Help Print this page 

Document 32017R0367

Title and reference
Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/367 на Комисията от 1 март 2017 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република след преглед с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета и за прекратяване на разследването в рамките на частичния междинен преглед съгласно член 11, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/1036

C/2017/1356
  • In force
OJ L 56, 3.3.2017, p. 131–207 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/367/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

3.3.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 56/131


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/367 НА КОМИСИЯТА

от 1 март 2017 година

за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република след преглед с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета и за прекратяване на разследването в рамките на частичния междинен преглед съгласно член 11, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/1036

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз (1), и по-специално член 11, параграфи 2 и 3 от него,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

1.1.   Действащи мерки

(1)

След проведено антидъмпингово разследване („първоначалното разследване“), през декември 2013 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1238/2013 (2) („първоначалния регламент“) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи), понастоящем класирани в кодове по КН ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 и ex 8541 40 90 (кодове по ТАРИК 8501310081, 8501310089, 8501320041, 8501320049, 8501330061, 8501330069, 8501340041, 8501340049, 8501612041, 8501612049, 8501618041, 8501618049, 8501620061, 8501620069, 8501630041, 8501630049, 8501640041, 8501640049, 8541409021, 8541409029, 8541409031 и 8541409039), с произход или изпратени от Китайската народна република („първоначалните мерки“). Мерките бяха наложени под формата на адвалорно мито, вариращо между 27,3 % и 64,9 %.

(2)

При първоначалното разследване Китайската търговска камара за внос и износ на машини и електронни продукти (CCCME) предложи на Комисията ценови ангажимент от името на група производители износители. С Решение 2013/423/ЕС (3) Комисията прие този ценови ангажимент по отношение на временното антидъмпингово мито. След като беше уведомена от група производители износители и CCCME за изменената версия на ценовия ангажимент, с Решение за изпълнение 2013/707/ЕС (4) Комисията потвърди приемането на изменения ценови ангажимент („ангажимента“) за периода на прилагане на окончателните мерки. Впоследствие Комисията прие Решение за изпълнение 2014/657/ЕС (5), с което разясни прилагането на ангажимента. Тя също така прие пет регламента за оттегляне на приемането на ангажимента по отношение на няколко производители износители (6).

(3)

На 5 май 2015 г. Комисията публикува известие за започване на частичен междинен преглед на антидъмпинговите и изравнителните мерки, приложими към вноса на продукта, предмет на прегледа (7). Обхватът на прегледа е ограничен до референтната стойност, използвана за механизма за ценова адаптация във връзка с горепосочения ангажимент. Той беше приключен през януари 2016 г. съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/12 (8).

(4)

На 28 май 2015 г. Комисията започна разследване във връзка с предполагаемо заобикаляне както на антидъмпинговите, така и на изравнителните мерки, наложени върху продукта, предмет на прегледа, посредством внос на продукта, предмет на прегледа, изпратен от Малайзия и Тайван, независимо дали е с деклариран произход от Малайзия и Тайван (9)  (10). Вследствие на това обхватът на мерките беше разширен, за да се включи вносът на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи), изпратени от Малайзия и Тайван, с изключение на няколко действителни производители, за които беше установено, че не заобикалят мерките (11).

1.2.   Искане за преглед с оглед изтичане на срока на действие

(5)

След публикуване на известие за предстоящото изтичане на срока на действие (12) на първоначалните мерки, на 4 септември 2015 г. Комисията получи искане за започване на преглед с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от основния регламент. Искането беше подадено от EU ProSun от името на производители, които представляват над 25 % от общото производство в Съюза на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи), и беше подкрепено от производители от Съюза, чието общо производство представлява повече от 50 % от общото производство на сходния продукт, произвеждан от тази част от промишлеността на Съюза, която или подкрепя, или се противопоставя на искането.

1.3.   Започване на преглед с оглед изтичане на срока на действие и междинен преглед

(6)

На 5 декември 2015 г. Комисията започна преглед с оглед изтичане на срока на действие на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от КНР („засегнатата държава“), и публикува Известие за започване на преразглеждане (13) в Официален вестник на Европейския съюз („известието за започване на преглед оглед изтичане на срока на действие“).

(7)

На същата дата Комисията започна служебно частичен междинен преглед в съответствие с член 11, параграф 3 от основния регламент, ограничен до разглеждане на това дали е в интерес на Съюза да се запазят мерките, които понастоящем са в сила по отношение на елементи от вида, използван в кристалните силициеви фотоволтаични модули или панели (14) („известието за започване на междинен преглед“).

1.4.   Разследван период в рамките на прегледа и разглеждан период

(8)

Разследването относно продължаването или повтарянето на дъмпинга обхвана периода от 1 октомври 2014 г. до 30 септември 2015 г. („разследвания период в рамките на прегледа“ или „РПП“). Разглеждането на тенденциите, които са от значение за оценката на вероятността от продължаване или повтаряне на вредата, обхвана периода от 1 януари 2012 г. до края на разследвания период в рамките на прегледа („разглеждания период“). Същите периоди бяха използвани и при частичния междинен преглед.

1.5.   Заинтересовани страни

(9)

В известията за започване Комисията прикани заинтересованите страни да се свържат с нея, за да вземат участие в разследванията. Освен това Комисията информира заявителите, другите известни производители от Съюза, известните производители износители в Китай и китайските органи, известните вносители, доставчиците и ползвателите, търговците, както и сдруженията, за които е известно, че са засегнати, за започването на разследването и ги прикани да вземат участие.

(10)

Заинтересованите страни имаха възможност да изразят мнението си относно започването на разследванията и да поискат да бъдат изслушани от Комисията и/или от служителя по изслушванията в търговските процедури.

(11)

В известията за започване на преглед оглед изтичане на срока на действие Комисията уведоми заинтересованите страни, че възнамерява да използва Съединените американски щати (САЩ) и Индия, както и Япония, Малайзия, Южна Корея и Тайван, като трети страни с пазарна икономика по смисъла на член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент. Комисията уведоми известните производители в посочените държави за започването на разследването и ги прикани да вземат участие.

1.6.   Изготвяне на извадка

(12)

В известията за започване Комисията посочи, че е възможно да включи в извадката производителите износители от Китай (в прегледа с оглед на изтичане на срока на действие) и производителите от Съюза и несвързаните вносители от Съюза (както в прегледа с оглед на изтичане на срока на действие, така и в междинния преглед), в съответствие с член 17 от основния регламент.

1.6.1.   Включване на производители от Съюза в извадката

(13)

В известията за започване Комисията посочи, че временно е изготвила извадка от производители от Съюза. Вземайки предвид производствения обем и географското местоположение, Комисията подбра извадката въз основа на най-големия представителен обем на продажби в ЕС, който разумно би могъл да бъде разследван в рамките на наличното време. Извадката се състоеше от шестима производители на модули от Съюза и трима производители на елементи. Във временната извадка бяха включени както вертикално интегрирани, така и неинтегрирани производители. Комисията прикани всички заинтересовани страни да изразят становището си. Всички дружества, които бяха включени във временната извадка, се съгласиха да бъдат включени в нея.

(14)

Коментари във връзка с предложената извадка бяха получени от няколко заинтересовани страни. Те възразиха срещу факта, че наименованията и местоположението на няколко производители от Съюза са били третирани като поверителни, което им е попречило да направят коментари относно дяла на избраните производители от гледна точка на общия производствен обем и обема на продажбите на промишлеността на Съюза.

(15)

Комисията припомни, че на етапа на започване на процедурата всички включени в извадката производители от Съюза (освен SolarWorld, WARIS Srl („Waris“) и Sillia VL („Sillia“) са поискали имената им да останат поверителни. Комисията прие тези искания, но ги прикани да потвърдят желанието си да останат анонимни в хода на разследванията при прегледите и да обосноват исканията си. Всички засегнати дружества (с изключение на едно) потвърдиха първоначалното си искане и представиха обосновка за своите искания. По-конкретно дружествата заявиха, че се опасяват от загуба на стопански позиции в КНР и/или на доставки на суровини и компоненти от КНР. Тези причини бяха счетени за основателни. Поради това Комисията реши да приеме искането им да останат анонимни и да отхвърли исканията на заинтересованите страни за разкриване на идентичността и местоположението на включените в извадката производители от Съюза. Сред дружествата, поискали анонимност, само Jabil Assembly Poland sp. zoo. („Jabil“) изрази съгласие наименованието му да се разгласи в окончателната извадка.

(16)

Един производител износител заяви, че Комисията не е определила промишлеността на Съюза преди подбора на временната извадка от нея. Поради това той не е могъл да изрази мнение дали тя е представителна. Освен това някои от избраните производители от Съюза, като SolarWorld, са вертикално интегрирани, тъй като те произвеждат елементи, които се използват основно за собственото производство на модули. Следователно съществува опасност производството на един и същ краен продукт, а именно модули, да се отчита два пъти.

(17)

От известията за започване следва, че „промишлеността на Съюза“ се отнася до всички производители от Съюза на модули и ключови компоненти (т.е. елементи). Освен това промишлеността на Съюза вече беше ясно определена при първоначалното разследване. На последно място, собственото потребление на произведените елементи е приспаднато при разглеждане на състоянието и представителността на промишлеността на Съюза. Поради това твърдението беше отхвърлено.

(18)

Няколко други заинтересовани страни заявиха, че Комисията не е следвало да включва в извадката Waris и Sillia, тъй като са малки производители на модули от Съюза. Като такива те имат специфичен бизнес модел, който не е представителен. Вместо това Комисията е следвало да включи големи и средни предприятия, като Jabil например.

(19)

Комисията отхвърли този аргумент, тъй като тя включи в извадката значителен брой големи и средни производители на модули. Waris и Sillia бяха включени в извадката, за да се гарантира по-голяма географска представителност.

(20)

След започването на процедурата Комисията трябваше да изключи от извадката дружеството Sillia поради липсата на съдействие. В резултат на това останалите включени в извадката производители от Съюза представляваха 38,8 % от общия обем на продажбите на ЕС и 55 % от общото производство на Съюза на модули. По отношение на елементите те представляваха 76,6 % от общия обем на продажбите на ЕС и 77 % от общото производство на Съюза. Поради това изменената извадка беше сметната за все още представителна за промишлеността на Съюза.

1.6.2.   Изготвяне на извадка от вносители

(21)

За да реши дали е необходимо изготвянето на извадка и — ако това е така — да направи подбор, Комисията поиска от несвързаните вносители да представят информацията, посочена в известията за започване.

(22)

Двама несвързани вносители представиха исканата информация и се съгласиха да бъдат включени в извадката. С оглед на малкия брой Комисията реши, че не е необходимо изготвяне на извадка.

1.6.3.   Включване на производители износители в извадката

(23)

Предвид големия брой производители износители, в известието за започване на преглед с оглед на изтичане на срока с цел определяне на дъмпинга беше предвидено съставянето на извадка съгласно член 17 от основния регламент. За да реши дали е необходимо изготвянето на извадка и — ако това е така — да направи подбор, Комисията поиска от всички известни производители износители в КНР да представят информацията, посочена в известието за започване на преглед с оглед на изтичане на срока. Бяха проведени консултации и със съответните органи в засегнатата държава.

(24)

Осемдесет и един производители износители в засегната държава (в много случаи групи от няколко дружества) предоставиха поисканата информация и се съгласиха да бъдат включени в извадката. В съответствие с член 17, параграф 1 от основния регламент Комисията подбра извадка от три групи въз основа на най-големия представителен обем на износа за ЕС, който разумно би могъл да бъде разследван в рамките на наличното време. И трите групи бяха износители на модули за ЕС, а една от тях изнасяше и елементи. В съответствие с член 17, параграф 2 от основния регламент бяха проведени консултации във връзка с подбора на извадката с всички известни засегнати производители износители и съответните органите в засегнатата държава. Не бяха направени коментари.

(25)

След разгласяването една от заинтересованите страни заяви, че извадката на производителите износители е нецелесъобразна, тъй като се различава значително от извадката на производителите от Съюза що се отнася до производството и производствения капацитет на включените в извадката дружества.

(26)

Както е обяснено в съображение (24), Комисията подбра извадката въз основа на най-големия представителен обем на износа за ЕС, който разумно би могъл да бъде разследван в рамките на наличното време. Съгласно член 17 от основния регламент извадката трябва да е статистически валидна въз основа на наличната информация по време на подбора или да включва най-големия представителен обем на производство, продажби или износ, чието изследване е възможно в рамките на наличното време. Това означава, че извадката на производителите износители трябва да бъде представителна за производителите износители, а не за техните търговски партньори в Съюза. Както потвърждава и съдебната практика на Съда на Европейския съюз, не е необходимо извадката на производителите износители да е отражение на тази на производителите от Съюза (15). Поради това твърдението беше отхвърлено.

