EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1110

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1110 на Комисията от 22 юни 2017 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на стандартните формуляри, образците и процедурите за лицензиране на доставчиците на услуги за докладване на данни и свързаните с тях уведомления в съответствие с Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти (Текст от значение за ЕИП. )

C/2017/4217

OJ L 162, 23.6.2017, p. 3–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1110/oj

23.6.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 162/3


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1110 НА КОМИСИЯТА

от 22 юни 2017 година

за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на стандартните формуляри, образците и процедурите за лицензиране на доставчиците на услуги за докладване на данни и свързаните с тях уведомления в съответствие с Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (1), и по-специално член 61, параграф 5 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Уместно е да се установят общи стандартни формуляри, образци и процедури, за да се гарантира, че компетентните органи на всички държави членки разбират и изпълняват по еднакъв начин процеса на лицензиране за предоставяне на услуги за докладване на данни, както и да се осигурят ефективни информационни потоци. С цел да се улесни комуникацията между заявителя и компетентния орган, компетентните органи следва да определят звено за контакт и да публикуват информация за това звено за контакт на своя уебсайт.

(2)

Организационните изисквания към одобрените механизми за публикуване, доставчиците на консолидирани данни и одобрените механизми за докладване се различават помежду си в някои отношения. Поради това от заявителя следва да се изисква да включи в своето заявление единствено информацията, която е необходима за разглеждане на заявлението за услугата за докладване на данни, която възнамерява да предоставя.

(3)

За да могат компетентните органи да преценят дали промените в ръководния орган на доставчика на услуги за докладване на данни могат да представляват заплаха за неговото ефективно, стабилно и разумно управление и за да се гарантира целесъобразното съблюдаване на интересите на неговите клиенти и на целостта на пазара, е уместно да се определят ясни срокове за подаване на информацията за тези промени.

(4)

Когато дадена промяна в ръководния орган се дължи на фактори извън контрола на доставчиците на услуги за докладване на данни, те следва да могат да предоставят информация за тази промяна, след като тя стане действителна.

(5)

От съображения за съгласуваност и с цел да се гарантира гладкото функциониране на финансовите пазари е необходимо разпоредбите на настоящия регламент и разпоредбите на Директива 2014/65/ЕС да се прилагат от една и съща дата.

(6)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, представени на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA).

(7)

ESMA проведе открити обществени консултации относно проектите на технически стандарти за изпълнение, на които се основава настоящият регламент. ESMA не анализира съответните възможни разходи и ползи, тъй като това би било непропорционално спрямо техния обхват и тяхното въздействие.

(8)

ESMA поиска становището на Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Определяне на звено за контакт

Компетентните органи определят звено за контакт, което обработва цялата информация, получена от заявителите на лиценз като доставчик на услуги за докладване на данни. Координатите за връзка с определеното звено за контакт се публикуват и актуализират редовно на уебсайтовете на компетентните органи.

Член 2

Предоставяне на информация и уведомяване на компетентния орган

1.   Заявителят на лиценз за предоставяне на услуги за докладване на данни в съответствие с разпоредбите на дял V от Директива 2014/65/ЕС предоставя на компетентния орган цялата информация в съответствие с член 61, параграф 2 от Директива 2014/65/ЕС, като попълва поместения в приложение I формуляр за заявление.

2.   Заявителят предоставя на компетентния орган информация за всички членове на своя ръководен орган, като попълва поместения в приложение II формуляр за уведомление.

3.   Заявителят ясно посочва в заявлението си на кое конкретно изискване по разпоредбите на дял V от Директива 2014/65/ЕС се позовава и в кой приложен към заявлението му документ е представена тази информация.

4.   Заявителят посочва в заявлението си дали конкретно изискване по разпоредбите на дял V от Директива 2014/65/ЕС или на Делегиран регламент (ЕС) 2017/571 на Комисията (3) е неприложимо по отношение на услугата за докладване на данни, за която се отнася заявлението.

5.   Компетентните органи посочват на своите уебсайтове дали надлежно попълнените формуляри за заявление, уведомленията и всяка свързана с тях допълнителна информация трябва да бъдат представени на хартиен носител, електронно или и по двата начина.

Член 3

Получаване на заявление

В рамките на 10 работни дни от получаване на заявлението компетентният орган изпраща на заявителя потвърждение за получаване — на хартиен носител, електронно или и по двата начина, съдържащо координати за връзка с определеното в съответствие с член 1 звено за контакт.

Член 4

Искания за допълнителна информация

Компетентният орган може да изпрати искане за информация до заявителя, като посочи каква допълнителна информация е необходима, за да може да започне разглеждането на заявлението.

Член 5

Уведомяване за промени в състава на ръководния орган

1.   Доставчикът на услуги за докладване на данни уведомява компетентния орган — на хартиен носител, електронно или и по двата начина, за всяка промяна в състава на своя ръководен орган преди промяната да стане действителна.

Когато по обосновани причини не е възможно уведомлението да бъде направено преди тази промяна да стане действителна, то се предоставя в рамките на 10 работни дни след промяната.

2.   Доставчикът на услуги за докладване на данни предоставя информацията за посочената в параграф 1 промяна, като попълва поместения в приложение III формуляр за уведомление.

Член 6

Съобщаване на решението за предоставяне на лиценз или за отказ на лиценз

Компетентният орган уведомява заявителя — на хартиен носител, електронно или и по двата начина, за решението си за предоставяне на лиценз или за отказ на лиценз.

Член 7

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 3 януари 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 22 юни 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349.

(2)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) 2017/571 на Комисията от 2 юни 2016 г. за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно лицензирането на доставчиците на услуги за докладване на данни, организационните изисквания към тях и публикуването на информация за сделките (ОВ L 87, 31.3.2017 г., стр. 126).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Формуляр за заявление за лиценз за предоставяне на услуги за докладване на данни

Image Текст на изображението Image Текст на изображението

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Формуляр за заявление за списъка на членовете на ръководния орган

Image Текст на изображението Image Текст на изображението Image Текст на изображението

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Формуляр за заявление за промени в състава на ръководния орган

Image Текст на изображението Image Текст на изображението Image Текст на изображението

Top