Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1131

Регламент (ЕС) 2017/1131 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно фондовете на паричния пазар (Текст от значение за ЕИП. )

OJ L 169, 30.6.2017, p. 8–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1131/oj

30.6.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 169/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1131 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 14 юни 2017 година

относно фондовете на паричния пазар

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка (1),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),

като имат предвид, че:

(1)

Фондовете на паричния пазар (ФПП) предоставят краткосрочно финансиране на финансовите институции, дружествата и правителствата. Чрез предоставянето на финансиране за тези субекти ФПП допринасят за финансирането на икономиката на Съюза. Тези субекти използват своите инвестиции във ФПП като ефикасен начин за разпределяне на своя кредитен риск и своята експозиция, вместо да разчитат единствено на банкови депозити.

(2)

От гледна точка на търсенето ФПП представляват инструменти за краткосрочно управление на парични средства, които осигуряват висока степен на ликвидност, диверсификация и стабилна стойност на инвестираните средства, в съчетание с доходност, основаваща се на пазара. ФПП се използват най-вече от дружествата, желаещи да инвестират своите излишни парични средства за кратък период от време. Следователно ФПП представляват жизненоважна връзка между търсенето и предлагането на парични средства в краткосрочен план.

(3)

Събитията по време на финансовата криза хвърлиха светлина върху няколко особености на ФПП, които ги правят уязвими, когато са налице трудности на финансовите пазари, и в този случай ФПП биха могли да разпространят или да засилят рисковете в рамките на цялата финансова система. Когато цените на активите, в които даден ФПП е инвестирал, започнат да спадат, особено по време на неблагоприятни пазарни условия, ФПП невинаги може да спази обещанието си за незабавно откупуване и за запазване на номиналната стойност на дял или акция, емитирана от ФПП за инвеститорите. Подобна ситуация, която според Съвета за финансова стабилност (СФС) и Международната организация на комисиите по ценни книжа (IOSCO) може да бъде особено сериозна за ФПП с постоянна или стабилна нетна стойност на активите, би могла да доведе до съществени и внезапни искания за откупуване, които евентуално могат да предизвикат по-широки макроикономически последици.

(4)

При големи искания за откупуване ФПП биха могли да се окажат принудени да продават част от активите, в които са инвестирали, при намаляващи цени на пазара, което може да подхрани криза на ликвидността. При тези обстоятелства емитентите на инструменти на паричния пазар могат да срещнат сериозни затруднения да се финансират, ако настъпи срив на пазарите за търговски ценни книжа и други инструменти на паричния пазар. Това на свой ред би могло да доведе до разпространяване на проблемите в рамките на пазара на краткосрочно финансиране и да причини директни и сериозни затруднения във финансирането на финансовите институции, дружествата и правителствата, а по този начин и на цялата икономика.

(5)

С подкрепата на спонсорите лицата, управляващи активи, могат да решат да предоставят по своя преценка подпомагане за поддържане на ликвидността и стабилността на своите ФПП. Спонсорите често са принудени да подпомагат спонсорираните от тях ФПП, чиято стойност спада, поради риска за добрата им репутация и опасението, че паниката би могла да обхване и други стопански дейности на спонсорите. В зависимост от размера на ФПП и обема на исканията за откупуване, подпомагането от спонсорите може да достигне размери, които надхвърлят наличните им резерви. Поради това ФПП не следва да получава външно подпомагане.

(6)

За да се запазят интегритетът и стабилността на вътрешния пазар, е необходимо да се определят правила за дейността на ФПП, по-специално относно състава на техния портфейл. Тези правила имат за цел да направят ФПП по-устойчиви и да ограничат възможностите за разпространяване на проблемите. Необходими са единни правила в целия Съюз, за да се гарантира, че ФПП са в състояние да изпълнят исканията на инвеститорите за откупуване, особено по време на неблагоприятни пазарни условия. Необходими са единни правила за портфейла на ФПП и с цел да се гарантира, че ФПП са в състояние да отговарят на съществени и внезапни искания за откупуване от голяма група инвеститори.

(7)

Единни правила за ФПП са необходими също, за да се осигури гладкото функциониране на пазара за краткосрочно финансиране на финансовите институции, корпоративните емитенти на краткосрочни задължения и правителствата. Те са необходими и за да се гарантира равнопоставеното третиране на инвеститорите във ФПП и да се избегне поставянето в неравностойно положение на инвеститорите, които късно поискат откупуване, ако бъде временно прекратено откупуването или ако настъпи ликвидация на ФПП.

(8)

Необходимо е да се предвиди хармонизиране на пруденциалните изисквания, свързани с ФПП, като се установят ясни правила, които налагат преки задължения за ФПП и управляващите ги лица в целия Съюз. Подобно хармонизиране ще подобри стабилността на ФПП като източник на краткосрочно финансиране за правителствата и корпоративния сектор в целия Съюз. Това ще гарантира също така, че ФПП остават надежден инструмент, използван от индустрията в Съюза за управление на паричните ѝ наличности.

(9)

Година след влизането в сила на Насоките относно общо определение на европейските фондове на паричния пазар, приети от Комитета на европейските регулатори на ценни книжа на 19 май 2010 г. с цел да се установят минимални равнопоставени условия за ФПП в Съюза, само 12 държави членки ги бяха приложили, което е показателно за устойчивостта на различията между националните правила. Различните национални подходи не успяват да се справят с уязвимостта на паричните пазари в Съюза и не успяват да намалят рисковете от разпространяване на проблеми, като по този начин застрашават функционирането и стабилността на вътрешния пазар, както стана очевидно по време на финансовата криза. Ето защо общите правила за ФПП, предвидени в настоящия регламент, имат за цел да осигурят високо равнище на защита за инвеститорите и да предотвратят и намалят всички потенциални рискове от разпространяване на проблемите в резултат на евентуално масово изтегляне на инвеститорите от ФПП.

(10)

При липсата на уредба с която се определят правила за ФПП, на национално равнище може да продължат да се приемат разнопосочни мерки. Такива мерки биха могли да предизвикат значителни нарушения на конкуренцията поради големите разлики в съществени стандарти в областта на закрилата на инвестициите. Разнопосочните изисквания за състава на портфейла, допустимите активи, техния падеж, ликвидност и диверсификация, както и за кредитното качество на емитентите и на инструментите на паричния пазар, водят до различни нива на защита на инвеститорите поради различните нива на риск на инвестиционното предложение, свързано с ФПП. Ето защо е от съществено значение да бъде приет единен набор от правила, за да се избегне разпространяване на проблемите към пазара за краткосрочно финансиране, което би създало риск за стабилността на финансовия пазар на Съюза. С цел ограничаване на системния риск, ФПП с постоянна нетна стойност на активите (ФПП с постоянна НСА) следва да развиват дейност на територията на Съюза само като ФПП с постоянна НСА, инвестиращи в държавни дългови инструменти.

(11)

Новите правила за ФПП са разработени въз основа на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4), която съставлява правната рамка, уреждаща създаването, управлението и предлагането на пазара на предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) в Съюза, както и на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (5), която съставлява правната рамка, уреждаща създаването, управлението и предлагането на пазара на алтернативни инвестиционни фондове (АИФ) в Съюза.

(12)

В Съюза предприятията за колективно инвестиране могат да действат като ПКИПЦК, управлявани от дружества за управление на ПКИПЦК или от инвестиционни дружества, получили разрешение в съответствие с Директива 2009/65/ЕО, или като АИФ, управлявани от лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (ЛУАИФ), получили разрешение или регистрирани съгласно Директива 2011/61/ЕС. Новите правила за ФПП надграждат действащата правна уредба, установена от тези директиви, включително актовете, приети за тяхното прилагане, и следователно следва да се прилагат в допълнение към тези директиви. Освен това правилата за управление и предлагане на пазара, залегнали в действащата правна уредба, следва да се прилагат за ФПП, като се вземе предвид дали те са ПКИПЦК или АИФ. Също така правилата относно трансграничното предоставяне на услуги и свободата на установяване, предвидени в директиви 2009/65/ЕО и 2011/61/ЕС, следва да се прилагат съответно към трансграничните дейности на ФПП. В същото време за редица правила, свързани с инвестиционната политика на ПКИПЦК, предвидени в глава VII от Директива 2009/65/ЕО, следва да се посочи изрично, че не се прилагат.

(13)

По отношение на предприятията за колективно инвестиране, чиито характеристики съответстват на свързаните с ФПП характеристики, следва да се прилагат хармонизирани правила. Новите правила за ФПП следва да са задължителни за ПКИПЦК и АИФ, които целят да предлагат доходност, съответстваща на лихвените проценти на паричния пазар или да запазят стойността на инвестицията и които се стремят да постигнат тези цели, като инвестират в краткосрочни активи, например инструменти на паричния пазар или депозити, или сключват обратни репо споразумения или договори с деривати с единствената цел да хеджират рисковете, произтичащи от други инвестиции на фонда.

(14)

Спецификата на ФПП произтича от комбинацията на активите, в които инвестират, и целите, които преследват. Целта за осигуряване на доходност, съответстваща на лихвените проценти на паричния пазар, и целта за запазване на стойността на инвестицията не са взаимно изключващи се. ФПП може да преследва една от тези цели или и двете едновременно.

(15)

Целта за осигуряване на доходност, съответстваща на лихвените проценти на паричния пазар, следва да се разглежда в широк смисъл. Очакваната доходност не е необходимо да съответства напълно на EONIA, Libor, Euribor или друг релевантен лихвен процент на паричния пазар. Не трябва да се счита, че ПКИПЦК или АИФ са извън обхвата на новите единни правила, предвидени в настоящия регламент, ако целта им е да постигнат малко по-добра доходност от лихвения процент на паричния пазар.

(16)

Целта за запазване на стойността на инвестицията не трябва да се разглежда като обещана от ФПП капиталова гаранция. Тя трябва да се разглежда като цел, която ПКИПЦК или АИФ се стремят да постигнат. Спад в стойността на инвестициите не означава, че предприятието за колективно инвестиране е променило целта си за запазване на стойността на инвестицията.

(17)

Важно е ПКИПЦК и АИФ, които имат характеристиките на ФПП, да бъдат идентифицирани като ФПП и да бъде изрично проверена тяхната способност да спазват на текуща основа новите единни правила за ФПП. За целта компетентните органи следва да издават разрешения на ФПП. За ПКИПЦК разрешението да извършват дейност като ФПП следва да бъде част от разрешението за ПКИПЦК в съответствие с хармонизираните процедури съгласно Директива 2009/65/ЕО. За АИФ, доколкото те не са предмет на хармонизирани процедури за издаване на разрешение и надзор съгласно Директива 2011/61/ЕС, е необходимо да се предвидят общи основни правила за издаване на разрешение, съответстващи на съществуващите хармонизирани правила за ПКИПЦК. Тези процедури следва да гарантират, че лицето, управляващо АИФ, който е получил разрешение да извършва дейност като ФПП, е ЛУАИФ, получило разрешение в съответствие с Директива 2011/61/ЕС.

(18)

С цел да се гарантира, че новите общи правила за ФПП се прилагат за всички предприятия за колективно инвестиране, които имат характеристиките на ФПП, е необходимо да се забрани употребата на обозначението „ФПП“ или всяко друго понятие, което води до заключението, че предприятие за колективно инвестиране има характеристиките на ФПП, освен ако това предприятие не е получило разрешение като ФПП съгласно разпоредбите на настоящия регламент. За да се предотврати заобикалянето на правилата по настоящия регламент, компетентните органи следва да наблюдават пазарните практики на предприятията за колективно инвестиране, установени или предлагани на пазара в тяхната юрисдикция, за да се уверят, че те не злоупотребяват с използването на обозначението „ФПП“ и не внушават, че са ФПП, без да спазват новата правна уредба.

(19)

Като се има предвид, че ПКИПЦК и АИФ могат да приемат различни правноорганизационни форми, които невинаги им осигуряват правосубектност, разпоредбите на настоящия регламент, изискващи ФПП да предприемат действия, трябва да се разбират като отнасящи се за лицето, управляващо ФПП, в случаите, когато ФПП се конституира като ПКИПЦК или като АИФ, което или който не е в състояние да действа самостоятелно, защото няма своя собствена правосубектност.

(20)

Правилата за портфейла на ФПП следва да определят ясно категориите активи, в които ФПП могат да инвестират, и условията, при които такива инвестиции са допустими. За да се гарантира интегритетът на ФПП, следва също така да се забрани на ФПП да извършват някои финансови сделки, които биха застрашили тяхната инвестиционна стратегия и цели.

(21)

Инструментите на паричния пазар са прехвърлими инструменти, които обикновено се търгуват на паричния пазар и включват държавни и общински съкровищни бонове, депозитни сертификати, търговски ценни книжа, банкови акцепти и средносрочни или краткосрочни облигации. ФПП следва да могат да инвестират в инструменти на паричния пазар само ако са спазени ограниченията по отношение на падежа и според ФПП те имат високо кредитно качество.

(22)

Освен случая, при който ФПП инвестира в банкови депозити в съответствие с правилата на фонда или учредителните си документи, следва да е възможно да се позволи ФПП да държи допълнителни ликвидни активи, например парични средства в банкова сметка, достъпни по всяко време. Държането на подобни допълнителни ликвидни активи може да бъде оправдано, inter alia, за покриване на текущи или извънредни плащания, а в случай на продажби, за времето, необходимо за реинвестиране в допустими активи.

(23)

Секюритизациите и обезпечените с активи търговски ценни книжа следва да се считат за допустими до степента, в която те отговарят на някои изисквания. Поради факта, че по време на кризата някои секюритизации бяха особено нестабилни, следва да се въведат някои качествени критерии за секюритизациите и обезпечените с активи търговски ценни книжа, за да се гарантира, че са допустими само тези секюритизации и обезпечени с активи търговски ценни книжа, които имат добри резултати. До момента, в който предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за опростени, прозрачни и стандартизирани (ОПС) секюритизации, (предложението за регламент за ОПС секюритизации), бъде прието и започне да се прилага за целите на настоящия регламент, на ФПП следва да се разреши да инвестират в секюритизации и обезпечени с активи търговски ценни книжа в размер до 15 % от техните активи. Комисията следва да приеме делегиран акт, който да гарантира, че критериите за определяне на ОПС секюритизации се прилагат за целите на настоящия регламент. След като този делегиран акт влезе в сила, на ФПП следва да се позволи да инвестират в секюритизации и обезпечени с активи търговски ценни книжа в размер до 20 % от техните активи, като в тези граници до 15 % следва да могат да се инвестират в секюритизации и обезпечени с активи търговски ценни книжа, които не са ОПС.

(24)

ФПП следва да имат право да инвестират в депозити само ако са в състояние да изтеглят паричните си средства по всяко време. Действителната възможност за изтегляне би била нарушена, ако санкциите за ранно изтегляне са толкова високи, че превишават натрупаната преди изтеглянето лихва. Поради тази причина ФПП следва да полагат дължимата грижа да не правят депозити в кредитна институция, която налага санкции, по-високи от средното равнище, и да не правят прекалено дългосрочни депозити, ако това води до твърде високи санкции.

(25)

За да се отчетат различията в банковите структури в рамките на Съюза, особено в по-малките държави членки или в държавите членки, в които има висока концентрация на банковия сектор и където би било неикономично ФПП да използва услугите на кредитна институция в друга държава членка, например когато това би изисквало обмяна на валута с всички произтичащи от това разходи и рискове, следва да се разреши известна гъвкавост, свързана с изискването за диверсификация на депозити в една и съща кредитна институция.

(26)

ФПП могат да инвестират в деривативни финансови инструменти единствено с цел хеджиране на лихвения и валутния риск, като базовият инструмент на дериватите следва да бъде само лихвени проценти, обменни валутни курсове или индекси, представляващи тези категории. Всяко използване на деривати за друга цел или въз основа на други базови активи следва да бъде забранено. Дериватите следва да бъдат използвани само като допълнение към стратегията на ФПП, но не и като основен инструмент за постигане на целите му. В случай че ФПП инвестира в активи в друга валута, различна от валутата на ФПП, се очаква лицето, управляващо ФПП, да хеджира целия риск от валутната експозиция, включително чрез деривати. ФПП следва да имат право да инвестират във финансови деривативни инструменти, ако тези инструменти се търгуват на регулиран пазар, както е предвидено в член 50, параграф 1, буквa а), б) или в) от Директива 2009/65/ЕО, или се търгуват извънборсово, ако са изпълнени определени условия.