1.7.   Отговори на въпросника и контролни посещения

(27)

Комисията изпрати въпросници до тримата включени в извадката производители износители в КНР, девет производители от Съюза и повече от 100 други заинтересовани страни — несвързани вносители и дружества нагоре и надолу по веригата, изразили интерес в сроковете, определени в известията за започване.

(28)

Комисията потърси и провери цялата информация, която счете за необходима за определяне дъмпинга, произтичащата вреда и интереса на Съюза. Бяха извършени контролни посещения съгласно член 16 от основния регламент в помещенията на следните заинтересовани страни:

 

Производители от Съюза

SolarWorld Group, Bonn, Германия;

Jabil, Kwidzyn, Полша;

WARIS S.r.l., Borgo Chiese, Италия.

двама анонимни производители на модули и двама анонимни производители на елементи;

 

Вносители

IBC Solar AG, Германия;

BayWa r.e. Solar Energy Systems GmbH, Германия;

 

Оператори нагоре по веригата:

Wacker Chemie AG, Германия

 

Производители износители в КНР

Chint Solar, Hangzhou;

Jinko Solar, Shanghai и Shangrao;

Trina Solar, Changzhou.

 

Производители от държавата аналог

Sunengine Corporation, Hukou, Тайван

1.8.   Разгласяване

(29)

На 20 декември 2016 г. Комисията разгласи на всички заинтересовани страни основните факти и съображения, на чиято основа възнамерява да запази действащите антидъмпингови мерки, и прикани всички заинтересовани страни да изразят мнението си. Комисията разгледа изразените мнения от заинтересованите страни и ги взе предвид, когато това беше целесъобразно. След разгласяването Китайската търговска камара, Wacker, Solar Power Europe (SPE) и Solar Alliance for Europe (SAFE) поискаха и им беше осигурено изслушване от служителя по изслушванията при търговските процедури.

(30)

След като комитетът, посочен в съображение 379, не представи становище, Комисията разгласи намерението си да намали периода на прилагане на мерките от 24 на 18 месеца. Тя прикани заинтересованите страни да отправят коментари по този въпрос.

2.   СЪОТВЕТЕН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ

2.1.   Съответен продукт

(31)

Съответният продукт са кристални силициеви фотоволтаични модули или панели и елементи от вида, използван в кристалните силициеви фотоволтаични модули или панели (елементите са с дебелина, непревишаваща 400 μm) („продукта, предмет на прегледа“ или „съответния продукт“), понастоящем класирани в кодове по КН ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 и ex 8541 40 90 (кодове по ТАРИК 8501310081, 8501310089, 8501320041, 8501320049, 8501330061, 8501330069, 8501340041, 8501340049, 8501612041, 8501612049, 8501618041, 8501618049, 8501620061, 8501620069, 8501630041, 8501630049, 8501640041, 8501640049, 8541409021, 8541409029, 8541409031 и 8541409039), с произход или изпратени от Китайската народна република, освен ако са под режим транзит по смисъла на член V от ГАТТ.

(32)

Следните видове на продукта са изключени от определението на продукта, предмет на прегледа:

зарядни устройства с използване на слънчева енергия, състоящи се от по-малко от шест елемента, които са преносими и служат за захранване на устройства с електроенергия или за зареждане на батерии;

тънкослойни фотоволтаични продукти;

кристални силициеви фотоволтаични продукти, които са трайно вградени в електрически изделия, в случаите, когато електрическите изделия имат функция, различна от производство на електроенергия, и когато тези електрически изделия потребяват електрическата енергия, произведена от вградения фотоволтаичен елемент (или елементи) от кристален силиций;

модули или панели с изходно напрежение, непревишаващо 50 V (пост.напр.) и с изходна мощност, непревишаваща 50 W, предназначени единствено за директно използване като зарядни устройства за батерии в системи със същите характеристики на напрежението и мощността.

(33)

Фотоволтаичните модули превръщат слънчевата светлина в електричество. Това се извършва от елементи, които поглъщат светлината и я превръщат в електричество посредством кристален силиций.

2.2.   Сходен продукт

(34)

При разследването се установи, че следните продукти имат едни и същи основни физически, химически и технически характеристики, както и едни и същи основни видове употреба:

съответният продукт;

продуктът, произвеждан в КНР и продаван в Съюза;

продуктът, произвеждан в КНР и продаван на други пазари;

продуктът, произвеждан и продаван на вътрешния пазар в Тайван, която послужи за държава аналог; и

продуктът, произвеждан и продаван в Съюза от промишлеността на Съюза.

(35)

Комисията реши, че поради това тези продукти представляват сходни продукти по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.

3.   ДЪМПИНГ

3.1.   Предварителни забележки

(36)

В съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент Комисията проучи дали е налице дъмпинг и дали е вероятно този дъмпинг да продължи или да се повтори при евентуално изтичане на срока на действащите мерки, наложени върху вноса от КНР.

3.2.   Дъмпинг през разследвания период в рамките на прегледа

3.2.1.   Държава аналог

(37)

Тъй като КНР се счита за държава с непазарна икономика, нормалната стойност беше установена на основата на цената в трета страна с пазарна икономика в съответствие с член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент. За тази цел беше необходимо да бъде избрана държава аналог.

(38)

Индия послужи за държава аналог при първоначалното разследване. В известието за започване Комисията уведоми заинтересованите страни, че възнамерява да използва САЩ и Индия (по искане на заявителя), както и Япония, Малайзия, Южна Корея и Тайван, като потенциални държави аналог.

(39)

Комисията получи коментари по избора на държава аналог от шест заинтересовани страни. Всички те подкрепиха избора на Тайван, а една от страните подкрепи Южна Корея като алтернативен вариант. В същото време всички те възразиха срещу избора на САЩ поради наличието на мерки за търговска защита и изкривяванията вследствие на субсидиите на вътрешния пазар. Три от страните възразиха също така срещу избора на Индия, поради недостатъци на вътрешния пазар.

(40)

След като се свърза с всички известни производители на сходния продукт във всички потенциални държави аналог, Комисията осигури съдействието на един производител от Тайван и един от САЩ. Оказалият съдействие производител от Тайван произвеждаше основно елементи, но продаваше както модули, така и елементи. По-голямата част от модулите му се произвеждаха от трети страни по договор за ишлеме, съгласно който третата страна получава елементите и такса за ишлеме и доставя модулите. Част от модулите просто се закупуваха от трети страни, на които оказалият съдействие производител продава елементи. Всички тези модули след това се продаваха с търговската марка на оказалият съдействие производител. Оказалият съдействие производител в САЩ е свързан с най-големия производител в Съюза — SolarWorld, и произвеждаше както елементи, така и модули, но продаваше само модули на вътрешния пазар.

(41)

На пазарите както в Тайван, така и в САЩ е налице конкуренция, като има редица местни производители и значителен внос от чужбина. Пазарът на соларни панели в САЩ обаче е защитен посредством антидъмпингови и изравнителни мита върху вноса от Китай и антидъмпингови мита върху вноса от Тайван. Тайван не е въвел подобни мерки.

(42)

Тъй като оказалият съдействие производител в САЩ не продаваше елементи на вътрешния пазар през РПП и, за разлика от САЩ, пазарът в Тайван не е защитен посредством мерки за търговска защита, Комисията прецени, че Тайван е по-подходяща трета страна с пазарна икономика.

(43)

След разгласяването две заинтересовани страни заявиха, че Комисията е избрала неподходящ производител от държавата аналог, тъй като той произвежда по-малки количества елементи отколкото производителите износители, а модулите му се произвеждат от трети страни по договор за ишлеме.

(44)

Съгласно член 2, параграф 7 от основния регламент Комисията не избира производители от държавата аналог, а трети страни с пазарна икономика. Въпреки че Комисията положи значителни усилия да осигури съдействие във всички потенциални държави аналог, само един производител от Тайван оказа съдействие. Освен това този производител беше единственият оказал съдействие производител в рамките на цялото разследване, който продаваше както модули, така и елементи. И на последно място, оказалият съдействие производител в Тайван извършва дейност в трета страна с пазарна икономика, чийто избор за държава аналог беше подкрепен от всички заинтересовани страни, направили коментари, включително една от двете страни, изказала твърдението. Поради това, при липсата на алтернативен вариант, твърдението беше отхвърлено, а изборът беше счетен за целесъобразен с оглед на обстоятелствата.

3.2.2.   Нормална стойност

(45)

В съответствие с член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент информацията, получена от оказалия съдействие производител в държавата аналог, беше използвана като основа за определяне на нормалната стойност.

(46)

Комисията първо провери дали общият обем на продажбите на вътрешния пазар на производителя от държавата аналог е представителен, в съответствие с член 2, параграф 2 от основния регламент. Съгласно тази разпоредба продажбите на вътрешния пазар са представителни, ако общият обем на продажбите на вътрешния пазар на сходния продукт от страна на този производител на независими клиенти на вътрешния пазар е представлявал най-малко 5 % от общия обем на експортните продажби на всеки производител износител на разглеждания продукт за Съюза през разследвания период в рамките на прегледа. В случай на представителни продажби на сходния продукт на вътрешния пазар като нормална стойност бяха използвани рентабилните цени на вътрешния пазар. Когато продажбите на сходния продукт на вътрешния пазар не бяха представителни, нормалната стойност беше конструирана в съответствие с член 2, параграфи 3 и 6 от основния регламент. В случаите, когато сходният продукт не е бил продаван в представителни количества, Комисията взе допълнително решение да не прилага последното изречение на член 2, параграф 2, тъй като представителните продажби за всяко дружество са били под 1 %, което е твърде малко, за да бъдат представителни по смисъла на посочената разпоредба.

(47)

Нормалната стойност беше формирана чрез добавяне на посочените по-долу елементи към средните производствени разходи на сходния продукт на оказалия съдействие производител от държавата аналог през разследвания период в рамките на прегледа:

среднопретеглените разходи за продажба, общите и административните разходи, направени от оказалия съдействие производител от държавата аналог при продажбите на вътрешния пазар на сходния продукт, при обичайни търговски условия, през разследвания период в рамките на прегледа, както и

среднопретеглената печалба, реализирана от оказалия съдействие производител от държавата аналог при продажбите на вътрешния пазар на сходния продукт, при обичайни търговски условия, през разследвания период в рамките на прегледа.

(48)

За видовете на продукта, които са се продавали на вътрешния пазар, бяха добавени среднопретеглените ПОАР и печалбата от всички трансакции, осъществени при обичайни търговски условия на вътрешния пазар. За видовете на продукта, които изобщо не са се продавали на вътрешния пазар, бяха добавени среднопретеглените ПОАР (между 2 и 5 %) и печалбата (между 1,5 и 6 %) от всички трансакции, осъществени при обичайни търговски условия на вътрешния пазар.

(49)

След разгласяването една от заинтересованите страни изказа твърдението, че при конструирането на нормалната стойност Комисията не е взела под внимание предимствата, произтичащи от структурните разходи на китайските дружества от т. нар. категория 1 (16). Според същата страна в тази връзка е трябвало да бъдат приспаднати 22 % от производствените разходи. Тя се противопостави и на конструирането от страна на Комисията на нормалната стойност чрез добавяне на ПОАР и печалбите към производствените разходи. Според тази страна това е двойно отчитане, тъй като всяка такса за ишлеме вече би съдържала част от ПОАР и печалбата.

(50)

Друга заинтересована страна заяви, че Комисията не е успяла да предостави разбивка на обема и представителността на производството и продажбите на елементи, произведени от производителя в държавата аналог, както и на модули, произведени в рамките на договора за ишлеме. Според страната Комисията не е успяла да обясни как са изчислени разходите за производство на модули, извършени по договора за ишлеме. Същото дружество поиска от Комисията да предостави допълнителни данни относно изчисляването на конструираната нормална стойност както на елементите, така и на модулите. Освен това Комисията следва да представи подробна информация относно структурата на разходите на партньорското дружество по договора за ишлеме, както и техния размер, за да се определи дали то е могло да използва в достатъчна степен икономиите от мащаба и дали платената на съответната страна такса за ишлеме е била представителна. Комисията следва също така да оцени представителността на таксата за ишлеме, платена от производителя в държавата аналог, като я сравни с тази, която дружеството Jabil е получило за една и съща услуга в рамките на Съюза.

