EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1228

Делегиран регламент (ЕС) 2017/1228 на Комисията от 20 март 2017 година относно условията за класифициране без изпитване на мазилки на основата на органични свързващи вещества, обхванати от хармонизиран стандарт EN 15824, и разтвори за външна и вътрешна мазилка, обхванати от хармонизиран стандарт EN 998-1, по отношение на тяхната реакция на огън (Текст от значение за ЕИП. )

C/2017/1703

OJ L 177, 8.7.2017, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1228/oj

8.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 177/4


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1228 НА КОМИСИЯТА

от 20 март 2017 година

относно условията за класифициране без изпитване на мазилки на основата на органични свързващи вещества, обхванати от хармонизиран стандарт EN 15824, и разтвори за външна и вътрешна мазилка, обхванати от хармонизиран стандарт EN 998-1, по отношение на тяхната реакция на огън

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 27, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Делегиран регламент (ЕС) 2016/364 на Комисията (2) беше въведена система за класифициране на експлоатационните показатели на строителните продукти по отношение на реакцията им на огън. Мазилките на основата на органични свързващи вещества и разтворите за външна и вътрешна мазилка попадат сред строителните продукти, по отношение на които се прилага посоченият делегиран регламент.

(2)

С изпитвания вече беше доказано, че мазилките на основата на органични свързващи вещества, обхванати от хармонизиран стандарт EN 15824, и разтворите за външна и вътрешна мазилка, обхванати от хармонизиран стандарт EN 998-1, имат стабилни и предсказуеми експлоатационни показатели по отношение на тяхната реакция на огън, при условие че отговарят на някои изисквания относно максималното съдържание на органични вещества в продукта, максималната маса, полагана на единица площ от основата, и реакцията на огън на основата.

(3)

Поради това за мазилките на основата на органични свързващи вещества, обхванати от хармонизиран стандарт EN 15824, и за разтворите за външна и вътрешна мазилка, обхванати от хармонизиран стандарт EN 998-1, следва да се счита, че при тези условия отговарят на определен клас на експлоатационни показатели за реакция на огън, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2016/364, без да е необходимо допълнително изпитване,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За мазилките на основата на органични свързващи вещества, обхванати от хармонизиран стандарт EN 15824, и за разтворите за външна и вътрешна мазилка, обхванати от хармонизиран стандарт EN 998-1, които отговарят на условията, определени в приложението, се счита, че без изпитване отговарят на класовете на експлоатационни показатели, посочени в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 март 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 5.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2016/364 на Комисията от 1 юли 2015 г. относно класифицирането на експлоатационните показатели за реакцията на огън на строителните продукти в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 68, 15.3.2016 г., стр. 4).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Продукти (1)

Максимално съдържание на органични вещества (2)

(тегловни %)

Максимална маса на единица площ (3)

(kg/m2)

Клас (4)

Мазилки на основата на органични свързващи вещества, обхванати от хармонизиран стандарт EN 15824

≤ 9,0

≤ 4,0

B-s2, d0

Мазилки на основата на органични свързващи вещества, обхванати от хармонизиран стандарт EN 15824,

и

разтвори за външна и вътрешна мазилка, обхванати от хармонизиран стандарт EN 998-1

≤ 2,5

≤ 6,0

A2 — s1, d0

≤ 4,0

≤ 4,0

≤ 5,0

≤ 2,0


(1)  Продукти, които се доставят под формата на паста или прах и се използват за външно и вътрешно покритие на стени, колони, преградни стени и тавани. Експлоатационните показатели на основите трябва да бъдат поне клас A2 — s1, d0, а плътността не трябва да бъде по-малка от 525 kg/m3.

(2)  Спрямо съдържанието на сухо вещество (съпоставимо с напълно изсъхналата мазилка, положена върху основата).

(3)  Спрямо хидратирания продукт (във вид, годен за употреба).

(4)  Клас по таблица 1 от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2016/364.


Top