(27)

Обратните репо споразумения следва да могат да бъдат използвани от ФПП като средства за инвестиране на свободни парични средства за много кратки срокове, при условие че позицията е напълно обезпечена. С цел да бъдат защитени инвеститорите е необходимо да се гарантира, че обезпечението, предоставено в рамките на обратни репо споразумения, е с високо качество и не показва силна корелация с резултатите на контрагента, за да се избегнат отрицателните последствия в случай на неизпълнение на задълженията от страна на контрагента. Освен това на ФПП следва да се разреши да инвестират в репо споразумения до 10 % от своите активи. Останалите ефективни техники за управление на портфейла, включително по предоставяне и получаване на ценни книжа назаем, следва да не се използват от ФПП, тъй като има вероятност те да окажат влияние върху постигането на инвестиционните му цели.

(28)

С цел да се ограничи поемането на рискове от ФПП, е от съществено значение да се намали рискът от контрагента чрез въвеждането на ясни изисквания за диверсификация на портфейла на ФПП. За тази цел е необходимо също така обратните репо споразумения да бъдат напълно обезпечени и — с цел ограничаване на оперативния риск — един контрагент по обратно репо споразумение да не може да представлява повече от 15 % от активите на ФПП. За всички извънборсови деривати следва да се прилага Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (6).

(29)

От пруденциални съображения и за да се избегне упражняване на значително влияние от ФПП върху управлението на емитента следва да се избягва прекомерната концентрация от страна на ФПП в инвестиции, емитирани от един и същ емитент.

(30)

ФПП, които извършват дейност единствено като спестовни схеми за работници и служители, следва да могат да се отклоняват от някои изисквания, приложими спрямо инвестициите в други ФПП, доколкото спрямо участниците в такива схеми, които са физически лица, съществуват ограничителни условия за откупуване, които не са свързани с промените на пазара, а с конкретни и предварително определени жизнени събития, например пенсиониране, и с други особени обстоятелства, включително, но не само, придобиване на основно жилище, развод, болест или безработица. Важно е работниците и служителите да имат право да инвестират във ФПП, които се считат за една от най-сигурните краткосрочни инвестиции. Такава дерогация не застрашава целта на настоящия регламент за осигуряване на финансова стабилност, тъй като работниците и служителите, инвестиращи във ФПП чрез своите спестовни схеми за работници и служители, не могат да поискат обратно своите инвестиции по заявка. Откупуване може да се извърши само при настъпването на някои предварително определени жизнени събития. Поради това, дори при неблагоприятни пазарни условия, работниците и служителите няма да могат да поискат обратно своите инвестиции във ФПП.

(31)

Една от отговорностите на ФПП следва да бъде те да инвестират във висококачествени допустими активи. Следователно всеки ФПП следва да има разумна вътрешна процедура за оценка на кредитното качество, чрез която да се определя кредитното качество на инструментите на паричния пазар, секюритизациите и обезпечените с активи търговски ценни книжа, в които той възнамерява да инвестира. В съответствие със законодателството на Съюза за ограничаване на прекаленото използване на кредитни рейтинги, е важно ФПП да избягват механично доверяване и предоверяване на рейтингите, присъдени от агенциите за кредитен рейтинг. ФПП следва да могат да използват рейтинги като допълнение към собствената си оценка на качеството на допустимите активи. Лицата, управляващи ФПП, следва да извършват нова оценка на инструментите на паричния пазар, секюритизациите и обезпечените с активи търговски ценни книжа винаги, когато е налице съществена промяна, и по-специално когато до вниманието на лицето, управляващо ФПП, достигне фактът, че инструмент на паричния пазар, секюритизация или обезпечена с активи търговска ценна книга е понижен(а) под двата най-високи краткосрочни кредитни рейтинга, присъдени от която и да било агенция за кредитен рейтинг, чиято дейност е уредена и сертифицирана в съответствие с Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета (7). За тази цел лицата, управляващи ФПП, следва да могат да установяват вътрешна процедура за подбор на агенции за кредитен рейтинг, адаптирани към специфичния инвестиционен портфейл на ФПП, и за определяне на честотата, с която ФПП следва да наблюдава рейтингите на тези агенции. Изборът на агенции за кредитен рейтинг следва да остане последователен във времето.

(32)

Като се има предвид работата по ограничаване на предоверяването на кредитни рейтинги от страна на инвеститорите, извършена от международни органи като IOSCO и СФС, както и в рамките на правото на Съюза, включително в Регламент (ЕО) № 1060/2009 и Директива 2013/14/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (8), не е целесъобразно да се забранява за никой продукт, включително за ФПП, да се иска или да се финансира външен кредитен рейтинг.

(33)

С цел да се избегнат случаи, при които лицата, управляващи ФПП, използват различни критерии за оценка на кредитното качество на инструмент на паричния пазар, секюритизация или обезпечена с активи търговска ценна книга и по този начин приписват различни рискови характеристики на един и същ инструмент, е от съществено значение лицата, управляващи ФПП, да разчитат на едни и същи критерии. За тази цел минималните критерии за оценка на инструмент на паричния пазар, секюритизация и обезпечена с активи търговска ценна книга следва да бъдат хармонизирани. Примери за критерии за вътрешна оценка на кредитното качество са количествени мерки за емитента на инструмента, като например финансови съотношения, динамика на баланса и насоки за рентабилността, всяка от които се оценява и сравнява с тези на подобни предприятия и групи от сектора, както и качествени мерки за емитента на инструмента, като ефективността на управлението и корпоративната стратегия, всяка от които се анализира с оглед да се определи дали цялостната стратегия на емитента не влияе отрицателно върху бъдещото му кредитно качество. Положителният резултат от вътрешната оценка на кредитното качество следва да бъде отражение на достатъчна кредитоспособност на емитента на инструментите и на достатъчно добро кредитно качество на инструментите.

(34)

С цел да се разработи прозрачна и непротиворечива вътрешна процедура за оценка на кредитното качество, лицето, управляващо ФПП, следва да документира процедурата и оценките на кредитното качество. Това изискване следва да гарантира, че процедурата следва ясен набор от правила, които могат да се проследяват, и че използваните методики се представят при поискване на инвеститорите и компетентните органи в съответствие с настоящия регламент.

(35)

С цел намаляване на риска на портфейла на ФПП е важно да се определят ограниченията относно падежа, предвиждащи максимален допустим среднопретеглен матуритет и среднопретеглена продължителност.

(36)

На практика среднопретегленият матуритет се използва за измерване на чувствителността на ФПП спрямо променящите се лихвени проценти на паричния пазар. При определяне на среднопретегления матуритет лицата, управляващи ФПП, следва да отчитат въздействието на финансовите деривативни инструменти, депозитите, репо споразуменията и обратните репо споразумения и да отразяват ефекта им върху лихвения риск на ФПП. Когато ФПП сключи договор за суап, за да получи експозиция към инструмент с фиксиран лихвен процент вместо с плаващ процент, това следва да се вземе предвид при определяне на среднопретегления матуритет.

(37)

Среднопретеглената продължителност се използва за измерване на кредитния риск на портфейла на ФПП: колкото повече се отлага изплащането на главницата, толкова по-голям е кредитният риск. Среднопретеглената продължителност също така се използва за ограничаване на риска по отношение на ликвидността при портфейла на ФПП. За разлика от изчисляването на среднопретегления матуритет, изчисляването на среднопретеглената продължителност за ценни книжа с плаващ лихвен процент и структурирани финансови инструменти не позволява използването на дати на актуализация на лихвения процент, а вместо това се използва единствено посоченият краен падеж на финансовия инструмент. Падежът, използван за изчисляване на среднопретеглената продължителност, е остатъчният срок до падежа до датата на правнообвързващото откупуване, тъй като това е единствената дата, на която управляващото дружество може да има разумно очакване, че инструментът ще бъде изплатен. Поради особения характер на базовите активи за някои секюритизации и обезпечени с активи търговски ценни книжа, при амортизационните инструменти среднопретеглената продължителност следва да може да се основава на изчисляването на падежа за амортизационни инструменти или спрямо договорния амортизационен профил на такива инструменти или спрямо амортизационния профил на базовите активи, от които произтичат паричните потоци за откупуване на такива инструменти.

(38)

С цел да се подобри способността на ФПП да реагират на искания за откупуване и да се предотврати разпродаването на техните активи на силно понижени цени, ФПП следва да държат текущо определен минимум от ликвидни активи с дневен или седмичен падеж. Активите с дневен падеж следва да включват активи като парични средства, ценни книжа, чийто падеж настъпва в рамките на един работен ден, и обратни репо споразумения. Активите със седмичен падеж следва да включват активи като парични средства, ценни книжа, чийто падеж настъпва в рамките на една седмица, и обратни репо споразумения. В случаите на ФПП с постоянна НСА, инвестиращи в държавни дългови инструменти, и ФПП със слабо променлива НСА, към седмичните изисквания за ликвидност следва да могат да се причислят ограничен процент държавни ценни книжа с остатъчен срок до падежа от 190 дни, чийто сетълмент може да бъде извършен в рамките на един работен ден. В случай на ФПП с променлива НСА, ограничен процент инструменти на паричния пазар или дялове или акции от допустими ФПП следва също да могат да се причислят към седмичните изисквания за ликвидност, при условие че техният сетълмент може да бъде извършен в рамките на пет работни дни. За изчисляване на дела на активите с дневен и седмичен падеж следва да се използва датата на правнообвързващото откупуване на актива. Възможността лицето, управляващо ФПП, да прекрати даден договор с краткосрочно уведомление може да бъде взета под внимание. Ако например обратно репо споразумение може да се прекрати с еднодневно предварително уведомление, то следва да се разглежда като актив с дневен падеж. Ако лицето, управляващо ФПП, има възможността да изтегля пари от депозитна сметка с предварително уведомление от един работен ден, тези пари следва да се разглеждат като актив с дневен падеж. Когато даден финансов инструмент включва опция за продажба и тази опция може свободно да бъде упражнена ежедневно или в рамките на пет работни дни, а цената на упражняване на опцията е близка до очакваната стойност на инструмента, този инструмент следва да се разглежда съответно като актив с дневен или седмичен падеж.

(39)

Като се има предвид, че ФПП могат да инвестират в активи с различни срокове до падежа, за инвеститорите е важно да могат да разграничават различните категории ФПП. Следователно даден ФПП следва да се класифицира като краткосрочен ФПП или стандартен ФПП. Краткосрочните ФПП имат за цел да предлагат доходност, еднаква с тази на паричния пазар, като осигуряват на инвеститорите възможно най-високата степен на сигурност. Рискът, основаващ се на срока, и кредитният риск на краткосрочните ФПП се поддържат на ниско равнище поради краткия среднопретеглен матуритет и кратката среднопретеглена продължителност.

(40)

Стандартните ФПП имат за цел да осигурят доходност, която е малко по-висока от доходността на паричния пазар, и следователно инвестират в активи, които са с по-дълъг срок до падежа. За да се постигне тази по-висока доходност, стандартните ФПП следва да могат да използват по-малко строги ограничения относно портфейлния риск, като среднопретегления матуритет и среднопретеглената продължителност.

(41)

Съгласно член 84 от Директива 2009/65/ЕО, лицата, управляващи ФПП, които са ПКИПЦК, имат възможност временно да преустановят откупуванията в изключителни случаи, когато обстоятелствата налагат това. Съгласно член 16 от Директива 2011/61/ЕС и в член 47 от Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013 на Комисията (9), лицата, управляващи ФПП, които са АИФ, могат да използват специални мерки за коригиране на ситуацията в случай на неликвидност на активите на фондовете.

(42)

За осигуряване на подходящо управление на ликвидността ФПП следва да установят стабилни политики и процедури, за да опознаят своите инвеститори. Политиките, които лицето, управляващо ФПП въвежда, следва да помогнат за опознаване на инвеститорската база на ФПП, така че да могат да бъдат предвиждани големи по обем искания за откупувания. С цел ФПП да не се сблъска с внезапни масови откупувания, особено внимание следва да се обърне на големите инвеститори, представляващи значителен дял от активите на ФПП, като например инвеститор, чийто дял е по-голям от дела на активите с дневен падеж. Лицето, управляващо ФПП, следва, когато е възможно, да проучи неговите инвеститори, дори ако те са представлявани от сметки на упълномощени лица, портали или други непреки купувачи.

(43)

Като част от внимателното управление на риска ФПП следва поне два пъти годишно да извършва стрес тестове. Когато в резултат от стрес тестовете се установят слабости, от лицето, управляващо ФПП, се очаква да предприеме действия с цел да се засили устойчивостта на ФПП.

(44)

С цел да се отрази действителната стойност на активите, използването на оценка по пазарни цени следва да бъде предпочитаният метод на оценяване. Лицето, управляващо ФПП, следва да не може да използва оценка по модел, когато оценката по пазарни цени осигурява надеждна стойност на актива, тъй като при оценката по модел съществува вероятност получената оценка да е по-неточна. Активи като държавните и общинските съкровищни бонове, средносрочните или краткосрочните облигации са в по-голямата си част активи, за които се очаква стойността според оценката по пазарни цени да е надеждна. При оценка на търговски ценни книжа или депозитни сертификати лицето, управляващо ФПП, следва да провери дали вторичният пазар предоставя точна цена. Счита се, че и предлаганата от емитента цена за обратно изкупуване представлява добра оценка за стойността на търговската ценна книга. За някои активи може поради същността им да бъде по-трудно оценяването по пазарни цени, например някои извънборсови деривати, които се търгуват в малки обеми. Когато случаят е такъв и оценката по пазарни цени не предоставя надеждна стойност на активите, лицето, управляващо ФПП, следва да определи справедлива стойност на съответния актив, като използва оценката по модел — например лицето, управляващо ФПП, следва да използва пазарни данни, като доходността на сравними емисии и сравними емитенти, или дисконтиране на паричните потоци на актива. Оценката по модел използва финансови модели за определяне на справедливата стойност на даден актив. Подобни модели могат например да бъдат разработени от самия ФПП, или ФПП може да използва съществуващи модели от външни субекти, например търговци на данни.

(45)

ФПП с постоянна НСА, инвестиращи в държавни дългови инструменти, имат за цел запазване на капитала на инвестициите, като същевременно гарантират висока степен на ликвидност. По-голямата част от ФПП с постоянна НСА, инвестиращи в държавни дългови инструменти, имат НСА на дял или акция, определена например на 1 EUR, 1 USD или 1 GBP, когато разпределят дохода на инвеститорите. Други ФПП с постоянна НСА, инвестиращи в държавни дългови инструменти, прибавят дохода към НСА на фонда, като същевременно запазват непроменена присъщата стойност на актива.

(46)

С оглед на особеностите на ФПП с постоянна НСА, инвестиращи в държавни дългови инструменти, и на ФПП със слабо променлива НСА, следва също така те да могат да използват и международно признатия метод на амортизираната стойност, както е определен в международните счетоводни стандарти, приети от Съюза за определени активи. Независимо от това, за целите на осигуряване на постоянен мониторинг на разликата между постоянната НСА на дял или акция и НСА на дял или акция, ФПП с постоянна НСА, инвестиращи в държавни дългови инструменти, и ФПП със слабо променлива НСА следва също така да изчисляват стойността на активите си въз основа на оценката по пазарни цени или на оценката по модел.

(47)

Тъй като ФПП следва да публикува НСА, която отразява всички движения в стойността на неговите активи, публикуваната НСА следва да се закръгля най-много до най-близкия базисен пункт или негов еквивалент. Следователно, когато НСА е публикувана в определена валута, например 1 EUR, стойността следва да се променя на всеки 0,0001 EUR. При НСА в размер на 100 EUR стойността следва да се променя на всеки 0,01 EUR. Освен това, ако ФПП е ФПП с постоянна НСА, инвестиращ в държавни дългови инструменти, или ФПП със слабо променлива НСА, той следва да може да публикува постоянната НСА и разликата между постоянната НСА и НСА. В този случай постоянната НСА се изчислява чрез закръгляне на НСА към най-близкия цент за НСА от 1 EUR (всяка промяна от 0,01 EUR).

