EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1184

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1184 на Комисията от 20 април 2017 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на скàлите на Съюза за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце и по отношение на отчитането на пазарните цени на някои категории кланични трупове и живи животни

C/2017/2413

OJ L 171, 4.7.2017, p. 103–112 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1184/oj

4.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 171/103


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1184 НА КОМИСИЯТА

от 20 април 2017 година

за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на скàлите на Съюза за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце и по отношение на отчитането на пазарните цени на някои категории кланични трупове и живи животни

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1), и по-специално член 20, букви в), п), р), с), т) и ф) и член 223, параграф 3, букви в) и г) от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (2), и по-специално член 62, параграф 2, букви а), б) и в) от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (3) бе отменен и заменен с Регламент (ЕС) № 1308/2013. В част II, дял I, глава I, раздел 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 се съдържат правила относно публичната интервенция и помощта за частно складиране, включително класификация на кланичните трупове на говеда, свине и овце и отчитане на цените, свързани с тях, и се оправомощава Комисията да приема делегирани актове и актове за изпълнение в тази връзка. С цел да се осигури правилното функциониране на скàлите на Съюза за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце и за да бъдат установени сравними пазарни цени на кланични трупове и живи животни в новата правна рамка, следва да бъдат приети някои правила посредством такива актове. Новите правила следва да заменят регламенти (ЕО) № 315/2002 (4), (ЕО) № 1249/2008 (5) и (ЕС) № 807/2013 на Комисията (6). Посочените регламенти се отменят с Делегиран регламент (ЕС) 2017/1182 на Комисията (7).

(2)

С цел да се осигури пълна прозрачност към доставчиците, доставчикът следва да бъде информиран от кланицата, агенцията за класифициране или квалифицирания класификатор, които са извършили класифицирането на животните от рода на едрия рогат добитък на възраст осем месеца или повече или на свинете или овцете, за резултата от класификацията на доставените за клане животни. Това съобщение следва да включва елементи като резултата от класифицирането, кланичното тегло, представянето на кланичния труп и, когато е приложимо, информация, че класифицирането е извършено с техника за автоматизирано категоризиране.

(3)

Надеждността на класифициране на кланичните трупове от животни от рода на едрия рогат добитък на възраст осем месеца или повече, свине и овце следва да се проверява чрез редовни проверки на място, извършвани от органи, които са независими от инспектираните предприятия, агенциите за класифициране и квалифицираните класификатори. Следва да бъдат определени условията и минималните изисквания към тези проверки, включително докладването за извършените проверки на място, както и последващите действия. С цел да се даде на държавите членки по-голяма гъвкавост да извършват проверки на място в зависимост от нуждите си, е необходимо да се предвиди възможност за извършването на оценка на риска.

(4)

За да се получат сравними пазарни цени в Съюза, е необходимо да се определи референтно представяне на кланичните трупове, което оказва влияние върху теглото и правилната цена на кланичния труп. С цел да се адаптират използваните в някои държави членки начини на представяне на кланичните трупове към референтния начин на представяне на кланични трупове в Съюза, следва да се определят и някои коефициенти за корекция.

(5)

За целите на регистриране на цените държавите членки следва да решат дали територията им да бъде разделена, и ако е така, на колко района. Тъй като Обединеното кралство изрази намерението си да запази разделението на своята територия на два района, с оглед на прозрачността е целесъобразно да се предвиди, че регистрирането на цените за Обединеното кралство следва да се отнася за два района, а именно Великобритания и Северна Ирландия.

(6)

За да се гарантира, че цените на кланичните трупове и на живите животни са представителни за производството на държавите членки в секторите на говеждото, свинското и овчето месо, е необходимо да се определят категориите, класовете и типовете, както и критериите, определящи за кои предприятия или лица регистрирането на цените следва да е задължително.

(7)

Следва да се определи практическият метод, който държавите членки да използват за изчисляване на средните седмични цени. Тези цени следва да се отчитат и да се изпращат уведомления до Комисията в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185 на Комисията (8), с изключение на уведомленията, които са необходими за организиране на инспекции на място или които служат като основа за получаване на пълен обзор за пазара на месо.

