EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0578

Делегиран регламент (ЕС) 2017/578 на Комисията от 13 юни 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти във връзка с регулаторните технически стандарти, с които се уточняват изискванията за споразуменията и схемите за поддържане на пазара (Текст от значение за ЕИП. )

C/2016/3523

OJ L 87, 31.3.2017, p. 183–188 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/578/oj

31.3.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 87/183


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/578 НА КОМИСИЯТА

от 13 юни 2016 година

за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти във връзка с регулаторните технически стандарти, с които се уточняват изискванията за споразуменията и схемите за поддържане на пазара

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (1), и по-специално член 17, параграф 7, букви а), б) и в), както и член 48, параграф 12, букви а) и е) от нея,

като има предвид, че:

(1)

С определянето на задълженията във връзка с поддържането на пазара, които имат търговците, занимаващи се с алгоритмична търговия и прилагащи стратегии за поддържане на пазара, както и на съответните задължения а местата на търговия, следва да бъдат постигнати две основни цели. Първо, следва да бъде внесена известна предвидимост на видимата ликвидност в дневника за нареждания чрез установяването на договорни задължения за инвестиционните посредници, които следват стратегия за поддържане на пазара. Второ, присъствието на тези посредници на пазара следва да бъде насърчавано, особено при неблагоприятни пазарни условия.

(2)

Разпоредбите на настоящия регламент са тясно свързани, тъй като те са насочени към набор от свързани задължения за инвестиционните посредници, които извършват алгоритмична търговия при следването на стратегии за поддържане на пазара, и за местата на търговия, на които тези стратегии за поддържане на пазара може да се осъществят. С оглед на съгласуването на посочените разпоредби, които следва да влязат в сила едновременно, и на осигуряването на възможност за цялостен поглед и лесен достъп до тях за лицата, които трябва да спазват произтичащите от тях задължения, включително установените извън Съюза инвеститори, е уместно тези разпоредби да бъдат включени в един регламент.

(3)

Настоящият регламент следва да се прилага не само за регулираните пазари, но също и за многостранните системи за търговия и организираните системи за търговия, както се изисква в член 18, параграф 5 от Директива 2014/65/ЕС.

(4)

Стратегиите за поддържане на пазара може да се отнасят до един или повече финансови инструменти и едно или повече места на търговия. В някои случаи обаче може да не е възможно дадено място на търговия да наблюдава стратегии, включващи повече от едно място на търговия или инструмент. В тези случаи местата на търговия — в съответствие с естеството, мащаба и сложността на дейността си — следва да наблюдават стратегиите за поддържане на пазара, следвани на тях самите като места на търговия, и поради това следва да ограничават съответните споразумения и схеми за поддържане на пазара само до тези случаи.

(5)

Всички членове или участници, които извършват алгоритмична търговия при следването на стратегия за поддържане на пазара на място на търговия, което позволява или дава възможност за алгоритмична търговия, следва да сключат споразумение за поддържане на пазара с оператора на това място на търговия. Стимули по дадена схема за поддържане на пазара обаче следва да се изискват само за определени инструменти, търгувани чрез система за търгуване под формата на непрекъснато аукционно търгуване с наличен дневник на нареждания. Нищо не следва да възпрепятства местата на търговия да установяват всякакви други видове насърчителни мерки по своя собствена инициатива за други финансови инструменти или системи за търговия.

(6)

Следва ясно да бъдат определени случаите, при които местата на търговия не са задължени да въведат схема за поддържане на пазара, като се вземат предвид естеството и мащабът на търговията на тези места на търговия. За тази цел е целесъобразно да се определят финансовите инструменти и търговските системи, които увеличават риска от сериозна нестабилност, и за които е изключително важно да се насърчава осигуряването на ликвидност, за да се гарантира надлежното и ефикасно функциониране на пазарите. В тази връзка настоящият регламент следва да вземе предвид, че когато някои ликвидни инструменти се търгуват алгоритмично чрез система за търгуване под формата на непрекъснато аукционно търгуване с наличен дневник на нареждания, се увеличава рискът от свръхреакция към външни събития, които могат да изострят нестабилността на пазара.