(48)

За да може да се ограничи евентуалното откупуване на дялове и акции от инвеститори в моменти, когато е налице много голяма нестабилност на пазара, ФПП с постоянна НСА, инвестиращи в държавни дългови инструменти, и ФПП със слабо променлива НСА следва да въведат разпоредби за такси за ликвидност и ограничения за откупуване, за да се осигури защитата на инвеститорите и да не се допуска „стартово предимство“. Таксата за ликвидност следва адекватно да отразява разходите на ФПП за постигане на ликвидност и следва да не бъде равносилна на наказателна такса, която би компенсирала загубите, понесени от други инвеститори в резултат на откупуването.

(49)

Когато на ФПП бъде предоставено външно финансиране с цел запазване на ликвидността или стабилността или ако подпомагането води на практика до такива последици, се увеличава рискът от разпространяване на проблемите между сектора на ФПП и останалата част на финансовия сектор. Трети страни, включително кредитни институции, други финансови институции или правни субекти в същата група, както и ФПП, предоставящи такова подпомагане, са заинтересовани от това поради икономически интерес в дружеството, управляващо ФПП, или поради желанието си да се избегне накърняване на репутацията им, ако тяхното име бъде свързано със заплашения от фалит ФПП. Тъй като тези трети страни не се ангажират винаги изрично да осигурят или гарантират подпомагането, съществува несигурност дали такова подпомагане ще бъде предоставено, когато ФПП се нуждае от него. При тези обстоятелства условното естество на подпомагането на спонсора създава несигурност сред участниците на пазара относно това, кой ще понесе загубите на ФПП, когато възникнат такива. Тази несигурност може да засили вероятността от изтегляне на инвеститорите от ФПП в периоди на финансова нестабилност, когато по-големите финансови рискове са най-явни и възникнат опасения за състоянието на спонсорите и способността им да предоставят подпомагане за свързаните с тях ФПП. Поради тези причини външното подпомагане на ФПП следва да бъде забранено.

(50)

Преди да инвестират в даден ФПП, инвеститорите следва да бъдат ясно информирани дали той е краткосрочен или стандартен и дали е ФПП с постоянна НСА, инвестиращ в държавни дългови инструменти, ФПП със слабо променлива НСА или ФПП с променлива НСА. За да се избегнат неоправдано високи очаквания от инвеститорите, във всеки рекламен документ следва ясно да се посочва, че ФПП не е инвестиционен механизъм с гарантирана доходност. ФПП следва също така ежеседмично да предоставят и някои други данни на инвеститорите, включително структурата на падежите на портфейла, кредитния профил и подробности за 10-те най-големи портфейла на ФПП.

(51)

В допълнение към отчитането, което вече се изисква съгласно директиви 2009/65/ЕО или 2011/61/ЕС и за да се гарантира, че компетентните органи са в състояние да откриват, наблюдават и реагират на рисковете на пазара на ФПП, ФПП следва да докладват на своите компетентни органи подробен списък с данни относно ФПП, включително вида и характеристиките на ФПП, показателите на портфейла и информация за активите, държани в портфейла. Компетентните органи следва да събират тези данни по последователен начин в целия Съюз с цел натрупване на важна информация за основни промени на пазара на ФПП. С цел да се улесни общият анализ на потенциалните въздействия на пазара на ФПП в Съюза, тези данни следва да се изпращат на Европейския надзорен орган (Европейския орган за ценни книжа и пазари) (ЕОЦКП), създаден с Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (10), който следва да създаде централна база данни за ФПП.

(52)

Компетентният орган на ФПП следва да проверява дали ФПП е в състояние винаги да спазва изискванията на настоящия регламент. Поради това на компетентните органи следва да бъдат предоставени всички правомощия за провеждане на надзор и разследвания, включително възможността да налагат определени санкции и мерки, необходими за упражняването на функциите им съгласно настоящия регламент. Тези правомощия следва да не засягат правомощията, които са в сила съгласно директиви 2009/65/ЕО и 2011/61/ЕС. Компетентните органи на ПКИПЦК или АИФ следва също така да проверят съответствието с новите правила на всички съществуващи към момента на влизане в сила на настоящия регламент предприятия за колективно инвестиране, които имат характеристиките на ФПП.

(53)

С цел да се уточнят по-нататъшни технически елементи на настоящия регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) във връзка с въвеждането на препратка към критериите за идентифициране на ОПС секюритизации и за обезпечени с активи търговски ценни книжа — по отношение на определяне на ликвидността и количествените и качествените изисквания за кредитното качество, приложими към активите, и във връзка с уточняването на критериите за оценка на кредитното качество. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (11). По-специално, с цел осигуряване на равно участие в подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(54)

На Комисията следва също така да бъдат предоставени правомощия да приема технически стандарти за изпълнение чрез актове за изпълнение съгласно член 291 ДФЕС и в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010. На ЕОЦКП следва да се възложи да изготви и да представи на Комисията проекти на технически стандарти за изпълнение във връзка с образеца за отчитане пред компетентните органи, съдържащ информация за ФПП.

(55)

ЕОЦКП следва да може да упражнява във връзка с настоящия регламент всички правомощия, които са му предоставени по силата на директиви 2009/65/ЕО и 2011/61/ЕС. На него е поверено и разработването на проекти на технически стандарти за изпълнение.

(56)

В срок до 21 юли 2022 г. Комисията следва да извърши преглед на настоящия регламент. Този преглед следва да има предвид натрупания опит при прилагането на настоящия регламент и да анализира последиците в различни икономически аспекти, свързани с ФПП. Той следва да има предвид и въздействието върху инвеститорите, ФПП и лицата, управляващи ФПП, в Съюза. Той следва също така да извърши оценка на ролята, която ФПП играят при закупуването на дългови инструменти, емитирани или гарантирани от държавите членки, като се вземат предвид специфичните характеристики на тези дългови инструменти, с оглед на факта, че те играят жизненоважна роля при финансирането на държавите членки. Освен това прегледът следва да вземе предвид доклада, посочен в член 509, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (12), въздействието на настоящия регламент върху краткосрочните финансови пазари и развитието на нормативната уредба на международно равнище. В срок до 21 юли 2022 г. Комисията следва да представи доклад относно възможността за установяване на квота от 80 % по отношение на държавните дългови инструменти на ЕС, тъй като издаването на краткосрочни държавни дългови инструменти на ЕС се урежда от правото на Съюза, което следователно оправдава, от гледна точка на пруденциалния надзор, преференциално третиране в сравнение с дълговите инструменти на държави извън ЕС. Предвид настоящия недостиг на краткосрочни държавни дългови инструменти на ЕС и несигурността по отношение на развитието на новосъздадените ФПП със слабо променлива НСА, Комисията следва да извърши преглед на възможността за установяване на квота от 80 % по отношение на държавните дългови инструменти на ЕС в срок до 21 юли 2022 г., включително оценка по въпроса дали моделът на ФПП със слабо променлива НСА се е превърнал в подходяща алтернатива на ФПП с постоянна НСА, инвестиращи в дългови инструменти на държави извън ЕС.

(57)

Новите единни правила относно ФПП, предвидени в настоящия регламент, следва да са в съответствие с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (13) и с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (14).

(58)

Доколкото целите на настоящия регламент, а именно да се осигурят единни пруденциални изисквания, изисквания за управление и прозрачност, приложими за ФПП в Съюза, като същевременно се отчете необходимостта от баланс между сигурността и надеждността на ФПП и ефективното функциониране на паричните пазари и разходите за различните заинтересовани страни, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради техния обхват и последици, могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, установен в посочения член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(59)

Новите единни правила относно ФПП, предвидени в настоящия регламент, зачитат основните права и съблюдават принципите, признати по-специално от Хартата на основните права на Европейския съюз и по-специално защитата на потребителите, свободата на стопанската инициатива и защитата на личните данни. Новите единни правила относно ФПП следва да се прилагат в съответствие с тези права и принципи,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

Общи разпоредби

Член 1

Предмет и обхват

1.   С настоящия регламент се определят правилата за фондовете на парични пазари (ФПП), установени, управлявани или предлагани на пазара в Съюза, относно финансовите инструменти, в които може да инвестира даден ФПП, портфейла на ФПП, оценяването на активите на ФПП, както и изискванията за отчитане по отношение на ФПП.

Настоящият регламент се прилага по отношение на предприятия за колективно инвестиране:

а)

за които се изисква издаването на разрешение като ПКИПЦК или които са получили разрешение за упражняване на дейност като ПКИПЦК съгласно Директива 2009/65/ЕО или които са АИФ съгласно Директива 2011/61/ЕС;

б)

които инвестират в краткосрочни активи; и

в)

които имат изключителни или общи цели да предлагат доходност, съответстваща на лихвените проценти на паричния пазар или да запазят стойността на инвестицията.

2.   Държавите членки не въвеждат допълнителни изисквания в уредената с настоящия регламент област.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„краткосрочни активи“ означава финансови активи с остатъчен срок до падежа не по-дълъг от две години;

2)

„инструменти на паричния пазар“ означава инструменти на паричния пазар съгласно определението в член 2, параграф 1, буква о) от Директива 2009/65/ЕО и инструменти, посочени в член 3 от Директива 2007/16/ЕО на Комисията (15);

3)

„прехвърлими ценни книжа“ означава прехвърлими ценни книжа съгласно определението в член 2, параграф 1, буква н) от Директива 2009/65/ЕО и инструменти, посочени в член 2, параграф 1 от Директива 2007/16/ЕО;

4)

„репо споразумение“ означава споразумение, при което едната страна прехвърля на контрагент ценни книжа или права, свързани с тях, като се задължава да ги изкупи обратно на определена цена на бъдеща дата, която е определена или предстои да бъде определена;

5)

„обратно репо споразумение“ означава споразумение, при което едната страна получава от контрагент ценни книжа или права, свързани с право на собственост или с други права върху тях, като се задължава да ги продаде обратно на определена цена на бъдеща дата, която е определена или предстои да бъде определена;

6)

„предоставяне на ценни книжа назаем“ и „получаване на ценни книжа назаем“ означава сделки, при които една институция или нейният контрагент прехвърлят ценни книжа, като заемополучателят поема задължението да върне еквивалентни ценни книжа на бъдеща дата или при поискване от прехвърлителя, като тази сделка се нарича „предоставяне на ценни книжа назаем“ за институцията, прехвърляща ценните книжа, и „вземане на ценни книжа назаем“ за институцията, на която те се прехвърлят;

7)

„секюритизация“ означава секюритизация, както е определена в член 4, параграф 1, точка 61 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

8)

„оценка по пазарни цени“ означава оценка на позициите по лесно достъпни цени на затваряне, информация за които е получена от независим източник, включително борсови цени, цени от системи за пазарна информация или котировки, предоставени от няколко независими брокери с добра репутация;

9)

„оценка по модел“ означава всяка оценка, която се съпоставя с бенчмарк, екстраполира се или се изчислява по друг начин въз основа на данни за пазара;

10)

„метод на амортизираната стойност“ означава метод на оценяване, при който цената за придобиване на даден актив се коригира с платените премии или отстъпки до падежа.

11)

„ФПП с постоянна нетна стойност на активите, инвестиращ в държавни дългови инструменти“ или „ФПП с постоянна НСА, инвестиращ в държавни дългови инструменти“ означава ФПП:

а)

който има за цел да поддържа непроменена нетната стойност на активите (НСА) на дял или акция;

б)

при който приходът във фонда се начислява ежедневно и може да бъде изплатен на инвеститора или да се използва за купуването на повече дялове или акции във фонда;

в)

при който активите по принцип се оценяват по метода на амортизиранатастойност и при който НСА се закръгля до най-близкия процентен пункт или неговата равностойност във валутни единици; и

г)

който инвестира най-малко 99,5 % от своите активи в инструменти, посочени в член 17, параграф 7, в обратни репо споразумения, обезпечени с държавен дълг, посочени в член 17, параграф 7 и в парични средства;

12)

„ФПП със слабо променлива нетна стойност на активите“ или „ФПП със слабо променлива НСА“ означава ФПП, който спазва специалните изисквания, посочени в членове 29, 30 и 32 и в член 33, параграф 2, буква б);

13)

„ФПП с променлива нетна стойност на активите“ или „ФПП с променлива НСА“ означава ФПП, който спазва специалните изисквания, посочени в членове 29 и 30 и в член 33, параграф 1;

14)

„краткосрочен ФПП“ означава ФПП, който инвестира в допустими инструменти на паричния пазар, посочени в член 10, параграф 1, и е обвързан от правилата относно портфейла, посочени в член 24;

15)

„стандартен ФПП“ означава ФПП, който инвестира в допустими инструменти на паричния пазар, посочени в член 10, параграфи 1 и 2, и е обвързан от правилата относно портфейла, посочени в член 25;

16)

„кредитна институция“ означава кредитна институция съгласно определението на член 4, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

17)

„компетентен орган на ФПП“ означава:

а)

за ПКИПЦК — компетентният орган на държавата членка по произход на ПКИПЦК, определен в съответствие с член 97 от Директива 2009/65/ЕО;

б)

за АИФ от ЕС — компетентният орган на държавата членка по произход на АИФ, определен в член 4, параграф 1, буква п) от Директива 2011/61/ЕС;

в)

за АИФ от трета държава който и да е от следните органи:

i)

компетентният орган на държавата членка, в която АИФ от трета държава се предлага без паспорт на пазара в Съюза;

ii)

компетентният орган на ЛУАИФ от ЕС, което управлява АИФ от трета държава, когато АИФ от трета държава се предлага с паспорт на пазара в Съюза или не се предлага на пазара на Съюза;

iii)

компетентният орган на референтната държава членка, ако АИФ от трета държава не се управлява от ЛУАИФ от ЕС и се предлага с паспорт на пазара на Съюза;

18)

„задължителен падеж“ означава датата, на която главницата на ценната книга трябва да бъде изплатена в пълен размер и която не е обект на никакви опционни характеристики;

19)

„среднопретеглен матуритет“ означава средната продължителност на времето до задължителния падеж или ако този срок е по-кратък, до следващата актуализация на лихвения процент на паричния пазар за всички базови активи във ФПП, която отразява относителните дялове, държани във всеки актив;

20)

„среднопретеглена продължителност“ означава средната продължителност на времето до задължителния падеж на всички базови активи във ФПП, която отразява относителните дялове, държани във всеки актив;

21)

„остатъчен срок до падежа“ означава времето, оставащо до задължителния падеж на дадена ценна книга;

22)

„къса продажба“ означава всяка продажба, извършена от ФПП, на инструмент, който ФПП не притежава към момента на сключването на договора за продажба, включително такава продажба, при която към момента на сключването на договора за продажба ФПП е взел на заем или се е споразумял да вземе на заем инструмента, за да го достави към момента на разплащането, без да се включват:

а)

продажба от една от страните съгласно репо споразумение, при което едната страна се е съгласила да продаде на другата страна ценна книга на определена цена със задължение за другата страна да продаде обратно ценната книга на по-късна дата на друга определена цена; или

б)

сключване на фючърсен договор или на друг дериватен договор, при който е договорено на бъдеща дата да се извърши продажба на ценни книжа на определена цена;

23)

„лице, управляващо ФПП“ означава, в случая на ФПП, който е ПКИПЦК — управляващото дружество на ПКИПЦК, или инвестиционното дружество в случая на самоуправляващи се ПКИПЦК и, в случая на ФПП, който е АИФ — ЛУАИФ или вътрешно управляван АИФ.

Член 3

Видове ФПП

1.   ФПП се учредяват като един от следните видове:

а)

ФПП с променлива НСА;

б)

ФПП с постоянна НСА, инвестиращ в държавни дългови инструменти;

в)

ФПП със слабо променлива НСА.

2.   Разрешението за извършване на дейност като ФПП посочва изрично вида на ФПП от тези, изброени в параграф 1.

Член 4

Издаване на разрешение за извършване на дейност като ФПП

1.   Предприятие за колективно инвестиране се учредява, предлага или управлява в Съюза под формата на ФПП само след получаване на разрешение в съответствие с настоящия регламент.

Това разрешение е валидно за всички държави членки.

2.   Предприятие за колективно инвестиране, за което се иска разрешение за извършване на дейност като ПКИПЦК съгласно Директива 2009/65/ЕО и като ФПП съгласно настоящия регламент за първи път, получава разрешение да извършва дейност като ФПП като част от процедурата по предоставяне на разрешение за извършване на дейност като ПКИПЦК в съответствие с Директива 2009/65/ЕО.

Когато предприятие за колективно инвестиране вече е получило разрешение за извършване на дейност като ПКИПЦК съгласно Директива 2009/65/ЕО, това ПКИПЦК може да подаде заявление за разрешение за извършване на дейност като ФПП в съответствие с процедурата, предвидена в параграфи 4 и 5 от настоящия член.