(8)

С цел да се осигури еднакво прилагане на скàлите на Съюза за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце, следва да се предвидят разпоредби за извършването на инспекции на място от инспекционен комитет на Съюза, съставен от експерти на Комисията и експерти, назначени от държавите членки. Следва да се предвидят правила относно състава и дейността на посочения комитет.

(9)

С оглед на необходимостта да се даде възможност на държавите членки да се адаптират към новата правна рамка, настоящият регламент следва да се приложи 12 месеца след влизането му в сила.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

КЛАСИФИЦИРАНЕ НА КЛАНИЧНИТЕ ТРУПОВЕ И ПРОВЕРКИ НА МЯСТО

Член 1

Съобщаване на резултатите от класифицирането

1.   Кланиците, агенциите за класифициране или квалифицираните класификатори, предвидени в член 9, параграф 1, буква а) от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1182, извършващи класифицирането в съответствие с буква A, точки II и III, буква Б, точка II и буква В, точки II и III от приложение IV към Регламент (ЕС) № 1308/2013, съобщават на доставилия животното доставчик резултатите от класификацията. Това съобщаване се извършва на хартиен носител или в електронна форма и в него се посочва следното за всеки кланичен труп:

а)

резултатите от класифицирането посредством съответните букви и цифри, посочени съответно в буква A, точки II и III, буква Б, точка II и буква В, точки II и III от приложение IV към Регламент (ЕС) № 1308/2013;

б)

кланичното тегло, установено в съответствие с член 7 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1182, като се посочва дали това е теглото на топлия или охладения кланичен труп;

в)

представянето на кланичния труп към момента на претегляне и класифициране върху куката; посочването на представянето на кланичния труп не е задължително, ако съгласно националното законодателство в рамките на територията или на даден район на съответната държава членка е разрешено само едно единствено представяне на кланичните трупове;

г)

където е приложимо — че класифицирането е извършено с помощта на техника за автоматизирано категоризиране.

2.   Държавите членки могат да изискват съобщението, посочено в параграф 1, буква а), да включва подкласове, когато е налице такава информация.

Член 2

Проверки на място

1.   Проверки на място се извършват във всички кланици, прилагащи задължителната класификация на кланични трупове, посочена в член 10, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

2.   Работата на квалифицираните класификатори и прилаганите методи за категоризиране, както и класифицирането, представянето и идентифицирането на кланичните трупове в кланиците, посочени в буква A, точки II, III и V, буква Б, точки II и V, буква В, точки II, III, IV и V от приложение IV към Регламент (ЕС) № 1308/2013, се проверяват на място и без предварително предупреждение от орган, който е независим от кланиците, агенциите за класифициране и квалифицираните класификатори.

Изискването за независимост спрямо агенциите за класифициране и квалифицираните класификатори не се прилага в случаите, когато такива проверки се провеждат от самия компетентен орган на държава членка.

3.   Когато органът, отговарящ за проверките на място, не е подчинен на компетентен орган, правилното извършване на проверките на място се проверява поне веднъж годишно от компетентния орган чрез физически надзор при същите условия.

Член 3

Минимални изисквания към проверките на място

1.   Когато в дадена държава членка се извършва оценка на риска с цел да се определят минималните изисквания за проверките на място, честотата на тези проверки и минималният брой подлежащи на проверка кланични трупове се определят въз основа на тази оценка на риска, по-специално като се вземат предвид броят на животните, които се колят в съответните кланици, и констатациите от предишните проверки на място в тези кланици.

2.   Когато в дадена държава членка не се извършва оценка на риска, проверките на място се провеждат, както следва:

а)

във всички кланици, в които седмично се извършва клане на 150 или повече броя животни от рода на едрия рогат добитък на възраст осем месеца или повече като средногодишно количество — поне два пъти на всеки три месеца; всяка проверка на място задължително включва поне 40 кланични трупа, избрани произволно, или ако има налични по-малко от 40 кланични трупа — всички кланични трупове;

б)

във всички кланици, в които седмично се извършва клане на 500 броя свине или повече като средногодишно количество — поне два пъти на всеки три месеца;

в)

държавите членки определят честотата на проверките на място и минималния брой подлежащи на проверка кланични трупове за кланиците, в които:

i)

се извършва клане на по-малко от 150 броя животни седмично от рода на едрия рогат добитък на възраст осем месеца или повече като средногодишно количество,

ii)

се извършва клане на по-малко от 500 броя свине седмично като средногодишно количество,

iii)

се извършва класифициране на кланични трупове на овце.