(51)

Както е посочено по-горе, когато конструирането на нормалната стойност е било необходимо, тя е била конструирана въз основа на член 2, параграф 3 от основния регламент (т.е. разходите за производство в държавата на произход плюс ПОАР и печалбата). Твърдението за предимства по отношение на разходите на китайските дружества от категория 1 не следва да се взема предвид при това изчисляване, тъй като няма правно основание за това съгласно основния регламент. Освен това в съответното изявление не е пояснено как заинтересованата страна е изчислила тези 22 %. Комисията също така изрази несъгласие, че добавянето на ПОАР и печалбата води до двойно отчитане. Цената на всяка суровина, която се продава, или услуга, която се предлага в условията на пазарна икономика, включва част от ПОАР и печалбата на доставчика. Следователно това твърдение противоречи на начина, по който нормалната стойност следва да бъде конструирана в съответствие с член 2, параграф 3 от основния регламент.

(52)

Както беше посочено по-горе, представителността на продажбите на вътрешния пазар на производителя от държавата аналог беше оценена от Комисията. Независимо от това подробните резултати от тази оценка и обемите на производството и продажбите не може да бъдат разгласени, тъй като те представляват поверителна търговска информация за този производител. Разходите за производството на модули, направени съгласно договора за ишлеме, са се състояли от разходите за производство на елементите, използвани за изработването на модулите, плюс таксата за ишлеме. Що се отнася до предоставянето на допълнителна информация относно изчисляването на конструираната нормална стойност на елементите и модулите, Комисията отбеляза, че това е поверителна търговска информация. Освен това част от нея, например структурата на разходите на дружествата, работещи на ишлеме, е не само поверителна, но и недостъпна за Комисията, както и за производителя от държавата аналог. Що се отнася до това искане, трябва да се подчертае, че заинтересованата страна не оспорва избора на Тайван като подходяща трета държава с пазарна икономика. В предишното си изявление заинтересованата страна действително отличи Тайван като добър избор за държава аналог и посочи САЩ и Индия като неподходящи. Не е представена никаква информация, нито аргумент от някоя от заинтересованите страни, че доставчиците на дадена услуга за производител в държава аналог, която е подходяща трета държава с пазарна икономика, не се съобразяват с пазарните сили.

(53)

Поради това тези твърдения бяха отхвърлени.

3.2.3.   Експортна цена

(54)

Комисията първо определи експортната цена въз основа на експортните цени, действително платени или дължими от независими клиенти в Съюза, или въз основа на препродажните цени, когато разглежданият продукт е бил продаван чрез свързани вносители в Съюза.

(55)

С цел да се проучи дали експортните цени за Съюза са надеждни и предвид съществуването на поети ангажименти, експортните цени за Съюза бяха анализирани във връзка с минималната вносна цена (МВЦ), определена в ангажимента. Всъщност бе необходимо да се установи дали експортната цена за Съюза е определена на съответното равнище главно заради МВЦ, установена с поетия ангажимент, и следователно дали тя е била надеждна, или не. В тази връзка Комисията разгледа въз основа на среднопретеглени стойности на равнището на всеки включен в извадката производител износител дали експортната цена за Съюза е била значително по-висока от МВЦ, или не. Комисията също разгледа по какъв начин тази цена се съотнася към цените на износа за трети държави.

(56)

За всички включени в извадката производители износители експортните цени за Съюза са били средно на равнището на МВЦ. Освен това тяхната експортна цена за Съюза е била значително по-висока от експортните цени за трети държави. Поради това експортната цена за Съюза е била значително повлияна от ангажимента и следователно е ненадеждна.

(57)

След разгласяването една от заинтересованите страни заяви, че тази констатация потвърждава, че МВЦ служи като обща референтна цена за пазара на Съюза и по този начин определя равнището на цените на всички модули, продавани на пазара на Съюза, без значение къде са били произведени.

(58)

Комисията не установи такава логическа връзка. Фактът, че включените в извадката производители износители не са могли да продават на цени под МВЦ, тъй като са били обвързани с условията на ангажимента, не пречи на други производители износители от КНР и на други трети държави да постъпят по този начин, ако това е икономически осъществимо. Освен това МВЦ не може да се използва като референтна стойност, тъй като представлява поверителна търговска информация. Поради това твърдението беше отхвърлено.

(59)

При липсата на надеждна експортна цена за тези китайски производители износители и поради наличието на ангажимент в случая, Комисията разгледа друга методика за установяване на експортната цена. Като се има предвид, че включените в извадката производители износители са продавали соларни панели на световния пазар, Комисията използва единичните експортни цени на соларните панели, продавани на най-големите експортни пазари извън ЕС (Чили, Индия, Япония и Сингапур, в зависимост от съответния производител износител) от включените в извадката производителите износители в случаите, когато тези продажни цени не са включвали мита за защита на търговията. Считаше се, че в Индия има действащи мерки за търговска защита, но Комисията имаше възможност да използва данни от производителите износители, които не са платили тези мита поради изложените в съображение 60 по-долу причини. След разгласяването се оказа, че тези мита вече не са се прилагали по време на РПП (вж. съображение 86 по-долу).

(60)

В случаите, когато производителите износители изнасят разглеждания продукт директно за независими клиенти в третата държава, единичната експортна цена беше определена въз основа на цената, реално платена или подлежаща на плащане за разглеждания продукт при продажба за износ за съответния пазар на третата държава, в съответствие с член 2, параграф 8 от основния регламент.

(61)

В случаите, в които производителите износители са изнасяли разглеждания продукт за третата държава чрез свързано дружество, действайки като вносители, единичната експортна цена беше определена въз основа на цената, на която внасяният продукт е бил препродаден за първи път на независими клиенти на пазара на съответната трета държава, в съответствие с член 2, параграф 9 от основния регламент. В този случай, въз основа на данните, предоставени от включените в извадката производители износители и проверени от Европейската комисия, бяха направени корекции на цената по отношение на всички разходи, направени между вноса и препродажбата, включително ПОАР (между 0,05 % и 9 % в зависимост от данните, докладвани и проверени за въпросното дружество), както и по отношение на реализираната печалба (между 1 % и 3 % от средствата в зависимост от данните, докладвани и проверени за въпросното дружество). В този случай трансакциите във връзка с продажбите, включително антидъмпинговите или изравнителните мита, не бяха взети под внимание, тъй като те не са надеждна стойност, която да замести цената при липсата на мерки. Ето защо трансакциите с платени мита в Съединените американски щати бяха изключени, тъй като преобладаващата част от тях са били извършени чрез свързани вносители.

(62)

След разгласяването една от заинтересованите страни заяви, че при конструирането на експортната цена въз основа на член 2, параграф 9 Комисията неправилно е направила корекция за ПОАР и печалбата на свързаните търговци в КНР и Хонконг.

(63)

Същата заинтересована страна изтъкна, че някои от корекциите може да са били отчетени два пъти при добавянето на преките разходи за продажби (тъй като те вече са били включени в ПОАР). Също така страната изтъкна, че равнището на дъмпинга в сравнение с равнището на подбиване на цените може да сочи към грешки в изчисленията.

(64)

Комисията прие тези твърдения. Съответна корекция по отношение на търговци в КНР и Хонконг беше направена съгласно член 2, параграф 10, буква и) вместо съгласно член 2, параграф 9 от основния регламент. Комисията също коригира своите изчисления, за да се избегне двойното отчитане на някои корекции. Освен това, в резултат на коментара относно дъмпинга и подбиването на цените, Комисията установи техническа грешка в изчисленията си и я коригира. Промените в изчисленията не се отразяват на заключението и предложението. Въпреки това страната беше информирана за промените, направени след нейните коментари относно окончателното разгласяване, и ѝ беше дадена възможност за допълнителен коментар, при необходимост.

(65)

За да се определи експортната цена, единичната експортна цена, установена по горепосочения начин, беше умножена по продадените количества за Съюза по време на РПП.

(66)

След разгласяването една от заинтересованите страни оспори използването на експортните цени на трети държави. Според страната, Чили и Сингапур разполагат с малко на брой соларни инсталации и представляват незначителен дял от общия износ на елементи и модули на КНР. Същата заинтересована страна поиска Комисията да предостави разбивка на експортните продажби за всяка страна в изчислената експортна цена и среднопретеглените експортни цени за всяка от четирите разглеждани държави износителки, а именно Чили, Индия, Япония и Сингапур.

(67)

Друга заинтересована страна заяви, че методиката на изчисление и използването на цените за трети държави, за да се изчисли експортната цена, противоречи на член 11, параграф 9 от основния регламент съгласно тълкуването му от Общия съд (17).

(68)

Както е обяснено по-горе, за всеки включен в извадката производител износител Комисията използва неговите най-големи експортни пазари. Чили и Сингапур не представляват незначителни дялове от износа на включените в извадката производители износители, за които става въпрос. Относно искането за разбивка на експортните продажби за всяка държава в изчислението на експортната цена и среднопретеглените експортни цени за всяка от четирите разглеждани държави износители, Комисията отбелязва, че това представлява поверителна бизнес информация. Нещо повече, тази информация беше получена от включените в извадката производители износители, след което им беше върната съгласно изискванията относно разгласяването, за да могат да проверят дали е използвана правилно при съответните изчисления. От включените в представителната извадка производители износители не бяха получени никакви коментари по този въпрос. Могат да бъдат предоставени стойности в следните диапазони, за да се илюстрира тази информация: Чили — от 12 % до 18 % от износа на съответните производители износители; Индия — от 9 % до 15 % от износа на съответните производители износители; Япония — от 12 % до 22 % от износа на съответните производители износители; и Сингапур — от 40 % до 60 % от износа на съответните производители износители;

(69)

Що се отнася до промяната в методиката, както е видно от член 11, параграф 9 от основния регламент, действително като общо правило методиката за изчисляване на дъмпинговия марж, която се използва при преглед, трябва да е същата като тази, използвана при първоначалното разследване, довело до налагане на антидъмпинговите мерки. Посочената разпоредба обаче съдържа изключение, което позволява използването на различна методика, когато е налице промяна в обстоятелствата. Както е обяснено по-горе, въздействието на ангажимента върху експортните цени за Съюза беше разгледано и беше установено, че съществуването на МВЦ прави тези цени ненадеждни. В съответствие с член 11, параграф 9, като се има предвид, че обстоятелствата са се променили, Комисията е била в правото си да използва методика, различна от тази, приложена по време на първоначалното разследване. В съдебното решение, което цитира заинтересованата страна, тази възможност е изрично предвидена, но Съветът реши да не се позова на него. В заключение, подходът на Комисията беше потвърден от Съда (18).

(70)

Поради това тези твърдения бяха отхвърлени.

3.2.4.   Сравнение

(71)

Комисията сравни нормалната стойност и експортните цени на соларните панели на най-големите експортни пазари в държави извън ЕС на включените в извадката производители износители (Чили, Индия, Япония и Сингапур, в зависимост от включения в извадката производител износител).

(72)

Когато това беше обосновано от необходимостта да се гарантира обективно сравнение, Комисията коригира нормалната стойност и/или експортната цена за разликите, отразяващи се на цените и тяхната сравнимост, в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент. Бяха направени корекции за транспорт и застраховка (между 0,02 % и 7 % в зависимост от данните, докладвани от и проверени за въпросното дружество), обработка, товарене и допълнителни разходи (между 0 % и 1 % в зависимост от данните, предоставени от и проверени за въпросното дружество), разходи по кредити (между 0,05 % и 0,5 % в зависимост от данните, докладвани от дружеството и проверени за въпросното дружество) и банкови такси (между 0 % и 0,03 % в зависимост от данните, докладвани от и проверени за въпросното дружество).

3.2.5.   Дъмпингов марж

(73)

За включените в извадката производители износители Комисията сравни среднопретеглената нормална стойност за всеки вид на сходния продукт в държавата аналог със среднопретеглената експортна цена на съответния вид на разглеждания продукт в съответствие с член 2, параграфи 11 и 12 от основния регламент.

(74)

Установените дъмпингови маржове варират от 23,5 % до 31,5 %.

(75)

Както е посочено в съображение 48 по-горе, експортната цена за Съюза е била значително повлияна от ангажимента и следователно е ненадеждна. Въпреки това, за да бъде изчерпателна, Комисията сравни среднопретеглената нормална стойност за всеки вид на сходния продукт в държавата аналог със среднопретеглената експортна цена на съответния вид на разглеждания продукт за Съюза. На тази основа бе установено, че през РПП дъмпинговите маржове, изразени като процент от цената CIF на границата на Съюза преди облагането с мито, са варирали от 8,9 % до 14,8 %.

