EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0672

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/672 на Комисията от 7 април 2017 година за разрешаване на здравна претенция за храни, различна от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата, и за изменение на Регламент (ЕС) № 432/2012 (Текст от значение за ЕИП. )

C/2017/2194

OB L 97, 8.4.2017, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/672/oj

8.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 97/24


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/672 НА КОМИСИЯТА

от 7 април 2017 година

за разрешаване на здравна претенция за храни, различна от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата, и за изменение на Регламент (ЕС) № 432/2012

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно хранителни и здравни претенции за храните (1), и по-специално член 18, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1924/2006 се предвижда, че здравните претенции за храните са забранени, освен когато са разрешени от Комисията в съответствие с посочения регламент и са включени в списък на разрешените претенции.

(2)

В съответствие с член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 бе приет Регламент (ЕС) № 432/2012 на Комисията (2), с който се създава списък на разрешените здравни претенции за храни, различни от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата.

(3)

В Регламент (ЕО) № 1924/2006 се предвижда също, че заявленията за разрешаване на здравни претенции се подават от стопанските субекти в областта на храните до националния компетентен орган на държава членка. Националният компетентен орган препраща валидните заявления до Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), наричан по-долу „Органът“, за научна оценка, както и до Комисията и държавите членки за информация.

(4)

Органът се произнася със становище по съответната здравна претенция.

(5)

Комисията се произнася относно разрешението на здравните претенции, като взема предвид становището на Органа.

(6)

С цел да се насърчат иновациите, разрешението за здравни претенции, които са основани на нови научни доказателства и/или които включват искане за защита на частни данни, се дава посредством ускорена процедура.

(7)

Във връзка с подадено от AlzChem AG заявление в съответствие с член 13, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 Органът трябваше да се произнесе със становище по здравна претенция, свързана с креатинина в съчетание с тренировки за издръжливост и увеличаване на мускулната сила (Въпрос № EFSA-Q-2015-00437 (3)). Предложената от заявителя претенция беше формулирана, както следва: „креатининът допринася за поддържане на функциите на мускулите у възрастните хора“.

(8)

На 23 февруари 2016 г. Комисията и държавите членки получиха научното становище на Органа, който въз основа на предоставените данни стигна до заключението, че е установена причинно-следствена връзка между приемането на креатинин в съчетание с тренировки за издръжливост и увеличаване на мускулната сила. Целевата група са хора над 55-годишна възраст, които редовно провеждат тренировки за издръжливост. Здравната претенция, която отразява посоченото заключение, следва съответно да бъде счетена за отговаряща на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006 и да бъде включена в списъка на Съюза на разрешените здравни претенции, създаден с Регламент (ЕС) № 432/2012.

(9)

Една от целите на Регламент (ЕО) № 1924/2006 е да се гарантира, че здравните претенции съдържат вярна, ясна, надеждна и полезна за потребителя информация и че в тази връзка е обърнато внимание на формулировката и представянето. Поради това, когато използваната от заявителя формулировка на претенции има същото значение за потребителя като това на вече разрешена здравна претенция, тъй като при тях е налице същата връзка като съществуващата между дадена категория храни, дадена храна или една от нейните съставки, от една страна, и здравословното състояние на ползващия ги, от друга страна, тези претенции следва да отговарят на същите условия за използване като посочените в приложението към настоящия регламент.

(10)

В съответствие с член 20 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 регистърът на хранителните и здравните претенции, съдържащ всички разрешени здравни претенции, следва да бъде актуализиран, за да се вземе предвид настоящият регламент.

(11)

Поради това Регламент (ЕС) № 432/2012 следва да бъде съответно изменен.

(12)

Бяха проведени консултации с държавите членки,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Здравните претенции, посочени в приложението към настоящия регламент, се включват в списъка на Съюза на разрешените здравни претенции, както е предвидено в член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1924/2006.

Член 2

Приложението към Регламент (ЕС) № 432/2012 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 април 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 9.

(2)  Регламент (ЕС) № 432/2012 на Комисията от 16 май 2012 г. за създаване на списък на разрешените здравни претенции за храни, различни от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата (ОВ L 136, 25.5.2012 г., стр. 1).

(3)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2016;14(2):4400.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложението към Регламент (ЕС) № 432/2012 се вмъква следното вписване по азбучен ред:

Хранително вещество, вещество, храна или категория храна

Претенция

Условия за използване на претенцията

Условия и/или ограничения за употребата на храната и/или допълнителна информация или предупреждение

Брой на бюлетина на ЕОБХ

Номер на съответното вписване в консолидирания списък, представен на ЕОБХ за оценка

„Креатин

Ежедневният прием на креатин може да засили ефекта от тренировките за издръжливост върху мускулната сила на хора над 55-годишна възраст.

На потребителите се предоставя информация, че:

претенцията е насочена към хора над 55-годишна възраст, които редовно провеждат тренировки за издръжливост;

благотворният ефект се получава при ежедневен прием на 3 g креатин в съчетание с тренировки за издръжливост, които позволяват продължителността на натоварването да се удължава с времето и трябва да се провеждат поне три пъти седмично в продължение на няколко седмици при минимална интензивност 65—75 % от максималното натоварване за едно повторение (*1).

Претенцията може да се използва само за храни, предназначени за хора над 55-годишна възраст, които редовно провеждат тренировки за издръжливост.

2016;14(2):4400

 


(*1)  Максималното натоварване за едно повторение е максималната тежест или сила, която дадено лице може да упражни при едно вдигане.“


Top