕС) 2015/2366 компетентните органи на държавата членка по произход съобщават датата, от която платежната институция започва своята дейност в приемаща държава членка, на компетентните органи на тази приемаща държава членка без излишно забавяне, с помощта на образеца, съдържащ се в приложение VI към настоящия регламент.

ГЛАВА 3

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ ВЪЗ ОСНОВА НА ЕДИН ЛИЦЕНЗ

Член 10

Информация, която трябва да се предава

1.   За целите на член 28, параграф 2, първа алинея от Директива (ЕС) 2015/2366, когато платежна институция подаде заявление за използване на представител въз основа на един лиценз, компетентните органи на държавата членка по произход съобщават следната информация на компетентните органи на приемащата държава членка:

а)

датата на получаване на пълното и вярно заявление от платежната институция за използване на представител въз основа на един лиценз в съответствие с член 4;

б)

държавата членка, в която платежната институция възнамерява да упражнява дейност чрез представител;

в)

вида на заявлението за упражняване на дейност въз основа на един лиценз;

г)

естеството на заявлението за упражняване на дейност въз основа на един лиценз и, когато използването на представител в приемащата държава членка не води до установяване — описание на обстоятелствата, които компетентният орган в държавата членка по произход е взел предвид при оценката си;

д)

наименованието, адреса и, когато е приложимо, номера на лиценза и уникалния идентификационен номер на платежната институция в държавата членка по произход в съответствие с форматите, посочени в приложение I;

е)

когато е приложимо, идентификационния код на правния субект (ИКПС) на платежната институция;

ж)

името и данните за връзка на лицето в рамките на платежната институция, която подава заявлението за използване на представител въз основа на един лиценз;

з)

името и данните за връзка на представителя, ангажиран от платежната институция;

и)

когато е приложимо, уникалния идентификационен номер на представителя в държавата членка, в която той е разположен, в съответствие с форматите, посочени в приложение I;

й)

когато е приложимо, името и данните за връзка на лицата, които отговарят за централното звено за контакт, когато такова е било определено в съответствие с член 29, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/2366;

к)

платежните услуги, които ще бъдат предоставяни в приемащата държава членка чрез използване на представител;

л)

описание на механизмите за вътрешен контрол, които ще използва представителят с оглед спазване на задълженията във връзка с изпирането на пари и финансирането на тероризъм съгласно Директива (ЕС) 2015/849;

м)

името и данните за връзка на директорите и лицата, отговарящи за управлението на представителя, който ще бъде използван при предоставянето на платежни услуги, а за представители, които не са доставчици на платежни услуги — и доказателства за това, че тези лица са подходящи и благонадеждни.

2.   Когато платежна институция е информирала компетентните органи в държавата членка по произход за намерението си да възложи оперативни функции по предоставянето на платежни услуги на външни изпълнители в приемащата държава членка, компетентните органи на държавата членка по произход информират компетентните органи на приемащата държава членка за това.

Член 11

Предаване на информацията

1.   Компетентните органи на държавата членка по произход предават информацията по член 10 на компетентните органи на приемащата държава членка, като за целта използват образеца в приложение III, и информират платежната институция, че са предали информацията.

2.   При наличие на голям брой уведомления, които трябва да бъдат предадени, компетентните органи могат да предоставят обобщена информация, като използват полетата, посочени в приложение III.

Член 12

Съобщаване на промени в заявлението

1.   Когато в съответствие с член 28, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/2366 платежната институция уведомява компетентните органи на държавата членка по произход за промяна спрямо предишно заявление за използване на представител въз основа на един лиценз, компетентните органи на държавата членка по произход съобщават съответните промени на компетентните органи на приемащата държава членка.

2.   За целите на параграф 1 компетентните органи на държавата членка по произход съобщават съответните промени на компетентния орган на приемащата държава членка, като попълват само онези части от образеца, установен в приложение III, до които са отнасят промените.

Член 13

Информация за започване на дейността на представителя

За целите на член 28, параграф 3, трета алинея от Директива (ЕС) 2015/2366 компетентните органи на държавата членка по произход съобщават на компетентните органи на приемащата държава членка без излишно забавяне датата, от която платежната институция започва да упражнява дейността си чрез представител в тази приемаща държава членка, като попълват образеца, установен в приложение VI към настоящия регламент.