(76)

Това изчисление показа наличие на дъмпинг за производителите износители, които са били предмет на ангажименти по време на РПП. Припомня се, че МВЦ в рамките на ангажиментите не се основава на дъмпинговия марж. Поради това ангажиментите не са прекратили окончателно дъмпинга, установен в рамките на първоначалното разследване.

(77)

След разгласяването една от заинтересованите страни, която не беше включен в извадката производител износител, се оплака от липсата на подробна информация относно изчисляването на дъмпинговите маржове.

(78)

Комисията отбеляза, че подробните изчисления са били на разположение на включените в извадката производители износители, предоставили данните, и са били проверени от тях. Разгласяването им пред трети страни, което излиза извън рамките на пояснително резюме, предоставено в общия документ за разгласяването и в настоящия регламент, би било нарушение на приложимите разпоредби относно необходимостта от съвместяване на поверителността на търговската тайна и на процедурните права.

3.3.   Вероятност от продължаване на дъмпинга

(79)

Както е посочено в съображения 55—59 по-горе, за всички включени в извадката производители износители експортните цени за Съюза са били средно на равнището на МВЦ. Освен това тяхната експортна цена за Съюза е била значително по-висока от експортните цени за трети държави. Вследствие на това е много вероятно при отсъствие на ангажимент експортната цена за Съюза да намалее до равнището на експортните цени за трети държави. Поради това вероятният дъмпингов марж, при липсата на мерки, е в диапазона от 23,5 % до 31,5 %, както е установено в съображение 74. Тези дъмпингови маржове са значително по-високи от определените въз основа на експортните цени за Съюза през РПП (които бяха в диапазона от 400 EUR/kW и 700 EUR/kW за модулите и от 100 EUR/kW и 400 EUR/kW за елементите). Както е посочено в съображение (75), тези дъмпингови маржове са в диапазона от 8,9 % до 14,8 %.

(80)

При анализа на вероятността от продължаване на дъмпинга, ако срокът на действие на мерките изтече, Комисията анализира също така следните елементи: привлекателността на пазара на Съюза и производствения капацитет и потреблението в засегнатата държава.

3.3.1.   Привлекателност на пазара на Съюза

(81)

През 2012 г. на пазара на Съюза се падат до 60 % от световния новоинсталиран капацитет годишно. След това тази стойност е намаляла до 14 % през 2015 г., както е посочено в съображение (197). Очаква се неговият дял да остане значителен и за в бъдеще. Прогнозите за растеж на пазара на Съюза на световния инсталиран капацитет годишно обаче са скромни в сравнение с останалата част на света.

(82)

Независимо от това Съюзът продължава да бъде важен пазар с около 7,2 GW новоинсталиран капацитет годишно през РПП, като три от неговите държави членки (Франция, Германия и Обединеното кралство) са сред десетте водещи пазара за соларни модули през 2015 г. (19). Освен това въвеждането и укрепването на мерки за търговска защита срещу вноса от КНР от страна на Канада, Индия и САЩ е намалило привлекателността на тези пазари за производителите износители от КНР, като така се увеличава привлекателността на пазара на Съюза, ако срокът на действие на мерките изтече.

(83)

Китайските производители продължават да проявяват силен интерес към пазара на Съюза. Въпреки въвеждането на антидъмпингови и изравнителни мерки през 2013 г., те са запазили силна позиция на пазара на Съюза. Техният дял от пазара на модули е спаднал от 66 % през 2012 г. на 41 % през РПП, а пазарният им дял при елементите се е увеличил от 7 % през 2012 г. на 16 % през РПП. Това отразява тенденцията все по-голям брой производители от Съюза да ограничават дейността си в рамките на производството на модули, като закупуват елементи в трети държави. Те се отчитат като производство на модули на Съюза. Това също така отразява тенденцията тези производители износители, които разполагат с производствени обекти в други трети държави, различни от КНР, да се оттеглят от ангажимента и да продават продукти на Съюза от тези трети държави.

(84)

В допълнение, както е видно от разследването от 2015 г. във връзка със заобикалянето на мерките, някои от китайските производители са се опитали да избегнат мерките, като ги заобикалят през Тайван и Малайзия, най-големите трети държави вносителки в Съюза. След налагането на мерките няколко ангажимента бяха оттеглени. Оттеглянията бяха доброволни или в резултат на нарушения, или поради практическа неосъществимост (вж. бележка под линия 6 по-горе).

(85)

След разгласяването една от заинтересованите страни заяви, че въпреки мерките за търговска защита срещу вноса от КНР, САЩ е привлекателен пазар в резултат на наличните стимули и много високото ниво на естествена слънчева светлина. Освен това, съгласно същата страна, противно на посочените по-горе факти, Индия не разполага с каквито и да било мерки за търговска защита срещу вноса от КНР. Индия също така планира да увеличи значително своя инсталиран капацитет.

(86)

Що се отнася до САЩ, Комисията отбеляза, че страната не е предоставила доказателство, че стимулите напълно компенсират неблагоприятните последици, породени от митата, наложени на производителите от КНР. Всъщност Комисията не е твърдяла, че пазарът на САЩ е непривлекателен, но счита, че наличието на мита намалява привлекателността му. Що се отнася до Индия, предложеното мито не е влязло в сила и е било допуснато мярката да изтече през юни 2014 г. Независимо от това, дори вносът в Индия да не подлежи на облагане с мита, митата в Канада и САЩ увеличават привлекателността на пазара на Съюза, ако срокът на действие на мерките изтече. Това също така не прави пазара на Съюза непривлекателен, тъй като всички други съображения, описани по-горе, все още са валидни.

3.3.2.   Производствен капацитет и потребление в засегнатата държава

(87)

Свободният капацитет на оказалите съдействие при настоящото разследване производители износители от КНР е около 33 %, в зависимост от отговорите на въпросника за определяне на извадката. Само тези дружества са имали свободен капацитет по време на РПП (около 10 GW), който би могъл да обхване целия пазар на Съюза. Следва да се отбележи, че свободният капацитет на най-големите по обем оказали съдействие производители е много по-малък, като техният процент на използване на капацитета варира от 86 % до 97,8 %.

(88)

След разгласяването една от заинтересованите страни постави под съмнение тези данни, изтъквайки, че четиримата най-големи китайски производители (Trina, JA Solar, Jinko и Canadian Solar) са работели с пълен капацитет. Според заинтересованата страна тези четирима производители съставляват повече от 40 % от общия китайски износ (около 11,2 GW). Следователно, за да се достигне посочения от Комисията 43 % свободен капацитет през 2016 г., всички по-малки производители би трябвало да функционират с едва 20 % използване на капацитета. Заинтересованите страни поискаха от Комисията да предостави подробности за изчисляването на средната стойност от 43 %.

(89)

На първо място, Комисията отбеляза, че свободният капацитет на всички производители износители от КНР, оказали съдействие при настоящото разследване, се изчислява на около 33 %, а не на 43 %. Освен това изчисленията на страната, посочени по-горе, се основават на допускането, че JA Solar и Canadian Solar са оказали съдействие при разследването. Тези двама производители не оказаха съдействие при разследването. По този начин техният капацитет и процент на използване на капацитета не са известни на Комисията и не са били взети под внимание при изчисленията по-горе.

(90)

Поради това твърдението беше отхвърлено.

(91)

Общият годишен производствен капацитет за модули в КНР възлиза на 96,3 GW през 2015 г. и се очаква да достигне 108 GW през 2016 г. (20). В същото време световното търсене беше оценено на 50,6 GW през 2015 г. и се очаква да се увеличи до 61,7 GW през 2016 г. (21) Следователно общият свободен капацитет на китайските производители надвишава значително търсенето в световен мащаб, а именно с 47,5 % през 2015 г., като ще го надвишава с 42,9 % през 2016 г.

(92)

Няколко страни заявиха, че търсенето на китайския вътрешен пазар нараства през последните няколко години, достигайки 50 % от производството на китайски соларни модули до първото тримесечие на 2016 г. Твърди се, че Китай ще разполага с около 20 GW нови инсталации годишно до 2020 г. Въпреки това, както е показано по-горе и подробно разгледано в съображения 186 и 195, свръхкапацитетът на китайските производители износители ще е в състояние да отговори на общото световно търсене в бъдеще, включително всички бързо разрастващи се пазари като самия Китай, Индия, Япония и Южна Америка взети заедно.

(93)

Две заинтересовани страни оспориха използваните от Комисията данни за капацитета в КНР и световното потребление. Една от заинтересованите страни заяви, че ще бъде необходим допълнителен капацитет за покриване на нарастващото търсене на соларни инсталации в КНР и другаде в близкото бъдеще. Според тази държава Комисията не е представила сериозни аргументи, че предполагаемият свръхкапацитет в КНР ще бъде предназначен за пазара на Съюза.

(94)

Тези твърдения са представени в съображения 190—191 по-долу.

3.3.3.   Заключение относно вероятността от продължаване на дъмпинга

(95)

С оглед на прогнозирания значителен свободен капацитет в КНР и привлекателността на пазара на Съюза по отношение на размера и продажните цени, по-специално с оглед на ценовите равнища на износа на КНР за трети държави и данните за минали практики за заобикаляне на мерките, Комисията стигна до заключението, че има голяма вероятност отмяната на антидъмпинговите мерки да доведе до значително увеличаване на дъмпинговия внос на соларни елементи и модули от КНР за Съюза.

4.   ВРЕДА

4.1.   Определение за промишленост на Съюза и производство на Съюза

(96)

По време на разследвания период сходният продукт е бил произвеждан от над 100 производители в Съюза. Те представляват „промишлеността на Съюза“ по смисъла на член 4, параграф 1 от основния регламент.

(97)

Цялата налична информация относно промишлеността на Съюза беше използвана за установяване на общото производство на Съюза по време на РПП, тъй като нямаше пълна публична информация за производството. Тази информация включва: макроикономически данни, предоставени от заявителя, но събрани от негово име от Europressedienst, независима консултантска фирма; отговори на въпросника за определяне на представителността на жалбата, предоставени от заинтересовани страни на предварителния етап преди започване на процедурата и проверените отговори на въпросника от включените в извадката производители от Съюза.

(98)

Въз основа на това общото производство на Съюза по време на разследвания период беше оценено на около 3 409 MW за модулите и 1 270 MW за елементите.

4.2.   Определяне на съответния пазар на Съюза

(99)

Част от промишлеността на Съюза е вертикално интегрирана и що се отнася до производството на елементи, съществена част от производството на промишлеността на Съюза е било предназначено за собствено потребление (96 %). Следователно, свободният пазар на елементи е бил много малък. След разгласяването една заинтересована страна оспори последното твърдение, като заяви, че свободният пазар представлявал голяма част от общия пазар на елементи (оценен на 3 409 MW (вж. таблица 1б по-долу). Комисията прие тази корекция, тъй като пазарът за собствено потребление в Съюза действително представлява само 31,8 % от общото потребление на елементи. Това обаче не променя констатацията, че значителна част от производството на елементи на промишлеността на Съюза е било предназначено за собствено потребление и не оказва въздействие върху анализа на вредата, както и върху интереса на Съюза. Наистина свободният пазар на елементи се обслужва предимно от внос, а не от продажбите на производителите на елементи на пазара на Съюза, предвид факта, че повечето производители на елементи са излезли от този пазар през последните няколко години.

(100)

За да се установи дали промишлеността на Съюза продължава да понася вреда и за да се определят потреблението и различните икономически показатели, свързани със състоянието на промишлеността на Съюза, Комисията разгледа дали и до каква степен при анализа трябва да се вземе предвид последващата употреба на производството на промишлеността на Съюза на сходния продукт (т.нар. „собствено потребление“).

(101)

Комисията анализира следните икономически показатели по отношение на общата дейност (включително използването за собствено потребление от страна на промишлеността): потребление, обем на продажбите, производство, производствен капацитет, използване на капацитета, растеж, инвестиции, запаси, заетост, производителност, парични потоци, възвръщаемост на инвестициите, способност за привличане на капитали и размер на дъмпинговия марж. За тези показатели Комисията установи, че в съответствие с първоначалното разследване производството, предназначено за собствено потребление, е било в еднаква степен засегнато от конкуренцията от страна на вноса от засегнатата държава. Елементите, предназначени за пазара за собствено потребление, са били използвани като основен компонент за производството на модули. Следователно, пряката конкуренция от вноса на модули от засегнатата държава, пред която са изправени производителите на модули от Съюза, също е оказала косвен натиск върху вътрешните продажни цени и/или разходи за производство на елементи, използвани в тези модули. Освен това вносът на елементи от КНР е увеличил натиска върху производителите на модули, които използват елементи, произведени за собствено потребление. Те са се конкурирали не само с модули, сглобени в трети държави от китайски елементи, но също така и с модули, сглобени в Съюза от внасяните китайски елементи.

