EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1134

Регламент (ЕС) 2017/1134 на Съвета от 20 юни 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1387/2013 за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени селскостопански и промишлени продукти

OJ L 164, 27.6.2017, p. 6–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1134/oj

27.6.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 164/6


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1134 НА СЪВЕТА

от 20 юни 2017 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 1387/2013 за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени селскостопански и промишлени продукти

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 31 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Производството в Съюза на 69 селскостопански и промишлени продукти, които към момента не са изброени в приложението към Регламент (ЕС) № 1387/2013 на Съвета (1), е недостатъчно или не съществува. Затова в интерес на Съюза е да суспендира изцяло автономните мита по Общата митническа тарифа (ОМТ) за тези продукти.

(2)

Необходимо е да се направят промени в условията за 71 случаи на суспендиране на автономните мита по ОМТ, понастоящем включени в приложението към Регламент (ЕС) № 1387/2013, за да се отчетат техническите промени в продуктите и икономическите тенденции на пазара. Класирането на някои продукти беше променено, за да се даде възможност на промишлеността да се възползва напълно от действащото суспендиране. Освен това приложението към Регламент (ЕС) № 1387/2013 следва да бъде актуализирано поради необходимостта в някои случаи текстовете да бъдат съгласувани или направени по-ясни. Изменените условия се отнасят до промени в описанието на продуктите, класирането или изискванията за крайна употреба. Суспендиранията, при които се налагат изменения, следва да се заличат от списъка на суспендиранията в приложението към Регламент (ЕС) № 1387/2013, а изменените суспендирания следва да бъдат включени в същия списък.

(3)

Съюзът вече няма интерес да поддържа суспендирането на автономните мита по ОМТ за два продукта, които понастоящем са включени в приложението към Регламент (ЕС) № 1387/2013.

(4)

От съображения за яснота изменените с настоящия регламент текстове следва да бъдат отбелязани със звезда.

(5)

Поради това Регламент (ЕС) № 1387/2013 следва да бъде съответно изменен.

(6)

Тъй като предвидените в настоящия регламент изменения в суспендиранията за съответните продукти трябва да се прилагат от 1 юли 2017 г., настоящият регламент следва незабавно да влезе в сила,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕС) № 1387/2013 се изменя, както следва:

1)

редовете за продуктите, изброени в приложение I към настоящия регламент, се вмъкват, като се следва редът на кодовете по КН, посочени в първата колона на таблицата в приложението към Регламент (ЕС) № 1387/2013;

2)

редовете за продуктите, чиито кодове по КН и по ТАРИК са посочени в приложение II към настоящия регламент, се заличават.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 юли 2017 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Люксембург на 20 юни 2017 година.

За Съвета

Председател

H. DALLI


(1)  Регламент (ЕС) № 1387/2013 на Съвета от 17 декември 2013 г. за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени селскостопански и промишлени продукти и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1344/2011 (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 201).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Код по КН

ТАРИК

Описание

Ставка на автономното мито

Допълнителна мерна единица

Предвиждана дата за задължително преразглеждане

*ex 2818 30 00

30

Алуминиев хидроксид оксид под формата на бьомит или псевдо-бьомит (CAS RN 1318-23-6)

0 %

31.12.2018 г.

ex 2825 70 00

20

Молибденова киселина (CAS RN 7782-91-4)

0 %

31.12.2021 г.

*ex 2842 10 00

40

Алуминосиликат (CAS RN 1318-02-1) със зеолитна структура на Алумофосфат-18 за производство на катализаторни препарати (2)

0 %

31.12.2021 г.

*ex 2905 11 00

ex 2905 19 00

20

35

Метилов метансулфонат (CAS RN 66-27-3)

0 %

31.12.2021 г.

ex 2905 22 00

20

3,7-Диметилокт-6-ен-1-ол (CAS RN 106-22-9)

0 %

31.12.2021 г.

ex 2909 30 90

15

{[(2,2-Диметилбут-3-ин-1-ил)окси]метил}бензен (CAS RN 1092536-54-3)

0 %

31.12.2021 г.

ex 2909 30 90

25

1,2-Дифеноксиетан (CAS RN 104-66-5) под формата на прах или като воден разтвор, съдържащ тегловно най-малко 30 %, но не повече от 60 % 1,2-дифеноксиетан

0 %

31.12.2021 г.

*ex 2909 60 00

40

1,4-Ди(2-трет-бутилпероксиизопропил)бензен (CAS RN 2781-00-2) или смес от изомери 1,4-Ди(2-трет-бутилпероксиизопропил)бензен и 1,3-ди(2-трет-бутилпероксиизопропил)бензен (CAS RN 25155-25-3)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2912 19 00

10

Ундеканал (CAS RN 112-44-7)

0 %

31.12.2021 г.

ex 2915 12 00

10

Воден разтвор, съдържащ тегловно най-малко 60 %, но не повече от 84 % цезиев формат (CAS RN 3495-36-1)

0 %

31.12.2021 г.

*ex 2916 14 00

30

Алил метакрилат (CAS RN 96-05-9) и неговите изомери, с чистота 98 тегловни % или повече, и съдържащ:

най-малко 0,01 %, но не повече от 0,02 % алилов алкохол (CAS RN 107-18-6),

най-малко 0,01 %, но не повече от 0,1 % метакрилова киселина (CAS RN 79-41-4) и

най-малко 0,5 %, но не повече от 1 % 4-метоксифенол (CAS RN 150-76-5)

0 %

31.12.2020 г.

ex 2916 39 90

33

Метилов 4′-(бромометил)бифенил-2-карбоксилат (CAS RN 114772-38-2)

0 %

31.12.2021 г.

ex 2916 39 90

73

(2,4-Дихлорофенил)ацетилхлорид (CAS RN 53056-20-5)

0 %

31.12.2021 г.

*ex 2920 29 00

ex 2920 90 70

50

50

Фосетил-алуминий (CAS RN 39148-24-8)

0 %

31.12.2018 г.