ГЛАВА 4

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ВЪЗ ОСНОВА НА ЕДИН ЛИЦЕНЗ

Член 14

Информация, която трябва да се предава

1.   За целите на член 28, параграф 2, първа алинея от Директива (ЕС) 2015/2366, когато платежна институция подаде заявление за предоставяне на услуги въз основа на един лиценз, компетентните органи на държавата членка по произход съобщават следната информация на компетентните органи на приемащата държава членка:

а)

датата на получаване на пълното и вярно заявление от платежната институция за предоставяне на услуги въз основа на един лиценз в съответствие с член 4;

б)

държавата членка, в която платежната институция възнамерява да предоставя услуги;

в)

вида на заявлението за упражняване на дейност въз основа на един лиценз;

г)

наименованието, адреса и, когато е приложимо, номера на лиценза и уникалния идентификационен номер на платежната институция в държавата членка по произход в съответствие с форматите, посочени в приложение I;

д)

когато е приложимо, идентификационния код на правния субект (ИКПС) на платежната институция;

е)

името и данните за връзка на лицето в платежната институция, която подава заявлението за предоставяне на услуги въз основа на един лиценз;

ж)

датата, на която се предвижда да започне предоставянето на услуги в приемащата държава членка;

з)

платежната(ите) услуга(и), които ще бъдат предоставяни в приемащата държава членка.

2.   Когато платежна институция е информирала компетентните органи в държавата членка по произход за намерението си да възложи оперативни функции по предоставянето на платежни услуги на външни изпълнители в приемащата държава членка, компетентните органи на държавата членка по произход информират компетентните органи на приемащата държава членка за това.

Член 15

Предаване на информацията

1.   Компетентните органи на държавата членка по произход предават информацията по член 14 на компетентните органи на приемащата държава членка, като за целта използват образеца в приложение V, и информират платежната институция, че са предали информацията.

2.   При наличие на голям брой уведомления, които трябва да бъдат предадени, компетентните органи могат да предоставят обобщена информация, като използват полетата, посочени в приложение V.

Член 16

Съобщаване на промените в заявление за предоставяне на услуги въз основа на един лиценз

1.   Когато в съответствие с член 28, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/2366 платежната институция уведомява компетентните органи на държавата членка по произход за промяна спрямо предишно заявление за предоставяне на услуги въз основа на един лиценз, компетентните органи на държавата членка по произход съобщават съответните промени на компетентните органи на приемащата държава членка.

2.   За целите на параграф 1 компетентните органи на държавата членка по произход съобщават съответните промени на компетентния орган на приемащата държава членка, като попълват само онези части от образеца, установен в приложение V, до които се отнасят промените.

ГЛАВА 5

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 17

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 юни 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 35.

(2)  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

(3)  Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно предприемането, упражняването и пруденциалния надзор на дейността на институциите за електронни пари и за изменение на директиви 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО, и за отмяна на Директива 2000/46/ЕО (ОВ L 267, 10.10.2009 г., стр. 7).

(4)  Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Формат на съответния уникален идентификационен номер във всяка държава членка

Държава членка

Юридическо лице

Физическо лице

Вид на идентификационния номер

Формат на идентификационния номер

Вид на идентификационния номер

Формат на идентификационния номер

Австрия

Ако е регистрирано:

Firmenbuchnummer (https://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/8ab4a8a422985de30122a90fc2ca620b.de.html)

Максимум: шест цифри плюс една контролна буква

Ако не е регистриран:

Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer (UID-Nummer) (https://www.bmf.gv.at/steuern/selbststaendige-unternehmer/umsatzsteuer/UID-und-ZM.html)

Белгия

Номер KBO/BCE (KBO = KruispuntBank van Ondernemingen; BCE = Banque-Carrefour des Entreprises)

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/#.VlbmZpYcTcu

0 + номер по ДДС (0XXX.XXX.XXX)

Номер KBO/BCE (KBO, KruispuntBank van Ondernemingen; BCE, Banque-Carrefour des Entreprises)

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/#.VlbmZpYcTcu

10 цифри (0 + 9-цифрен номер по ДДС)

България

Единен идентификационен код съгласно член 23, алинея 1 от българския Закон за търговския регистър

9 цифри

Единен идентификационен код съгласно член 23, алинея 1 от българския Закон за търговския регистър

9 цифри

Хърватия

OIB

(данъчен номер; Osobni identifikacijski broj — личен идентификационен номер)

11 цифри

(10 произволно изрбани цифри + 1 контролна цифра)

OIB

(данъчен номер; Osobni identifikacijski broj — личен идентификационен номер)

11 цифри

(10 произволно изрбани цифри + 1 контролна цифра)

Кипър

Данъчен идентификационен номер (Tax Identification Number — TIN)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html

8 цифри и 1 буква (напр.: 99999999L)

Данъчен идентификационен код (Tax Identification Code — TIN)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html

8 цифри и 1 буква (първата цифра е винаги нула)

Чешка република

Личен идентификационен номер (Identifikační číslo osoby (IČO)

8 цифри (напр.: 12345678)

Личен идентификационен номер (Identifikační číslo osoby (IČO))

8 цифри (напр.: 12345678)

Дания

Регистрационен номер на дружеството (номер CVR)

8 цифри (напр.: 12345678)

Личен регистрационен номер (номер CPR)

