Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0749

Делегиран регламент (ЕС) 2017/749 на Комисията от 24 февруари 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) 2015/755 на Европейския парламент и на Съвета с цел заличаване на Казахстан от списъка на държавите в приложение I към него

C/2017/1184

OJ L 113, 29.4.2017, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/749/oj

29.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 113/11


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/749 НА КОМИСИЯТА

от 24 февруари 2017 година

за изменение на Регламент (ЕС) 2015/755 на Европейския парламент и на Съвета с цел заличаване на Казахстан от списъка на държавите в приложение I към него

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/755 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно общия режим за внос от някои трети държави (1), и по-специално член 20 от него,

като има предвид, че:

(1)

С оглед на присъединяването на Казахстан към Световната търговска организация следва да се предвидят разпоредби за изключването на Казахстан от приложното поле на Регламент (ЕС) 2015/755.

(2)

Поради това Регламент (ЕС) 2015/755 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В приложение I към Регламент (ЕС) 2015/755 се заличава наименованието „Казахстан“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 24 февруари 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 123, 19.5.2015 г., стр. 33.


Top