3.   Предприятие за колективно инвестиране, което е АИФ, и за което се иска разрешение да извършва дейност като ФПП съгласно настоящия регламент, получава разрешение за извършване на дейност като ФПП съгласно описаната в член 5 процедура за издаване на разрешение.

4.   Предприятие за колективно инвестиране получава разрешение за извършване на дейност като ФПП, само ако компетентният орган за ФПП е убеден, че ФПП ще бъде в състояние да отговоря на всички изисквания на настоящия регламент.

5.   За целите на получаване на разрешение за извършване на дейност като ФПП, предприятието за колективно инвестиране представя пред своя компетентен орган всеки от следните документи:

а)

правилата на фонда или учредителните документи на ФПП, включително посочване на вида на ФПП от изброените в член 3, параграф 1 видове;

б)

данни за лицето, управляващо ФПП;

в)

данни за депозитаря;

г)

описание на ФПП или всяка друга информация за него, която е на разположение на инвеститорите;

д)

описание на организацията и процедурите, необходими за спазване на изискванията по глави II — VII, или всяка друга информация в тази връзка;

е)

всякаква друга информация или документи, изискани от компетентния орган на ФПП, за да се установи съответствието с изискванията на настоящия регламент.

6.   Всяко тримесечие компетентните органи информират ЕОЦКП за издадените или отнетите съгласно настоящия регламент разрешения.

7.   ЕОЦКП поддържа централен публичен регистър, в който са посочени всички ФПП, получили разрешение по силата на настоящия регламент, техният вид в съответствие с член 3, параграф 1 информация за това дали това е краткосрочен или стандартен ФПП, лицето, управляващо ФПП, и компетентният орган на ФПП. Регистърът е достъпен в електронен формат.

Член 5

Процедура за издаване на разрешение нa ФПП, които са АИФ

1.   АИФ получава разрешение да бъде ФПП само ако компетентният орган на ФПП одобри заявлението, подадено от ЛУАИФ, което вече е получило разрешение за управление на ФПП, който е АИФ, съгласно Директива 2011/61/ЕС, и също така одобри правилата на фонда и избора на депозитар.

2.   При подаване на заявлението за управление на ФПП, което е АИФ, получилото разрешение ЛУАИФ предоставя на компетентния орган за ФПП:

а)

писмено споразумение с депозитаря;

б)

информация за режима на делегиране по отношение на портфейла и управлението на риска и администрацията на АИФ;

в)

информация за инвестиционните стратегии, рисковия профил и други характеристики на ФПП, които са АИФ, които ЛУАИФ управлява или възнамерява да управлява.

Компетентният орган на ФПП може да поиска от компетентния орган на ЛУАИФ да предостави пояснение и информация по отношение на документацията, посочена в първа алинея, или атестация за това дали ФПП попадат в обхвата на предоставеното на ЛУАИФ разрешение за управление. Компетентният орган на ЛУАИФ отговаря в срок от 10 работни дни след получаване на такова запитване.

3.   Всяка последваща промяна в документацията, посочена в параграф 2, се съобщава незабавно от ЛУАИФ на компетентния орган на ФПП.

4.   Компетентният орган на ФПП отказва да издаде разрешение на ЛУАИФ, само ако е налице някоя от изброените по-долу предпоставки:

а)

ЛУАИФ не отговаря на изискванията на настоящия регламент;

б)

ЛУАИФ не отговаря на изискванията на Директива 2011/61/ЕС;

в)

ЛУАИФ няма разрешение от компетентния си орган да управлява ФПП;

г)

ЛУАИФ не е предоставило документите, посочени в параграф 2.

Преди да откаже да издаде разрешението, компетентният орган на ФПП се консултира с компетентния орган на ЛУАИФ.

5.   Издаването на разрешение на АИФ да бъде ФПП не може да бъде обвързано с изискването АИФ да се управлява от ЛУАИФ, което е получило разрешение в държавата членка по произход на АИФ, нито с изискването ЛУАИФ да упражнява или делегира дейности в държавата членка по произход на АИФ.

6.   В срок от два месеца от представянето на пълното заявление ЛУАИФ бива информирано дали е издадено разрешение АИФ да бъде ФПП.

7.   Компетентният орган за ФПП не издава разрешение АИФ да бъде ФПП, ако поради правни съображения АИФ не може да предлага своите дялове или акции на пазара в своята държава членка по произход.

Член 6

Използване на обозначението „ФПП“

1.   ПКИПЦК или АИФ използва обозначението „фонд на паричния пазар“ или „ФППV“ по отношение на самото/самия себе си или емитираните от него дялове или акции, само когато е получил(о) разрешение в съответствие с настоящия регламент.

ПКИПЦК или АИФ не използва подвеждащо или неточно обозначение, което би предполагало, че е ФПП, освен ако е получил(о) разрешение да бъде ФПП в съответствие с настоящия регламент.

ПКИПЦК или АИФ не притежава характеристики, които са много подобни на тези, посочени в член 1, параграф 1, освен ако е получил(о) разрешение да бъде ФПП в съответствие с настоящия регламент.

2.   Използването на обозначението „фонд на паричния пазар“, „ФПП“ или на друго обозначение, което предполага, че ПКИПЦК или АИФ е ФПП, означава използване в документи за външно ползване, проспекти, доклади, отчети, реклами, съобщения, кореспонденция или всякакви други материали, изпратени до или предназначени за разпространение сред потенциалните инвеститори, притежателите на дялове на фонда, акционерите или компетентните органи в писмена, устна, електронна форма или по какъвто и да е друг начин.

Член 7

Приложими правила

1.   ФПП и лицето, управляващо ФПП, спазват във всеки един момент настоящия регламент.

2.   ФПП, който е ПКИПЦК, и лицето, управляващо ФПП, спазват във всеки момент изискванията на Директива 2009/65/ЕО, освен ако в настоящия регламент е посочено друго.

3.   ФПП, който е АИФ, и лицето, управляващо ФПП, спазват във всеки момент изискванията на Директива 2011/61/ЕС, освен ако в настоящия регламент е посочено друго.

4.   Лицето, управляващо ФПП, отговаря за гарантиране на спазването на настоящия регламент и носи отговорност за всяка загуба или вреда, породена от неспазване на настоящия регламент.

5.   Настоящият регламент не възпрепятства ФПП да прилагат ограничения по отношение на инвестициите, които са по-строги от тези, които се изискват съгласно настоящия регламент.

ГЛАВА II

Задължения, свързани с инвестиционните политики на ФПП

Раздел I

Общи правила и допустими активи

Член 8

Общи принципи

1.   Когато ФПП се състои от повече от едно инвестиционно подразделение, всяко подразделение се счита за отделен ФПП за целите на глави II — VII.

2.   Задълженията относно инвестиционните политики на ПКИПЦК, установени в членове 49-50a, член 51, параграф 2 и членове 52—57 от Директива 2009/65/ЕО, не се отнасят за ФПП, получил разрешение за извършване на дейност като ПКИПЦК, освен ако изрично е предвидено друго в настоящия регламент.

Член 9

Допустими активи

1.   ФПП инвестира само в една или повече от следните категории финансови активи и само при условията, определени в настоящия регламент:

а)

инструменти на паричния пазар, включително финансови инструменти, емитирани или гарантирани индивидуално или съвместно от Съюза, националните, регионалните и местните администрации на държавите членки или техните централни банки, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка, Европейския инвестиционен фонд, Европейския механизъм за стабилност, Европейския инструмент за финансова стабилност, централен орган или централна банка на трета държава, Международния валутен фонд, Международната банка за възстановяване и развитие, Банката за развитие към Съвета на Европа, Европейската банка за възстановяване и развитие, Банката за международни разплащания или всяка друга съответна международна финансова институция или организация, в която членуват една или повече държави членки;

б)

допустими секюритизации и обезпечени с активи търговски ценни книжа;

в)

депозити в кредитни институции;

г)

деривативни финансови инструменти;

д)

репо споразумения, които отговарят на условията, посочени в член 14;

е)

обратни репо споразумения, които отговарят на условията, посочени в член 15;

ж)

дялове или акции на други ФПП.

2.   ФПП не извършва никоя от следните дейности:

а)

инвестиране в активи, различни от тези, посочени в параграф 1;

б)

къса продажба на който и да било от следните инструменти: инструменти на паричния пазар, секюритизации, обезпечени с активи търговски ценни книжа и дялове или акции на други ФПП;

в)

откриване на преки или непреки експозиции към инструменти на собствения капитал или стоки, включително чрез деривативни инструменти, сертификати за такива инструменти, индекси, базирани на такива инструменти, или по друг начин или чрез инструмент, който би създал експозиция към тях;

г)

сключване на споразумения за предоставяне или получаване на ценни книжа назаем или всяко друго споразумение, което ще създаде тежест за активите на ФПП;

д)

получаване и предоставяне на парични средства назаем.

3.   ФПП може да държи допълнителни ликвидни активи в съответствие с член 50, параграф 2 от Директива 2009/65/ЕО.

Член 10

Допустими инструменти на паричния пазар

1.   ФПП инвестира в инструмент на паричния пазар, само ако той отговаря на всички, изброени по-долу, изисквания:

а)

попада в една от категориите на инструменти на паричния пазар, посочени в член 50, параграф 1, букви а), б), в) или з) от Директива 2009/65/ЕО;

б)

има една от следните характеристики:

i)

при емитирането има задължителен срок до падежа от 397 дни или по-малко;

ii)

има остатъчен срок до падежа от 397 дни или по-малко;

в)

емитентът на инструмента на паричния пазар и качеството на инструмента на паричния пазар са получили положителна оценка съгласно членове 19—22;

г)

ако ФПП инвестира в секюритизации или обезпечени с активи търговски ценни книжа, той е обвързан от изискванията, установени в член 11.

2.   Независимо от параграф 1, буква б), стандартните ФПП могат също така да инвестират в инструменти на паричния пазар с остатъчен срок до падежа до датата на правнообвързващото откупуване, настъпваща след две години или по-рано, при условие че времето, оставащо до следващата дата на актуализация на лихвения процент, е 397 дни или по-малко. За тази цел инструментите на паричния пазар с плаващ лихвен процент и инструментите на паричния пазар с фиксиран лихвен процент, хеджирани от споразумение за суап, се актуализират спрямо процент или индекс на паричния пазар.

3.   Разпоредбите на параграф 1, буква в) не се прилагат по отношение на инструменти на паричния пазар, емитирани или гарантирани от Съюза, централен орган или централна банка на държава членка, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка, Европейския механизъм за стабилност или Европейския инструмент за финансова стабилност.

Член 11

Допустими секюритизации и обезпечени с активи търговски ценни книжа

1.   Както дадена секюритизация, така и дадена обезпечена с активи търговска ценна книга се считат за допустими за инвестиране от страна на ФПП, при условие че секюритизацията или обезпечената с активи търговска ценна книга е достатъчно ликвидна, получила е положителна оценка съгласно членове 19—22 и е една от следните:

а)

секюритизация, посочена в член 13 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията (16);

б)

обезпечена с активи търговска ценна книга, емитирана от програма за обезпечени с активи търговски ценни книжа, която:

i)

се подкрепя напълно от регулирана кредитна институция, която покрива всички рискове, свързани с ликвидността, кредитни рискове и съществени рискове от разсейване, както и текущи разходи по сделките и текущи разходи, свързани с програмите за обезпечени с активи търговски ценни книжа, за да се гарантира при необходимост пълното изплащане на инвеститорите на всяка сума в рамките на обезпечените с активи търговски ценни книжа;

ii)

не е пресекюритизация и експозициите в основата на секюритизацията на нивото на всяка сделка с обезпечени с активи търговски ценни книжа не включват секюритизиращи позиции;

iii)

не включва синтетична секюритизация съгласно определението в член 242, параграф 11 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

в)

е опростена, прозрачна и стандартизирана (ОПС) секюритизация или обезпечена с активи търговска ценна книга.

2.   Краткосрочен ФПП може да инвестира в секюритизациите или в обезпечените с активи търговски ценни книжа, посочени в параграф 1, при условие че е изпълнено някое от следните условия, ако е приложимо:

а)

задължителният срок до падежа при емитирането на секюритизациите, посочени в параграф 1, буква а), е две години или по-малко, и времето, оставащо до следващата дата на актуализация на лихвения процент е397 дни или по-малко;

б)

задължителният срок до падежа при емитирането или остатъчният срок до падежа на секюритизации или обезпечени с активи търговски ценни книжа, посочени в параграф 1, букви б) и в), е 397 дни или по-малко;

в)

секюритизациите, посочени в параграф 1, букви а) и в), са амортизационни инструменти и имат среднопретеглена продължителност от две години или по-малко.

3.   Стандартен ФПП може да инвестира в секюритизациите или в обезпечените с активи търговски ценни книжа, посочени в параграф 1, при условие че е изпълнено някое от следните условия, ако е приложимо:

а)

задължителният срок до падежа при емитирането или остатъчният срок до падежа на секюритизациите и на обезпечените с активи търговски ценни книжа, посочени в параграф 1, букви а), б) и в), е две години или по-малко и времето, оставащо до следващата дата на актуализация на лихвения процент, е 397 дни или по-малко;

б)

секюритизациите, посочени в параграф 1, букви а) и в), са амортизационни инструменти и имат среднопретеглена продължителност от две години или по-малко.

4.   В срок от шест месеца, считано от датата на влизане в сила на предложението за регламент за ОПС секюритизации, Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 45 за изменение на настоящия член чрез въвеждане на препратка към критериите за идентифициране на ОПС секюритизациите и на обезпечените с активи търговски ценни книжа в съответните разпоредби на посочения регламент. Изменението влиза в сила най-късно до шест месеца след датата на влизане в сила на този делегиран акт или от датата на прилагане на съответните разпоредби в предложението за регламент за ОПС секюритизации, в зависимост от това коя от двете дати е по-късна.

За целите на първа алинея критериите за идентифициране на ОПС секюритизации и на обезпечените с активи търговски ценни книжа включват най-малко следното:

а)

изисквания, свързани с опростяването на секюритизацията, включително нейния характер на действителна продажба и спазването на стандартите, свързани с поемане на експозициите;

б)

изисквания, свързани със стандартизацията на секюритизацията, включително изисквания за запазване на риска;

в)

изисквания, свързани с прозрачността на секюритизацията, включително предоставяне на информация на потенциални инвеститори;

г)

в случая на обезпечени с активи търговски ценни книжа — в допълнение към букви а), б) и в) — изисквания, свързани със спонсора и с подпомагането от спонсорите на програмата за обезпечени с активи търговски ценни книжа.

Член 12

Допустими депозити в кредитни институции

ФПП може да инвестира в депозит в кредитна институция, при условие че всички от изброените по-долу условия са изпълнени:

а)

депозитът се изплаща при поискване или може да бъде изтеглен по всяко време;

б)

падежът на депозита е след не повече от 12 месеца;

в)

кредитната институция има седалище в държава членка или ако има седалище в трета държава, към нея се прилагат пруденциални правила, които се счита, че са еквивалентни на правилата, определени в правото на Съюза в съответствие с процедурата по член 107, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Член 13

Допустими финансови деривативни инструменти

ФПП може да инвестира във финансов деривативен инструмент, ако инструментът се търгува на регулиран пазар, както е посочено в член 50, параграф 1, буква а), б) или в) от Директива 2009/65/ЕО или се търгува извънборсово, при условие че задължително са изпълнени всички от изброените по-долу условия:

а)

базовият актив на деривативния инструмент се състои от лихвени проценти, валутни обменни курсове, валути или индекси, представляващи една от тези категории;

б)

деривативният инструмент служи само за целите на хеджиране на рисковете, свързани с лихвения процент или обменния курс, присъщи на други инвестиции на ФПП;

в)

контрагентите в сделките с извънборсови деривативни инструменти са институции, които подлежат на пруденциално регулиране и надзор и принадлежат към категориите, одобрени от компетентния орган на ФПП;

г)

извънборсовите деривативни инструменти подлежат ежедневно на надеждна и проверима оценка и могат във всеки момент да бъдат продавани, ликвидирани или затваряни по инициатива на ФПП чрез операция по прихващане по тяхната справедлива стойност.

