EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1399

Регламент (ЕС) 2017/1399 на Комисията от 28 юли 2017 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията по отношение на калиевия полиаспартат (Текст от значение за ЕИП. )

C/2017/5204

OJ L 199, 29.7.2017, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1399/oj

29.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 199/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1399 НА КОМИСИЯТА

от 28 юли 2017 година

за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията по отношение на калиевия полиаспартат

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (1), и по-специално член 10, параграф 3 и член 14 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните (2), и по-специално член 7, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се установява списък на Съюза на добавките, одобрени за употреба в храни, и условията за тяхната употреба.

(2)

Само добавките в храните, включени в списъка на Съюза в приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008, могат да бъдат пускани на пазара като такива и използвани в храни при условията за употреба, посочени в него.

(3)

Някои добавки в храните са предназначени за специални видове употреба при определени енологични практики и процеси. Употребата на такива добавки в храни следва да е в съответствие с Регламент (ЕО) № 1333/2008 и със специалните разпоредби, предвидени в съответното законодателство на Съюза.

(4)

Специалните разпоредби, с които се разрешава употребата на добавки във виното, са установени в Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3), Решение 2006/232/ЕО на Съвета (4) и Регламент (ЕО) № 606/2009 на Комисията (5), а така също и в мерките за прилагането им.

(5)

С Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията (6) се определят спецификациите на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008.

(6)

Списъкът на Съюза и спецификациите могат да бъдат актуализирани в съответствие с общата процедура по член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1331/2008 по инициатива на Комисията или при постъпване на заявление.

(7)

На 24 февруари 2015 г. бе подадено заявление за разрешаване на употребата на калиев полиаспартат като стабилизатор във виното. На държавите членки бе предоставен достъп до заявлението в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 1331/2008.

(8)

Европейският орган за безопасност на храните направи оценка на безопасността на калиевия полиаспартат като добавка в храните и в становището си от 9 март 2016 г. (7) стигна до заключението, че предложената употреба във виното не поражда опасения във връзка с безопасността при максимално влагано количество 300 mg/L и обичайни нива от порядъка на 100—200 mg/L.

(9)

Калиевият полиаспартат действа като стабилизатор, възпрепятстващ утаяването на тартаратни кристали (за червено вино, розе и бяло вино). Той спомага за запазването на качеството и стабилността на виното, като използването му не се отразява на органолептичните характеристики. Поради това е целесъобразно калиевият полиаспартат да бъде включен в списъка на Съюза на добавките в храните под номер E 456, за да може да бъде разрешена употребата му като стабилизатор във виното чрез специалните разпоредби на съответното законодателство на Съюза.

(10)

Спецификациите на калиевия полиаспартат (Е 456) следва да се включат в Регламент (ЕС) № 231/2012 при включването на добавката за първи път в списъка на Съюза на добавките в храните, съдържащ се в приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008.

(11)

Поради това регламенти (ЕО) № 1333/2008 и (ЕС) № 231/2012 следва да бъдат съответно изменени.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

Член 2

Приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 юли 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16.

(2)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 1.

(3)  Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671).

(4)  Решение 2006/232/EО на Съвета от 20 декември 2005 г. за сключването на споразумение между Европейската общност и Съединените американски щати относно търговията с вина (ОВ L 87, 24.3.2006 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕО) № 606/2009 на Комисията от 10 юли 2009 г. относно определяне на някои правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на категориите лозаро-винарски продукти, енологичните практики и приложимите ограничения (ОВ L 193, 24.7.2009 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията от 9 март 2012 г. за определяне на спецификации на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 83, 22.3.2012 г., стр. 1).

(7)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2016; 14(3):4435.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

В част Б, точка 3 — „Добавки, различни от оцветители и подсладители“ от приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 след вписването за добавката в храни E 452 се добавя следното ново вписване:

„E 456

Калиев полиаспартат“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

В приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 след вписването за добавката в храни E 452 iv) се добавя следното ново вписване:

„Е 456 КАЛИЕВ ПОЛИАСПАРТАТ

Синоними

Определение

Калиевият полиаспартат е калиевата сол на полиаспарагиновата киселина, получена от L-аспарагинова киселина и калиев хидроксид. При термичния процес аспарагиновата киселина се трансформира в полисукцинимид, който е неразтворим. Впоследствие полисукцинимидът се третира с калиев хидроксид, като този процес позволява да се отвори пръстенът и да се полимеризират единиците. Последният етап е пулверизационното сушене, в резултат на което се получава светложълтеникавокафяв прах.

CAS номер

64723-18-8

Химично наименование

L-аспарагинова киселина, хомополимер, калиева сол

Химична формула

[C4H4NO3K]n

Среднопретеглено молекулно тегло

Приблизително 5 300 g/mol

Съдържание на основно вещество

не по-малко от 98 % на база суха маса

Размер на частиците

Не по-малко от 45 μm (не повече от 1 % тегловно частици с размер, по-малък от 45 μm)

Описание

Светлокафяв прах без мирис

Идентификация

Разтворимост

Силно разтворим във вода и слабо разтворим в органични разтворители

pH

7,5 — 8,5 (40 % воден разтвор)

Чистота

Степен на заместване

не по-малко от 91,5 % на база суха маса

Загуба при сушене

Не повече от 11 % (105 °C, 12 часа)

Калиев хидроксид

Не повече от 2 %

Аспарагинова киселина

Не повече от 1 %

Други онечиствания

Не повече от 0,1 %

Арсен

Не повече от 2,5 mg/kg

Олово

Не повече от 1,5 mg/kg

Живак

Не повече от 0,5 mg/kg

Кадмий

Не повече от 0,1 mg/kg“


Top