EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1203

Регламент (ЕС) 2017/1203 на Комисията от 5 юли 2017 година за изменение на Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на веществата органичен силиций (монометилсилантриол) и калциева сол на фосфорилирани олигозахариди (POs-Ca®), влагани в храните и използвани при производството на хранителни добавки (Текст от значение за ЕИП. )

C/2017/4509

OJ L 173, 6.7.2017, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1203/oj

6.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 173/9


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1203 НА КОМИСИЯТА

от 5 юли 2017 година

за изменение на Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на веществата органичен силиций (монометилсилантриол) и калциева сол на фосфорилирани олигозахариди (POs-Ca®), влагани в храните и използвани при производството на хранителни добавки

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 10 юни 2002 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на добавките към храни (1), и по-специално член 4, параграф 5 от нея,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно влагането на витамини, минерали и някои други вещества в храните (2), и по-специално член 3, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение II към Директива 2002/46/ЕО е установен списъкът на витамини и минерални вещества, които могат да се използват при производството на добавки към храните.

(2)

Съгласно член 14 от Директива 2002/46/ЕО разпоредби относно витамини и минерални вещества в добавки към храните, които могат да имат отражение върху общественото здраве, се приемат след консултация с Европейския орган за безопасност на храните („Органа“).

(3)

В приложение II към Регламент (ЕО) № 1925/2006 е установен списъкът с витамини и минерални вещества, както и съответните им форми, които могат да бъдат влагани в храни.

(4)

Съгласно член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1925/2006 промените в списъка в приложение II към същия регламент се приемат, като се вземе под внимание становището на Органа.

(5)

След подадено искане за добавяне на органичен силиций като източник на силиций в списъка в приложение II към Директива 2002/46/ЕО, на 9 март 2016 г. Органът прие научно становище относно безопасността на органичен силиций (монометилсилантриол; MMST) като нова хранителна съставка за използване като източник на силиций в хранителни добавки и относно бионаличността на ортосилициева киселина от източника (3).

(6)

Съгласно посоченото становище използването на органичен силиций (монометилсилантриол) в хранителни добавки като източник на силиций не поражда опасения във връзка с безопасността, ако са спазени определени условия.

(7)

С оглед на положителното становище на Органа веществото органичен силиций (монометилсилантриол) следва да бъде включено в списъка в приложение II към Директива 2002/46/ЕО.

(8)

След подадено искане за добавяне на веществото калциева сол на фосфорилирани олигозахариди (POs-Ca®) като източник на калций в списъка в приложение II към Директива 2002/46/ЕО и в списъка в приложение II към Регламент (ЕО) № 1925/2006, на 26 април 2016 г. Органът прие научно становище относно безопасността на калциева сол на фосфорилирани олигозахариди (POs-Ca®) като източник на калций, добавена за хранителни цели към храни, хранителни добавки и храни за специални медицински цели (4).

(9)

Съгласно посоченото становище влагането на калциева сол на фосфорилирани олигозахариди (POs-Ca®) в храни и нейното използване в хранителни добавки като източник на калций не поражда опасения във връзка с безопасността, ако са спазени определени условия.

(10)

С оглед на положителното становище на Органа веществото калциева сол на фосфорилирани олигозахариди (POs-Ca®) следва да бъде включено в списъка в приложение II към Директива 2002/46/ЕО и в списъка в приложение II към Регламент (ЕО) № 1925/2006.

(11)

Бяха проведени консултации със заинтересованите страни посредством Консултативната група по хранителната верига и здравето на животните и растенията и предоставените становища бяха взети предвид.

(12)

Директива 2002/46/ЕО и Регламент (ЕО) № 1925/2006 следва да бъдат съответно изменени.

(13)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Директива 2002/46/ЕО се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Приложение II към Регламент (ЕО) № 1925/2006 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 5 юли 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 183, 12.7.2002 г., стр. 51.

(2)  ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 26.

(3)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2016; 14(4):4436.

(4)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2016; 14(6):4488.


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.

Буква Б от приложение II към Директива 2002/46/ЕО се изменя, както следва:

а)

след вписването за силициева киселина се вмъква следното вписване:

„органичен силиций (монометилсилантриол)“;

б)

след вписването за калциев сулфат се вмъква следното вписване:

„калциева сол на фосфорилирани олигозахариди“.

2.

В точка 2 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1925/2006 след вписването за калциев сулфат се вмъква следното вписване:

„калциева сол на фосфорилирани олигозахариди“.


Top