(102)

Следователно, за разлика от други случаи (22), в които е уместно да се прави разлика между пазар за собствено потребление и свободен пазар при анализа на вредата, защото е било установено, че продуктите, предназначени за собствено потребление, не са изложени на пряка конкуренция от вноса, Комисията определи в конкретния случай, че за по-голямата част от икономическите показатели няма основание за разграничение между собственото потребление и свободния пазар.

(103)

Въпреки това, що се отнася до рентабилността, Комисията взе предвид само продажбите на свободния пазар. Цените на пазара за собствено потребление са определени съобразно различни политики за ценообразуване (трансферно ценообразуване на цена на виртуалния пазар, прехвърляне на базата на действителните разходи и др.). Така те не винаги отразяват цените при справедливи пазарни условия и не могат да бъдат взети предвид при оценяването на този показател.

(104)

След разгласяването няколко страни изказаха твърдението, че състоянието на сектора за производство на елементи в Съюза е трябвало да бъде оценено поотделно за собственото потребление и за свободния пазар. На първо място те твърдят, че Комисията не е успяла да предостави подходяща обосновка за това как пазарът за собствено потребление е бил засегнат в същата степен от конкуренцията на вноса от КНР. От друга страна, една страна заяви, че тъй като Комисията е приела, че цените на пазара за собствено потребление не са надеждни, за да се направи оценка на рентабилността, също така е неправилно да стигне до заключението, че те са били подложени на натиск в резултат от вноса на модули. На трето място, общият анализ на двата пазара е в противоречие с факта, че през разглеждания период потреблението на елементи е намаляло в по-малка степен, отколкото потреблението на модули. Това може би означава, че не съществува пряка връзка между вноса на модули и вноса на елементи, както и между намаляването на вноса и цените на елементите на свободния пазар.

(105)

На първо място, противно на твърденията на страните, Комисията предоставя в съображения 101—102 по-горе подробна обосновка за това как пазарът на елементи за собствено потребление е бил засегнат в същата степен от конкуренцията на вноса от КНР. Тъй като елементът е основният компонент за производството на един модул, вносът на модули от КНР упражнява косвен натиск върху продажната цена на елементите за собствено потребление, когато трансферната цена се основава на цена на виртуалния пазар. Или обратно, когато трансферът се основава на действителните разходи, внесените елементи оказват натиск върху дружествата да направят своя производствен процес по-ефективен. На второ място, въпреки че цените на пазара за собствено потребление не са надеждни, за да се направи оценка на рентабилността, Комисията счита, че развитието на тези цени е важен фактор, за да се оцени дали пазарът за собствено потребление е изправен пред конкуренция от страна на вноса от КНР. На трето място, Комисията не твърди, че е налице пряка връзка между вноса на модули и вноса на елементи. По-скоро тя констатира, че собственото потребление на елементи също е обект на пряка конкуренция от вноса на елементи и непряка конкуренция от вноса на модули, тъй като елементите за собствено потребление се използват за производство на модули. Заинтересованата страна не е успяла да докаже, че няма връзка между цените на елементите на свободния пазар и намаляването на вноса на елементи. Всъщност, както е видно от таблица 8б продажните цени на сектора за производство на елементи на Съюза са се увеличили, когато вносът на елементи от Китай е намалял както по отношение на обема, така и по отношение на пазарния дял между 2014 г., когато мерките са влезли в сила, и РПП. Следователно тези аргументи бяха отхвърлени.

(106)

След разгласяването правителството на Китай („ПК“) заяви, че общият анализ на пазара за собствено потребление и на свободния пазар всъщност премахва необходимостта от анализ на свободния пазар, тъй като той представлява само 4 % от общото производство на елементи на Съюза. Това означава, че Комисията не е проучила състоянието на промишлеността на Съюза като цяло и поради това не отговаря на изискванията за обективност, посочени в член 3.1 от антидъмпинговото споразумение.

(107)

Комисията не вижда по какъв начин общият анализ на пазара за собствено потребление и на свободния пазар за елементи премахва необходимостта от анализ на свободния пазар. В действителност Комисията анализира редица показатели за вредата само за свободния пазар, като рентабилност, продажни цени и възвръщаемост на инвестициите. Освен това някои от показателите са анализирани кумулативно, дори и в случаите, когато е извършен отделен анализ на пазара за собствено потребление и на свободния пазар (23). Често тези показатели са, както следва: производство, капацитет, използване на капацитета, инвестиции, възвръщаемост на инвестициите, заетост, производителност, запаси и разходи за труд. И не на последно място, показателите за вредата на тези производители на елементи на Съюза, които са продавали изключително на свободния пазар, са следвали същите тенденции, в резултат на което заключенията, достигнати за целия сектор за производство на елементи на Съюза, се прилагат и към тях. ПК изтъкна, че според съдебната практика на СТО, в случай на наличие на пазар за собствено потребление за част от продукта, предмет на разследването, трябва да се извърши сравнителен анализ. Комисията счете, че това изискване, ако беше приложимо в настоящия много специфичен случай, щеше да е спазено във всички случаи. За тази част от производството на елементи на Съюза, която се продава на пазара за собствено потребление, вредата е била установена въз основа на косвен ценови натиск на равнището на модулите, изградени от тези елементи. За тази част от производството на елементи на Съюза, която се продава на свободния пазар, показателите за вредата бяха оценени и поотделно, резултатът от което показа същите тенденции като на пазара за собствено потребление (тъй като този пазар представлява 96 % от производството на Съюза, резултатът в действителност е еднакъв с кумулативната оценка). Поради това този аргумент беше отхвърлен.

(108)

Също така ПК изтъкна, че твърдението, че производителите на модули в Съюза се конкурират с модули, сглобени в трети държави с китайски елементи, неправомерно разширява обхвата на разследването. Въпреки това тези модули са били включени в обхвата на разследването още от самото начало, тъй като от елементите се определя произходът на модулите (24). Поради това твърдението беше отхвърлено.

(109)

След разгласяването друга заинтересована страна изказа твърдението, че анализът на рентабилността въз основа на 4 % от производството на елементи на Съюза не е представителен за точна оценка на необходимостта от запазването на митата. Комисията отбеляза, че само рентабилността е била оценена изключително въз основа на продажбите на елементи на независими клиенти, поради причините, посочени в съображение 103 по-горе. Въпреки това, за целите на оценката на състоянието на промишлеността на Съюза бяха анализирани всички други показатели, като бяха взети предвид както пазарът за собствено потребление, така и свободният пазар на елементи. В резултат на това този аргумент беше отхвърлен.

(110)

Дружеството Jabil е сглобявало модули от името на други дружества по време на РПП като производител по договор. За тази негова услуга другите дружества са платили такса, поемайки изцяло отговорността за продажбите на модули, сглобени от Jabil. В резултат на това приходите, отчетени от Jabil, не са били реализирани от продажби на модули, а от такси за услуги. Поради това Комисията реши да разграничи данните за приходите на Jabil от данните за приходите на останалата част от сектора за модули на Съюза (вж. съображения 160 и 161). За останалите показатели на вредата не беше възможно да се извърши проверка на услугите по сглобяване, предоставени от Jabil на неоказалите съдействие производители на модули, и поради това не те бяха взети под внимание.

(111)

След разгласяването една от заинтересованите страни поиска допълнителни разяснения относно това кои данни от Jabil са били или не са били взети предвид и основанията за това. За всички показатели за вредата, с изключение на рентабилността, Комисията е взела предвид всички данни, предоставени от Jabil, които се отнасят до оказалите съдействие производители на модули от Съюза. Във връзка със специфичния бизнес модел на Jabil и факта, че крайните продажни цени нямаше как да бъдат проверени, бяха взети предвид само тези данни, а останалите не бяха използвани, тъй като не беше възможно да бъдат проверени.

4.3.   Потребление на Съюза

(112)

Комисията определи потреблението на Съюза въз основа на общия обем на вноса на разглеждания продукт и общия размер на продажбите на сходния продукт в Съюза, включително тези, които са предназначени за собствено потребление. Общите продажби на промишлеността на Съюза се основават на информацията, предоставена от Europressedienst, коригирана при необходимост с данни от отговорите на въпросника на заинтересованите страни за определяне на представителността, представени на предварителния етап преди започване на процедурата, и проверените отговори на въпросника от включените в извадката дружества. Както е посочено в съображение 116 по-долу, данните за вноса бяха определени въз основа на Comext и данните, съобщени на Комисията от държавите членки съгласно член 14, параграф 6 от основния регламент („базата данни по член 14, параграф 6“). Данните за потреблението бяха сверени с други източници (25).

(113)

Потреблението на Съюза се е променяло, както следва:

Таблица 1 а

Потребление на модули в Съюза (в MW)

 

2012 г.

2013 г.

2014 г.

РПП

Общ пазар

16 324

10 580

7 292

7 191

Индекс (2012 г. = 100)

100

65

45

44

Източник: Europressedienst, отговори на въпросника за определяне на представителността, проверени отговори на въпросниците, база данни на Comext и по член 14, параграф 6.

Таблица 1 б

Потребление на елементи в Съюза (в MW)

 

2012 г.

2013 г.

2014 г.

РПП

Общ пазар

4 604

4 449

3 262

3 409

Индекс (2012 г. = 100)

100

97

71

74

Източник: Europressedienst, отговори на въпросника за определяне на представителността, проверени отговори на въпросниците, база данни на Comext и по член 14, параграф 6.

(114)

Като цяло потреблението на Съюза е намаляло значително между 2012 г. и РПП. Потреблението на модули в Съюза е спаднало с 56 %. След рязък спад с 35 % между 2012 и 2013 г. потреблението се е запазило доста стабилно през 2014 г. и по време на РПП.

(115)

Що се отнася до елементите, потреблението е намаляло в по-малка степен, т.е. с 26 % по време на разглеждания период. Спадът в потреблението е настъпил главно между 2013 и 2014 г., когато се е понижил рязко с 26 %. Въпреки това потреблението е започнало да се възстановява през РПП, когато се е увеличило с 4,5 % в сравнение с 2014 г.

4.4.   Внос от засегнатата държава

(116)

Обемите и стойностите на вноса бяха определени въз основа на различни източници. За 2012 г. и част от 2013 г. те бяха определени въз основа на данните, предоставени от заявителя, но събрани от негово име от Europressedienst, тъй като в онзи момент модулите и елементите са били внасяни в Съюза по митнически позиции, обхващащи други продукти, които не са предмет на настоящото разследване и поради това не е било възможно да се използват данни от Евростат. След въвеждането на регистрацията за вноса на модули и елементи на 6 март 2013 г. (26) данните на Евростат могат да се използват. Следователно за остатъка от 2013 г., 2014 г. и РПП Комисията направи констатациите си въз основа на базата данни Comext (27) и базата данни по член 14, параграф 6.

4.4.1.   Обем и пазарен дял на вноса от засегнатите държави

(117)

Вносът в Съюза от засегнатите държави се е променял, както следва:

Таблица 2а

Внос на модули от КНР (в MW) и пазарен дял  (28)

 

2012 г.

2013 г.

2014 г.

РПП

Обем на вноса от КНР

10 786

5 198

2 845

2 917

Индекс

100

48

26

27

Пазарен дял (%)

66

49

39

41

Индекс (2012 г. = 100)

100

74

59

61

Източник: Comext и базата данни по член 14, параграф 6.

Таблица 2б

Внос на модули от КНР (в MW) и пазарен дял

 

2012 г.

2013 г.

2014 г.

РПП

Обем на вноса от КНР

333

386

613

548

Индекс

100

116

184

165

Пазарен дял (%)

7

9

19

16

Индекс (2012 г. = 100)

100

120

260

223

Източник: Comext и базата данни по член 14, параграф 6.

(118)

По време на разглеждания период обемът на вноса на модули от КНР е намалял със 73 % успоредно със съответното свиване на пазарния дял с 39 %, т.е. от 66 % през 2012 г. на 41 % по време на РПП. След налагането на съществуващите мерки през 2013 г. обемът на вноса на модули е намалял с 45 % между 2013 г. и 2014 г., докато потреблението е намаляло с 31 %.