10-цифрен номер във формат „123456-7890“

Естония

Регистрационен код на дружеството, наличен на уебстраницата на Корпоративния търговски регистър https://ariregister.rik.ee/index?lang=eng

8-цифрено число

Личен идентификационен номер

Личен идентификационен номер

Финландия

Местен идентификационен номер на дружеството: (https://www.ytj.fi/en/index/businessid.html)

или

международен номер по ДДС

Местен идентификационен номер на дружеството: 7 цифри, тире и контролна цифра, напр.: 1234567-8

номер по ДДС: 8 цифри — напр.: FI12345678

Франция

SIREN

9 цифри

SIREN

9 цифри

Германия

Ако е регистриран:

Handelsregisternummer (HReg-Nr.) (номер по Търговския регистър; https://www.handelsregister.de/rp_web/mask.do), вкл.. място на регистрация

HRA; HRB; GnR; PR;VR

HRA xxxx

HRB xxxx

GnR xxxx

PR xxxxx

VR xxxx

Изберете подходящия формат в зависимост от вида (юридическо) лице, следван от номер с различна дължина

Ако не е регистриран:

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) (http://www.bzst.de/DE/Steuern_International/USt_Identifikationsnummer/Merkblaetter/Aufbau_USt_IdNr.html?nn=19560)

(номер по ДДС)

DExxxxxxxxx

следван от 9-цифрен номер

Гърция

Данъчен идентификационен номер (TIN — ΑΦΜ)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_EL_en.pdf

9 цифри

Данъчен идентификационен номер (TIN — ΑΦΜ)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_EL_en.pdf

9 цифри

Унгария

Регистрационен номер на дружеството:

Номера (##-##-######)

Регистрационен номер на частни предприемачи

Регистрационен номер на дружеството (за еднолични търговци)

Номера (########);

Номера (##-##-######)

Исландия

Ирландия

Регистрационен номер на дружеството

https://www.cro.ie/

6 цифри

Италия

Регистрационен номер

5 цифри

Данъчния код, наличен на уебсайта на OAM (Organismo per la Gestione degli Elenchi degli Agenti in Attivita' Finanziaria e dei Mediatori Creditizi):

https://www.organismo-am.it/elenco-agenti-servizi-di-pagamento

Буквено-цифров код от 16 знака („SP“, следван от цифри)

Латвия

Данъчен регистрационен номер (http://www.csb.gov.lv/en/node/29890)

11 цифри

Персонален идентификационен номер (XXXXXX-XXXXX) или, ако лицето е данъчно задължено лице — отделен предприемач, данъчния регистрационен номер (http://www.csb.gov.lv/en/node/29890)

Данъчен регистрационен номер: 11 цифри

Лихтенщайн

Ако е наличен, идентификационния код на правния субект (ИКПС) на дружеството, в противен случай:

номера от Търговския регистрационен (Handelsregister-Nummer)

започващ с FL+11 цифри (FL-XXXX.XXX.XXX-X).

Personenidentifikationsnummer- личен идентификационен номер)

Муксимум 12 цифри

Литва

Код на дружеството от Регистъра на юридическите лица, управляван от Центъра за регистри на Република Литва (http://www.registrucentras.lt/jar/p_en/);

или

9 цифри (до 2004 г. се използваха 7 цифри)

Код на данъчнозадълженото лице — име и фамилия (кодът на данъчнозадълженото лице е същия като личния код; въпреки това, от съображения за защита на данните обикновено не се оповестява), или

Име и фамилия (с букви)

Люксембург

Регистрационен номер на дружеството

Буквата В, следвана от 6 цифри — напр.: (В 123456)

Социалноосигурителния номер

13 цифри (първите 8 цифри са датата на раждане на лицето: ГГГГММДД)

Малта

Регистрационен номер на дружеството:

http://rocsupport.mfsa.com.mt/pages/default.aspx

Буквата С, следвана от 5 цифри — напр.: C 28938

Номер на личната карта ИЛИ номер на паспорта

http://www.consilium.europa.eu/prado/en/prado-documents/mlt/all/index.html

6 цифри и главна буква — пример: 034976M

ИЛИ

6 цифри — напр.: 728349

Нидерландия

Номер на Търговската камара (номер KvK)

8 цифри

Номер на Търговската камара (номер KvK)

8 цифри

Норвегия

Регистрационен номер на дружеството (номер на организацията)

9 цифри (например 981 276 957)

Национален идентификационен номер/D-number

11 цифри (първите 6 цифри са датата на раждане на лицето: ДД.MM.ГГ.)