*ex 2920 29 00

ex 2920 90 70

60

40

Фосетил-натрий (CAS RN 39148-16-8) под формата на воден разтвор с тегловно съдържание на фосетил-натрий най-малко 35 %, но не повече от 45 %, за употреба при производството на пестициди (2)

0 %

31.12.2021 г.

ex 2922 19 00

40

(R)-1-((4-амино-2-бромо-5-флуорофенил)амино)-3-(бензилокси)пропан-2-ол 4-метилбензенсулфонат (CAS RN 1294504-64-5)

0 %

31.12.2021 г.

ex 2924 29 70

30

Натриев 4-(4-метил-3-нитробензоиламино)бензенсулфонат (CAS RN 84029-45-8)

0 %

31.12.2021 г.

ex 2924 29 70

50

Изопропиламинова сол на N-бензилоксикарбонил-L-трет-левцин (CAS RN 1621085-33-3)

0 %

31.12.2021 г.

ex 2926 90 70

30

3,6-Диоксо-4,5-дихлоро-циклохекса-1,4-диен-1,2-дикарбонитрил (CAS RN 84-58-2)

0 %

31.12.2021 г.

*ex 2931 90 00

05

Диетилметоксиборан (CAS RN 7397-46-8), дори под формата на разтвор в тетрахидрофуран, в съответствие със забележка 1, буква д) към глава 29 от КН

0 %

31.12.2020 г.

*ex 2932 14 00

ex 2940 00 00

10

40

1,6-Дихлор-1,6-дидеокси-β-D-фруктофуранозил-4-хлор-4 деокси-α-D-галактопиранозид (CAS RN 56038-13-2)

0 %

31.12.2019 г.

ex 2932 99 00

13

(3-(4-Етоксибензил-4-хлорофенил)((3aS,5R,6S,6aS)-2,2-диметил-6-хидрокситетрахидрофуро[2,3-d][1,3]диоксол-5-ил)метанон (CAS RN 1103738-30-2)

0 %

31.12.2021 г.

ex 2932 99 00

18

4-(4-Бромо-3-((тетрахидро-2H-пиран-2-илокси)метил)фенокси)бензонитрил (CAS RN 943311-78-2)

0 %

31.12.2021 г.

ex 2933 19 90

45

5-Амино-1-[4-(трифлуорометил)-2,6-дихлорофенил]-1H-пиразол-3-карбонитрил (CAS RN 120068-79-3)

0 %

31.12.2021 г.

ex 2933 19 90

55

5-Метил-1-(нафтален-2-ил)-1,2-дихидро-3H-пиразол-3-он (CAS RN 1192140-15-0)

0 %

31.12.2021 г.

ex 2933 29 90

75

2,2′-Азобис[2-(2-имидазолин-2-ил)пропан]дихидрохлорид (CAS RN 27776-21-2)

0 %

31.12.2021 г.

ex 2933 39 99

10

2-Аминопиридин-4-олхидрохлорид (CAS RN 1187932-09-7)

0 %

31.12.2021 г.

ex 2933 39 99

33

Метокси-5-(3-хлорофенил)-пиридин-2-карбонитрил (CAS RN 1415226-39-9)

0 %

31.12.2021 г.

ex 2933 39 99

41

2-Хлоро-6-(3-флуоро-5-изобутоксифенил)никотинова киселина (CAS RN 1897387-01-7)

0 %

31.12.2021 г.

ex 2933 39 99

46

Флуопиколид (ISO) (CAS RN 239110-15-7) за употреба при производството на пестициди (2)

0 %

31.12.2021 г.

*ex 2933 59 95

ex 2933 99 80

88

51

Дикват дибромид (ISO) (CAS RN 85-00-7) във воден разтвор, за използване при производството на хербициди (2)

0 %

31.12.2021 г.

ex 2933 99 80

42

(S)-2,2,4-Триметилпиролидинхидрохлорид (CAS RN 1897428-40-8)

0 %

31.12.2021 г.

ex 2933 99 80

44

Метилов (2S,3S,4R)-3-етил-4-хидроксипиролидин-2-карбоксилат 4-метилбензенсулфонат (CAS RN 1799733-43-9)

0 %

31.12.2021 г.

*ex 2933 99 80

53

Калиев (S)-5-(трет-бутоксикарбонил)-5-азаспиро[2,4]хептан-6-карбоксилат (CUS 0133723-1) (5)

0 %

31.12.2018 г.

*ex 2933 99 80

72

1,4,7-Триметил-1,4,7-триазациклононан (CAS RN 96556-05-7)

0 %

31.12.2018 г.

ex 2934 99 90

46

4-Метокси-5-(3-морфолин-4-илпропокси)-2-нитробензонитрил (CAS RN 675126-26-8)

0 %

31.12.2021 г.

ex 2934 99 90

47

Тридиазурон (ISO) (CAS RN 51707-55-2) за употреба при производството на пестициди (2)

0 %

31.12.2021 г.

ex 2934 99 90

49

Цитидин 5′-(динатриев фосфат) (CAS RN 6757-06-8)

0 %

31.12.2021 г.

ex 2934 99 90

53

4-Метокси-3-(3-морфолин-4-илпропокси)бензонитрил (CAS RN 675126-28-0)

0 %

31.12.2021 г.

ex 2935 90 90

30

6-Аминопиридин-2-сулфонамид (CAS RN 75903-58-1)

0 %

31.12.2021 г.

*ex 3204 16 00

30

Препарати на основата на багрило реактивоспособно черно 5 (CAS RN 17095-24-8), с тегловно съдържание най-малко 60 %, но не повече от 75 % от това багрило, и включващи едно или повече от следните:

багрило реактивоспособно жълто 201 (CAS RN 27624-67-5),

динатриева сол на 4-амино-3-[[4-[[2-(сулфоокси)етил]сулфонил]фенил]азо]-1-нафталенсулфоновата киселина (CAS RN 250688-43-8) или

натриева сол на 3,5-диамино-4-[[4-[[2-(сулфоокси)етил]сулфонил]фенил]азо]-2-[[2-сулфо-4-[[2-(сулфоокси)етил]сулфонил]фенил]азобензоената киселина (CAS RN 906532-68-1)

0 %

31.12.2019 г.

ex 3204 17 00

22

Багрило C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) и препарати на негова основа с тегловно съдържание на багрило C.I. Pigment Red 169 най-малко 50 %

0 %

31.12.2021 г.