Член 14

Допустими репо споразумения

ФПП може да сключи репо споразумение, при условие че е изпълнено всяко от следните изисквания:

а)

то се използва временно, за не повече от седем работни дни, само с цел управление на ликвидността и не за инвестиционни цели, различни от посочените в буква в);

б)

контрагентът, който получава активи, прехвърлени от ФПП като обезпечение в рамките на репо споразумение, не може да продава, инвестира, предоставя в залог или по друг начин да прехвърля тези активи без предварителното съгласие на ФПП;

в)

получените от ФПП парични средства като част от репо споразуменията може да бъдат:

i)

вложени в депозити съгласно член 50, параграф 1, буква е) от Директива 2009/65/ЕО; или

ii)

инвестирани в активи, посочени в член 15, параграф 6, но не се инвестират по друг начин в допустими активи, посочени в член 9, не се прехвърлят или използват повторно по друг начин;

г)

получените от ФПП парични средства като част от репо споразумението не надвишават 10 % от неговите активи;

д)

ФПП има правото да прекрати споразумението по всяко време с даване на предизвестие от не повече от два работни дни.

Член 15

Допустими обратни репо споразумения

1.   ФПП може да сключи обратно репо споразумение, при условие че е изпълнено всяко от следните изисквания:

а)

ФПП има правото да прекрати споразумението по всяко време с даване на предизвестие от не повече от два работни дни;

б)

пазарната стойност на активите, получени в рамките на обратното репо споразумение, е винаги поне равна на стойността на изплатените парични средства.

2.   Активите, получени от ФПП в рамките на обратно репо споразумение, са инструменти на паричния пазар, които отговарят на изискванията, посочени в член 10.

Активите, получени от ФПП в рамките на обратното репо споразумение, не се продават, реинвестират, залагат или прехвърлят по друг начин.

3.   ФПП не получава в рамките на обратно репо споразумение секюритизации и обезпечени с активи търговски ценни книжа.

4.   Активите, получени от ФПП в рамките на обратно репо споразумение, са достатъчно диверсифицирани с максимална експозиция спрямо даден емитент от 15 % от НСА на ФПП, с изключение на случаите, когато тези активи са под формата на инструменти на паричния пазар, които отговарят на изискванията на член 17, параграф 7. Освен това активите, получени от ФПП в рамките на обратно репо споразумение, са емитирани от субект, който е независим от контрагента и за който се очаква да не е налице силна корелация с резултатите на контрагента.

5.   ФПП, който сключва обратно репо споразумение, гарантира, че може да изиска обратно по всяко време пълния размер на паричните средства на начислена основа или въз основа на пазарните цени. Когато паричните средства могат да бъдат изискани обратно по всяко време въз основа на пазарните цени, стойността по пазарни цени на обратното репо споразумение сделка се използва за изчисляване на НСА на ФПП.

6.   Чрез дерогация от параграф 2 на настоящия член ФПП може в рамките на обратно репо споразумение да получи инструменти на паричния пазар или ликвидни прехвърлими ценни книжа, различни от тези, които отговарят на изискванията, посочени в член 10, при условие че тези активи отговарят на едно от следните условия:

а)

те са емитирани или гарантирани от Съюза, централен орган или централна банка на държава членка, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка, Европейския механизъм за стабилност или Европейския инструмент за финансова стабилност, при условие че е получена положителна оценка съгласно членове 19—22;

б)

те са емитирани или гарантирани от централен орган или централна банка на трета държава, при условие че е получена положителна оценка съгласно членове 19—22.

Активите, получени в рамките на обратно репо споразумение в съответствие с първа алинея на настоящия параграф, се оповестяват на инвеститорите на ФПП, в съответствие с член 13 от Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета (17).

Активите, получени в рамките на обратно репо споразумение в съответствие с първа алинея на настоящия параграф, отговарят на изискванията, посочени в член 17, параграф 7.

7.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията в съответствие с член 45, за да се допълни настоящият регламент чрез определяне на количествени и качествени изисквания за ликвидността, приложими към активите, посочени в параграф 6, както и количествените и качествените изисквания за кредитното качество, приложими към активите, посочени в параграф 6, буква а) от настоящия член.

За тези цели Комисията взима предвид доклада, посочен в член 509, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Комисията приема посочения в първа алинея делегиран акт не по-късно от 21 януари 2018 г.

Член 16

Допустими дялове или акции на ФПП

1.   ФПП може да придобива дяловете или акциите на други ФПП („ФПП, в които ще се инвестира“), при условие че е изпълнено всяко от следните изисквания:

а)

не повече от общо 10 % от активите на ФПП, в който ще се инвестира, могат — съгласно правилата на фонда или учредителните документи на съответния ФПП — да бъдат инвестирани съвкупно в дялове или акции на други ФПП;

б)

ФПП, в който ще се инвестира, не държи дялове или акции в придобиващия ФПП.

ФПП, чиито дялове или акции са били придобити, не инвестира в придобиващия ФПП в периода, в който придобиващият ФПП държи дялове или акции в него.

2.   ФПП може да придобие дяловете или акциите на други ФПП, при условие че не повече от 5 % от неговите активи са инвестирани в дялове или акции на един и същ ФПП.

3.   ФПП може да инвестира общо не повече от 17,5 % от активите си в дялове или акции на други ФПП.

4.   Дялове или акции на други ФПП са допустими за инвестиции от страна на ФПП, при условие че са изпълнени всички от изброените по-долу условия:

а)

ФПП, в който ще се инвестира, има разрешение за извършване на дейност съгласно настоящия регламент;

б)

когато ФПП, в който ще се инвестира, се управлява пряко или чрез делегиране от същото лице, което управлява и придобиващия ФПП, или от друго дружество, с което лицето, управляващо придобиващия ФПП, е свързано чрез общо управление или контрол или чрез съществено пряко или непряко дялово участие, на лицето, управляващо ФПП, в който ще се инвестира, или съответното друго дружество, е забранено начисляването на такси за записване или за откупуване за сметка на инвестициите на придобиващото ФПП в дяловете или акциите на ФПП, в което ще се инвестира;

в)

когато ФПП инвестира 10 % или повече от активите си в дялове или акции на други ФПП:

i)

в проспекта на този ФПП се оповестява максималното равнище на таксите за управление, които могат да бъдат начислени на самия ФПП и на другите ФПП, в които инвестира; както и

ii)

в годишния доклад се посочва максималният дял на таксите за управление, начислени на самия ФПП и на другите ФПП, в които инвестира.

5.   Параграфи 2 и 3 от настоящия член не се прилагат за ФПП, който е АИФ, получил разрешение в съответствие с член 5, когато е изпълнено всяко от следните изисквания:

а)

ФПП се предлага на пазара единствено посредством спестовни схеми за работници и служители, които са уредени в националното право и чиито инвеститори са само физически лица;

б)

спестовните схеми за работници и служители, посочени в буква а), позволяват на инвеститорите единствено да изтеглят своите инвестиции при ограничителните условия на откупуване, които са определени в националното право, при което откупуването може да се извърши само при определени обстоятелства, които не са свързани с развитието на пазара.

Чрез дерогация от параграфи 2 и 3 от настоящия член, ФПП, който е ПКИПЦК, получил разрешение в съответствие с член 4, параграф 2, може да придобие дялове или акции в други ФПП в съответствие с член 55 или член 58 от Директива 2009/65/ЕО при следните условия:

а)

ФПП се предлага на пазара единствено посредством спестовни схеми за работници и служители, които са уредени в националното право и чиито инвеститори са само физически лица;

б).

спестовните схеми за работници и служители, посочени в буква а), позволяват на инвеститорите единствено да изтеглят своите инвестиции при ограничителните условия на откупуване, които са определени в националното право, при което откупуването може да се извърши само при определени обстоятелства, които не са свързани с развитието на пазара.

6.   Краткосрочните ФПП могат да инвестират само в дялове или акции на други краткосрочни ФПП.

7.   Стандартните ФПП могат да инвестират в дялове или акции както на краткосрочни ФПП, така и на стандартни ФПП.

Раздел II

Разпоредби относно инвестиционните политики

Член 17

Диверсификация

1.   ФПП не инвестира повече от:

а)

5 % от активите си в инструменти на паричния пазар, секюритизации и обезпечени с активи търговски ценни книжа, емитирани от един и същ субект;

б)

10 % от активите си в депозити, направени в една и съща кредитна институция, освен ако структурата на банковия сектор в държавата членка, в която той е установен, е такава, че няма достатъчно надеждни кредитни институции, които да отговарят на изискването за диверсификация и не е икономически изгодно за ФПП да прави депозити в друга държава членка, като в такъв случай до 15 % от неговите активи могат да се депозират в една и съща кредитна институция.

2.   Чрез дерогация от параграф 1, буква а), ФПП с променлива НСА може да инвестира до 10 % от активите си в инструменти на паричния пазар, секюритизации и обезпечени с активи търговски ценни книжа, емитирани от един и същ субект, при условие че общата стойност на тези инструменти на паричния пазар, секюритизации и обезпечени с активи търговски ценни книжа, държани от ФПП с променлива НСА, за всеки емитент, в който той инвестира повече от 5 % от своите активи, не надхвърля 40 % от стойността на неговите активи.

3.   До датата на прилагане на делегирания акт, посочен в член 11, параграф 4, сумата от всички експозиции на даден ФПП към секюритизации и обезпечени с активи търговски ценни книжа не надхвърля 15 % от активите на ФПП.

Считано от датата на прилагане на делегирания акт, посочен в член 11, параграф 4, сумата от всички експозиции на ФПП към секюритизации и обезпечени с активи търговски ценни книжа не надхвърля 20 % от активите на ФПП, от които до 15 % от активите на ФПП могат да се инвестират в секюритизации и обезпечени с активи търговски ценни книжа, които не отговарят на критериите за определяне на ОПС секюритизации и обезпечени с активи търговски ценни книжа.

4.   Съвкупната рискова експозиция към един и същ контрагент на ФПП, произтичаща от извънборсови сделки с деривати, които отговарят на условията, посочени в член 13, не може да надхвърля 5 % от активите му.

5.   Съвкупната сума на паричните средства, платени на един и същ контрагент на ФПП в рамките на обратно репо споразумение, не надхвърля 15 % от активите на ФПП.

6.   Независимо от предвидените в параграфи 1 и 4 отделни ограничения, ФПП не комбинира някои от следните инструменти, ако това ще доведе до инвестиция в размер на повече от 15 % от активите му в един и същ субект:

а)

инвестиции в инструменти на паричния пазар, секюритизации и обезпечени с активи търговски ценни книжа, емитирани от този субект;

б)

депозити, направени в този субект;

в)

извънборсови финансови деривативни инструменти, пораждащи рискова експозиция за контрагента.

Чрез дерогация от изискването за диверсификация, предвидено в първа алинея, когато структурата на финансовия пазар в държавата членка, в която той е установен, е такава, че няма достатъчно надеждни финансови институции, които да отговарят на изискването за диверсификация, и не е икономически изгодно за ФПП да използва финансови институции в друга държава членка, ФПП може да комбинира видовете инвестиции, посочени в букви а), б) и в), до максимален размер на инвестициите от 20 % от неговите активи в един и същ субект.

7.   Чрез дерогация от параграф 1, буква а) компетентният орган на ФПП може да разреши на ФПП да инвестира в съответствие с принципа на разпределението на риска до 100 % от своите активи в различни инструменти на паричния пазар, емитирани или гарантирани индивидуално или съвместно от Съюза, националните, регионалните и местните администрации на държавите членки или техните централни банки, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка, Европейския инвестиционен фонд, Европейския механизъм за стабилност, Европейския инструмент за финансова стабилност, централен орган или централна банка на трета държава, Международния валутен фонд, Международната банка за възстановяване и развитие, Банката за развитие към Съвета на Европа, Европейската банка за възстановяване и развитие, Банката за международни разплащания или всяка друга съответна международна финансова институция или организация, в която членуват една или повече държави членки.

Първа алинея се прилага само когато е изпълнено всяко от следните изисквания:

а)

ФПП притежава инструменти на паричния пазар от най-малко шест различни емисии на емитента;

б)

ФПП ограничава инвестициите в инструменти на паричния пазар от една и съща емисия до най-много 30 % от активите си;

в)

ФПП изрично посочва в правилата на фонда или в учредителните си документи всички администрации, институции или организации, посочени в първа алинея, които емитират или гарантират поотделно или съвместно инструменти на паричния пазар, в които той възнамерява да инвестира повече от 5 % от активите си;

г)

ФПП включва в проспекта си, както и в своите маркетингови съобщения, ясна информация относно използването на тази дерогация, като посочва всички администрации, институции или организации, посочени в първа алинея, които емитират или гарантират поотделно или съвместно инструменти на паричния пазар, в които той възнамерява да инвестира повече от 5 % от активите си.

8.   Независимо от индивидуалните ограничения, установени в параграф 1, ФПП не може да инвестира повече от 10 % от своите активи в облигации, емитирани от една кредитна институция, която има седалище в държава членка и подлежи, по силата на закон, на специален публичен надзор, имащ за цел да защити притежателите на облигации. По-специално сумите, произтичащи от емитирането на тези облигации, се инвестират в съответствие със законодателството в активи, които през целия период на валидност на облигациите могат да покриват дължимите суми, произтичащи от облигациите, и които в случай на несъстоятелност на емитента биха били използвани приоритетно за изплащането на сумите по главницата и за плащането на натрупаните лихви.

Когато даден ФПП инвестира повече от 5 % от своите активи в облигациите, посочени в първа алинея, които са емитирани от един емитент, общата стойност на тези инвестиции не надхвърля 40 % от стойността на активите на ФПП.

9.   Независимо от индивидуалните ограничения, установени в параграф 1, ФПП не може да инвестира повече от 20 % от своите активи в облигации, емитирани от една кредитна институция, когато са изпълнени изискванията, определени в член 10, параграф 1, буква е) или член 11, параграф 1, буква в) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61, включително всякакви възможни инвестиции в активи, посочени в параграф 8 от настоящия член.

Когато даден ФПП инвестира повече от 5 % от своите активи в облигациите, посочени в първа алинея, които са емитирани от един емитент, общата стойност на тези инвестиции не надхвърля 60 % от стойността на активите на ФПП, включително всяка възможна инвестиция в активите, посочени в параграф 8, като се вземат предвид определените в него ограничения.

10.   Дружествата, които са включени в една и съща група за целите на консолидираните счетоводни отчети, по смисъла на Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (18) или в съответствие с признатите международни счетоводни правила, се разглеждат като самостоятелен субект при изчисляването на ограниченията, предвидени в параграфи 1 — 6 от настоящия член.

Член 18

Концентрация

1.   ФПП не държи повече от 10 % от инструментите на паричния пазар, секюритизации и обезпечени с активи търговски ценни книжа, емитирани от един и същ субект.

2.   Ограничението, предвидено в параграф 1, не се прилага по отношение на притежаваните инструменти на паричния пазар, емитирани или гарантирани от Съюза, национални, регионални и местни администрации на държавите членки или техните централни банки, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка, Европейския инвестиционен фонд, Европейския механизъм за стабилност, Европейския инструмент за финансова стабилност, централен орган или централна банка на трета държава, Международния валутен фонд, Международната банка за възстановяване и развитие, Банката за развитие към Съвета на Европа, Европейската банка за възстановяване и развитие, Банката за международни разплащания или всяка друга съответна международна финансова институция или организация, в която членуват една или повече държави членки.

Раздел III

Кредитно качество на инструментите на паричния пазар, секюритизациите и обезпечените с активи търговски ценни книжа

Член 19

Вътрешна процедура за оценка на кредитното качество

1.   Лицето, управляващо ФПП, приема, въвежда и последователно прилага разумна вътрешна процедура за оценка на кредитното качество за определяне на кредитното качество на инструментите на паричния пазар, секюритизациите и обезпечените с активи търговски ценни книжа, като взема под внимание емитента на инструмента и характеристиките на самия инструмент.

2.   Лицето, управляващо ФПП, гарантира, че информацията, използвана при прилагането на вътрешната процедура за оценка на кредитното качество, е с достатъчно добро качество, актуална и от надеждни източници.

3.   Вътрешната процедура за оценка се основава на разумни, систематични и непрекъснати методики за оценяване. Използваните методики се одобряват от лицето, управляващо ФПП, въз основа на данни за минали периоди и емпирични факти, включително чрез бектестове.