(119)

Що се отнася до елементите, обемът на вноса се е увеличил с 65 % по време на разглеждания период, което е довело до много по-голямо увеличение на пазарния дял, т.е. с около 123 % (от 7 % през 2012 г. до 16 % през РПП) в контекста на свиващия се пазар. В същото време между 2013 и 2014 г. вносът на елементи се е увеличил с 59 %, което е довело до увеличаване на пазарния дял с 10 процентни пункта. Въпреки че растежът не е продължил през РПП, нивото на вноса се е запазило много по-високо през РПП, отколкото през 2012 и 2013 г.

4.4.2.   Цени на вноса от засегнатата държава

(120)

Комисията установи цените на вноса въз основа на данните от Comext и базата данни по член 14, параграф 6.

(121)

Средната цена на вноса в Съюза от засегнатата държава се е променяла, както следва:

Таблица 3а

Цени на вноса на модули (EUR/kW)

 

2012 г.

2013 г.

2014 г.

РПП

Цени на вноса от КНР

700

520

553

544

Индекс (2012 г. = 100)

100

74

79

78

Източник: Comext и базата данни по член 14, параграф 6.

Таблица 3б

Цени на вноса на елементи (EUR/kW)

 

2012 г.

2013 г.

2014 г.

РПП

Цени на вноса от КНР

500

350

282

286

Индекс (2012 г. = 100)

100

70

56

57

Източник: Comext и базата данни по член 14, параграф 6.

(122)

Средната цена на вноса от Китай е намаляла с 22 % за модулите и с 43 % за елементите през разглеждания период. За модулите цената на вноса е отбелязала спад през 2012 и 2013 г., а след като мерките са влезли в сила, цената им се е увеличила със 6,3 % между 2013 и 2014 г. Между 2014 г. и РПП тя се е понижила слабо, а именно с 1,6 %. По отношение на елементите цената на вноса е намаляла с 43 % по време на разглеждания период. Тя е спаднала с 30 % между 2012 г. и 2013 г. и е продължила да намалява между 2013 и 2014 г., по-конкретно с още 19,4 %, но леко се е увеличила в периода между 2014 г. и РПП, т.е. с 1,4 %.

(123)

Както е посочено в раздел 3.2.3, почти всички производители износители, които са продавали модули и елементи през РПП, от КНР за Съюза, са поели ценови ангажименти и техните експортни цени за ЕС са били обусловени от този ценови ангажимент, с който е определена минимална вносна цена. Само 1,6 % от обема на вноса на модули и 0,6 % от този на вноса на елементи са извършени извън минималната вносна цена (29). Поради това тези експортни цени не може да се считат за подходящ показател с цел да се установи ценовото поведение на производителите износители при липса на мерки.

(124)

След разгласяването няколко страни заявиха, че експортната цена за ЕС следва да се използва за установяване на подбиването на цените и са изчислили, че не е имало подбиване на цените на тази основа. Вярно е, че във връзка с експортните цени за ЕС не е налице подбиване на цените на модулите, а за елементите подбиването на цените е много ограничено. Комисията обаче счита, че липсата на подбиване на цените — поради съответствието с МВЦ — не е решаващ показател за анализа на настоящото състояние на промишлеността на Съюза. Както е посочено в съображение 170 по-долу, Комисията установи, че промишлеността на Съюза е продължила да понася вреда от миналите дъмпингови практики, установени при предишното разследване, както и от установените практики за заобикаляне, както е посочено в съображение 4 по-горе, и не е разполагала с достатъчно време, за да се възстанови.

4.4.3.   Цени на вноса от други държави

(125)

Средната цена на вноса в Съюза от трети държави също е изчислена въз основа на данни от Comext и данни по член 14, параграф 6, и се е променяла, както следва:

Таблица 4а

Модули — Внос от трети държави

 

2012 г.

2013 г.

2014 г.

РПП

Обем (MW)

1 395

1 382

2 049

1 808

Индекс (2012 г. =100)

100

99

147

130

Пазарен дял (%)

9

13

28

25

Индекс (2012 г. = 100)

100

153

329

290

Средна цена (EUR/kW)

700

520

547

550

Индекс (2012 г. = 100)

100

74

78

79

Източник: Comext и базата данни по член 14, параграф 6.

Таблица 4б

Елементи — Внос от трети държави

 

2012 г.

2013 г.

2014 г.

РПП

Обем (MW)

3 227

3 334

1 580

1 725

Индекс (2012 г. = 100)

100

103

49

53

Пазарен дял (%)

70

75

48

51

Индекс (2012 г. = 100)

100

107

69

72

Средна цена (EUR/kW)

500

350

289

275

Индекс (2012 г. = 100)

100

70

58

55

Източник: Comext и базата данни по член 14, параграф 6.

(126)

През разглеждания период вносът на модули от трети държави в Съюза се е увеличил с 30 %. Най-голямото нарастване е било в периода между 2013 и 2014 г., когато обемите са се увеличили с 48 %. Техният пазарен дял се е повишил значително — от 9 % през 2012 г. на 25 % през РПП. Отново най-големите промени са настъпили между 2013 и 2014 г., когато пазарният дял е нараснал от 13 % на 28 %. Тайван, Малайзия и Сингапур са били най-големите износители след КНР. Следва да се отбележи, че при вноса от Тайван и Малайзия може да е имало заобикаляне (вж. съображение (4) по-горе).

(127)

По отношение на елементите вносът от други държави е намалял с 47 % по време на разглеждания период. Най-голям спад, по-точно с 52 %, е имало между 2013 и 2014 г., а между 2014 г. и РПП — леко повишение с 9 %. Това е довело до намаляване на пазарния дял от 70 % през 2012 г. на 51 % през РПП. Спадът е бил от 75 % на 48 % между 2013 и 2014 г., след което е настъпило леко увеличение с три процентни пункта по време на РПП. Що се отнася до елементите, Тайван и Малайзия са били най-големите износители, следвани от КНР и САЩ. Следва да се отбележи, че при вноса от Тайван и Малайзия може да е имало заобикаляне (вж. съображение (4) по-горе).

(128)

Средните експортни цени от трети държави, както за модулите, така и за елементите, са намалели значително по време на разглеждания период в съответствие с китайските цени и цените в Съюза. През разглеждания период те са намалели с 21 % за модулите и с 45 % за елементите. И в този случай е възможно тези цени да са били повлияни от практики на заобикаляне (вж. съображение (4) по-горе).

4.5.   Икономическо състояние на промишлеността на Съюза

4.5.1.   Общи забележки

(129)

В съответствие с член 3, параграф 5 от основния регламент Комисията разгледа всички икономически фактори и показатели, които влияят на състоянието на производството на Съюза през разглеждания период.

(130)

За анализа на вредата Комисията направи разграничение между макроикономическите и микроикономическите показатели за вредата. Комисията оцени макроикономическите показатели въз основа на данните, предоставени от заявителя, сверени с отговори на въпросника за определяне на представителността, изпратени от редица производители от Съюза на предварителния етап преди започване на процедурата, и проверените отговори на въпросника на включените в извадката производители от Съюза. Комисията оцени микроикономическите показатели въз основа на данните, съдържащи се в отговорите на въпросника, предоставени от включените в извадката производители от Съюза.

(131)

Макроикономическите показатели са: производство, производствен капацитет, използване на капацитета, обем на продажбите, пазарен дял, растеж, заетост, производителност, дъмпингов марж и възстановяване от предишен дъмпинг.

(132)

Микроикономическите показатели са: средни цени за единица продукция, разходи за единица продукция, разходи за труд, наличности, рентабилност, паричен поток, инвестиции, възвръщаемост на инвестициите и способност за привличане на капитали.

4.5.2.   Макроикономически показатели

4.5.2.1.   Производство, производствен капацитет и използване на капацитета

(133)

През разглеждания период общото производство, производственият капацитет и използването на капацитета в Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 5а

Модули — Производство, производствен капацитет и използване на капацитета

 

2012 г.

2013 г.

2014 г.

РПП

Производствен обем (MW)

4 604

4 449

3 262

3 409

Индекс

100

97

71

74

Производствен капацитет (MW)

8 624

7 907

7 391

6 467

Индекс

100

92

86

75

Използване на капацитета (%)

53

56

44

53

Индекс

100

105

83

99

Източник: Europressedienst, отговори на въпросника за определяне на представителността и проверени отговори на въпросниците.

Таблица 5б

Елементи — Производство, производствен капацитет и използване на капацитета

 

2012 г.

2013 г.

2014 г.

РПП

Производствен обем (MW)

1 066

734

1 096

1 270

Индекс

100

69

103

119

Производствен капацитет (MW)

2 384

1 844

1 778

1 811

Индекс

100

77

75

76

Използване на капацитета (%)

45

40

62

70

Индекс

100

89

138

157

Източник: Europressedienst, отговори на въпросника за определяне на представителността и проверени отговори на въпросниците.

(134)

Общото производство на Съюза на модули е намаляло с 26 % през разглеждания период, но се е увеличило с 4,5 % между 2014 г. и РПП. На фона на спада в потреблението производственият капацитет отговаря на тенденцията за спад в производството и също е намалял с 25 % през разглеждания период. Следователно използването на капацитета се запазва стабилно през периода между началото и края на разглеждания период, достигайки 53 % през РПП. Налице е обаче значително нарастване на използването на капацитета с 9 процентни пункта между 2014 г. и РПП (т.е. увеличение от 19 %). Следва да се отбележи, че включените в извадката производители на модули от Съюза са имали много по-висок процент на използване на капацитета по време на разглеждания период, достигайки 85 % през РПП, което представлява увеличение от 39 % в сравнение с 2012 г. (61 %).

(135)

Производството на Съюза на елементи се е увеличило с 19 % през разглеждания период. Производството е спаднало с 31 % между 2012 г. и 2013 г., а между 2013 и 2014 г. се е увеличило с 49 % и с още 15 % между 2014 г. и РПП. Това е съвпаднало с налагането на антидъмпинговите мерки през декември 2013 г., а потреблението непрекъснато е намалявало в периода между 2012 и 2014 г., но се е увеличило между 2014 г. и РПП. В същото време производственият капацитет е намалял с 24 % по време на разглеждания период, което е довело до значително нарастване на използването на капацитета — от 45 % през 2012 г. на 70 % през РПП. Подобно на производителите на модули, включените в извадката производители на елементи са имали много по-висок процент използване на капацитета от промишлеността на Съюза като цяло (86 %), който се е запазил стабилен през разглеждания период.

(136)

В резултат на това промишлеността на Съюза е намалила капацитета си в отговор на намалялото потребление. В същото време тя е увеличила своето производство по време на РПП в сравнение с 2014 г., което допълнително е подобрило процента на използване на капацитета.

4.5.2.2.   Обем на продажбите и пазарен дял

(137)

През разглеждания период обемът на продажбите и пазарният дял на промишлеността на Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 6а

Модули — Обем на продажбите и пазарен дял

 

2012 г.

2013 г.

2014 г.

РПП

Общ обем на продажбите (пазар за собствено потребление и свободен пазар) в Съюза (MW)

4 143

4 000

2 398

2 465

Индекс

100

97

58

60

Пазарен дял (%)

25

38

32

35

Индекс

100

149

128

140

Източник: Europressedienst, отговори на въпросника за определяне на представителността и проверени отговори на въпросниците.

Таблица 6б

Елементи — Обем на продажбите и пазарен дял

 

2012 г.

2013 г.

2014 г.

РПП

Общ обем на продажбите (пазар за собствено потребление и свободен пазар) в Съюза (MW)

1 045

729

1 069

1 136

Индекс

100

70

102

109

Пазарен дял (%)

23

16

33

33

Индекс

100

72

144

147

Източник: Europressedienst, отговори на въпросника за определяне на представителността и проверени отговори на въпросниците.

(138)

През разглеждания период обемът на продажбите на модули е намалял с 40 %. Въпреки това, в контекста на намаляването на потреблението с 56 %, това е довело до значително увеличение на пазарния дял по време на разглеждания период — с 40 %, достигайки 35 % през РПП.

(139)

По отношение на елементите продажбите на промишлеността на Съюза са се увеличили с 9 % по време на разглеждания период. Това е довело до увеличение на пазарния дял от 23 % през 2012 г. на 33 % през РПП, въпреки че потреблението е намаляло в много по-малка степен, отколкото потреблението на модули, т.е. с 26 %.

(140)

В контекста на намаляващото потребление и влизането в сила на антидъмпинговите мерки промишлеността на Съюза е успяла да увеличи пазарния си дял за модулите и елементите.

