EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0953

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/953 на Комисията от 6 юни 2017 година за определяне, по силата на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти, на техническите стандарти за изпълнение по отношение на формата и периодичността на докладването на позициите от страна на инвестиционните посредници и пазарните оператори на местата на търговия (Текст от значение за ЕИП. )

C/2017/3671

OJ L 144, 7.6.2017, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/953/oj

7.6.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 144/12


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/953 НА КОМИСИЯТА

от 6 юни 2017 година

за определяне, по силата на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти, на техническите стандарти за изпълнение по отношение на формата и периодичността на докладването на позициите от страна на инвестиционните посредници и пазарните оператори на местата на търговия

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (1), и по-специално член 58, параграф 7 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се увеличи прозрачността на пазарите на стокови деривати и на квоти за емисии и техни деривати, пазарните оператори и инвестиционните посредници, управляващи място на търговия, на които тези финансови инструменти се търгуват, следва да публикуват седмичен доклад с общия брой на лицата, държатели на съответния договор, и общата отворена позиция за всеки стоков дериват и квота за емисии или неин дериват, които надвишават праговете, посочени в Делегиран регламент (ЕС) 2017/591 на Комисията по отношение на регулаторните технически стандарти за прилагане на ограничения на позициите по отношение на стокови деривати (2), който доклад да изпращат на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП).

(2)

Своевременното предаване, в рамките на ясен и общ за всички срок, на вече публикуваните от съответното място на търговия доклади — които се предоставят от различни места в Съюза — улеснява ежеседмичното им централизирано публикуване от ЕОЦКП.

(3)

От съображения за съгласуваност и с цел да се гарантира гладкото функциониране на финансовите пазари е необходимо разпоредбите на настоящия регламент и разпоредбите на Директива 2014/65/ЕС да се прилагат от една и съща дата.

(4)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, предоставени на Комисията от ЕОЦКП.

(5)

ЕОЦКП проведе открити обществени консултации по проектите на техническите стандарти за изпълнение, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от създадената с член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета Група на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите (3),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Срок за докладване

Пазарните оператори и инвестиционните посредници по член 58, параграф 1 от Директива 2014/65/ЕС изпращат на ЕОЦКП посочения в буква а) от същия член седмичен доклад за съвкупните позиции, държани в края на последния работен ден от всяка седмица, не по-късно от сряда следващата седмица, 17:30 ч. централноевропейско време.

Когато някой понеделник, вторник или сряда през седмицата, в която посоченият доклад трябва да бъде предаден, не е работен ден за пазарния оператор или инвестиционния посредник по първи параграф, същият предава доклада във възможно най-кратък срок и най-късно до четвъртък същата седмица, 17:30 ч. централноевропейско време.

Член 2

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 3 януари 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 6 юни 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2017/591 на Комисията от 1 декември 2016 г. за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за прилагане на ограничения на позициите по отношение на стокови деривати (ОВ L 87, 31.3.2017 г., стр. 479).

(3)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).


Top