Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0630

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/630 на Комисията от 3 април 2017 година за изменение за 264-ти път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда

C/2017/2297

OJ L 90, 4.4.2017, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/630/oj

4.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 90/6


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/630 НА КОМИСИЯТА

от 3 април 2017 година

за изменение за 264-ти път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда (1), и по-специално член 7, параграф 1, буква а) и член 7а, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 са изброени лицата, групите и образуванията, обхванати от мерките за замразяване на средства и икономически ресурси съгласно посочения регламент.

(2)

На 29 март 2017 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации реши да измени едно вписване в своя списък на лицата, групите и образуванията, спрямо които следва да се прилага замразяване на средства и икономически ресурси. Поради това приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 3 април 2017 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Изпълняващ длъжността началник на Службата за инструментите в областта на външната политика


(1)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 идентификационните данни за вписването „Radi Abd El Samie Abou El Yazid El Ayashi, (известен още като: Mera'l). Адрес: Via Cilea 40, Milan, Italy (домашен). Дата на раждане: 2.1.1972 г. Място на раждане: EL Gharbia (Египет) Други сведения: а) задържан в Италия, очаква се да бъде освободен на 6.1.2012 г., б) подлежи на експулсиране от Италия след излежаване на присъдата. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.“ в категорията „Физически лица“ се заменят със следното:

„Radi Abd El Samie Abou El Yazid El Ayashi, (известен още като: Mera'l). Адрес: Via Cilea 40, Milan, Italy (домашен). Дата на раждане: 2.1.1972 г. Място на раждане: Губерния EL Gharbia (Египет) Гражданство: а) египетско. Дата на определянето, посочена в член 7г, параграф 2, буква и): 12.11.2003 г.“


Top