4.5.2.3.   Заетост и производителност

(141)

През разглеждания период заетостта и производителността са се променяли, както следва:

Таблица 7а

Модули — Заетост и производителност

 

2012 г.

2013 г.

2014 г.

РПП

Брой на наетите лица

17 321

13 918

6 506

6 303

Индекс

100

80

38

36

Производителност (kW/на наето лице)

266

320

501

541

Индекс

100

120

189

203

Източник: Europressedienst, отговори на въпросника за определяне на представителността и проверени отговори на въпросниците.

Таблица 7б

Елементи — Заетост и производителност

 

2012 г.

2013 г.

2014 г.

РПП

Брой на наетите лица

2 876

1 511

1 846

1 770

Индекс

100

53

64

62

Производителност (kW/на наето лице)

371

486

594

717

Индекс

100

131

160

194

Източник: Europressedienst, отговори на въпросника за определяне на представителността и проверени отговори на въпросниците.

(142)

Заетостта е намаляла с 64 % и с 38 % за модулите и за елементите, съответно между 2012 г. и РПП. Най-големият спад (с 53 %) на броя на наетите лица в сектора на модулите е бил наблюдаван между 2013 и 2014 г. Това е много по-голямо намаление в сравнение със спада на производството през същия период (с 27 %). В сектора на елементите броят на наетите лица е нараснал с 22 % между 2013 и 2014 г., което е много по-малко от увеличението на производството — с 49 % през същия период. Това е довело до значително увеличение на производителността както за модулите, така и за елементите, съответно със 103 % и 94 % по време на разглеждания период. Между 2013 и 2014 г. производителността се е увеличила с 57 % за модулите и с 22 % — за елементите.

(143)

След разгласяването една заинтересована страна оспори констатациите на Комисията относно броя на наетите лица, наети в промишлеността на Съюза, като заяви, че е налице двойно преброяване на служителите в производството на елементите и това на модулите на най-голямото дружество, SolarWorld. Цифрите, отнасящи се до работниците и служителите на SolarWorld и всички други включени в извадката дружества, са били надлежно проверени и е било гарантирано, че наетите лица не са били преброени два пъти в случаите на вертикално интегрирани дружества. Поради това въпросният аргумент беше отхвърлен.

4.5.2.4.   Размер на дъмпинговия марж и възстановяване от предишен дъмпинг

(144)

Както е обяснено в раздел 3.2.3 по-горе, през разследвания период в рамките на прегледа експортните цени на производителите износители за Съюза са били повлияни от ангажиментите и поради това те не са достатъчно надеждни, за да се използват за преценка дали е вероятно дъмпингът да продължи или да се повтори, ако срокът на действие на антидъмпиговите мерки изтече.

(145)

Въпреки това анализът на показателите за вредата показва, че действащите мерки са оказали положително въздействие върху промишлеността на Съюза, за която се счита, че се възстановява от последиците от предишен дъмпинг.

4.5.3.   Микроикономически показатели

(146)

Само трима от включените в извадката производители са производители на елементи, като двама от тях са членове на EU ProSun. Те си сътрудничиха по предявяване на искането, в което се съдържат данните от двамата производители. Поради това всички данни, свързани с микроикономически показатели за елементите, които могат да бъдат пряко проследени до третото дружество, което не е член на EU ProSun, са дадени като диапазони от стойности, за да се защити поверителността на този производител от Съюза, който е оказал съдействие при разследването.

4.5.3.1.   Цени и фактори, влияещи на цените

(147)

През разглеждания период средните единични продажни цени на включените в извадката производители от Съюза за несвързани клиенти в Съюза се променят по следния начин:

Таблица 8а

Модули— Продажни цени в Съюза

 

2012 г.

2013 г.

2014 г.

РПП

Средни продажни цени в Съюза на свободния пазар (EUR/kW)

790

651

618

593

Индекс

100

82

78

75

Производствени разходи за единица продукция (EUR/kW)

1 112

813

648

627

Индекс

100

73

58

56

Източник: проверени отговори на въпросника.

Таблица 8б

Елементи — Продажни цени в Съюза

 

2012 г.

2013 г.

2014 г.

РПП

Средни продажни цени в Съюза на свободния пазар (EUR/kW)

378 — 418

307 — 339

239 — 264

258 — 284

Индекс

100

81

63

68

Производствени разходи за единица продукция (EUR/kW)

587 — 648

402 — 444

347 — 384

338 — 373

Индекс

100

69

59

58

Източник: проверени отговори на въпросника.

(148)

Горната таблица показва изменението на единичната продажна цена на свободния пазар на Съюза в сравнение със съответните производствени разходи. Продажните цени значително са намалели, а именно с 25 % за модулите и с 32 % за елементите през разглеждания период. Въпреки че при модулите продажните цени са намалявали непрекъснато през разглеждания период, при елементите те са се увеличили с 5 процентни пункта между 2014 г. и РПП. Продажбите на елементи на свободния пазар представляват по-малко от 5 % от общото производство на включените в извадката производители, като освен това един производител е продал големи количества на много ниски цени в очакване на закриването на филиалите му в ЕС. Поради това не би могло да се направи сериозно заключение от този показател. Сред някои от включените в извадката производители са прехвърлени или предоставени елементи за собствено потребление за производството на модули с използване на различна методология (трансферно ценообразуване на цена на виртуалния пазар, прехвърляне на базата на действителните разходи и др.). Поради това не беше възможно да се направи сериозно заключение и от изменението на цената за собствена употреба.

(149)

Производствените разходи за единица продукция рязко са намалели, а именно с 46 % за модулите и с 42 % за елементите през разглеждания период.

(150)

Продажните цени за модулите като цяло са по-ниски от производствените разходи за единица продукция, но разликата намалява непрекъснато през разглеждания период, и по-специално след налагането на мерките през 2013 г. Докато продажната цена е била само 71 % от производствените разходи за единица продукция за модули през 2012 г., тази стойност е била 80 % през 2013 г., 94 % през 2014 г. и 94,5 % през РПП. По този начин разликата между продажната цена и производствените разходи е намаляла рязко с 14 процентни пункта между 2013 г. и РПП.

(151)

При елементите продажната цена е била 60—67 % от производствените разходи за единица продукция през 2012 г., 72—80 % през 2013 г., 65—72 % през 2014 г. и 72—79 % през РПП. Въпреки това, както е обяснено по-горе, за 2014 г. и РПП тази тенденция беше силно повлияна от изключително ниските цени на един производител от Съюза. По отношение на другите две дружества, включени в извадката, тенденцията е била 75—80 % през 2014 г. и 81—86 % през РПП, до голяма степен в съответствие с тази при модулите.

(152)

Като цяло промишлеността е започнала да се възстановява от предишния дъмпинг, като също така е положила по-големи усилия да възвърне конкурентоспособността си, по-специално чрез увеличаване на производителността на работната сила на промишлеността на Съюза, както е посочено в съображение 141, което е довело до повишаване на производителността и до по-добро използване на капацитета.

4.5.3.2.   Разходи за труд

(153)

През разглеждания период средните разходи за труд на включените в извадката производители от Съюза се променят по следния начин:

Таблица 9а

Модули — Средни разходи за труд на наето лице

 

2012 г.

2013 г.

2014 г.

РПП

Средни разходи за труд на наето лице (EUR)

32 918

38 245

36 577

38 343

Индекс

100

116

111

116

Източник: проверени отговори на въпросника.

Таблица 9б

Елементи — Средни разходи за труд на наето лице

 

2012 г.

2013 г.

2014 г.

РПП

Средни разходи за труд на наето лице (EUR)

41 289 —45 590

45 002 —49 689

45 188 —49 895

47 825 —52 807

Индекс

100

109

109

116

Източник: проверени отговори на въпросника.

(154)

Между 2012 г. и РПП средните разходи за труд на наето лице както за модулите, така и за елементите, са отбелязали трайна тенденция на увеличение, а именно общо със 16 %. Тези увеличения са били причинени главно от обезщетения, свързани с рационализацията на броя на наетите лица и инфлацията на заплатите.

4.5.3.3.   Наличности

(155)

През разглеждания период равнищата на запасите на включените в извадката производители от Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 10а

Модули — Наличности

 

2012 г.

2013 г.

2014 г.

РПП

Запаси в края на периода (kW)

186 533

114 792

196 944

191 207

Индекс

100

62

106

103

Запаси в края на периода като процент от производството (%)

33

13

13

11

Индекс

100

40

38

34

Източник: проверени отговори на въпросника.

Таблица 10б

Елементи — Наличности

 

2012 г.

2013 г.

2014 г.

РПП

Запаси (MW)

53 029 —58 553

90 079 —99 462

99 999 —110 415

135 492 —149 606

Индекс

100

170

189

256

Запаси в края на периода като процент от производството (%)

18

23

12

14

Индекс

100

125

68

80

Източник: проверени отговори на въпросника.

(156)

През разглеждания период запасите се е увеличили леко за модулите — с 3 %, и значително за елементите — със 156 %. Въпреки това, както при модулите, така и при елементите запасите са намалели като процент от общото производство съответно с 66 % и 20 %.

(157)

Наличностите не могат да се разглеждат като меродавен показател за вредата в този сектор, тъй като производството и продажбите са предимно въз основа на поръчки и поради това производителите по-скоро поддържат ограничени запаси.

4.5.3.4.   Рентабилност, паричен поток, инвестиции, възвръщаемост на инвестициите и способност за привличане на капитал

(158)

През разглеждания период рентабилността, паричният поток, инвестициите и възвръщаемостта на инвестициите на включените в извадката производители от Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 11а

Модули — Рентабилност, паричен поток, инвестиции и възвръщаемост на инвестициите

 

2012 г.

2013 г.

2014 г.

РПП

Рентабилност на продажбите в Съюза за несвързани клиенти, включително Jabil (% от оборота на продажбите) (30)

– 24,4/– 29,5

– 24,4/– 29,5

– 6,8/– 8,2

– 7,7/– 9,3

Индекс

100

100

361/298

319/264

Рентабилност на продажбите в Съюза за несвързани клиенти, без Jabil (% от оборота на продажбите)

– 32,7

– 27,2

– 8,7

– 9,5

Индекс

100

120

376

344

Паричен поток (EUR)

– 129 864 423

– 69 402 391

– 18 231 488

– 145 258 620

Индекс

100

187

712

89

Инвестиции (EUR)

24 134 924

12 407 723

17 333 494

24 565 553

Индекс

100

51

72

102

Възвръщаемост на инвестициите (%)

– 6

– 10

– 3

– 2

Индекс

100

55

193

258

Таблица 11б

Елементи — Рентабилност, паричен поток, инвестиции и възвръщаемост на инвестициите

 

2012 г.

2013 г.

2014 г.

РПП

Рентабилност на продажбите в Съюза за несвързани клиенти (% от оборота на продажбите) (%)

– 37,7 — – 41,6

– 7,2 — – 7,9

– 26,6 — – 29,3

– 36,8 — – 40,7

Индекс

100

527

142

102

Паричен поток (EUR)

– 41 934 911 — – 46 303 131

– 17 537 454 — – 19 364 273

– 12 414 052 — – 13 707 182

– 29 027 946 — – 32 051 690

Индекс

100

239

338

144

Инвестиции (EUR)

29 435 820 — 32 502 051

26 074 619 — 28 790 726

7 001 485 — 7 730 807

11 429 509 — 12 620 083

Индекс

100

89

24

39

Възвръщаемост на инвестициите (%)

– 6,0 — – 6,7

– 2,5 — – 2,7

– 24,6 — – 27,2

– 31,8 — – 35,1

Индекс

100

246

25

19

Източник: проверени отговори на въпросника.

(159)

Комисията установи рентабилността на включените в извадката производители от Съюза, като изрази нетната печалба преди облагане с данъци от продажбите на сходния продукт на несвързани клиенти в Съюза като процент от оборота от тези продажби.

(160)

Както е посочено в съображение 110 по-горе, Jabil, едно от включените в извадката дружества, предоставя услугата сглобяване на модули и не е ангажирано с тяхната продажба. При него се е наблюдавала различна тенденция по отношение на рентабилността. То е било рентабилно през целия разглеждан период и е увеличило своята рентабилност през РПП, достигайки 5—15 %. Въпреки това Jabil е реализирало приходи на базата на таксата, която е събрало от своите клиенти за услугите си за сглобяване, а не въз основа на продажбите на модули. Освен това то не е извършило разходи, свързани с продажбите на модули, като например разходи за маркетинг (направените от него разходи са свързани с намиране на нови клиенти). Неговата структура на разходите се различава от тази на извършените от типичен производител на модули, който е изцяло отговорен за производството и продажбите на своя продукт. Например Jabil е разполагало с по-малко текущи активи, наличности, очаквани плащания и вземания, както и по-ниски разходи за научноизследователска и развойна дейност.