*ex 3204 17 00

24

Багрило C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) и препарати на негова основа с тегловно съдържание на багрило C.I. Pigment Red 57:1 най-малко 50 %

0 %

31.12.2018 г.

*ex 3215 90 70

30

Мастило за касета за еднократна употреба, с тегловно съдържание:

най-малко 1 %, но не повече от 10 % аморфен силициев диоксид или

най-малко 3,8 % багрило C.I. Solvent Black 7 в органични разтворители,

за употреба при маркиране на интегрални схеми (2)

0 %

31.12.2018 г.

*ex 3506 91 10

ex 3506 91 90

50

50

Препарат с тегловно съдържание:

най-малко 15 %, но не повече от 60 % съполимери на стирена и бутадиена или на стирена и изопрена, и

най-малко 10 %, но не повече от 30 % полимери на пинена или съполимери на пентадиена

разтворени във:

Етилметилкетон (CAS RN 78-93-3)

Хептан (CAS RN 142-82-5) и

Толуен (CAS RN 108-88-3) или солвент-нафта, лека алифатна (CAS RN 64742-89-8)

0 %

31.12.2020 г.

ex 3811 21 00

11

Диспергиращ агент и забавител на окисляването, съдържащ:

o-аминополиизобутиленфенол (CAS RN 78330-13-9),

тегловно над 30 %, но не повече от 50 % минерални масла,

предназначен за употреба при производството на смеси от добавки за смазочни масла (2)

0 %

31.12.2021 г.

*ex 3811 21 00

19

Добавки, съдържащи:

смес на основата на полиизобутиленов сукцинимид и

тегловно над 30 %, но не повече от 50 % минерални масла,

с общо алкално число повече от 40, за употреба в производството на смазочни масла (2)

0 %

31.12.2019 г.

ex 3811 29 00

75

Забавител на окисляването, съдържащ главно смес от изомери на 1-(терт-додецилтио)пропан-2-ол (CAS RN 67124-09-8), за употреба в производството на смеси от добавки за смазочни масла (2)

0 % (2)

31.12.2021 г.

ex 3811 90 00

50

Забавител на корозията, съдържащ:

полиизобутинилянтарна киселина и

тегловно над 5 %, но не повече от 20 % минерални масла

за употреба при производството на смеси от добавки за горива (2)

0 %

31.12.2021 г.

*ex 3815 90 90

40

Катализатор:

съдържащ молибденов оксид и други оксиди на метали в матрица на силициев диоксид,

под формата на кухи цилиндрични твърди тела с дължина най-малко 4 mm, но не повече от 12 mm

за употреба при производството на акрилова киселина (2)

0 %

31.12.2018 г.

ex 3824 99 92

25

Препарат с тегловно съдържание:

най-малко 25 %, но не повече от 50 % диетилов карбонат (CAS RN 105-58-8)

най-малко 25 %, но не повече от 50 % етиленов карбонат (CAS RN 96-49-1)

най-малко 10 %, но не повече от 20 % литиев хексафлуорофосфат (CAS RN 21324-40-3)

най-малко 5 %, но не повече от 10 % етилметилов карбонат (CAS RN 623-53-0)

най-малко 1 %, но не повече от 2 % виниленкарбонат (CAS RN 872-36-6)

най-малко 1 %, но не повече от 2 % 4-флуоро-1,3-диоксолан-2-он (CAS RN 114435-02-8)

не повече от 1 % 1,5,2,4-Диоксадитиан 2,2,4,4-тетраоксид (CAS RN 99591-74-9)

0 %

31.12.2021 г.

ex 3824 99 92

27

4-Метокси-3-(3-морфолин-4-ил-пропокси)бензонитрил (CAS RN 675126-28-0) в органичен разтворител

0 %

31.12.2021 г.

ex 3824 99 92

30

Воден разтвор на цезиев формат и калиев формат с тегловно съдържание:

най-малко 1 %, но не повече от 84 % цезиев формат (CAS RN 3495-36-1)

най-малко 1 %, но не повече от 76 % калиев формат (CAS RN 590-24-1)

дори със съдържание не повече от 9 % добавки

0 %

31.12.2021 г.

*ex 3824 99 92

40

Разтвор на 2-хлоро-5-(хлорометил)-пиридин (CAS RN 70258-18-3) в органичен разредител

0 %

31.12.2020 г.

*ex 3824 99 92

69

Препарат с тегловно съдържание:

най-малко 80 %, но не повече от 92 % бис(дифенилфосфат) на бисфенол-А (CAS RN 5945-33-5)

най-малко 7 %, но не повече от 20 % олигомери на бис(дифенилфосфат) на бисфенол-А и

не повече от 1 % трифенилфосфат (CAS RN 115-86-6)

0 %

31.12.2020 г.

ex 3824 99 93

45

Натриев хидроген-3-аминонафтален-1,5-дисулфонат (CAS RN 4681-22-5) с тегловно съдържание:

не повече от 20 % динатриев сулфат и

не повече от 10 % натриев хлорид

0 %

31.12.2021 г.

ex 3824 99 96

70

Смес под формата на прах, съдържаща тегловно:

най-малко 28 %, но не повече от 51 % талк (CAS RN 14807-96-6)

най-малко 30,5 %, но не повече от 48 % силициев диоксид (кварц) (CAS RN 14808-60-7)

най-малко 17 %, но не повече от 26 % алуминиев оксид (CAS RN 1344-28-1)

0 %

31.12.2021 г.

ex 3824 99 96

74

Смес с нестехиометричен състав:

с кристална структура,

съдържаща eлектростопен магнезиево-алуминиев шпинел и примеси на силикатни фази и алуминати, от които най-малко 75 % тегловно са съставени от фракции с размер на частиците от 1 до 3 mm, а най-много 25 % — от фракции с размер на частиците от 0 до 1 mm

0 %

31.12.2021 г.

ex 3824 99 96

80

Смес, състояща се от:

най-малко 64 %, но не повече от 74 % тегловно аморфен силициев диоксид (CAS RN 7631-86-9)

най-малко 25 %, но не повече от 35 % тегловно бутанон (CAS RN 78-93-3) и

не повече от 1 % тегловно 3-(2,3-епоксипропокси)пропилтриметоксисилан (CAS RN 2530-83-8)

0 %

31.12.2021 г.