Полша

Полски NIP (Numer identyfikacji podatkowej)

Полски NIP (Numer identyfikacji podatkowej)

Португалия

Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC)

9 цифри

Número de Identificação Fiscal (NIF)

9 цифри

Румъния

Словашка република

Identifikačné číslo organizácie/Корпоративен регистрационен номер (IČO)

8 цифри

IČO — 00 000 000

Регистрационният номер на дружеството (IČO) се издава на юридически лица и предприемачи.

http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY7RCoIwGEafKPfPqdsuV-BcLGnJlu0mLCKEpl1E0dtn0m3Wd_fBOXCQRzXyXXNvz82t7bvm8v4-2zu9ZvM5FsCwo6DyyiTGrrA06QDsBmAhRZFQDcC0TEGJwm64IQQE-c-HLxPwy18i3x5C9DiGCKKE4pRzChnlLOYEbZEffWGMqbRzIF2cgyJYQmktQE4_wFT_CEwElkUfTugabP2s1OwFKhgzhg!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

8 цифри

IČO — 00 000 000

Словения

Идентификационен (регистрационен) номер, определен от Агенцията на Република Словения за публичните регистри и свързаните с тях услуги (www.ajpes.si).

10 цифри

Идентификационен (регистрационен) номер, определен от Агенцията на Република Словения за публичните регистри и свързаните с тях услуги (www.ajpes.si).

10 цифри

Испания

ИКПС

При липса на такъв:

NIF (Número de Identificación Fiscal), известен също като данъчен идентификационен номер.

Допълнителна информация относно структурата на данъчния идентификационен номер е на разположение на следните интернет адреси:

NIF (за юридически лица):

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Empresas_y_profesionales__Declaracion_censal__Modelos_036_y_037/Informacion/NIF_de_personas_juridicas_y_entidades.shtml

Той се състои от 20 знака, както следва:

Знаци 1—4: Уникален 4-знаков код, зачислен на всяко местно оперативно звено.

Знаци 5—6: 2 запазени знака с нулева стойност.

Знаци 7—18: Специфична за дружеството част от кода, генериран и определен от местното оперативно звено в съответствие с прозрачни, надеждни и стабилни политики за определяне.

Знаци 19—20: Две контролни цифри, описани в стандарт ISO 17442.

Той се състои от 9 знака, както следва:

а)

Буква, предоставяща информация относно правната му форма:

А.

Акционерни дружества

В.

Дружества с ограничена отговорност

С.

Събирателни дружества

D.

Командитни дружества

Е.

Съсобственици и наследства в процес на придобиване

F.

Кооперации

G.

Сдружения

З.

Общности на собственици

J.

Граждански дружества

N.

Чуждестранни образувания

P.

Местно държавно управление

Q.

Обществени субекти

R.

Религиозни конгрегации и институции

S.

Централно правителство и органи на автономните региони

U.

Съвместни предприятия с юридическа правосубектност

V.

Други, които не са посочени в предходния списък

W.

Места на стопанска дейност на чуждестранни субекти

б)

Произволно 7-цифрено число

в)

Буква или цифра, в зависимост от правната форма (контролен код).

NIF (Número de Identificación Fiscal) или данъчен идентификационен номер.

За испански физически лица, които не пребивават трайно в Испания, за испански лица под 14 години и за чужденци, които не пребивават трайно в Испания и извършват сделки, които водят до данъчно облагане:

За чуждестранни физически лица: NIE (Número de Identidad de Extranjero).

Допълнителна информация относно структурата на данъчния идентификационен номер е на разположение на следните интернет адреси:

NIF (физически лица) и NIE:

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Ciudadanos/Informacion/NIF_de_personas_fisicas.shtml

Той се състои от 9 знака, както следва:

8 цифри и последна буква като контролен код накрая.

Той се състои от буква („L“ за испански физически лица, които не пребивават трайно в Испания, „K“ за лица под 14 години и „M“ за чужденци, които не пребивават трайно в Испания),

7 буквено-цифрови знака и буква (контролен знак)

Той се състои от 9 знака, както следва: първа буква „X“, последвана от 7 цифри, и последна буква като контролен код.

След изчерпване на цифровия капацитет на буквата „X“ последователността ще продължи по азбучен ред (първо с „Y“ и после със „Z“).

Швеция

Регистрационен номер (www.bolagsverket.se)

NNNNNN-XXXX

Социалноосигурителен номер

ГГMMДД-XXXX

Обединено кралство

Данъчен идентификационен номер (Tax Identification Number — TIN)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_UK_en.pdf

Данъчен идентификационен номер (Tax Identification Number — TIN)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_UK_en.pdf


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Образец на уведомление във връзка с обмена на информация за заявленията за установяване на клон въз основа на един лиценз, подадени от платежни институции и институции за електронни пари

1)

Държава членка по произход

 

2)

Наименование на компетентните органи на държавата членка по произход

 

3)

Дата, на която компетентният орган на държавата членка по произход е получил пълното и вярно заявление от платежната институция/институцията за електронни пари

ДД/ММ/ГГ

4)