3.   При проверките на място се проверява по-специално следното:

а)

категорията на говеждия и овчия кланичен труп;

б)

класифицирането, претеглянето и маркирането на кланичните трупове;

в)

точността на методите за автоматизирано категоризиране на говеда и овце с помощта на система от точки и лимити, която определя текущата точност на метода за категоризиране;

г)

представянето на кланичните трупове;

д)

ако е целесъобразно — ежедневното изпитване за функционалност, както и всички други технически аспекти на методите за категоризиране;

е)

ежедневните контролни отчети, посочени в член 12, параграф 1, буква б) от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1182.

Член 4

Доклади и отнемане на лицензи и одобрения

1.   Компетентният орган докладва и води отчети за проверките на място, предвидени в член 2.

2.   Когато при предвидените в член 2 проверки на място бъдат установени значителен брой случаи на неправилно класифициране, представяне или идентифициране или бъде установено прилагането на несъответстваща на правилата техника за автоматизирано категоризиране, лицензите или одобренията, издадени на квалифицирани класификатори или техниката за автоматизирано категоризиране съгласно член 9 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1182, могат да бъдат отнети. В случай на грешка по отношение на категорията, конформацията или залоеността органът, отговарящ за проверките на място, може да поиска от оператора да поправи грешката върху маркировката на кланичния труп и в съответните документи.

ГЛАВА II

РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПАЗАРНИТЕ ЦЕНИ НА КЛАНИЧНИ ТРУПОВЕ И ЖИВИ ЖИВОТНИ

Член 5

Представяне на кланичните трупове

1.   Когато представянето на кланичния труп към момента на претегляне и класифициране върху куката е различно от представянето, предвидено в приложение IV към Регламент (ЕС) № 1308/2013 и в член 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1182, теглото на топлия кланичен труп се коригира чрез прилагане на коефициентите за корекция.

Коефициентите за корекция за кланичните трупове на свине, животни от рода на едрия рогат добитък на възраст под осем месеца и овце се определят от държавите членки.

Коефициентите за корекция за кланичните трупове на животни от рода на едрия рогат добитък на възраст осем месеца или повече са определени в приложението към настоящия регламент.

2.   Когато корекциите, посочени в параграф 1, са еднакви за цялата територия на дадена държава членка, те може да се изчисляват на национално равнище. Когато тези корекции са различни за различните кланици, те се изчисляват на равнище кланица.

Член 6

Териториално разделение за целите на регистриране на пазарните цени на кланичните трупове

Държавите членки вземат решение дали територията им да се състои от един единствен район или да бъде разделена на повече от един район. Това решение се взема въз основа на:

а)

размера на територията;

б)

наличието на административни деления, ако има такива;

в)

географските различия в цените.

За целите на регистриране на пазарните цени на говежди кланични трупове Обединеното кралство се състои от поне два района, а именно Великобритания и Северна Ирландия, които могат да бъдат подразделени въз основа на критериите, посочени в първа алинея.

Член 7

Класове за целите на регистриране на пазарните цени на говежди кланични трупове

Регистрирането на пазарните цени въз основа на скàлите на Съюза, посочени в член 10 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, се отнася за категориите, посочени в буква A, точка II от приложение IV към същия регламент, и за следните класове на конформация и на залоеност:

а)

кланични трупове на животни на възраст над 8 месеца, но не повече от 12 месеца: U2, U3, R2, R3, O2, O3;

б)

кланични трупове на некастрирани мъжки животни на възраст над 12 месеца, но не повече от 24 месеца: U2, U3, R2, R3, O2, O3;

в)

кланични трупове на некастрирани мъжки животни на възраст над 24 месеца: R3;

г)

кланични трупове на кастрирани мъжки животни на възраст над 12 месеца: U2, U3, U4, R3, R4, O3, O4;

д)

кланични трупове на женски животни, които са се отелвали: R3, R4, O2, O3, O4, P2, P3;

е)

кланични трупове на други женски животни на възраст над 12 месеца: U2, U3, U4, R2, R3, R4, O2, O3, O4.