*ex 3901 10 10

ex 3901 90 80

20

50

Линеен полиетилен-1-бутен с висок индекс на стопилка и ниска плътност/LLDPE (CAS RN 25087-34-7) под формата на прах, със:

индекс на стопилка (MFR 190 °C/2,16 kg) най-малко 16 g/10 min, но не повече от 24 g/10 min и

плътност (ASTM D 1505) най-малко 0,922 g/cm3, но не повече от 0,926 g/cm3 и

температура на размекване по Vicat най-малко 94 °С

0 %

m3

31.12.2019 г.

ex 3906 90 90

53

Полиакриламиден прах със среден размер на частиците, по-малък от 2 микрона, и точка на топене, по-висока от 260 °C, с тегловно съдържание:

най-малко 75 %, но не повече от 85 % полиакриламид и

най-малко 15 %, но не повече от 25 % полиетиленгликол

0 %

31.12.2021 г.

ex 3906 90 90

63

Съполимер на (диметоксиметилсилил)пропилов метакрилат, бутилов акрилат, алилов метакрилат, метилов метакрилат и циклосилоксани (CAS RN 143106-82-5)

0 %

31.12.2021 г.

ex 3910 00 00

45

Диметил силоксан, полимер с крайна хидроксилна група, с вискозитет 38—45 mPa · s(CAS RN 70131-67-8)

0 %

31.12.2021 г.

ex 3910 00 00

55

Препарат с тегловно съдържание:

най-малко 55 %, но не повече от 65 % полидиметилсилоксан с крайна винилна група (CAS RN 68083-19-2),

най-малко 30 %, но не повече от 40 % диметилвинилиран и триметилиран силициев диоксид (CAS RN 68988-89-6) и

най-малко 1 %, но не повече от 5 % силициева киселина, натриева сол, продукти от реакция на препарата с триметилхлоросилан и изопропилов алкохол (CAS RN 68988-56-7)

0 %

31.12.2021 г.

*ex 3913 90 00

30

Протеин, химически или ензимно модифициран чрез карбоксилиране и/или добавяне на фталова киселина, дори хидролизиран, със средно тегловно молекулно тегло (Mw) под 350 000

0 %

31.12.2018 г.

ex 3920 99 59

70

Тетрафлуороетиленов филм, представен на рула, със:

дебелина 50 μm,

точка на топене 260 °C и

относителна плътност 1,75 (ASTM D792)

за употреба при производството на полупроводникови прибори (2)

0 %

31.12.2021 г.

*ex 3921 13 10

10

Лист от полиуретан на пяна, с дебелина 3 mm (± 15 %) и относителна плътност най-малко 0,09435, но не повече от 0,10092

0 %

m3

31.12.2018 г.

ex 3921 19 00

50

Пореста мембрана от политетрафлуоретилен (ПТФЕ), пластифицирана с нетъкан текстил от полиестер, произведен по метода с ежектиране с високоскоростен въздушен поток

обща дебелина над 0,05 mm, но не повече от 0,20 mm,

входно налягане на водата между 5 и 200 kPa съгласно стандарт ISO 811 и

въздухопропускливост най-малко 0,08 cm3/cm2/s съгласно стандарт ISO 5636-5

0 %

31.12.2021 г.

*ex 3923 10 90

10

Уплътнители за фотошаблони или полупроводникови пластини:

състоящи се от антистатични материали или смесени термопластмаси със специален електростатичен разряд и свойства за освобождаване на газове,

с непорьозна и устойчива на триене или удар повърхност,

снабдени със специално създадена задържаща система, която защитава фотошаблона или полупроводниковите пластини от повърхностни повреди или леки щети, и

със или без уплътнения,

от видовете, употребявани при фотолитографското производство или други видове производства на полупроводници за поместване на фотошаблони или полупроводникови пластини

0 %

31.12.2021 г.

*ex 3926 30 00

ex 8708 29 10

ex 8708 29 90

10

10

10

Пластмасово покритие с щипки за външно огледало за обратно виждане за моторни превозни средства

0 %

p/st

31.12.2020 г.

*ex 3926 90 97

20

Корпуси, части за корпуси, ролки, колелца за настройка, рамки, капаци и други части от акрилонитрил-бутадиен-стирен от вида, използван при производството на дистанционни управления

0 %

p/st

31.12.2019 г.

ex 3926 90 97

ex 8512 90 90

77

10

Силиконов разделителен пръстен, с вътрешен диаметър 15,4 mm (+ 0,0 mm/-0,1 mm), от вида, използван в системите от датчици в помощ на паркирането

0 %

p/st

31.12.2021 г.

ex 4016 99 57

10

Въздуховод за подаване на въздух към горивната уредба на двигателя, съставен най-малко от:

един гъвкав маркуч от каучук,

един пластмасов маркуч и

метални щипки,

дори и резонатор,

за употреба при производството на стоки от глава 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021 г.

ex 4016 99 57

20

Каучукова броня със силиконово покритие, с дължина не повече от 1 200 mm, с най-малко пет пластмасови щипки, за употреба при производството на стоки от глава 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021 г.

*ex 5911 90 99

ex 8421 99 90

30

92

Части за апарати за пречистване или филтриране на вода чрез обратна осмоза, съставени основно от пластмасови мембрани, вътрешно подсилени с тъкани или нетъкани текстилни материали, които са намотани около перфорирана тръба, поставена в пластмасов цилиндър, чиято дебелина на стената не превишава 4 mm, дори в цилиндър с дебелина на стената 5 mm или повече

0 %

31.12.2018 г.

*ex 5911 90 99

40

Кърпи за полиране от многослоен нетъкан полиестер, импрегнирани с полиуретан

0 %

31.12.2019 г.

ex 6805 30 00

10

Материал за почистване на накрайници на сонди, състоящи се от полимерна матрица, която съдържа абразивни частици върху подложка, за употреба при производството на полупроводници (2)

0 %

31.12.2021 г.

ex 7318 19 00

30

Биела (мотовилка) за главния спирачен цилиндър, с резба в двата края, за употреба при производството на стоки от глава 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021 г.