Държавата членка, в която ще се установи клонът

 

5)

Вид заявление

☐ Първо заявление

☐ Промяна на съществуващо заявление

☐ Край на стопанска дейност/прекратяване

6)

Вид институция

☐ Платежна институция

☐ Институция за електронни пари

7)

Наименование на платежната институция/институцията за електронни пари

 

8)

Адрес на управлението на платежната институция/институцията за електронни пари

 

9)

Уникален идентификационен номер на платежната институция/институцията за електронни пари във формата на държавата членка по произход, както е посочено в приложение I (по целесъобразност)

 

10)

Идентификационен код на правния субект (ИКПС) на платежната институция/институцията за електронни пари (по целесъобразност)

 

11)

Издадения от държавата членка по произход номер на лиценза на платежната институция/институцията за електронни пари (по целесъобразност)

 

12)

Лице за контакт в платежната институция/институцията за електронни пари

 

13)

Електронна поща на лицето за контакт в платежната институция/институцията за електронни пари

 

14)

Телефонен номер на лицето за контакт в платежната институция/институцията за електронни пари

 

15)

Адрес на клона

 

16)

Имената на отговарящите за управлението на клона лица

 

17)

Електронна поща на лицата, отговарящи за управлението на клона

 

18)

Телефонен номер на лицата, отговарящи за управлението на клона

 

19)

Платежните услуги, които ще се предлагат

1.

☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в наличност по платежна сметка, както и всички операции по обслужване на платежна сметка

2.

☐ Услуги, позволяващи тегления на пари в наличност от платежна сметка, както и всички операции по обслужване на платежна сметка

3.

Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по платежна сметка при доставчика на плащане на ползвателя или друг доставчик на платежни услуги:

а)

изпълнение на директни дебити, включително еднократни директни дебити ☐;

б)

изпълнение на платежни операции чрез платежна карта или подобно средство ☐;

в)

изпълнение на кредитни преводи, включително платежни нареждания за периодични преводи ☐.

4.

Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а)

изпълнение на директни дебити, включително еднократни директни дебити ☐;

б)

изпълнение на платежни операции чрез платежна карта или подобно средство ☐;

в)

изпълнение на кредитни преводи, включително платежни нареждания за периодични преводи ☐

Включително предоставяне на кредит в съответствие с член 18, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/2366: ☐ да ☐ не

5.

☐ Издаване на платежни инструменти

☐ Получаване на платежни трансакции

Включително предоставяне на кредит в съответствие с член 18, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/2366: ☐ да ☐ не

6.

☐ Налични парични преводи

7.

☐ Услуги по иницииране на плащане

8.

☐ Услуги по предоставяне на информация за сметка

20)

Услугите за електронни пари, които ще бъдат предоставени (приложимо само за институциите за електронни пари)

☐ Издаване на електронни пари

☐ Разпространение и/или обратно изкупуване на електронни пари

21)

Описание на организационната структура на клона

 

22)

Бизнес плана, който показва, че клонът разполага с подходящи и съответстващи на целта системи, ресурси и процедури, необходими за надеждното извършване на неговата дейност, включващ:

а.

основните цели и бизнес стратегията на клона и обяснение на начина, по който клонът ще допринесе за стратегията на институцията и, когато е приложимо, на групата;

б.

прогнозен бюджет за пълните първи три финансови години.

 

23)

Правилата за управление и механизмите за вътрешен контрол, включващи следните елементи:

а.

описание на управленската структура на клона, включително функционални и правни йерархични връзки, както и мястото и ролята на клона в корпоративната структура на институцията, и когато е приложимо, на групата;

б.

описание на механизмите за вътрешен контрол на клона, включително следните елементи:

i.

процедурите на клона за вътрешен контрол на риска, връзката с процедурата на платежната институция/институция за електронни пари за контрол на вътрешния риск и, когато е приложимо, на групата;

ii.

подробности относно правилата за вътрешен одит на клона;

iii.

подробности по отношение на процедурите за борба с изпирането на пари, които трябва да бъдат приети от клона в приемащата държава членка съгласно Директива (ЕС) 2015/849.

 

24)

В случай на възлагане на външен изпълнител на оперативните функции по плащането/услугите за електронни пари:

а)

Име и адрес на субекта, на който са възложени оперативните функции;

б)

Данни за връзка (електронна поща и телефонен номер) на лицето за контакт в субекта, на който са възложени оперативните функции;

в)

Вид и изчерпателно описание на възложените на външен изпълнител оперативни функции.