4.   Лицето, управляващо ФПП, гарантира, че вътрешната процедура за оценка на кредитното качество е в съответствие с всеки от следните общи принципи:

а)

установява се ефективен процес за получаване и актуализиране на съответната информация относно емитента и характеристиките на инструмента;

б)

приемат се и се прилагат подходящи мерки, за да се гарантира, че вътрешната оценка на кредитното качество се основава на задълбочен анализ на наличната и съществена информация и включва всички релевантни важни фактори, които влияят върху кредитоспособността на емитента и кредитното качество на инструмента;

в)

вътрешната процедура за оценка на кредитното качество се наблюдава редовно и най-малко веднъж годишно се прави преглед на всички оценки на кредитното качество;

г)

въпреки че в съответствие с член 5а от Регламент (ЕО) № 1060/2009 да трябва да се избягва механично предоверяване на външен рейтинг, лицето, управляващо ФПП, предприема нова оценка на кредитното качество на инструмент на паричния пазар, секюритизации и обезпечени с активи търговски ценни книжа, когато е налице съществена промяна, която би могла да окаже въздействие върху съществуващата оценка на инструмента;

д)

методиките за оценка на кредитното качество се преразглеждат най-малко веднъж годишно от лицето, управляващо ФПП, за да се определи дали все още са подходящи за текущия портфейл и външните условия, а прегледът се изпраща на компетентния орган на лицето, управляващо ФПП. Когато лицето, управляващо ФПП, узнае за грешки в методиката за оценка на кредитното качество или в нейното прилагане, то незабавно коригира грешките;

е)

когато методиките, моделите или ключовите допускания, използвани при вътрешната процедура за оценка на кредитното качество, са се променили, лицето, управляващо ФПП, преразглежда, колкото е възможно по-скоро, всички засегнати вътрешни оценки на кредитното качество.

Член 20

Вътрешна оценка на кредитното качество

1.   Лицето, управляващо ФПП, прилага процедурата, посочена в член 19, за да определи дали кредитното качество на инструмент на паричния пазар, секюритизация или обезпечена с активи търговска ценна книга получава положителна оценка. Когато дадена агенция за кредитен рейтинг, регистрирана и сертифицирана в съответствие с Регламент (ЕО) № 1060/2009, е присъдила рейтинг на съответния инструмент на паричния пазар, лицето, управляващо ФПП, може да вземе предвид подобни рейтинги и допълнителна информация и анализ при своята вътрешна оценка на кредитното качество, без да се доверява единствено или механично на такива рейтинги, в съответствие с член 5а от Регламент (ЕО) № 1060/2009.

2.   При оценката на кредитното качество се вземат предвид най-малко следните фактори и общи принципи:

а)

количественото измерение на кредитния риск на емитента и на относителния риск от неизпълнение на емитента и на инструмента;

б)

качествените показатели за емитента на инструмента, включително в светлината на макроикономическото състояние и състоянието на финансовия пазар;

в)

краткосрочният характер на инструментите на паричния пазар;

г)

класът активи на инструмента;

д)

видът на емитента, като се прави разлика поне между следните видове емитенти: национални, регионални или местни администрации, финансови дружества и нефинансови дружества;

е)

за структурирани финансови инструменти, оперативният риск и рискът, свързан с контрагента, присъщи на структурираната финансова трансакция, и в случай на експозиция към секюритизации, кредитният риск на емитента, структурата на секюритизацията и кредитният риск на базовите активи;

ж)

профилът на ликвидност на инструмента.

Лицето, управляващо ФПП, може освен съображенията и общите принципи, посочени в настоящия параграф, да вземе предвид предупрежденията и показателите, когато определя кредитното качество на инструмент на паричния пазар по смисъла на член 17, параграф 7.

Член 21

Документация

1.   Лицето, управляващо ФПП, документира своята вътрешна процедура за оценка на кредитното качество и оценките на кредитното качество. Документацията включва цялата информация, изброена по-долу:

а)

структурата и функционалните характеристики на вътрешната процедура за оценка на кредитното качество по начин, който позволява на компетентните органи да разберат и преценят целесъобразността на оценката на кредитното качество;

б)

обосновка и анализ в подкрепа на оценката на кредитното качество, както и избраните от лицето, управляващо ФПП, критерии за и периодичността на прегледа на оценката на кредитното качество;

в)

всички значителни промени във вътрешната процедура за оценка на кредитното качество, включително установяване на причините за такива промени;

г)

организацията на вътрешната процедура за оценка на кредитното качество и структурата на вътрешния контрол;

д)

пълни данни за вътрешните процедури за оценка на кредитното качество на инструментите, емитентите и, когато е релевантно, на признатите гаранти, за минали периоди;

е)

лицето или лицата, отговарящи за вътрешната процедура за оценка на кредитното качество.

2.   Лицето, управляващо ФПП, съхранява цялата документация, посочена в параграф 1, за най-малко три пълни годишни счетоводни периода.

3.   Вътрешната процедура за оценка на кредитното качество е подробно изложена в правилата на фонда или в правилата за учредяване на ФПП и всички документи, посочени в параграф 1, се представят при поискване на компетентните органи на ФПП и на компетентните органи на лицето, управляващо ФПП.

Член 22

Делегирани актове за оценката на кредитното качество

Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 45 за допълнение на настоящия регламент чрез разясняване на следните въпроси:

а)

критериите за одобрението на методиките за оценка на кредитното качество, както е посочено в член 19, параграф 3;

б)

критериите за количествената оценка на кредитния риск и на относителния риск от неизпълнение от страна на емитента и на инструмента, както е посочено в член 20, параграф 2, буква а);

в)

критериите за определяне на качествени показатели по отношение на емитента на инструмента, както е посочено в член 20, параграф 2, буква б);

г)

значението на съществените промени, както е посочено в член 19, параграф 4, буква г).

Член 23

Управление на оценката на кредитното качество

1.   Вътрешната процедура за оценка на кредитното качество се одобрява от висшето ръководство, управителния орган и от лицето, управляващо ФПП, при изпълнение на надзорната му функция, ако има такава.

Тези страни следва добре да познават използваната от лицето, управляващо ФПП, вътрешна процедура за оценка на кредитното качество и методиките, прилагани от него, а така също и да разбират в подробности свързаните с тях доклади.

2.   Лицето, управляващо ФПП, докладва пред посочените в параграф 1 страни относно профила на кредитния риск на ФПП въз основа на анализ на вътрешните оценки на кредитното качество на ФПП. Честотата на отчитането зависи от значимостта и вида на информацията и се извършва поне веднъж годишно.

3.   Висшето ръководство гарантира постоянно, че вътрешната процедура за оценка на кредитното качество функционира правилно.

Висшето ръководство бива редовно информирано относно резултатите от вътрешните процедури за оценка на кредитното качество, областите, в които са установени пропуски, както и относно усилията и действията, предприети за отстраняване на вече установените пропуски.

4.   Вътрешните оценки на кредитното качество и техните периодични прегледи от страна на лицето, управляващо ФПП, не се извършват от лицата, осъществяващи или отговарящи за управлението на портфейла на ФПП.

ГЛАВА III

Задължения относно управлението на риска на ФПП

Член 24

Правила относно портфейла на краткосрочните ФПП

1.   Краткосрочният ФПП постоянно спазва всички от следните изисквания относно портфейла:

а)

портфейлът му има среднопретеглен матуритет от не повече от 60 дни;

б)

портфейлът му има среднопретеглена продължителност от не повече от 120 дни, при спазване на втора и трета алинея;

в)

при ФПП със слабо променлива НСА и ФПП с постоянна НСА, инвестиращи в държавни дългови инструменти, най-малко 10 % от техните активи се състоят от активи с дневен падеж, обратни репо споразумения, които могат да бъдат прекратени с предизвестие от един работен ден, или парични средства, които могат да бъдат изтеглени с предизвестие от един работен ден. ФПП със слабо променлива НСА или ФПП с постоянна НСА, инвестиращи в държавни дългови инструменти, не могат да придобиват актив, различен от актив с дневен падеж, ако в резултат на такова придобиване по-малко от 10 % от портфейла на този ФПП биха били инвестирани в активи с дневен падеж;

г)

при краткосрочен ФПП с променлива НСА най-малко 7,5 % от активите му се състоят от активи с дневен падеж, обратни репо споразумения, които могат да бъдат прекратени с предизвестие от един работен ден, или парични средства, които могат да бъдат изтеглени с предизвестие от един работен ден. Краткосрочен ФПП с променлива НСА не може да придобива актив, различен от актив с дневен падеж, ако в резултат на такова придобиване по-малко от 7,5 % от портфейла на този ФПП биха били инвестирани в активи с дневен падеж;

д)

при ФПП със слабо променлива НСА и ФПП с постоянна НСА, инвестиращи в държавни дългови инструменти, най-малко 30 % от техните активи се състоят от активи със седмичен падеж, обратни репо споразумения, които могат да бъдат прекратени с предизвестие от пет работни дни, или парични средства, които могат да бъдат изтеглени с предизвестие от пет работни дни. ФПП със слабо променлива НСА и ФПП с постоянна НСА, инвестиращи в държавни дългови инструменти, не могат да придобиват актив, различен от актив със седмичен падеж, ако в резултат на такова придобиване по-малко от 30 % от портфейла на този ФПП биха били инвестирани в активи със седмичен падеж;

е)

при краткосрочен ФПП с променлива НСА поне 15 % от активите му се състоят от активи със седмичен падеж, обратни репо споразумения, които могат да бъдат прекратени с предизвестие от пет работни дни, или парични средства, които могат да бъдат изтеглени с предизвестие от пет работни дни. Краткосрочен ФПП с променлива НСА не може да придобива актив, различен от актив със седмичен падеж, ако в резултат на такова придобиване по-малко от 15 % от портфейла на този ФПП биха били инвестирани в активи със седмичен падеж;

ж)

за целите на изчисленията, посочени в буква д), активите, посочени в член 17, параграф 7, които са високоликвидни и могат да бъдат откупени и чийто сетълмент може да бъде извършен в рамките на един работен ден и които имат остатъчен срок до падежа до 190 дни, също могат да бъдат включени в активите със седмичен падеж на ФПП със слабо променлива НСА и ФПП с постоянна НСА, инвестиращ в държавни дългови инструменти, при ограничение до 17,5 % от неговите активи;

з)

за целите на изчисленията, посочени в буква е), инструменти на паричния пазар или дялове или акции на други ФПП могат да бъдат включени в активите със седмичен падеж на краткосрочен ФПП с променлива НСА при ограничение до 7,5 % от неговите активи, при условие че могат да бъдат откупени и сетълментът им да бъде извършен в рамките на пет работни дни.

За целите на първа алинея, буква б), при изчисляване на среднопретеглената продължителност за ценни книжа, включително структурирани финансови инструменти, изчисляването на падежа от страна на краткосрочен ФПП се основава на остатъчния срок до падежа до датата на правнообвързващото откупуване на инструментите. Когато обаче финансов инструмент включва опция за продажба, изчисляването на падежа от страна на краткосрочен ФПП може да се основава на датата на упражняване на опцията за продажба вместо на датата на остатъчния срок до падежа, но само ако по всяко време е изпълнено всяко от следните условия:

i)

опцията за продажба може да бъде свободно упражнена от краткосрочния ФПП на датата на нейното упражняване;

ii)

цената на упражняване на опцията за продажба остава близка до очакваната стойност на инструмента на датата на упражняване;

iii)

инвестиционната стратегия на краткосрочен ФПП предполага съществуването на голяма вероятност опцията да бъде упражнена на датата на упражняване;

Чрез дерогация от втора алинея, краткосрочен ФПП може вместо това при изчисляване на среднопретеглената продължителност за секюритизации и обезпечени с активи търговски ценни книжа в случай на амортизационни инструменти да се основава при изчисляването на падежа на:

i)

договорния амортизационен профил на такива инструменти; или

ii)

амортизационния профил на базисните активи, от които произтичат паричните потоци за откупуване на тези инструменти.

2.   Ако посочените в настоящия член ограничения не бъдат спазени по независещи от ФПП причини или в резултат от упражняването на право на записване или на откупуване, съответният ФПП възприема като приоритетна цел преодоляването на това положение, като взема предвид интересите на притежателите на дялове в него или на акционерите му.

3.   Всички ФПП, посочени в член 3, параграф 1 от настоящия регламент, могат да приемат формата на краткосрочни ФПП.

Член 25

Правила относно портфейла на стандартните ФПП

1.   Стандартният ФПП постоянно спазва всички от следните изисквания:

а)

неговият портфейл по всяко време има среднопретеглен матуритет от най-много 6 месеца;

б)

неговият портфейл по всяко време има среднопретеглена продължителност от най-много 12 месеца при спазване на втора и трета алинея;

в)

най-малко 7,5 % от активите му се състоят от активи с дневен падеж, обратни репо споразумения, които могат да бъдат прекратени с предизвестие от един работен ден, или парични средства, които могат да бъдат изтеглени с предизвестие от един работен ден. Стандартен ФПП не може да придобива актив, различен от актив с дневен падеж, ако в резултат на такова придобиване по-малко от 7,5 % от портфейла му са инвестирани в активи с дневен падеж;

г)

най-малко 15 % от активите му се състоят от активи със седмичен падеж, обратни репо споразумения, които могат да бъдат прекратени с предизвестие от пет работни дни, или парични средства, които могат да бъдат изтеглени с предизвестие от пет работни дни. Стандартен ФПП не може да придобива актив, различен от актив със седмичен падеж, ако в резултат на такова придобиване по-малко от 15 % от портфейла му са инвестирани в активи със седмичен падеж;

д)

за целите на изчисленията, посочени в буква г), инструменти на паричния пазар или дялове или акции на други ФПП могат да бъдат включени в активите със седмичен падеж до 7,5 % от неговите активи, при условие че могат да бъдат откупени и сетълментът им да бъде извършен в рамките на пет работни дни.

За целите на първа алинея, буква б), при изчисляване на среднопретеглената продължителност за ценни книжа, включително структурирани финансови инструменти, стандартен ФПП се основава при изчисляването на остатъчния срок до падежа до датата на правнообвързващото откупуване на инструментите. Когато обаче финансов инструмент включва опция за продажба, стандартен ФПП може да се основава при изчисляването на падежа на датата на упражняване на опцията за продажба вместо на остатъчния срок до падежа, но само ако по всяко време са изпълнени всички от следните условия:

i)

опцията за продажба може да бъде свободно упражнена от стандартния ФПП на датата на нейното упражняване;

ii)

цената на упражняване на опцията за продажба остава близка до очакваната стойност на инструмента на датата на упражняване;

iii)

инвестиционната стратегия на стандартния ФПП предполага съществуването на голяма вероятност опцията да бъде упражнена на датата на упражняване;

Чрез дерогация от втора алинея, стандартен ФПП може вместо това при изчисляване на среднопретеглената продължителност за секюритизации и обезпечени с активи търговски ценни книжа в случай на амортизационни инструменти да се основава за изчисляването на падежа на:

i)

договорния амортизационен профил на такива инструменти; или

ii)

амортизационния профил на базисните активи, от които произтичат паричните потоци за откупуване на тези инструменти.

2.   Ако посочените в този член ограничения не бъдат спазени по независещи от стандартния ФПП причини или в резултат от упражняването на право на записване или на откупуване, съответният ФПП възприема като приоритетна цел преодоляването на това положение, като взема предвид интересите на притежателите на дялове в него или на акционерите му.

3.   Стандартен ФПП не може да бъде под формата на ФПП с постоянна НСА, инвестиращ в държавни дългови инструменти или на ФПП със слабо променлива НСА.

Член 26

Кредитни рейтинги на ФПП

ФПП, който възлага или финансира присъждането на външен кредитен рейтинг, извършва това в съответствие с Регламент (ЕО) № 1060/2009. ФПП или лицето, управляващо ФПП, ясно посочва в проспектите на ФПП, както и във всяко съобщение за инвеститорите, в което се споменава външният кредитен рейтинг, че присъждането на рейтинга е възложено или финансирано от ФПП или от лицето, управляващо ФПП.

Член 27

Политика „Познавай клиента си“

1.   Без да се засягат по-строгите изисквания, посочени в Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета (19), лицето, управляващо ФПП създава, въвежда и прилага процедури и полага дължимата грижа с цел да предвиди последиците от искания за откупуване, получени едновременно от няколко инвеститора, като взема предвид най-малко вида на инвеститора, броя на акциите или дяловете във фонда, притежаван от един инвеститор и развитието на входящите и на изходящите парични потоци.