Член 8

Регистриране на пазарните цени на говежди кланични трупове

1.   Пазарната цена, която трябва да бъде отчитана за кланичните трупове на животни от рода на едрия рогат добитък на възраст осем месеца или повече съгласно член 14 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1182, се регистрира от:

а)

оператора на всяка кланица, в която годишно се извършва клане на 20 000 или повече броя животни от рода на едрия рогат добитък на възраст осем месеца или повече;

б)

оператора на всяка кланица, която е определена от държавата членка и в която годишно се извършва клане на по-малко от 20 000 броя животни от рода на едрия рогат добитък на възраст осем месеца или повече;

в)

всяко физическо или юридическо лице, което изпраща годишно за клане 10 000 или повече броя животни от рода на едрия рогат добитък на възраст осем месеца или повече, и

г)

всяко физическо или юридическо лице, което е определено от държавата членка и което изпраща годишно за клане по-малко от 10 000 броя животни от рода на едрия рогат добитък на възраст осем месеца или повече.

2.   Държавата членка гарантира регистрирането на цените поне на:

а)

25 % от закланите животни в районите, обхващащи заедно поне 75 % от общия брой заклани животни в тази държава членка, и

б)

30 % от животните от рода на едрия рогат добитък на възраст осем месеца или повече, заклани в тази държава членка.

3.   Регистрираните съгласно параграф 1 цени се отнасят за животни от рода на едрия рогат добитък на възраст осем месеца или повече, заклани през съответния период на регистриране, и се основават на теглото на охладения кланичен труп, посочено в член 14, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1182.

4.   Регистрираните цени за всеки клас, посочен в член 7 от настоящия регламент, показват средното кланично тегло, за което се отнасят, и дали са били коригирани чрез прилагане на всеки от коефициентите, посочени в член 5.

Член 9

Класове и тегла за целите на регистриране на пазарните цени на кланичните трупове на свине

Регистрирането на пазарните цени въз основа на скàлите на Съюза, посочени в член 10 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, се отнася за следните тегловни класове:

а)

кланични трупове с тегло от 60 kg до по-малко от 120 kg: S, E;

б)

кланични трупове с тегло от 120 kg до по-малко от 180 kg: R.

Член 10

Регистриране на пазарните цени на кланични трупове на свине и животни от рода на едрия рогат добитък на възраст под осем месеца

Пазарната цена, която трябва да бъде отчитана за кланичните трупове на свине и животни от рода на едрия рогат добитък на възраст под осем месеца съгласно членове 14 и 15 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1182, се регистрира на представителните пазари от държавата членка или от операторите на всяка кланица или от физическите или юридическите лица, които изпращат такива животни за клане и които са определени от държавата членка.

Член 11

Регистриране на пазарните цени на кланични трупове на овцена възраст под 12 месеца

Пазарната цена, която трябва да бъде отчитана за кланичните трупове на овце на възраст под 12 месеца съгласно член 15 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1182, се регистрира на представителните пазари от държавата членка или от операторите на всяка кланица или от физическите или юридическите лица, които изпращат такива животни за клане и които са определени от държавата членка.

Регистрирането на пазарните цени се отнася за следните тегловни категории:

а)

кланични трупове на агнета с ниско тегло, по-малко от 13 kg кланично тегло;

б)

кланични трупове на агнета с високо тегло, равно на 13 kg кланично тегло или повече.

Член 12

Регистриране на пазарните цени на живи животни

Пазарните цени, които трябва да бъдат отчитани за всеки вид мъжки телета на възраст между осем дни и четири седмици, неугоени говеда и малки прасета с живо тегло около 25 kg съгласно член 16 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1182, се регистрират на представителните пазари от държавата членка или от физическите или юридическите лица, които търгуват с тези животни и които са определени от държавата членка.

Член 13

Изчисляване на седмичните пазарни цени за кланични трупове и живи животни

1.   При липсата на регистриране на цените на представителните пазари или от операторите на кланици, или от физическите или юридическите лица, посочени в членове 10, 11 и 12, цените се регистрират от селскостопанските камари, центровете за котиране, кооперациите или съюзите на земеделски стопани в съответната държава членка.

Въпреки това, когато държава членка е създала в съответния район комитет за определяне на цените за този район и когато членовете в този комитет са поравно купувачи и продавачи на животни от рода на едрия рогат добитък на възраст осем месеца или повече и на кланични трупове от тях, тази държава членка може да използва определените от посочения комитет цени за изчисляване на цените, които трябва да бъдат отчитани.