*ex 7410 11 00

ex 8507 90 80

ex 8545 90 90

10

60

30

Рулон от ламинатно фолио от графит и мед със:

широчина най-малко 610 mm, но не повече от 620 mm и

диаметър най-малко 690 mm, но не повече от 710 mm,

за употреба при производството на литиевойонни електрически акумулаторни батерии (2)

0 %

31.12.2021 г.

*ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

47

57

Алуминиево фолио на рула:

с чистота 99,99 % тегловно,

с дебелина най-малко 0,021 mm, но не повече от 0,2 mm,

с ширина 500 mm,

с повърхностен оксиден слой с дебелина от 3 до 4 nm

и с повече от 95 % кубична текстура

0 %

31.12.2021 г.

*ex 7607 19 90

ex 8507 90 80

10

80

Лист под формата на рулон, състоящ се от ламинат от литий и манган, свързани към алуминий, със:

широчина най-малко 595 mm, но не повече от 605 mm и

диаметър най-малко 690 mm, но не повече от 710 mm,

за употреба при производството на катоди за литиевойонни акумулаторни батерии (2)

0 %

31.12.2021 г.

*ex 7616 99 10

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

30

60

50

Алуминиева конзолна подставка за двигател със следните размери:

височина над 10 mm, но не повече от 200 mm

широчина над 10 mm, но не повече от 200 mm

дължина над 10 mm, но не повече от 200 mm,

оборудвана с най-малко два отвора за закрепване, направена от алуминиеви сплави ENAC-46100 или ENAC-42100 (въз основа на стандарта EN:1706) със следните характеристики:

вътрешна порьозност не повече от 1 mm;

външна порьозност не повече от 2 mm;

твърдост по Rockwell HRB 10 или повече

от вида, употребяван при производството на системи за окачване на двигателя в моторни превозни средства

0 %

p/st

31.12.2019 г.

*ex 8108 90 30

20

Пръти, кръгли профили и тел от титаниево-алуминиева сплав, с тегловно съдържание на алуминий най-малко 1 %, но не повече от 2 %, за употреба при производството на изпускателните шумозаглушители и изпускателните тръби от подпозиции 8708 92 и 8714 10 40 (2)

0 %

31.12.2017 г.

*ex 8108 90 50

10

Титаниево-алуминиева сплав, съдържаща тегловно най-малко 1 %, но не повече от 2 % алуминий, на листа или на рула, с дебелина най-малко 0,49 mm, но не повече от 3,1 mm, с широчина най-малко 1 000 mm, но не повече от 1 254 mm, предназначена за производството на изделия от подпозиция 8714 10 (2)

0 %

31.12.2018 г.

*ex 8108 90 50

35

Плочи, листове и ленти от титанова сплав

0 %

31.12.2021 г.

*ex 8301 60 00

ex 8413 91 00

ex 8419 90 85

ex 8438 90 00

ex 8468 90 00

ex 8476 90 90

ex 8479 90 70

ex 8481 90 00

ex 8503 00 99

ex 8515 90 80

ex 8536 90 95

ex 8537 10 98

ex 8708 91 20

ex 8708 91 99

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

20

40

30

20

20

20

83

30

70

30

95

70

10

20

50

40

Клавиатури от силикон или пластмаса,

със или без части от метал, пластмаса, епоксидна смола, усилена със стъклени влакна, или дърво,

дори напечатани или с повърхностна обработка,

дори с електрически проводящи елементи,

дори с клавиатурно фолио, залепено върху клавиатурата,

дори със защитно фолио,

еднослойни или многослойни

0 %

p/st

31.12.2020 г.

*ex 8409 91 00

ex 8409 99 00

30

50

Изпускателен колектор с елемент на спирална газова турбина на турбокомпресор със:

топлоустойчивост, не по-висока от 1 050  °C, и

с диаметър на отвора за колелото на турбината най-малко 30 mm, но не повече от 110 mm

0 %

p/st

31.12.2018 г.

ex 8409 99 00

40

Пластмасов или алуминиев капак на цилиндров блок със:

датчик за положението на разпределителния вал (CMPS),

метални скоби за прикрепване към двигател, както и

две или повече уплътнения,

за употреба при производството на двигатели за моторни превозни средства (2)

0 %

p/st

31.12.2021 г.

ex 8411 99 00

65

Елемент на спирална газова турбина на турбокомпресор:

с топлоустойчивост, не по-висока от 1 050  °C, както и

с диаметър на отвора за колелото на турбината най-много 30 mm, но не повече от 110 mm

0 %

p/st

31.12.2021 г.

ex 8413 30 20

30

Едноцилиндрова радиалнобутална помпа за високо налягане за бензинови двигатели с директно впръскване, със:

eксплоатационно налягане най-много 200 bar, но не повече от 350 bar,

регулиране на дебита и

предпазен изпускателен клапан,

за употреба при производството на двигатели за моторни превозни средства (2)

0 %

31.12.2021 г.

ex 8479 90 70

87

Горивен маркуч за бутални двигатели с вътрешно горене с датчик за температура на горивото, с най-малко два входящи и три изходящи маркуча, за употреба при производството на двигатели за моторни превозни средства (2)

0 %

p/st

31.12.2021 г.

ex 8481 80 59

20

Клапан за регулиране на налягането, за вграждане в компресори на климатични системи за моторни превозни средства (2)

0 %

p/st

31.12.2021 г.

ex 8484 20 00

10

Механични уплътнения за валове, за вграждане в роторни компресори, за употреба при производството на климатични системи за моторни превозни средства (2)

0 %

p/st

31.12.2021 г.

ex 8501 10 99

56

Двигател за постоянен ток:

с честота на въртене не повече от 7 000 об./мин. (без товар),

с номинално напрежение 12 V (± 4 V),

с максимална мощност 13,78 W (при 3,09 A),

с определен температурен диапазон от – 40 °C до 160 °C,

със зъбен предавателен механизъм,

с механичен съединител,

с 2 електрически връзки,

с максимален въртящ момент 100 Nm

0 %

31.12.2021 г.

ex 8501 10 99

58

Двигател за постоянен ток:

с честота на въртене не повече от 6 500 об./мин. (без товар),

с номинално напрежение 12 V (± 4 V),

с максимална мощност под 20 W,

с определен температурен диапазон от – 40 °C до 160 °C,

с червячен предавателен механизъм,

с механичен съединител,

с 2 електрически връзки,

с максимален въртящ момент 75 Nm

0 %

31.12.2021 г.