(7)

От местата на търговия, за които се счита за целесъобразно да разполагат с действащи схеми за поддържане на пазара в съответствие с настоящия регламент, следва да се изисква да преразгледат действащите си споразумения. Целта на преразглеждането е да се гарантира, че разпоредбите в тях, свързани с търговците, занимаващи се с алгоритмична търговия и прилагащи стратегии за поддържане на пазара, са в съответствие с настоящия регламент.

(8)

Схемата за поддържане на пазара може да се окаже стимул за инвестиционните посредници, които са подписали споразумение за поддържане на пазара, да изпълняват своите задължения при обичайни условия на търгуване, но следва да предоставя и стимули за посредниците, които реално допринасят за осигуряването на ликвидност при неблагоприятни пазарни условия. Ето защо следва да бъде налице схема от насърчителни мерки за ограничаване на внезапно и масово изтегляне на ликвидност при неблагоприятни пазарни условия. С цел да се избегнат различия при прилагането на това задължение е важно местата на търговия да съобщават за наличието на неблагоприятни пазарни условия на всички страни по схемата за поддържане на пазара. Извънредните обстоятелства следва да бъдат изложени изчерпателно и следователно не включват редовни или предварително планирани информационни събития, които могат да повлияят на справедливата стойност на финансов инструмент поради промени в оценката на пазарния риск, независимо дали се случват във или извън работно време.

(9)

Членовете, участниците или клиентите, които са подписали споразумение за поддържане на пазара, следва във всички случаи да отговарят на минимален набор от изисквания по отношение на присъствието, мащаба и спреда. Членовете, участниците или клиентите, които обаче отговарят на тези минимални изисквания единствено при обичайните условия на търгуване, не е задължително да имат достъп до всякакъв вид стимули. Местата на търговия могат да установяват схеми за поддържане на пазара, които възнаграждават само членове, участници или клиенти, които удовлетворяват по-строги параметри от гледна точка на присъствие, мащаб и спред. Схемите за поддържане на пазара, въведени от местата на търговия, следва ясно да посочват условията за достъп до стимулите и следва да вземат предвид ефективния принос от участниците в схемите към ликвидността на мястото на търговия, измерен от гледна точка на присъствието и мащаба и спреда.

(10)

С цел да се избегнат несъответствия в прилагането на настоящия регламент и да се гарантира справедливо и недискриминационно прилагане на схемите за поддържане на пазара, от решаващо значение е всички членове и клиенти на участниците на място на търговия да бъдат координирано информирани за настъпването на извънредни обстоятелства. Поради това е необходимо да се определят задълженията на местата на търговия за уведомяване при такива извънредни обстоятелства.

(11)

С оглед на последователността и с цел да се гарантира гладкото функциониране на финансовите пазари, е необходимо разпоредбите, установени в настоящия Регламент, и съответните национални разпоредби, транспониращи Директива 2014/65/ЕС, да се прилагат от една и съща дата.

(12)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, предадени на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

(13)

Европейският орган за ценни книжа и пазари проведе открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (2).

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Задължение на инвестиционните посредници за сключване на споразумение за поддържане на пазара

1.   Инвестиционните посредници сключват споразумение за поддържане на пазара по отношение на финансов инструмент или инструменти, с които те следват стратегия за поддържане на пазара, с мястото на търговия или с местата, на които тази стратегия се прилага, когато през половината от дните на търговия за един месец при прилагането на стратегия за поддържане на пазара, те:

а)

обявяват обвързващи едновременни котировки „купува“ и „продава“ със сравним размер и конкурентни цени;

б)

търгуват за собствена сметка поне един финансов инструмент на дадено място на търговия за поне 50 % от дневното работно време на непрекъсната търговия на съответните места на търговия, без отваряне и затваряне на търгове.

2.   За целите на параграф 1:

а)

дадена котировка се смята за обвързваща, когато включва нареждания и котировки, които съгласно правилника на мястото на търговия могат да бъдат сравнявани с противоположно нареждане или оферта;

б)

котировките се считат за едновременни котировки „купува“ и „продава“, ако са подадени така, че котировката „купува“ и котировката „продава“ се вписват едновременно в дневника за нареждания;

в)

две котировки се считат за съпоставими по размер, когато размерите им не се различават с повече от 50 % една от друга;

г)

счита се, че котировките имат конкурентни цени, когато са обявени на равнището на максималните стойности „купува“ и „продава“ или в диапазона между тях, които максимални стойности или диапазон между тях са определени от мястото на търговия и наложени на всеки инвестиционен посредник, който е подписал споразумение за поддържане на пазара със съответното място на търговия.