 


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Образец на уведомление във връзка с обмена на информация относно заявленията за упражняване на дейност въз основа на един лиценз, подавани от платежни институции и институции за електронни пари, използващи представители

1)

Държава членка по произход

 

2)

Приемаща държава членка, в която този представител ще предоставя платежни услуги

 

3)

Наименование на компетентния орган на държавата членка по произход

 

4)

Дата, на която компетентният орган на държавата членка по произход е получил пълното и вярно заявление от платежната институция/институцията за електронни пари

ДД/ММ/ГГ

5)

Вид заявление

☐ Първо заявление

☐ Промяна на съществуващо заявление

☐ Допълнителни представители

☐ Прекратяване на дейността на представителя

6)

Естество на заявлението (оценка на компетентния орган на държавата членка по произход)

☐ Право на установяване

☐ Свобода на предоставяне на услуги при следните обстоятелства:

7)

Вид институция

☐ Платежна институция

☐ Институция за електронни пари

8)

Наименование на платежната институция/институцията за електронни пари

 

9)

Адрес на управлението на платежната институция/институцията за електронни пари

 

10)

Уникален идентификационен номер на платежната институция/институцията за електронни пари във формата на държавата членка по произход, както е посочено в приложение I (по целесъобразност)

 

11)

Идентификационен код на правния субект (ИКПС) на платежната институция/институцията за електронни пари (по целесъобразност)

 

12)

Издадения от държавата членка по произход номер на лиценза на платежната институция/институцията за електронни пари (по целесъобразност)

 

13)

Лицето за контакт в платежната институция/институцията за електронни пари

 

14)

Електронна поща на лицето за контакт в платежната институция/институцията за електронни пари

 

15)

Телефонен номер на лицето за контакт в платежната институция/институцията за електронни пари

 

16)

Данни на представителя:

а.

Ако е юридическо лице:

i.

Наименование

ii.

Седалище(а)

iii.

Уникален идентификационен номер във формата на държавата членка, в която е разположен представителят, както е посочено в приложение I (по целесъобразност)

iv.

Идентификационен код на правния субект (ИКПС) на представителя (по целесъобразност)

v.

Телефонен номер

vi.

Електронна поща

vii.

Име, място и дата на раждане на законните представители

б.

Ако е физическо лице:

i.

Име, дата и място на раждане

ii.

Регистриран(и) служебен(служебни) адрес(и)

iii.

Уникален идентификационен номер във формата на държавата членка, в която е разположен представителят, както е посочено в приложение I (по целесъобразност)

iv.

Телефонен номер

v.

Електронна поща

 

17)

Ако съгласно правото на установяване органите на приемащата страна са определили/или изискват централно звено за контакт в съответствие с член 29, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/2366:

а.

Име на представителя

б.

Адрес

в.

Телефонен номер

г.

Електронна поща

 

18)

Платежни услуги, които ще предоставя представителят

1.

☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в наличност по платежна сметка, както и всички операции по обслужване на платежна сметка

2.

☐ Услуги, позволяващи тегления на пари в наличност от платежна сметка, както и всички операции по обслужване на платежна сметка

3.

Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по платежна сметка при доставчика на плащане на ползвателя или друг доставчик на платежни услуги:

а)

изпълнение на директни дебити, включително еднократни директни дебити ☐;

б)

изпълнение на платежни операции чрез платежна карта или подобно средство ☐;

в)

изпълнение на кредитни преводи, включително платежни нареждания за периодични преводи ☐

4.

Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а)

изпълнение на директни дебити, включително еднократни директни дебити ☐;

б)

изпълнение на платежни операции чрез платежна карта или подобно средство ☐;

в)

изпълнение на кредитни преводи, включително платежни нареждания за периодични преводи ☐

Включително предоставяне на кредит в съответствие с член 18, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/2366: ☐ да ☐ не

5.

☐ Издаване на платежни инструменти

☐ Получаване на платежни трансакции

Включително предоставяне на кредит в съответствие с член 18, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/2366: ☐ да ☐ не

6.

☐ Налични парични преводи

7.

☐ Услуги по иницииране на плащане

8.

☐ Услуги по предоставяне на информация за сметка

19)

Описание на механизмите за вътрешен контрол, които ще използва платежната институция/институцията за електронни пари/представителят с оглед спазване на задълженията във връзка с предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризъм съгласно Директива (ЕС) 2015/849;

 

20)

Име и данни за връзка на директорите и лицата, отговарящи за управлението на представителя

 

21)

За представители, различни от доставчици на платежни услуги, критериите, за които се смята, че гарантират квалификацията и надеждността на директорите и лицата, отговарящи за управлението на представителя, който ще бъде използван при предоставянето на платежни услуги.

а.

☐ Доказателствата, събрани от платежната институция, удостоверяващи, че директорите и лицата, отговарящи за управлението на представителя, който ще бъде използван при предоставянето на платежни услуги, са квалифицирани и благонадеждни.

б.

☐ Действията, предприети от компетентния орган на държавата членка по произход съгласно член 19, параграф 3 от Директива (ЕС) 2015/2366, за проверка на информацията, предоставена от платежната институция.