*ex 8501 10 99

65

Електрически изпълнителен механизъм на турбокомпресор със:

двигател за постоянен ток,

вграден предавателен механизъм,

сила (на опън) 200 N или повече при най-малко 140 °C повишена температура на околната среда,

сила (на опън) 250 N или повече във всяко положение на хода му,

ефективен ход най-малко 15 mm, но не повече от 25 mm,

със или без интерфейс за бордова диагностика

0 %

31.12.2020 г.

*ex 8504 31 80

50

Трансформатори, използвани при производството на електронни драйверни стъпала, регулатори и светодиодни светлинни източници за отрасъла за осветителна техника (2)

0 %

31.12.2021 г.

*ex 8504 40 90

25

Преобразувател за постоянен ток в постоянен ток

без корпус или

с корпус със свързващи изводи, свързващи клеми, винтови съединители, незащитени връзки, съединителни елементи, които позволяват монтиране към печатна платка чрез запояване или друга техника, или други кабелни връзки, изискващи допълнителна преработка

0 %

p/st

31.12.2021 г.

ex 8504 50 95

70

Соленоидна намотка със:

номинална мощност над 10 W, но не повече от 15 W,

изолационно съпротивление 100 MOhm или повече,

съпротивление за постоянен ток, не по-високо от 34,8 Ohm (± 10 %) при 20 °C,

номинален ток, не по-силен от 1,22 A,

номинално напрежение, не по-високо от 25 V,

0 %

p/st

31.12.2021 г.

*ex 8505 11 00

65

Постоянни магнити, състоящи се от сплав от неодим, желязо и бор, дори с форма на правоъгълник, със заоблени или остри ъгли, с правоъгълно или трапецовидно сечение и със

дължина не повече от 140 mm,

ширoчина не повече от 90 mm и

дебелина не повече от 55 mm,

или във формата на извит правоъгълник (тип плоча) със

дължина не повече от 75 mm,

широчина не повече от 40 mm,

дебелина не повече от 7 mm и

с радиус на кривината, превишаващ 86 mm, но не по-голям от 241 mm,

или с форма на диск с диаметър не повече от 90 mm, дори с отвор в центъра

0 %

p/st

31.12.2018 г.

*ex 8505 11 00

75

Сектори от втулки, предназначени да станат постоянни магнити след намагнитване,

съдържащи най-малко неодим, желязо и бор,

с широчина най-малко 9,1 mm, но не повече от 10,5 mm,

с дължина най-малко 20 mm, но не повече от 30,1 mm,

от вида, употребяван в ротори за производството на горивни помпи

0 %

p/st

31.12.2019 г.

*ex 8507 90 80

70

Плака от никелирано медно фолио със:

широчина 70 mm (± 5 mm),

дебелина 0,4 mm (± 0,2 mm),

дължина, не по-голяма от 55 mm,

за употреба при производството на литиевойонни електрически акумулаторни батерии (2)

0 %

p/st

31.12.2021 г.

ex 8518 40 80

93

Мощен нискочестотен усилвател със:

изходна мощност 50 W,

работно напрежение повече от 9 V, но не повече от 16 V,

електрически импеданс не повече от 4 Ω,

чувствителност не повече от 80 dB,

в метален корпус,

за употреба при производството на моторни превозни средства (2)

0 %

p/st

31.12.2021 г.

*ex 8522 90 80

ex 8529 90 92

30

57

Метален държач, метален елемент за фиксиране или вътрешен метален закрепващ елемент, за употреба при производството на телевизори, монитори и устройства за възпроизвеждане на видеозаписи (2)

0 %

p/st

31.12.2021 г.

*ex 8529 90 65

ex 8529 90 92

65

53

Печатна платка за подаване на захранващото напрежение и на управляващите сигнали пряко към веригата за управление върху стъклената плоскост на течнокристален модул тип TFT

0 %

p/st

31.12.2020 г.

*ex 8529 90 92

59

Течнокристални модули със:

размер на екрана по диагонала най-малко 14,5 cm, но не повече от 25,5 cm,

светодиоден подсвет,

печатна платка с EPROM (изтриваема програмируема памет само за четене), микроконтролер, времеви контролер, драйверен модул за шина LIN (Local Interconnect Network) или APIX2 (Automative Pixel Link) и други активни и пасивни елементи,

6 до 8-щифтов щепсел за захранване и 2 до 4-щифтов LVDS (диференциален сигнал с ниско напрежение) или интерфейс APIX2,

дори в корпус,

за постоянно вграждане или окончателно монтиране в моторни превозни средства от глава 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2020 г.

*ex 8529 90 92

63

Течнокристален модул

с диагонал на екрана най-малко 14,5 cm, но не повече от 38,5 cm,

дори със сензорен екран,

със светодиоден подсвет,

с печатна платка с EEPROM, микроконтролер, LVDS приемник и други активни и пасивни елементи,

с щепсел за захранване и интерфейси CAN и LVDS,

със или без електронни компоненти за динамична настройка на цвета,

в корпус, със или без функции за механично, сензорно или безконтактно управление и със или без активна система за охлаждане,

пригоден за монтаж в моторни превозни средства от глава 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2020 г.

*ex 8529 90 92

67

Цветен течнокристален дисплей за монитори от позиция 8528 :

с диагонал на екрана най-малко 14,48 cm, но не повече от 31,24 cm,

дори със сензорен екран,

с подсвет, микроконтролер,

с контролер за локална шина CAN (Controller area network) с един или няколко интерфейса LVDS (диференциален сигнал с ниско напрежение) и с едно или няколко гнезда за CAN/захранване или с контролер APIX (Automotive Pixel Link) с интерфейс APIX,

в корпус, дори и с алуминиев топлоотвеждащ радиатор на гърба на корпуса,

без модул за обработка на сигнали,

със или без подаване на обратна информация чрез допир или със звук,

за употреба при производството на превозни средства от глава 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2020 г.

*ex 8536 90 95

20

Корпус за полупроводников кристал, под формата на пластмасова рамка, съдържащ оловна рамка, снабдена с контактни площадки, за напрежение, непревишаващо 1 000 V

0 %

p/st

31.12.2020 г.