Член 2

Съдържание на споразуменията за поддържане на пазара

1.   Съдържанието на обвързващото писмено споразумение, посочено в член 17, параграф 3, буква б) и член 48, параграф 2 от Директива 2014/65/ЕС включва най-малко:

а)

финансовия инструмент или инструменти, обхванати от споразумението;

б)

минималните задължения, които трябва да бъдат изпълнени от инвестиционния посредник по отношение на присъствие, мащаб и спред, изискващи най-малко обявени обвързващи едновременни котировки „купува“ и „продава“ със сравним размер и конкурентни цени за поне един финансов инструмент на това място на търговия за поне 50 % от дневното работно време, през което тече непрекъсната търговия без отваряне и затваряне на търгове и изчислявани за всеки ден на търговия;

в)

когато е целесъобразно — условията на приложимата схема за поддържане на пазара;

г)

задълженията на инвестиционния посредник във връзка с възобновяването на търговията след прекъсвания поради нестабилност;

д)

задълженията за надзор, спазване и одит на инвестиционния посредник, позволяващи му да наблюдава своята дейност по поддържане на пазара;

е)

задължението да откроява обвързващите котировки, обявени на мястото на търговия съгласно споразумението за поддържане на пазара, за да ги разграничава от останалите нареждания;

ж)

задължението за поддържане на архиви на обвързващите котировки и трансакции, свързани с дейността на инвестиционния посредник по поддържане на пазара, които са ясно разграничени от другите дейности по търгуване с финансови инструменти, и за предоставяне на тези архиви на разположение на мястото на търговия и на компетентния орган при поискване.

2.   Местата на търговия осъществяват непрекъснат мониторинг на ефективното спазване на споразуменията за поддържане на пазара от страна на съответните инвестиционни посредници.

Член 3

Извънредни обстоятелства

Задължението на инвестиционните посредници за периодично и предвидимо осигуряване на ликвидност, както е определено в член 17, параграф 3, буква а) от Директива 2014/65/ЕС, не се прилага при следните извънредни обстоятелства:

а)

ситуация на изключителна ценова нестабилност, водеща до задействане на механизмите при нестабилност за по-голямата част от финансовите инструменти или базовите активи на финансовите инструменти, търгувани на търговския сегмент в рамките на мястото на търговия, по отношение на които се прилага задължението за подписване на споразумение за поддържане на пазара;

б)

война, синдикални действия, граждански размирици или киберсаботаж;

в)

условия на търгуване в нарушение на установения ред, при които е невъзможно поддържането на справедливо, правилно и прозрачно изпълнение на сделките, или е налице някоя от следните характеристики:

i)

функционирането на системата на мястото на търговия е сериозно засегнато от забавяния и прекъсвания;

ii)

множество погрешни нареждания или сделки;

iii)

капацитетът на мястото на търговия да предоставя услуги става недостатъчен;

г)

когато способността на инвестиционния посредник да поддържа практиките за разумно управление на риска е възпрепятствана от някое от следните:

i)

технически проблеми, включително проблеми с предоставяне на данни в реално време или с друга система, която е от ключово значение за осъществяването на стратегията за поддържане на пазара;

ii)

проблеми с управлението на риска във връзка с изискуемия капитал, допълнителните обезпечения и достъпа до клиринг,

iii)

невъзможността за хеджиране на позиция поради забрана на късите продажби;

д)

за некапиталови инструменти — в периода на спирането, посочен в член 9, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета (3).

Член 4

Определяне на извънредните обстоятелства

1.   Местата на търговия публично оповестяват настъпването на извънредните обстоятелства, посочени в член 3, букви а), б), в) и д), както и — веднага щом това е технически възможно — възобновяването на обичайното търгуване след отпадането на извънредните обстоятелства.

2.   Местата на търговия установяват ясни процедури за възобновяване на обичайното търгуване след отпадането на извънредните обстоятелства, включително график за възобновяване, и правят тези процедури обществено достояние.

3.   Местата на търговия не удължават периода на извънредни обстоятелства за периода след затварянето на пазара, освен когато това е необходимо при обстоятелствата, посочени в член 3, параграф 1, букви б), в) и д).