2.   Ако стойността на акциите или дяловете, притежавани от един инвеститор, надвишава сумата по съответстващото изискване за дневна ликвидност на ФПП, лицето, управляващо ФПП, разглежда, в допълнение към факторите, посочени в параграф 1, всеки от следните фактори:

а)

определимите характеристики на нуждата на инвеститорите от парични средства, включително цикличното развитие на броя на акциите във ФПП;

б)

нежеланието на различните инвеститори да поемат риск;

в)

степента на зависимост или тесните връзки между различните инвеститори във ФПП.

3.   В случаите, когато инвеститорите извършват своите инвестиции чрез посредник, лицето, управляващо ФПП, изисква от посредника информацията, необходима за спазване напараграфи 1 и 2, с цел да управлява по подходящ начин ликвидността и концентрацията на инвеститори на ФПП.

4.   Лицето, управляващо ФПП, гарантира, че стойността на дяловете или акциите, притежавани от един инвеститор, не оказва съществено въздействие върху профила на ликвидност на ФПП, когато възлиза на значителна част от общата НСА на ФПП.

Член 28

Стрес тестове

1.   Всеки ФПП има надеждна процедура за извършване на стрес тестове, с която се установяват евентуални събития или бъдещи промени в икономическите условия, които биха имали неблагоприятно въздействие върху ФПП. ФПП или лицето, управляващо ФПП, извършва оценка на евентуалното въздействие, което тези събития или промени биха имали върху ФПП. ФПП или лицето, управляващо ФПП, провежда редовно стрес-тестове за различни евентуални варианти.

Стрес тестовете се основават на обективни критерии и разглеждат последиците от изключително неблагоприятни реалистични сценарии. При сценариите за стрес тестовете се вземат предвид като минимално изискване референтните параметри, които включват следните фактори:

а)

възможни промени в нивото на ликвидността на активите в портфейла на ФПП;

б)

възможни промени в нивото на кредитния риск на активите в портфейла на ФПП, включително кредитни събития и събития, влияещи на рейтинга;

в)

възможни промени на лихвените проценти и обменните курсове;

г)

възможни обеми на откупуване;

д)

възможно разширяване или свиване на спредовете между индексите, с които са обвързани лихвените проценти на ценните книжа в портфейла;

е)

възможни макроикономически системни сътресения, засягащи икономиката като цяло;

2.   Освен това за ФПП с постоянна НСА, инвестиращ в държавни дългови инструменти, и ФПП със слабо променлива НСА стрес тестовете оценяват за различните сценарии разликата между постоянната НСА на дял или акция и НСА на дял или акция.

3.   Стрес тестовете се извършват с честота, определена от съвета на директорите на ФПП, когато е приложимо, или от съвета на директорите на лицето, управляващо ФПП, след като се предвиди подходящ и разумен интервал в контекста на пазарните условия и всички планирани промени в портфейла на ФПП. Тестовете се извършват поне два пъти годишно.

4.   Когато в резултат на стрес тестовете се установи, че ФПП е уязвим, управляващото го лице изготвя подробен доклад, съдържащ резултатите от стрес тестовете и предложение за план за действие.

Когато е необходимо, лицето, управляващо ФПП, предприема действия за повишаване на устойчивостта на ФПП, включително действия, които подобряват ликвидността или качеството на активите на ФПП и незабавно уведомява съответния компетентен орган на ФПП за предприетите мерки.

5.   На съвета на директорите на ФПП, когато е приложимо, или на съвета на директорите на лицето, управляващо ФПП се представят за разглеждане подробният доклад с резултатите от стрес тестовете и предложеният план за действие. Съветът на директорите променя при необходимост предложения план за действие и одобрява окончателния план за действие. Подробният доклад и планът за действие се съхраняват за срок от поне пет години.

Подробният доклад и планът за действие се представят за преглед на компетентния орган на ФПП.

6.   Компетентният орган на ФПП изпраща подробния доклад, посочен в параграф 5, на ЕОЦКП.

7.   ЕОЦКП издава насоки с цел да се определят общи референтни параметри за сценариите, използвани при стрес тестовете, които да бъдат включени в стрес тестовете, като се вземат предвид факторите, посочени в параграф 1. Насоките се актуализират поне веднъж годишно, като се вземат предвид последните тенденции на пазара.

ГЛАВА IV

Правила за оценяване

Член 29

Оценяване на ФПП

1.   Активите на ФПП се оценяват поне веднъж дневно.

2.   Активите на ФПП се оценяват чрез използване на оценка по пазарни цени винаги, когато това е възможно.

3.   Когато се използва оценка по пазарни цени:

а)

активите на ФПП се оценяват на по-ниската от „цена купува“ и „цена продава“, освен ако може да се закрие позицията на актива по средната пазарна цена;

б)

се използват само пазарни данни с добро качество; такива данни се оценяват въз основа на всеки от следните фактори:

i)

броя и качеството на контрагентите;

ii)

обема и оборота на пазара на актива на ФПП;

iii)

размера на емисията и на дела от емисията, който ФПП възнамерява да купи или продаде.

4.   Когато не е възможно да се използва оценка по пазарни цени или пазарните данни не са достатъчно качествени, даден актив на ФПП се оценява консервативно, като се използва оценка по модел.

Моделът оценява точно присъщата стойност на актива на даден ФПП въз основа на всеки от следните актуализирани ключови фактори:

а)

обема и оборота на пазара на този актив;

б)

размера на емисията и на дела от емисията, който ФПП възнамерява да купи или продаде;

в)

свързаните с актива пазарен, лихвен и кредитен риск.

Когато се използва оценка по модел, не се използва методът на амортизираната стойност.

5.   На компетентните органи се съобщават резултатите от оценката, извършена в съответствие с параграфи 2, 3, 4, 6 и 7.

6.   Независимо от параграфи 2, 3 и 4, активите на ФПП с постоянна НСА, инвестиращ в държавни дългови инструменти, може да се оценяват допълнително, като се използва методът на амортизираната стойност.

7.   Чрез дерогация от параграфи 2 и 4, в допълнение към оценката по пазарни цени, посочена в параграфи 2 и 3, и оценката по модел, посочена в параграф 4, активите на ФПП със слабо променлива НСА, чийто остатъчен срок до падежа не надхвърля 75 дни, могат да се оценяват чрез използване на метода на амортизираната стойност.

Методът на амортизираната стойност се използва за оценяването на актив на ФПП със слабо променлива НСА единствено, при условие че цената на съответния актив, изчислена в съответствие с параграфи 2, 3 и 4, не се отклонява от цената на актива, изчислена в съответствие с първа алинея на настоящия член, с повече от 10 базисни пункта. Ако е налице подобно отклонение, цената на съответния актив се изчислява в съответствие с параграфи 2, 3 и 4.

Член 30

Изчисляване на НСА на дял или акция

1.   ФПП изчислява НСА на дял или акция като разликата между сумата на всички активи на ФПП и сумата на всички пасиви на ФПП, оценени в съответствие с оценка по пазарни цени или по модел, или на двете, разделена на броя на емитираните дялове или акции на ФПП.

2.   НСА на дял или акция се закръгля до най-близкия базисен пункт или негов еквивалент, когато НСА се публикува във валутна единица.

3.   НСА на дял или на акция на ФПП се изчислява и се публикува поне веднъж дневно в публичния раздел на уебсайта на ФПП.

Член 31

Изчисляване на постоянната НСА на дял или акция на ФПП с постоянна НСА, инвестиращи в държавни дългови инструменти

1.   ФПП с постоянна НСА, инвестиращ в държавни дългови инструменти, изчислява постоянна НСА на дял или акция като разликата между сумата на всички негови активи, оценени в съответствие с метода на амортизираната стойност, както е предвидено в член 29, параграф 6, и сумата на всички негови пасиви, разделена на броя на неговите емитирани дялове или акции.

2.   Постоянната НСА на дял или акция на ФПП с постоянна НСА, инвестиращ в държавни дългови инструменти, се закръгля до най-близкия процентен пункт или негов еквивалент, когато постоянната НСА се публикува във валутна единица.

3.   Постоянната НСА на дял или на акция на ФПП с постоянна НСА, инвестиращ в държавни дългови инструменти, се изчислява поне веднъж дневно.

4.   Разликата между постоянната НСА на дял или акция и НСА на дял или акция, изчислена в съответствие с член 30, се следи и се публикува всекидневно в публичния раздел на уебсайта на ФПП.

Член 32

Изчисляване на постоянната НСА на дял или акция на ФПП със слабо променлива НСА

1.   ФПП със слабо променлива НСА изчислява постоянна НСА на дял или акция като разликата между сумата на всички негови активи, оценени в съответствие с метода на амортизираната стойност, както е посочено в член 29, параграф 7, и сумата на всички негови пасиви, разделена на броя на неговите емитирани дялове или акции.

2.   Постоянната НСА на дял или акция на ФПП със слабо променлива НСА се закръгля до най-близкия процентен пункт или негов еквивалент, когато постоянната НСА се публикува във валутна единица.

3.   Постоянната НСА на дял или на акция на ФПП със слабо променлива НСА се изчислява поне веднъж дневно.

4.   Разликата между постоянната НСА на дял или акция и НСА на дял или акция, изчислена в съответствие с член 30, се следи и се публикува всекидневно в публичния раздел на уебсайта на ФПП.

Член 33

Емисионна цена и цена на откупуване

1.   Дяловете или акциите на ФПП се емитират или откупуват на цена, която е равна на НСА на дял или акция на ФПП, независимо от разрешените такси, посочени в проспекта на ФПП.

2.   Чрез дерогация от параграф 1:

а)

дяловете или акциите на ФПП с постоянна НСА, инвестиращ в държавни дългови книжа, може да се емитират или откупуват на цена, която е равна на постоянната НСА на дял или акция на ФПП;

б)

дяловете или акциите на ФПП със слабо променлива НСА може да се емитират или откупуват на цена, която е равна на постоянната НСА на дял или акция, но само когато постоянната НСА на дял или акция, изчислена в съответствие с член 32, параграфи 1, 2 и 3, не се отклонява от НСА на дял или акция, изчислена в съответствие с член 30, с повече от 20 базисни пункта.

Във връзка с буква б), когато постоянната НСА на дял или акция, изчислена в съответствие с член 32, параграфи 1, 2 и 3, се отклонява от НСА на дял или акция, изчислена в съответствие с член 30, с повече от 20 базисни пункта, последващото откупуване или записване се извършва на цена, която е равна на НСА на дял или акция, изчислена в съответствие с член 30.

Преди сключването на договора потенциалните инвеститори биват ясно предупредени в писмена форма от лицето, управляващо ФПП, относно обстоятелствата, при които ФПП със слабо променлива НСА повече няма да откупува или да записва на постоянна НСА на дял или акция.

ГЛАВА V

Специални изисквания за ФПП с постоянна НСА, инвестиращи в държавни дългови инструменти, и ФПП със слабо променлива НСА

Член 34

Специални изисквания за ФПП с постоянна НСА, инвестиращи в държавни дългови инструменти, и ФПП със слабо променлива НСА

1.   Лице, управляващо ФПП с постоянна НСА, инвестиращ в държавни дългови инструменти, или ФПП със слабо променлива НСА, въвежда, изпълнява и последователно прилага разумни и строги процедури за управление на ликвидността, за да се осигури съответствие със седмичните прагове за ликвидност, приложими за съответните фондове. Процедурите за управление на ликвидността са ясно описани в правилата на фонда или учредителните документи на фонда, както и в проспекта.

При осигуряването на съответствие със седмичните прагове за ликвидност се прилагат следните принципи:

а)

винаги, когато делът на активите със седмичен падеж, определен в член 24, параграф 1, буква д), спадне под 30 % от общата стойност на активите на ФПП с постоянна НСА, инвестиращ в държавни дългови инструменти, или на ФПП със слабо променлива НСА, и нетното дневно откупуване за един работен ден надхвърли 10 % от общата стойност на активите, лицето, управляващо ФПП с постоянна НСА, инвестиращ в държавни дългови инструменти, или ФПП със слабо променлива НСА, незабавно уведомява за това неговия съвет и съветът предприема документирана оценка на положението с цел да определи подходящия курс на действия, като има предвид интересите на инвеститорите, и решава дали да приложи една или повече от следните мерки:

i)

такси за ликвидност при откупуване, които отразяват по подходящ начин разходите на ФПП за постигане на ликвидност и гарантират, че инвеститорите, които остават във фонда, не са поставени несправедливо в неравностойно положение, когато другите инвеститори се възползват от откупуване на техните дялове или акции през този период;

ii)

ограничения за откупуване, които ограничават количеството дялове или акции, подлежащи на откупуване в рамките на един работен ден, до не повече от 10 % от дяловете или акциите във ФПП за период от не повече от 15 работни дни;

iii)

спиране на откупуването за период от не повече от 15 работни дни; или

iv)

непредприемане на непосредствени действия, освен изпълнение на задължението, посочено в член 24, параграф 2;

б)

винаги, когато делът на активите със седмичен падеж, определен в член 24, параграф 1, буква д), спадне под 10 % от общата стойност на активите, лицето, управляващо ФПП с постоянна НСА, инвестиращ в държавни дългови инструменти, или ФПП със слабо променлива НСА, незабавно уведомява за това неговия съвет и съветът предприема документирана оценка на положението и — въз основа на тази оценка и като има предвид интересите на инвеститорите — прилага една или повече от следните мерки и документира основанията за своя избор:

i)

такси за ликвидност при откупуване, които отразяват по подходящ начин разходите на ФПП за постигане на ликвидност и гарантират, че инвеститорите, които остават във фонда, не са поставени несправедливо в неравностойно положение, когато другите инвеститори се възползват от откупуване на техните дялове или акции през този период;

ii)

спиране на откупуването за период от не повече от 15 работни дни.

2.   Ако в рамките на период от 90 дни общата продължителност на спирането надвишава 15 дни, даден ФПП с постоянна НСА, инвестиращ в държавни дългови инструменти, или ФПП със слабо променлива НСА автоматично престава да бъде ФПП с постоянна НСА, инвестиращ в държавни дългови инструменти, или ФПП със слабо променлива НСА. ФПП с постоянна НСА, инвестиращ в държавни дългови инструменти, или ФПП със слабо променлива НСА незабавно уведомява за това всеки инвеститор ясно и разбираемо в писмена форма.

3.   След като съветът на ФПП с постоянна НСА, инвестиращ в държавни дългови инструменти, или на ФПП със слабо променлива НСА е определил своя курс на действие по отношение на всяка от точки а) и б) от параграф 1, той незабавно предоставя подробна информация относно решението си на компетентния орган на съответния ФПП.

ГЛАВА VI

Външно подпомагане

Член 35

Външно подпомагане

1.   ФПП не получава външно подпомагане.

2.   Външно подпомагане означава пряко или косвено подпомагане, предлагано на ФПП от трета страна, включително спонсор на ФПП, което е предназначено за или в действителност би довело до гарантиране на ликвидността на ФПП или стабилизиране на НСА на дял или на акция на ФПП.

Външното подпомагане включва:

а)

парични инжекции от трета страна;

б)

закупуване от трета страна на активи на ФПП на завишени цени;

в)

закупуване от трета страна на дялове или акции на ФПП с цел да се осигури ликвидност на фонда;

г)

емитирането от трета страна на всякакъв вид явна или скрита гаранция или на писмо за подпомагане в полза на ФПП;

д)

всякакво действие от трета страна, чиято пряка или косвена цел е да се поддържа профилът на ликвидност и НСА на дял или на акция на ФПП.

ГЛАВА VII

Изисквания по отношение на прозрачността

Член 36

Прозрачност

1.   ФПП ясно посочва какъв вид ФПП е в съответствие с член 3, параграф 1 и дали е краткосрочен ФПП или стандартен ФПП във всеки документ за външно ползване, доклад, изказване, реклама, писмо или всякакви други писмени свидетелства, издадени от него или управляващото го лице, изпратени до или предназначени за разпространение сред потенциалните инвеститори, притежателите на дялове или акционерите.

2.   Лицето, управляващо ФПП, поне веднъж седмично предоставя изцяло следната информация на разположение на инвеститорите на ФПП:

а)

падежната структура на портфейла на ФПП;

б)

кредитния профил на ФПП;

в)

среднопретегления матуритет и среднопретеглената продължителност на ФПП;

г)

подробности за 10-те най-големи портфейла на ФПП, включително наименованието, държавата, падежа и типа на активите, както и контрагентът в случай на репо споразумения и обратни репо споразумения;

д)

общата стойност на активите на ФПП;

е)

нетната доходност на ФПП.