2.   Когато покупките по фиксирани цени представляват повече от 35 % от общия брой заклани животни от рода на едрия рогат добитък на възраст осем месеца или повече в дадена държава членка, тази държава членка може да установи критерии за изключване на някои партиди от изчисляването на цените, когато тези партиди оказват непропорционално влияние върху цените.

Въпреки това, когато покупките по фиксирани цени представляват по-малко от 35 % от общия брой заклани животни от рода на едрия рогат добитък на възраст осем месеца или повече в държавата членка, тази държава членка може да реши да не взема предвид цените за такива покупки при изчисляването на цените.

В случаите, посочени във втора алинея, компетентният орган изчислява представителна национална цена за всеки клас, като взема предвид коефициентите, посочени в член 14 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1182 и в член 5 от настоящия регламент.

Член 14

Отчитане на пазарните цени пред компетентния орган

Цените, регистрирани ежеседмично в периода от понеделник до неделя в съответствие с членове 7—12:

а)

биват отчитани пред компетентния орган, на хартиен носител или в електронна форма, от оператора на кланицата или физическото или юридическото лице, посочено в членове 8, 10, 11 и 12, в срока, определен от държавата членка, или

б)

по избор на държавата членка се предоставят на нейния компетентен орган в кланицата или в сградите, където се помещава физическото или юридическото лице, посочено в членове 8, 10, 11 и 12.

Член 15

Отчитане на пазарните цени и уведомления до Комисията

1.   Отчитането на пазарните цени и уведомленията, посочени съответно в член 13 и член 25 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1182, се извършват в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185 с изключение на уведомленията, предвидени в член 25, параграфи 3 и 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1182.

2.   Цените се отнасят за периода от понеделник до неделя на седмицата, предхождаща седмицата, през която са изпратени уведомленията.

ГЛАВА III

ИНСПЕКЦИОНЕН КОМИТЕТ НА СЪЮЗА И ИНСПЕКЦИИ НА МЯСТО

Член 16

Инспекционен комитет на Съюза

1.   Инспекционният комитет на Съюза („Комитетът“) отговаря за извършването на инспекции на място, обхващащи:

а)

прилагането на скàлите на Съюза за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце;

б)

регистрирането на пазарните цени в съответствие с посочените скàли за класификация;

в)

класифицирането, идентифицирането и маркирането на продукти в рамките на изкупуването при публична интервенция в сектора на говеждото и телешкото месо.

2.   Комитетът се състои от максимум:

а)

трима експерти от Комисията, като един от тях действа в качеството на председател на комитета;

б)

един експерт от съответната държава членка;

в)

осем експерти от други държави членки.

Държавите членки назначават експерти въз основа на тяхната независимост и квалификация, особено в областта на класификацията на кланични трупове и регистриране на пазарните цени, както и на базата на спецификата на работата, която трябва да се извърши.

Експертите при никакви обстоятелства не използват за лични цели и не разпространяват информацията, получена във връзка с работата на комитета.

3.   Пътните и дневните разходи на членовете на комитета във връзка с инспекциите на място се поемат от Комисията съгласно правилата, приложими при възстановяването на пътните и дневните разходи на лицата, които са външни за Комисията и са ангажирани от нея в качеството им на експерти.

Член 17

Инспекции на място

1.   Инспекциите на място се извършват в кланиците, пазарите на месо, интервенционните центрове, центровете за определяне на котировки и регионалните и централните служби, прилагащи разпоредбите относно:

а)

прилагането на скàлите на Съюза за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце;

б)

регистрирането на пазарните цени в съответствие с посочените скàли за класификация;

в)

класифицирането, идентифицирането и маркирането на продукти в рамките на изкупуването при публична интервенция в сектора на говеждото и телешкото месо.

2.   Инспекциите на място се извършват на редовни интервали от време в държавите членки, а тяхната честота може да варира, по-специално в зависимост от относителния обем на производството на говеждо, свинско и овче месо в посещаваните държави членки или в зависимост от нередностите, свързани с прилагането на скàлите за класификация и отчитането на пазарните цени.

Представители на посещаваната държава членка могат да участват в инспекциите на място.

