EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1941

Регламент (ЕС) 2017/1941 на Комисията от 24 октомври 2017 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета относно екомаркировката на ЕС (Текст от значение за ЕИП. )

C/2017/7039

OJ L 275, 25.10.2017, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1941/oj

25.10.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 275/9


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1941 НА КОМИСИЯТА

от 24 октомври 2017 година

за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета относно екомаркировката на ЕС

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

Като взе предвид Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година относно екомаркировката на ЕС (1), и по-специално член 15 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 66/2010 са дадени общи указания относно формата на знака за екомаркировка на ЕС. Конкретни указания ще бъдат дадени в отделен документ след консултация с компетентните органи в държавите членки и Съвета по екомаркировка на ЕС.

(2)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета, учреден по силата на член 16 от Регламент (ЕО) № 66/2010,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕО) № 66/2010 се заменя с текста от приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 24 октомври 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 27, 30.1.2010 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Графичен вид на екомаркировката на ЕС

Екомаркировката на ЕС има следната форма:

 

Маркировка:

Image

 

Вариант за маркировка с каре за текст (възможността операторът да използва това текстово каре и използваният текст се уточняват в критериите за съответната група продукти):

Image

 

Регистрационният номер на екомаркировката на ЕС също трябва да е отбелязан върху продукта. Той трябва да е със следния формат:

Image

„хххх“ е държавата на регистрация, „yyy“ — групата продукти, а „zzzz“ е регистрационният номер, даден от компетентния орган.

Европейската комисия ще предостави допълнителни указания за вида и използването на логото на екомаркировката на ЕС след консултация със СЕЕС в отделен документ с указания.


Top