3.   Всеки документ на ФПП, използван за маркетингови цели, съдържа ясно формулирани всеки от следните текстове:

а)

ФПП не е гарантирана инвестиция;

б)

инвестицията във ФПП е различна от инвестицията в депозити, като се посочва по-специално рискът, че основната сума, инвестирана във ФПП, може да бъде обект на колебания;

в)

ФПП не разчита на външно подпомагане за гарантиране на ликвидността си или стабилизиране на НСА на дял или акция;

г)

инвеститорът поема риска от загубата на главницата.

4.   Съобщенията от ФПП или от управляващото го лице до инвеститорите или до потенциалните инвеститори по никакъв начин не внушават, че инвестицията в акциите или дяловете на ФПП е гарантирана.

5.   Инвеститорите във ФПП биват ясно информирани за метода или методите, използвани от ФПП за оценяване на активите на ФПП и за изчисляване на НСА.

ФПП с постоянна НСА, инвестиращи в държавни дългови инструменти, и ФПП със слабо променлива НСА разясняват ясно на инвеститорите и потенциалните инвеститори използването на метода на амортизираната стойност или на закръгляването или и на двата.

Член 37

Докладване пред компетентните органи

1.   Поне веднъж на тримесечие лицето, управляващо ФПП, предоставя на компетентния орган на ФПП информация за всеки управляван от него ФПП.

Чрез дерогация от първа алинея за ФПП, чиито управлявани активи общо не надхвърлят 100 000 000 EUR, поне веднъж годишно лицето, управляващо ФПП, предоставя доклад на компетентния орган на ФПП.

При поискване лицето, управляващо ФПП, предоставя информацията, докладвана съгласно първа и втора алинея, също така на компетентния орган на лицето, управляващо ФПП, ако е различен от компетентния орган на ФПП.

2.   Информацията, предоставяна в съответствие с параграф 1, включва следните точки:

а)

типа и характеристиките на ФПП;

б)

показателите на портфейла като общата стойност на активите, НСА, средно претегления матуритет, средно претеглената продължителност, падежната структура, ликвидността и доходността;

в)

резултатите от стрес тестове и, когато е приложимо, предложения план за действие;

г)

информация за активите в портфейла на ФПП, включително:

i)

характеристиките на всеки актив като наименование, държава, категория на емитента, риск или падеж, както и резултатът от вътрешната процедура за оценка на кредитното качество;

ii)

типа на актива, включително подробности за контрагента при деривати, репо споразумения или обратни репо споразумения;

д)

информация за пасивите на ФПП, включително:

i)

държавата, в която е установен инвеститорът;

ii)

категорията на инвеститора;

iii)

дейностите по записване и откупуване.

Компетентните органи могат да искат допълнителна информация, ако това е необходимо и надлежно обосновано.

3.   В допълнение към информацията, посочена в параграф 2, лицето, управляващо ФПП докладва следното за всеки управляван от него ФПП със слабо променлива НСА:

а)

всички случаи, в които цената на даден актив, оценена чрез използване на метода на амортизираната стойност в съответствие с член 29, параграф 7, първа алинея, се отклонява от цената на съответния актив, изчислена в съответствие с член 29, параграфи 2, 3 и 4, с повече от 10 базисни пункта.

б)

всички случаи, в които постоянната НСА на дял или акция, изчислена в съответствие с член 32, параграфи 1 и 2, се отклонява от НСА на дял или акция, изчислена в съответствие с член 30, с повече от 20 базисни пункта;

в)

всички случаи, в които е налице положение, посочено в член 34, параграф 3, и мерките, предприети от съвета в съответствие с член 34, параграф 1, букви а) и б).

4.   ЕОЦКП разработва проекти на технически стандарти за изпълнение за създаване на формуляр за отчитане, който да съдържа цялата информация, посочена в параграфи 2 и 3.

ЕОЦКП представя на Комисията посочените проекти на технически стандарти за изпълнение в срок до 21 януари 2018 г.

На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първа алинея проекти на технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

5.   Компетентните органи предават на ЕОЦКП цялата информация, получена съгласно настоящия член. Тази информация се предава на ЕОЦКП не по-късно от 30 дни след края на отчетното тримесечие.

ЕОЦКП събира информацията с цел да изгради централна база данни за всички ФПП, които са установени, управлявани или предлагани на пазара в Съюза. Европейската централна банка има право на достъп до тази база данни само за статистически цели.

ГЛАВА VIII

Надзор

Член 38

Надзор от компетентните органи

1.   Компетентните органи контролират постоянното спазване на разпоредбите на настоящия регламент.

2.   Компетентният орган на ФПП или, когато е приложимо, компетентният орган на лицето, управляващо ФПП, отговаря за упражняването на надзор за спазването на глави II—VII.

3.   Компетентният орган на ФПП отговаря за контрола по спазването на задълженията, определени в правилата на фонда или учредителните документи на фонда, и на задълженията, посочени в проспекта, които са в съответствие с настоящия регламент.

4.   Компетентният орган на лицето, управляващо ФПП, упражнява надзор върху адекватността на мерките и организацията на управляващото ФПП лице, така че лицето, управляващо ФПП, да може да изпълнява задълженията и да спазва правилата, свързани с учредяването и функционирането на всички управлявани от него ФПП.

5.   Компетентните органи следят ПКИПЦК и АИФ, които са установени или се предлагат на техните пазари, с цел да се уверят, че те не използват обозначението „ФПП“ и не внушават, че са ФПП, ако не спазват изискванията на настоящия регламент.

Член 39

Правомощия на компетентните органи

Без да се засягат правомощията, предоставени на компетентните органи в съответствие с директиви 2009/65/ЕО или 2011/61/ЕС, в зависимост от това, коя от двете директиви е приложима, компетентните органи разполагат, в съответствие с националното право, с всички правомощия за осъществяването на надзор и разследвания, които са необходими за изпълнението на техните задачи по настоящия регламент. Те по-специално разполагат с правомощията да извършват всяко от следните действия:

а)

да изискват достъп да всякакви документи във всякаква форма, както и да получават копие от тях или да ги копират;

б)

да изискват от ФПП или от лицето, управляващо ФПП, да предоставя информация незабавно;

в)

да изискват информация от всяко лице, свързано с дейностите на ФПП или на лицето, управляващо ФПП;

г)

да извършват проверки на място със или без предизвестие;

д)

да предприемат подходящи мерки, за да гарантират, че ФПП или лицето, управляващо ФПП, продължава да спазва разпоредбите на настоящия регламент;

е)

да издадат заповед, за да гарантират, че ФПП или лицето, управляващо ФПП, изпълнява разпоредбите на настоящия регламент и се въздържа да повтаря всякакво поведение, което би могло да представлява нарушение на настоящия регламент.

Член 40

Санкции и други мерки

1.   Държавите членки определят правилата относно санкциите и другите мерки, приложими за нарушения на разпоредбите на настоящия регламент и вземат всички мерки, необходими за осигуряване на прилагането им. Санкциите и другите мерки са ефективни, пропорционални и възпиращи.

2.   До 21 юли 2018 г. държавите членки нотифицират на Комисията и ЕОЦКП системата от санкции и други мерки, посочена в параграф 1. Те нотифицират на Комисията и ЕОЦКП незабавно всяко последващо изменение на посочената система.

Член 41

Специфични мерки

1.   Без да се засягат правомощията, предоставени на компетентните органи в съответствие с директиви 2009/65/ЕО или 2011/61/ЕС, в зависимост от това, коя от двете директиви е приложима, компетентният орган на ФПП или на лицето, управляващо ФПП, като зачита принципа на пропорционалност, предприема необходимите мерки, посочени в параграф 2, ако ФПП или лицето, управляващо ФПП:

а)

не изпълнява някое от изискванията относно състава на активите, в нарушение на членове 9—16;

б)

не изпълнява някое от изискванията относно портфейла, в нарушение на членове 17, 18, 24 или 25;

в)

е получило разрешение чрез неверни твърдения или по друг неправомерен начин, в нарушение на член 4 или член 5;

г)

използва обозначението „фонд на паричния пазар“, „ФПП“ или друго обозначение, което води до заключението, че ПКИПЦК или АИФ е ФПП, в нарушение на член 6;

д)

не изпълнява някое от изискванията относно вътрешната оценка на кредитното качество, в нарушение на член 19 или член 20;

е)

не изпълнява някое от изискванията относно управлението, документацията или прозрачността, в нарушение на членове 21, 23, 26, 27, 28 или 36;

ж)

не изпълнява някое от изискванията относно оценката, в нарушение на членове 29, 30, 31, 32, 33 или 34.

2.   В случаите, посочени в параграф 1, компетентният орган на ФПП, по целесъобразност:

а)

предприема мерки, за да гарантира, че съответният ФПП или съответното лице, управляващо ФПП, спазва приложимите разпоредби;

б)

оттегля дадено разрешение, предоставено в съответствие с членове 4 или 5.

Член 42

Правомощия и компетентност на ЕОЦКП

1.   ЕОЦКП разполага с необходимите правомощия, за да изпълнява задачите, възложени му с настоящия регламент.

2.   ЕОЦКП упражнява правомощията, предоставени му в съответствие с директиви 2009/65/ЕО и 2011/61/ЕС, също и по отношение на настоящия регламент и в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001.

3.   За целите на Регламент (ЕС) № 1095/2010 настоящият регламент се прибавя към всеки друг правнообвързващ акт на Съюза, с който се възлагат задачи на органа, посочен в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 43

Сътрудничество между органите

1.   Компетентният орган на ФПП и компетентният орган на лицето, управляващо ФПП, ако те са различни, си сътрудничат и си обменят информация за целите на изпълнението на техните задължения съгласно настоящия регламент.

2.   Компетентните органи и ЕОЦКП си сътрудничат за целите на изпълнението на съответните им задължения съгласно настоящия регламент в съответствие с Регламент (ЕС) № 1095/2010.

3.   Компетентните органи и ЕОЦКП си обменят цялата информация и документация, необходими за изпълнението на съответните им задължения по настоящия регламент, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1095/2010, по-специално за установяване и отстраняване на нарушения на настоящия регламент. Компетентните органи на държавите членки, отговарящи за издаването на разрешение и надзора по отношение на ФПП съгласно настоящия регламент, съобщават информация на компетентните органи на другите държави членки, когато тази информация е от значение за наблюдението и реакцията спрямо потенциалните последици от дейностите на отделни ФПП или на ФПП като цяло за стабилността на финансови институции със системно значение и за правилното функциониране на пазарите, на които развиват дейност ФПП. ЕОЦКП и Европейският съвет за системен риск (ЕССР) също биват информирани и предават тази информация на компетентните органи на другите държави членки.

4.   Въз основа на информацията, предадена от националните компетентни органи съгласно член 37, параграф 5, ЕОЦКП, в съответствие с правомощията, които са му предоставени съгласно Регламент (ЕС) № 1095/2010, изготвя доклад до Комисията с оглед на прегледа, посочен в член 46 от настоящия регламент.

ГЛАВА IХ

Заключителни разпоредби

Член 44

Третиране на съществуващи ПКИПЦК и АИФ

1.   До 21 януари 2019 г. всяко съществуващо ПКИПЦК или АИФ, което инвестира в краткосрочни активи и чиято изключителна или обща цел е да предлага доходност, съответстваща на лихвените проценти на паричния пазар или запазване на стойността на инвестицията, подава заявление до компетентния орган на ФПП заедно с всички документи и доказателства, необходими за доказване на спазването на настоящия регламент.

2.   Не по-късно от два месеца след получаване на пълното заявление компетентният орган на ФПП преценява в съответствие с членове 4 и 5 дали ПКИПЦК или АИФ отговарят на изискванията на настоящия регламент. Компетентният орган на ФПП издава решение и незабавно уведомява за това ПКИПЦК или АИФ.

Член 45

Делегиране

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, предвидено в членове 11, 15 и 22, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в членове 11, 15 и 22, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт, Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегираните актове, приети съгласно членове 11, 15 и 22, влизат в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и на Съвета или, ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 46

Преглед

1.   До 21 юли 2022 г. Комисията прави преглед на целесъобразността на настоящия регламент от гледна точка на пруденциалните и икономическите аспекти, след провеждането на консултации с ЕОЦКП и, когато е целесъобразно, с ЕССР, включително по въпроса дали трябва да се извършат промени в режима на ФПП с постоянна НСА, инвестиращи в държавни дългови инструменти, и ФПП със слабо променлива НСА.

2.   В рамките на прегледа по-специално:

а)

се прави анализ на натрупания опит при прилагането на настоящия регламент, неговото въздействие върху инвеститорите, ФПП и лицата, управляващи ФПП в Съюза;

б)

се прави оценка на ролята, която ФПП играят при закупуване на дългови инструменти, емитирани или гарантирани от държавите членки;

в)

се вземат предвид специфичните характеристики на дълговите инструменти, емитирани или гарантирани от държавите членки, и ролята на тези инструменти за финансирането на държавите членки;

г)

се взема под внимание докладът, посочен в член 509, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

д)

се взема предвид въздействието на настоящия регламент върху пазарите за краткосрочно финансиране;

е)

се вземат предвид регулаторните промени на международно равнище.

В срок до 21 юли 2022 г. Комисията представя доклад относно възможностите за установяване на квота от 80 % по отношение на държавните дългови инструменти на ЕС. Посоченият доклад взема предвид наличието на краткосрочни държавни дългови инструменти на ЕС и извършва оценка по въпроса дали ФПП със слабо променлива НСА могат да бъдат подходяща алтернатива на ФПП с постоянна НСА, инвестиращи в държавни дългови инструменти, които не са на ЕС. Ако Комисията заключи в доклада си, че въвеждането на квота от 80 % по отношение на държавните дългови инструменти на ЕС и постепенното извеждане от употреба на ФПП с постоянна НСА, инвестиращи в държавни дългови инструменти, което включва неограничено количество държавни дългови инструменти, които не са на ЕС, не е осъществимо, тя следва да представи основанията за това заключение. Ако Комисията заключи, че въвеждането на квота от 80 % по отношение на държавните дългови инструменти на ЕС е осъществимо, Комисията може да представи законодателни предложения за въвеждането на такава квота, като поне 80 % от активите на ФПП с постоянна НСА, инвестиращи в държавни дългови инструменти, следва да бъдат инвестирани в държавни дългови инструменти на ЕС. Освен това, ако Комисията заключи, че ФПП със слабо променлива НСА са се превърнали в подходяща алтернатива на ФПП с постоянна НСА, инвестиращи в държавни дългови инструменти, които не са на ЕС, тя може да представи подходящи предложения за премахване на дерогацията за ФПП с постоянна НСА, инвестиращи в държавни дългови инструменти, като цяло.

Резултатите от прегледа, придружени при необходимост от подходящи предложения за изменения, се представят на Европейския парламент и на Съвета.

Член 47

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 21 юли 2018 г., с изключение на член 11, параграф 4, член 15, параграф 7, член 22 и член 37, параграф 4, които се прилагат от 20 юли 2017 г..

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 14 юни 2017 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

H. DALLI


(1)  ОВ C 255, 6.8.2014 г., стр. 3.

(2)  ОВ C 170, 5.6.2014 г., стр. 50.

(3)  Позиция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 16 май 2017 г.

(4)  Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32).

(5)  Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 (ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета на 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1).

(7)  Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг (ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 1).

(8)  Директива 2013/14/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. за изменение на Директива 2003/41/ЕО относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване, Директива 2009/65/ЕО относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и Директива 2011/61/ЕС относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, по отношение на предоверяването на кредитни рейтинги (ОВ L 145, 31.5.2013 г., стр. 1).

(9)  Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013 на Комисията от 19 декември 2012 г. за допълване на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаванията, общите условия във връзка с дейността, депозитарите, ливъриджа, прозрачността и надзора (ОВ L 83, 22.3.2013 г., стр. 1).

(10)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

(11)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(12)  Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

(13)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

(14)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(15)  Директива 2007/16/ЕО на Комисията от 19 март 2007 г. за изпълнение на Директива 85/611/ЕИО на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПКЦ) във връзка с изясняването на някои определения (ОВ L 79, 20.3.2007 г., стр. 11).

(16)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията от 10 октомври 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискването за ликвидно покритие за кредитните институции (ОВ L 11, 17.1.2015 г., стр. 1).

(17)  Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 1).

(18)  Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (ОВ L 182, 29.6.2013 г., стр. 19).

(19)  Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).


Top