*ex 8536 90 95

92

Щанцована метална рамка с изводи

0 %

p/st

31.12.2018 г.

*ex 8536 90 95

ex 8544 49 93

94

10

Еластомерен съединител, от каучук или силикон, състоящ се от един или повече проводящи елемента

0 %

p/st

31.12.2018 г.

ex 8537 10 98

65

Лостов превключвател за модул за управление под волана:

с един или няколко електрически превключвателя с едно или няколко положения (под формата на бутони, задействани чрез натискане, въртящи се превключватели или други),

оборудван или не с печатни платки и електрически кабели,

за напрежение най-малко 9 V, но не повече от 16 V,

от вида, употребяван при производството на моторни превозни средства от глава 87

0 %

p/st

31.12.2021 г.

ex 8537 10 98

75

Блок за управление за безключов достъп и пускане на двигателя на моторно превозно средство, с електрическа комутационна система, в пластмасов корпус, за напрежение 12 V, дори със:

антена,

съединител,

метален държач,

за употреба при производството на стоки от глава 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021 г.

*ex 8537 10 98

92

Сензорен екран, състоящ се от проводяща решетка, положена между две плочи от пластмаса или стъкло, с електрически проводници и съединители

0 %

p/st

31.12.2018 г.

ex 8538 90 99

60

Предно контролно табло под формата на пластмасова кутия, със световоди, с въртящи се превключватели, пневматични превключватели и превключватели от тип бутон или други видове превключватели, без електрически компоненти, от вида, употребяван в арматурните табла на моторни превозни средства от глава 87

0 %

p/st

31.12.2021 г.

ex 8543 70 90

15

Слоесто електрохроматично покритие, състоящо се от:

два външни слоя полиестер,

междинен слой акрилов полимер и силиций и

две електрически съединителни клеми

0 %

31.12.2021 г.

*ex 8543 70 90

33

Високочестотен усилвател, състоящ се от една или повече интегрални схеми и един или повече кондензатори за повърхностен монтаж, със или без интегрирани пасивни елементи (IPD), върху метален фланец в корпус

0 %

31.12.2021 г.

ex 8544 42 90

80

12-жилен свързващ кабел с два съединителя

за напрежение 5 V,

с дължина не повече от 300 mm

за употреба при производството на стоки от глава 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021 г.

ex 8708 10 10

ex 8708 10 90

10

10

Пластмасово покритие за запълване на пространството между фаровете за мъгла и бронята, със или без хромирана ивица, за употреба при производството на стоки от глава 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021 г.

*ex 8708 30 10

ex 8708 30 91

ex 8708 30 99

20

60

10

Задвижвано от двигател устройство за задействане на спирачки:

с номинално напрежение 13,5 V (± 0,5V) и

механизъм със сачмено-винтова двойка за управление на налягането на спирачната течност в главния цилиндър,

за употреба при производството на електрически моторни превозни средства (2)

0 %

p/st

31.12.2019 г.

*ex 8708 30 10

ex 8708 30 91

40

30

Тяло на дискова спирачка в изпълнение BIR („Ball in Ramp“) или EPB („Electronic Parking Brake“), или само с хидравлична функция, съдържащо функционални и монтажни отвори и водещи прорези, от вида, употребяван при производството на стоки от глава 87

0 %

p/st

31.12.2019 г.

*ex 8708 30 10

ex 8708 30 91

50

10

Барабанна ръчна спирачка:

действаща в диска на работната спирачка,

с диаметър най-малко 170 mm, но не повече от 195 mm

за употреба при производството на моторни превозни средства (2)

0 %

p/st

31.12.2021 г.

*ex 8708 30 10

ex 8708 30 91

60

20

Спирачни накладки от органични вещества без азбест (NAO) със закрепен към подложката на накладката фрикционен материал, за употреба при производството на стоки от глава 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2019 г.

*ex 8708 30 10

ex 8708 30 91

70

40

Спирачен апарат от сферографитен чугун за дискови спирачки, от вида, употребяван при производството на стоки от глава 87

0 %

p/st

31.12.2020 г.

*ex 8708 40 20

ex 8708 40 50

20

10

Автоматична хидродинамична предавателна кутия

с хидравличен преобразувател на въртящия момент,

без разпределителна кутия и карданен вал,

дори и с преден диференциал,

за употреба при производството на моторни превозни средства от глава 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2020 г.

*ex 8708 50 20

ex 8708 50 55

10

10

Страничен вал на автомобилна ос, снабден с карданен шарнир с еднакви ъглови скорости, от всяка страна, от вида, употребяван при производството на стоки от код по КН 8703

0 %

p/st

31.12.2020 г.

*ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

20

10

Предавателен вал в подсилена с въглеродни влакна пластмаса, представляващ единен детайл без никакви свръзки по средата

с дължина най-малко 1 m, но не повече от 2 m,

с тегло най-малко 6 кг, но не повече от 9 кг

0 %

p/st

31.12.2020 г.

*ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

30

20

20

70

Предавателна кутия (трансмисия) с един вход и два изхода, разположена в корпус от лят алуминий, с общи размери 273 mm (ширина) × 131 mm (височина) × 187 mm (дължина), състояща се най-малко от следното:

два електромагнитни еднопосочни съединителя, които работят в противоположни посоки,

входящ вал с външен диаметър 24 mm (± 1 mm), завършващ с шлиц с 22 зъба, и

коаксиална изходяща втулка в вътрешен диаметър 22 mm (± 1 mm), завършваща с шлиц с 22 зъба,

за употреба при производството на превозни средства с висока проходимост или на превозни средства със специално предназначение (2)

0 %

31.12.2021 г.

*ex 8708 80 20

ex 8708 80 35

10

10

Горен тампон за окачване, състоящ се от:

метално легло с три монтажни болта, и

гумен тампон

от вида, употребяван при производството на стоки от глава 87

0 %

p/st

31.12.2020 г.

*ex 8708 80 20

ex 8708 80 91

20

10

Заден носач с предпазен пластмасов етикет, оборудван с две метални легла със запресовани гумени заглушаващи тампони, от вида, употребяван при производството на стоки от глава 87

0 %

p/st

31.12.2020 г.