22)

В случай на възлагане на външен изпълнител на оперативните функции по плащането/услугите за електронни пари:

а.

Име и адрес на субекта, на който са възложени оперативните функции

б.

Данни за връзка (електронна поща и телефонен номер) на лицето за контакт в субекта, на който са възложени оперативните функции

в.

Вид и изчерпателно описание на възложените на външен изпълнител оперативни функции

 


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Образец на уведомление във връзка с обмена на информация относно заявленията за упражняване на дейност въз основа на един лиценз, подадени от институциите за електронни пари, използващи дистрибутори

1)

Държава членка по произход

 

2)

Приемаща държава членка, в която ще се предоставят услугите за електронни пари

 

3)

Наименование на компетентния орган на държавата членка по произход

 

4)

Дата, на която компетентният орган на държавата членка по произход е получил пълното и вярно заявление от институцията за електронни пари

ДД/ММ/ГГ

5)

Вид заявление

☐ Първо заявление

☐ Промяна на съществуващо заявление

☐ Други дистрибутори

☐ Прекъсване на дейността на дистрибутора

6)

Естество на заявлението (оценка на компетентния орган на държавата членка по произход)

☐ Право на установяване

☐ Свобода на предоставяне на услуги при следните обстоятелства:

7)

Наименование на институцията за електронни пари

 

8)

Адрес на управлението на институцията за електронни пари

 

9)

Уникален идентификационен номер на институцията за електронни пари във формата на държавата членка по произход, както е посочено в приложение I (по целесъобразност)

 

10)

Идентификационен код на правния субект (ИКПС) на институцията за електронни пари (по целесъобразност)

 

11)

Издадения от държавата членка по произход номер на лиценза на институцията за електронни пари (по целесъобразност)

 

12)

Лице за контакт в институцията за електронни пари

 

13)

Електронна поща на лицето за контакт в институцията за електронни пари

 

14)

Телефонен номер на лицето за контакт в институцията за електронни пари

 

15)

Подробни данни за дистрибутора:

а.

Ако е юридическо лице:

i.

Наименование

ii.

Седалище(а)

iii.

Уникален идентификационен номер във формата на държавата членка, в която е разположен дистрибуторът, както е посочено в приложение I (по целесъобразност)

iv.

Идентификационен код на правния субект (ИКПС) на дистрибутора (по целесъобразност)

v.

Телефонен номер

vi.

Електронна поща

vii.

Име, място и дата на раждане на законните представители

б.

Ако е физическо лице:

i.

Име, дата и място на раждане

ii.

Регистриран(и) служебен(служебни) адрес(и)

iii.

Уникален идентификационен номер във формата на държавата членка, в която е разположен дистрибуторът, както е посочено в приложение I (по целесъобразност)

iv.

Телефонен номер

v.

Електронна поща

 

16)

Услуги за електронни пари, които ще предлага дистрибуторът

☐ Разпространение

☐ Обратно изкупуване на електронни пари

17)

Описание на механизмите за вътрешен контрол, които ще използва институцията за електронни пари/дистрибуторът с оглед спазване на задълженията във връзка с предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризъм съгласно Директива (ЕС) 2015/849.

 

18)

В случай на възлагане на външен изпълнител на оперативните функции по услугите за електронни пари:

а.

Име и адрес на субекта, на който са възложени оперативните функции

б.

Данни за връзка (електронна поща и телефонен номер) на лицето за контакт в субекта, на който са възложени оперативните функции

в.

Вид и изчерпателно описание на възложените на външен изпълнител оперативни функции

 


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Образец на уведомление във връзка с обмена на информация относно заявленията за свободата на предоставяне на услуги без участието на представител или дистрибутор

1)

Държава членка по произход

 

2)

Наименование на компетентния орган на държавата членка по произход

 

3)

Дата, на която компетентният орган на държавата членка по произход е получил пълното и вярно заявление от платежната институция/институцията за електронни пари

ДД/ММ/ГГ

4)

Държавата членка, в която ще се предоставят услугите

 

5)

Вид заявление

☐ Първо заявление

☐ Промяна на съществуващо заявление

☐ Край на стопанската дейност/прекратяване

6)

Вид институция

☐ Платежна институция

☐ Институция за електронни пари

7)

Наименование на платежната институция/институцията за електронни пари

 

8)

Адрес на управлението на платежната институция/институцията за електронни пари

 

9)

Уникален идентификационен номер на платежната институция/институцията за електронни пари във формата на държавата членка по произход, както е посочено в приложение I (по целесъобразност)

 

10)

Идентификационен код на правния субект (ИКПС) на платежната институция/институцията за електронни пари (по целесъобразност)

 

11)

Издадения от държавата членка по произход номер на лиценза на платежната институция/институцията за електронни пари (по целесъобразност)

 

12)

Лице за контакт в платежната институция/институцията за електронни пари

 

13)

Електронна поща на лицето за контакт в платежната институция/институцията за електронни пари

 

14)

Телефонен номер на лицето за контакт в платежната институция/институцията за електронни пари

 

15)

Предвидената дата за започване на предоставянето на платежни услуги/услуги за електронни пари (не може да предхожда оповестяването на решението на компетентния орган на държавата членка по произход, посочено в член 28, параграф 3 от Директива (ЕС) 2015/2366)

ДД/ММ/ГГГГ

16)

Платежните услуги, които ще се предлагат

1.

☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в наличност по платежна сметка, както и всички операции по обслужване на платежна сметка

2.

☐ Услуги, позволяващи тегления на пари в наличност от платежна сметка, както и всички операции по обслужване на платежна сметка

3.

Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по платежна сметка при доставчика на плащане на ползвателя или друг доставчик на платежни услуги:

а)

изпълнение на директни дебити, включително еднократни директни дебити ☐

б)

изпълнение на платежни операции чрез платежна карта или подобно средство ☐;

в)

изпълнение на кредитни преводи, включително платежни нареждания за периодични преводи ☐

4.

Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а)

изпълнение на директни дебити, включително еднократни директни дебити ☐

б)

изпълнение на платежни операции чрез платежна карта или подобно средство ☐;

в)

изпълнение на кредитни преводи, включително платежни нареждания за периодични преводи ☐

Включително предоставяне на кредит в съответствие с член 18, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/2366: ☐ да ☐ не

5.

☐ Издаване на платежни инструменти

☐ Получаване на платежни трансакции

Включително предоставяне на кредит в съответствие с член 18, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/2366: ☐ да ☐ не

6.

☐ Налични парични преводи

7.

☐ Услуги по иницииране на плащане

8.

☐ Услуги по предоставяне на информация за сметка

17)

Услугите за електронни пари, които ще бъдат предоставяни (приложимо само към институциите за електронни пари)

☐ Издаване на електронни пари

☐ Разпространение и/или за обратно изкупуване на електронни пари

18)

В случай на възлагане на външен изпълнител на оперативните функции по плащането/услугите по електронни пари:

а.

Име и адрес на субекта, на която са възложени оперативните функции

б.

Данни за връзка (електронна поща и телефонен номер) на лицето за контакт в субекта, на който са възложени оперативните функции

в.

Вид и изчерпателно описание на възложените на външен изпълнител оперативни функции с изчерпателно описание

 


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Образец на уведомление във връзка с обмена на информация относно заявления за започване на дейности на клон/представител/дистрибутор въз основа на един лиценз, подадени от платежни институции и институции за електронни пари

Начало на дейностите

1)

Държава членка по произход

 

2)

Наименование на компетентния орган на държавата членка по произход

 

3)

Дата на първоначалното заявление съгласно приложение II, III или IV

 

4)

Държавата членка, в която клонът/представителят/дистрибуторът ще започне да упражнява дейността си

 

5)

Вид институция

☐ Платежна институция

☐ Институция за електронни пари

6)

Наименование на платежната институция/институцията за електронни пари

 

7)

Адрес на управлението на платежната институция/институцията за електронни пари

 

8)

Уникален идентификационен номер на платежната институция/институцията за електронни пари във формата на държавата членка по произход, както е определено в приложение I (където е приложимо)

 

9)

Идентификационен код на правния субект (ИКПС) на платежната институция/институцията за електронни пари (по целесъобразност)

 

10)

Издадения от държавата членка по произход номер на лиценза на платежната институция/институцията за електронни пари (по целесъобразност)

 

11)

Вид дейност въз основа на един лиценз

☐ Клон

☐ Представител

☐ Дистрибутор

12)

За представители/дистрибутори,

а.

Ако е юридическо лице:

i.

Наименование

ii.

Уникален идентификационен номер във формата на държавата членка, в която е разположен представителят/дистрибуторът, както е посочено в приложение I (по целесъобразност)

iii.

Идентификационен код на правния субект (ИКПС) на представителя/дистрибутора (по целесъобразност)

iv.

Телефонен номер

б.

Ако е физическо лице:

i.

Име, дата и място на раждане

ii.

Уникален идентификационен номер във формата на държавата членка, в която е разположен агентът/дистрибуторът, както е посочено в приложение I (по целесъобразност)

13)

За представители и клонове — датата на вписване в регистъра от компетентните органи на държавата членка по произход

ДД/ММ/ГГГГ

14)

Начална дата на дейността на клона/представителя/дистрибутора (за представителите и клоновете — датата не може да предхожда датата на вписване на представителя/клона в регистъра на държавата членка по произход, както е посочено в член 28, параграф 3 от Директива (ЕС) 2015/2366)

ДД/ММ/ГГГГ


Top