Всяка държава членка организира инспекциите на място, които трябва да се извършат на нейна територия, съгласно изискванията, определени от Комисията. За тази цел най-късно 60 дни преди инспекциите на място държавата членка изпраща на Комисията проектопрограма за предлаганите инспекции на място. Комисията може да поиска всякакви изменения на програмата.

Комисията информира държавите членки, колкото е възможно по-рано преди всяка инспекция на място, за измененията на програмата и провеждането ѝ.

Член 18

Доклади

В края на всяко посещение членовете на комитета и представителите на посетената държава членка провеждат заседание за обсъждане на резултатите. Въз основа на инспекцията на място членовете на комитета правят заключения относно:

а)

прилагането на скàлите на Съюза за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце;

б)

регистрирането на пазарните цени в съответствие с посочените скàли за класификация.

Председателят на комитета изготвя доклад относно извършените инспекции на място, в който се съдържат заключенията, посочени в първа алинея. Този доклад се изпраща в най-кратък срок на посетената за инспекция държава членка, а след това и на останалите държави членки.

При докладите относно инспекции на място по втора алинея, извършени в държава членка, Комисията предоставя на съответния компетентен орган проект на доклада, по който той да направи бележки, взема предвид тези бележки при изготвянето на окончателния доклад и публикува бележките на компетентния орган заедно с окончателния доклад.

Ако в доклада относно проведените инспекции на място са отбелязани недостатъци в различните области на дейност, които са били обект на инспекцията, или са направени препоръки с цел подобряване на методиката на работа, не по-късно от три месеца след датата на предаване на доклада държавите членки информират Комисията за всички промени, които са предвидени или извършени.

ГЛАВА IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Член 19

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 11 юли 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 април 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549.

(3)  Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕО) № 315/2002 на Комисията от 20 февруари 2002 г. относно отчитането на цените на пресни или охладени кланични трупове на овце на представителните пазари на Общността (ОВ L 50, 21.2.2002 г., стр. 47).

(5)  Регламент (ЕО) № 1249/2008 на Комисията от 10 декември 2008 г. за установяване на подробни правила за прилагане на скалите на Общността за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце и за отчитане на цените, свързани с тях (ОВ L 337, 16.12.2008 г., стр. 3).

(6)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 807/2013 на Комисията от 26 август 2013 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на проучванията на цените на някои видове говеда на представителните пазари на Съюза (ОВ L 228, 27.8.2013 г., стр. 5).

(7)  Делегиран регламент (ЕС) 2017/1182 на Комисията от 20 април 2017 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на скàлите на Съюза за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце и по отношение на отчитането на пазарните цени на някои категории кланични трупове и живи животни (Вж. страница 74 от настоящия брой на Официален вестник).

(8)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185 на Комисията от 20 април 2017 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕС) № 1307/2013 и (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на уведомленията до Комисията относно информация и документи и за изменение и отмяна на няколко регламента на Комисията (Вж. страница 113 от настоящия брой на Официален вестник).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Коефициенти за корекция за животните от рода на едрия рогат добитък на възраст осем месеца или повече, посочени в член 5, параграф 1, изразени като процент от кланичното тегло, който трябва да се добави или извади

Процент

Намаление

Увеличение

Класове на залоеност

1—2

3

4—5

1

2

3

4

5

Бъбреци

– 0,4

 

Околобъбречна тлъстина

– 1,75

– 2,5

– 3,5

 

Тазова тлъстина

– 0,5

 

Черен дроб

– 2,5

 

Сухожилна част на диафрагмата

– 0,4

 

Мускулна част на диафрагмата

– 0,4

 

Опашка

– 0,4

 

Гръбначен мозък

– 0,05

 

Мазнина около вимето

– 1,0

 

Тестикули

– 0,3

 

Тлъстина около скротума

– 0,5

 

Тлъстина от вътрешната страна на бута

– 0,3

 

Югуларна вена и прилежащите тлъстини

– 0,3

 

Отстраняване на външната тлъстина

 

0

0

+ 2

+ 3

+ 4

Частично отстраняване на гръдната тлъстина, така че мускулната тъкан да остане покрита със слой тлъстина

 

0

+ 0,2

+ 0,2

+ 0,3

+ 0,4

Отстраняване на тлъстината от слабините, прилежаща към тлъстината около скротума

 

0

+ 0,3

+ 0,4

+ 0,5

+ 0,6


Top