*ex 8708 80 20

ex 8708 80 91

30

20

Заден носач, оборудван със сферичен шарнир и метално легло със запресован гумен шумоизолиращ тампон, от вида, употребяван при производството на стоки от глава 87

0 %

p/st

31.12.2020 г.

ex 8708 80 99

10

Стабилизатор за предна ос, оборудван със сферични шарнири в двата края, за употреба при производството на стоки от глава 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021 г.

*ex 8708 91 20

ex 8708 91 35

20

10

Алуминиев охладител, използващ сгъстен въздух, рифелован, от вида, употребяван при производството на стоки от глава 87

0 %

p/st

31.12.2019 г.

*ex 8708 91 20

ex 8708 91 99

30

30

Входящ или изходящ въздушен резервоар от алуминиева сплав, произведен съгласно стандарт EN AC 42100, със:

равнинност на изолационната площ не повече от 0,1 mm,

допустимо количество частици 0,3 mg на резервоар,

разстояние между порите 2 mm или повече,

размер на порите не повече от 0,4 mm, и

не повече от 3 пори, по-широки от 0,2mm

от вида, употребяван в топлообменници за охладителни системи за автомобили

0 %

p/st

31.12.2020 г.

*ex 8708 94 20

ex 8708 94 35

10

20

Кормилен механизъм със зъбна рейка в алуминиева кутия с хомокинетични шарнири от вида, употребяван при производството на стоки от глава 87

0 %

p/st

31.12.2019 г.

*ex 8708 95 10

ex 8708 95 99

40

10

Въздушна възглавница за пътуващия отпред пътник, състояща се от:

метален кожух с най-малко шест монтажни скоби,

вградена предпазна възглавница,

патрон, пълен с газ под налягане

от вида, употребяван при производството на стоки от глава 87

0 %

p/st

31.12.2020 г.

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

30

15

Държач за преден радиатор, със или без каучукови тампони, за употреба при производството на стоки от глава 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021 г.

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

40

25

Поддържаща конзола от желязо или стомана, с отвори за монтаж, дори с гайки за стягане, за прикрепване на предавателната кутия към каросерията на автомобила, за употреба при производството на стоки от глава 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021 г.

*ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

25

35

72

Предни вилки, с изключение на нетелескопичните предни вилки, направени изцяло от стомана, за употреба при производството на велосипеди (2)

0 %

31.12.2018 г.

*ex 9013 80 90

20

Електронно полупроводниково микроогледало в корпус, подходящ за напълно автоматизиран монтаж на печатни платки, представляващо комбинация най-малко от:

една или повече специфични за приложението монолитни интегрални схеми (ASIC),

едно или повече електромеханични микроогледала (MEMS), изработени по полупроводникова технология, с механични елементи, подредени в триизмерни структури върху полупроводниковия материал

от вида, употребяван за вграждане в продукти от глави 84–90 и 95

0 %

p/st

31.12.2019 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Код по КН

ТАРИК

ex 2818 30 00

30

ex 2842 10 00

40

ex 2905 11 00

20

ex 2909 60 00

20

ex 2916 14 00

30

ex 2920 90 70

40

ex 2920 90 70

50

ex 2931 90 00

05

ex 2933 59 95

88

ex 2933 99 80

53

ex 2933 99 80

72

ex 2940 00 00

40

ex 3204 16 00

20

ex 3204 17 00

67

ex 3215 90 70

30

ex 3506 91 10

50

ex 3506 91 90

50

ex 3811 21 00

57

ex 3815 90 90

40

ex 3824 99 92

21

ex 3824 99 92

24

ex 3824 99 92

69

ex 3901 10 10

20

ex 3901 90 80

50

ex 3913 90 00

92

ex 3921 13 10

10

ex 3923 10 00

10

ex 3926 30 00

10

ex 3926 90 97

20

ex 5911 90 90

30

ex 5911 90 90

40

ex 7410 11 00

10

ex 7607 11 90

40

ex 7607 19 90

10

ex 7616 99 10

30

ex 8108 90 30

20

ex 8108 90 50

10

ex 8108 90 50

25

ex 8301 60 00

20

ex 8409 91 00

65

ex 8409 99 00

30

ex 8411 99 00

70

ex 8413 91 00

40

ex 8419 90 85

30

ex 8421 99 00

92

ex 8438 90 00

20

ex 8468 90 00

20

ex 8476 90 10

20

ex 8476 90 90

20

ex 8479 90 70

83

ex 8481 90 00

30

ex 8501 10 99

55

ex 8503 00 99

70

ex 8504 31 80

50

ex 8504 40 90

20

ex 8505 11 00

33

ex 8505 11 00

45

ex 8507 90 80

60

ex 8507 90 80

70

ex 8507 90 80

80

ex 8515 90 80

30

ex 8522 90 80

30

ex 8529 90 65

65

ex 8529 90 92

35

ex 8529 90 92

36

ex 8529 90 92

50

ex 8536 90 40

20

ex 8536 90 40

92

ex 8536 90 40

94

ex 8536 90 40

95

ex 8536 90 95

20

ex 8536 90 95

92

ex 8536 90 95

94

ex 8536 90 95

95

ex 8537 10 98

70

ex 8537 10 98

92

ex 8543 70 90

33

ex 8543 90 00

15

ex 8544 49 93

10

ex 8545 90 90

30

ex 8708 29 90

10

ex 8708 30 10

20

ex 8708 30 10

30

ex 8708 30 91

10

ex 8708 30 91

20

ex 8708 30 91

30

ex 8708 30 91

40

ex 8708 30 91

50

ex 8708 40 20

20

ex 8708 40 50

10

ex 8708 50 55

10

ex 8708 50 99

10

ex 8708 50 99

20

ex 8708 80 35

10

ex 8708 80 91

10

ex 8708 80 91

20

ex 8708 91 35

10

ex 8708 91 99

20

ex 8708 91 99

30

ex 8708 94 35

20

ex 8708 95 99

10

ex 8708 99 10

20

ex 8708 99 97

40

ex 8708 99 97

50

ex 8708 99 97

70

ex 8714 91 30

24

ex 8714 91 30

34

ex 8714 91 30

71

ex 9013 80 90

10


Top