Член 5

Задължение на местата на търговия да разполагат с действащи схеми за поддържане на пазара

1.   От местата на търговия не се изисква да разполагат с действаща схема за поддържане на пазара, както е посочено в член 48, параграф 2, буква б) от Директива 2014/65/ЕС, с изключение на някой от следните класове финансови инструменти, търгувани чрез система за търгуване под формата на непрекъснато аукционно търгуване с наличен дневник на нареждания:

а)

акции и търгувани на борсата фондове, за които има ликвиден пазар по смисъла на определението в член 2, параграф 1, точка 17 от Регламент (ЕС) № 600/2014 и както е посочено в Делегиран регламент (ЕС) 2017/567 на Комисията (4);

б)

опции и фючърси, които са пряко свързани с финансовите инструменти, посочени в буква а);

в)

фючърси върху борсов индекс и опции върху борсов индекс, за които има ликвиден пазар по смисъла на член 9, параграф 1, буква в) и член 11, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 600/2014 и Делегиран регламент (ЕС) 2017/583 на Комисията (5).

2.   За целите на параграф 1 „система за търгуване под формата на непрекъснато аукционно търгуване с наличен дневник на нареждания“ означава система, която чрез дневник за нареждания и търговски алгоритъм, които функционират без човешка намеса, осъществява непрекъсната съпоставка на нарежданията за продажба и нарежданията за покупка въз основа на най-добрата налична цена.

Член 6

Минимални задължения във връзка със схемите за поддържане на пазара

1.   Местата на търговия описват в своята схема стимулите и изискванията, които инвестиционните посредници трябва да спазват по отношение на присъствието, мащаба и спреда, за да получат достъп до тези стимули при:

а)

обичайните условия на търгуване, когато мястото на търговия предоставя насърчителни мерки при такива условия.

б)

неблагоприятните пазарни условия, като се вземат предвид допълнителните рискове при такива условия.

2.   Местата на търговия установяват параметрите за определяне на неблагоприятните пазарни условия от гледна точка на краткосрочните промени на цените и обемите. Местата на търговия разглеждат възобновяването на търгуването след прекъсвания поради нестабилност като неблагоприятни пазарни условия.

3.   За целите на параграф 1, буква а) местата на търговия могат да посочват в своите схеми за поддържане на пазара, че стимулите се прилагат само към постигналите най-добри резултати.

Член 7

Честни и недискриминационни схеми за поддържане на пазара

1.   Местата на търговия следва да публикуват на своите уебсайтове условията на схемите за поддържане на пазара, имената на предприятията, които са подписали споразуменията за поддържане на пазара по силата на всяка една от тези схеми, както и финансовите инструменти, обхванати от тези споразумения.

2.   Местата на търговия следва да съобщават за всички промени в условията на схемите за поддържане на пазара на участниците в тези схеми най-малко един месец преди тяхното прилагане.

3.   Местата на търговия следва да предлагат в своите схеми за поддържане на пазара едни и същи стимули на всички участници, които функционират по еднакъв начин по отношение на наличието, размера и спреда.

4.   Местата на търговия не ограничават броя на участниците в дадена схема за поддържане на пазара. Те обаче могат да ограничат достъпа до стимулите, включени в схемата, до предприятията, които са достигнали предварително определени прагове.

5.   Местата на търговия осъществяват непрекъснат мониторинг на ефективното спазване на схемите за поддържане на пазара от страна на съответните участници.

6.   Местата на търговия установяват процедури, за да съобщят за наличието на неблагоприятни пазарни условия на мястото на търговия на всички участници в схемата за поддържане на пазара чрез лесно достъпни канали.

Член 8

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 3 януари 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 юни 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349.

(2)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

(3)  Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84).

(4)  Делегиран регламент (ЕС) 2017/567 на Комисията от 18 май 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определенията, прозрачността, компресирането на портфейл и надзорните мерки за намеса по отношение на продукти и управление на позиции (вж. страница 90 от настоящия брой на Официален вестник).

(5)  Делегиран регламент (ЕС) 2017/583 на Комисията от 14 юли 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти по отношение на регулаторните технически стандарти за изискванията за прозрачност, засягащи местата на търговия и инвестиционните посредници, във връзка с облигациите, структурираните финансови продукти, квотите за емисии и дериватите (вж. страница 229 от настоящия брой на Официален вестник).


Top