(161)

Комисията отбелязва, че стойността за рентабилност в колона първа на таблица 11а съчетава данни от две различни групи. От една страна, в нея са включени производителите на модули, които произвеждат продукта и го продават. От друга страна, в нея присъства и включеното в извадката дружество Jabil, което единствено сглобява модули. За да има реалистичен поглед върху състоянието на промишлеността, Комисията реши да направи разграничение между двете групи в по-нататъшния си анализ. С тази цел беше добавена втора колона към таблица 11а, която Комисията счита за по-надеждна по отношение на оценката на рентабилността на производството на модули на Съюза.

(162)

Включените в извадката производители на модули, с изключение на Jabil, са отбелязали загуби през разглеждания период. Въпреки това загубите са спаднали с 244 % през разглеждания период. Те са намалели с 5,5 процентни пункта през 2013 г. в сравнение с 2012 г. Това съвпадна с момента на влизане на мерките в сила (временните мерки влязоха в сила на 6 юни 2013 г.). Загубите са намалели в значително по-голяма степен, с 18,5 процентни пункта между 2013 и 2014 г., когато мерките са оказали въздействие върху цялата година. По време на РПП загубите леко са се увеличили — с 0,8 процентни пункта. Това обаче е било най-вече резултат от загубите, понесени от един производител от Съюза, който впоследствие е взел решение да спре производството. В същото време всички останали включени в извадката производители от Съюза са продължили да намаляват своите загуби през РПП в сравнение с 2014 г.

(163)

След разгласяването няколко страни оспориха изключването на Jabil от данните за приходите от останалата част от производството на модули на Съюза. Те твърдят, че Jabil е рядък пример за рентабилен производител и че изключването е в противоречие с решението да се определи за производител от държавата аналог, който използва такъв договор за ишлеме за сглобяване на продаваните от него модули от друго дружество. Противно на твърденията на тези страни Комисията не е изключила Jabil от анализа на рентабилността. Вместо това тя е предложила два отделни набора от данни, за да се направи по-съдържателен анализ на чувствителността. Те показват, че дори Jabil да бъде включено в анализа, промишлеността на Съюза като цяло отбелязва загуби. Това също така показва, че съществуват големи различия между отделните производители от Съюза в зависимост от техния бизнес модел, вж. в съображения 110 и 160. Това твърдение трябваше да бъде отхвърлено. Освен това Комисията отбелязва, че във всеки случай няма несъгласуваност в подхода за производителя от държавата аналог и промишлеността на Съюза. Производителят от държавата аналог силно прилича на клиентите на Jabil, а не на неговия бизнес модел. Производителят от държавата аналог поема пълна отговорност за продажбите на модули, сглобени от друго дружество, докато в същото време Jabil е дружество, което предоставя услугата сглобяване на модули, за която събира такса за ишлеме от клиентите си. Това е една от причините Комисията да се съсредоточи, за целите на анализа на вредата, върху трансакциите между Jabil и другите производители от Съюза, които са в същото положение като това на производителя от държавата аналог (вж. съображение 52).

(164)

По отношение на производителите на елементите загубите са намалели с 2 % през разглеждания период. Те намаляха с 31,9 процентни пункта между 2012 г. и 2013 г., но се увеличиха с 20,3 процентни пункта между 2013 г. и 2014 г., и с 10,7 процентни пункта — между 2014 г. и РПП. Въпреки това, що се отнася до елементите, рентабилността е била повлияна от две извънредни събития. От една страна, един от включените в извадката производители е навлязъл на пазара през разглеждания период, но е променил отчитането на някои свои производствени разходи през последните години от разглеждания период, което е довело до значителни загуби. От друга страна, продажните цени на друг включен в извадката производител са били изключително ниски и водещи до големи загуби през РПП, когато той е бил в процес на преустановяване на производството. В същото време третият включен в извадката производител е продължил непрекъснато да намалява загубите си през разглеждания период.

(165)

Нетният паричен поток е способността на производителите от Съюза да самофинансират дейностите си. Подобно на рентабилността той също е следвал отрицателна тенденция между 2012 г. и РПП. При модулите нетният паричен поток е намалял с 11 % през разглеждания период, докато при елементите той е намалял с 44 % през същия период. Колебанията на паричните потоци през 2014 г. както за модулите, така и за елементите са били повлияни от извънредни събития, свързани с един голям производител от Съюза. Той е придобил съществуващ завод за ниска покупна цена и е преструктурирал дълга си. През 2015 г. производителят е продължил да прави значителни погасявания по своите заеми, което е довело до отрицателни парични потоци от финансови дейности. Трябва да се отбележи, че този производител е отчел положителен паричен поток от оперативни дейности и значително подобрение в резултата от своята дейност в сравнение с 2014 г. Двама други производители на модули от Съюза са отбелязали положителен и подобряващ се паричен поток през РПП, а други двама производители на елементи са имали отрицателен, но подобряващ се паричен поток.

(166)

Що се отнася до инвестициите, от таблиците по-горе е видно, че промишлеността на Съюза е увеличила инвестициите си със 2 % за модулите между 2012 г. и РПП. Те са нараснали с 40 % в периода 2013—2014 г. и с 98 % в периода между 2013 г. и РПП.

(167)

Общите инвестиции в елементи са спаднали с 61 % между 2012 г. и РПП. Общата тенденция за инвестиции в елементи отново е повлияна от решението на един от включените в извадката производители от Съюза да спре производството. В същото време инвестициите на другите двама включени в извадката производители са нараснали четири пъти между 2014 г. и РПП.

(168)

След разгласяването на заключенията няколко страни изтъкнаха, че инвестициите в елементи са намалявали през разглеждания период и не са били положително повлияни от налагането на мерките. На първо място, въпреки че това е фактологически вярно за цялата извадка, както е посочено в предходното съображение, тази тенденция е била повлияна от решението на един включен в извадката производител от Съюза да спре производството. Този производител е извършил значителни инвестиции в началото на периода, но почти никакви в неговия край. На второ място, друг включен в извадката производител е направил начални инвестиции през 2013 г., което отразява значителното увеличение на общите инвестиции през тази година. На трето място, след като въвеждането на мерките е започнало да оказва въздействие върху рентабилността на дружествата, инвестициите на цялата извадка са се увеличили между 2014 г. и РПП, което отразява факта, че двама от включените в извадката производители, които остават на пазара, са увеличили четири пъти инвестициите си през този период. Следователно аргументът, че инвестициите не са били положително повлияни от налагането на мерките, беше отхвърлен.

(169)

Възвръщаемостта на инвестициите представлява печалбата, изразена като процент от нетната балансова стойност на инвестициите. Тя е останала отрицателна през разглеждания период поради нетните загуби, понесени от промишлеността на Съюза. Възвръщаемостта на инвестициите при модулите се е увеличила с 4 процентни пункта през разглеждания период; положението се е подобрило значително през 2014 г. и РПП в сравнение с 2013 г., съответно със 7 и 8 процентни пункта. При елементите възвръщаемостта на инвестициите се е влошила с 25,8—28,4 процентни пункта по време на разглеждания период.

4.5.4.   Заключение относно вредата

(170)

Като цяло промишлеността на Съюза е продължила да понася вреда по време на разглеждания период, предвид краткия период след налагането на първоначалните мерки, както и размера на дъмпинга и нивото на вредата, установена при предишното разследване. В допълнение към това установените практики на заобикаляне, както е посочено в съображение 4 по-горе, също са допринесли за продължаване на вредата. Въпреки това, от средата на 2013 г. (временните мерки влязоха в сила на 6 юни 2013 г.) и особено през 2014 г. (първата пълна година на антидъмпиговите мерки, които са в сила), както и по време на РПП промишлеността на Съюза започна постепенно да се възстановява.

(171)

В действителност някои от показателите за вредата са показали положителни тенденции. По отношение на модулите промишлеността на Съюза е увеличила продажбите с 2,8 % в резултат на това техният пазарен дял е нараснал с 9,4 % между 2014 г. и РПП. През същия период промишлеността на Съюза е отбелязала увеличение на собственото потребление и на продажбите си на елементи с 6,3 %, като е запазила техния пазарен дял от 33 %. Освен това през същия период промишлеността на Съюза е подобрила използването на капацитета си с 9 процентни пункта при модулите и 8 процентни пункта при елементите, като едновременно е увеличила производството и е намалила съществуващия капацитет. Тя е постигнала и значително повишаване на производителността, като по този начин се намалява разликата между продажните цени и средните производствени разходи. Освен това последните случаи на подбиване на цените от китайския износ са били преустановени поради съответствието с МВЦ (по време на РПП не е имало подбиване на цените при модулите и само в незначителна степен при елементите). В резултат на това, въпреки че промишлеността на Съюза все още е работила на загуба по време на РПП, загубите при модулите са намалели значително в сравнение с 2012 и 2013 г. Загубите за промишлеността на Съюза при елементите обаче не са намалели, тъй като, както е обяснено в съображение 165 по-горе, те са били повлияни от извънредни събития по отношение на двама от включените в извадката производители. От друга страна, третият производител, включен в извадката, е намалил загубите си по време на РПП и така е следвал същата тенденция като тази при модулите.

(172)

Освен това промишлеността на Съюза е увеличила инвестициите си както по отношение на модулите, така и на елементите, съответно с 41 % и 63 % между 2014 г. и РПП.

(173)

Въпреки положените усилия и всички положителни тенденции, до които те са довели, промишлеността на Съюза не е успяла да се възстанови от предишния дъмпинг от страна на китайските износители. Както вече беше посочено, производителите на елементи и на модули са работили на загуба през РПП и са имали отрицателни парични потоци и възвръщаемост на инвестициите. Освен това, въпреки факта, че обемът на вноса на китайските производители е намалял при модулите, техният пазарен дял се е запазил по-висок от този на производителите от Съюза. По отношение на елементите обемът на вноса е нараснал значително по време на РПП (с 65 %) в сравнение с 2012 г., както и неговият пазарен дял. Китайският внос на елементи е упражнил косвен натиск върху пазара на модули на производители от Съюза, който вследствие не е могъл да продължи да се разраства. Поради това китайският внос е продължил да навлиза на пазара на Съюза в значителни обеми и на цени, по-ниски от производствените разходи на промишлеността на Съюза.

(174)

След разгласяването няколко страни заявиха, че Комисията не е оценила въздействието върху промишлеността на Съюза на вноса на модули от трети държави, също в значителни обеми и на цени, по-ниски от тези на китайския износ.

(175)

Комисията взе предвид, че въздействието на вноса на модули от трети държави е важен фактор за оценката на състоянието на промишлеността на Съюза. Въпреки това този внос е бил с много по-малко значение, отколкото китайският внос — пазарният дял на първия е бил 25 % (включително модули, които в действителност са били китайски, но са били част от практики на заобикаляне), а на втория — 41 % по време на РПП (всъщност по-висок, ако се вземе предвид заобикалянето). Освен това пазарният дял на вноса от трети държави е намалял с 10 % между 2014 г. и РПП, докато пазарният дял на китайския внос се е увеличил с 4,9 % през същия период. Тези два фактора показват много по-силното въздействие на китайския внос върху промишлеността на Съюза в сравнение с вноса от трети държави. Освен това цените на модулите от трети държави не са били по-ниски от тези на китайския износ. Както се вижда в таблица 4а по-горе, среднопретеглената цена на целия внос от трети държави е бил в размер на 550 EUR/kW по време на РПП, което е по-високо от средната експортна цена на Китай — 544 EUR/kW. Поради това тези твърдения бяха отхвърлени.

(176)

По отношение на елементите няколко страни заявиха, че вредата е била причинена от вноса от трети държави, тъй като рентабилността е спаднала по време на РПП в сравнение с 2014 г., което се дължи на намаляването на китайския внос и паралелното увеличаване на вноса от трети държави.

(177)

На първо място, както е посочено в съображение 164, нарастване на загубите по време на РПП за включените в извадката производители е било повлияно от извънредни събития, свързани с двама от производителите на елементи в Съюза, докато третият (и най-голям) производител е увеличил рентабилността си по време на РПП в сравнение с 2014 г. На второ място, макар че вносът от Китай е намалял с 3 процентни пункта между 2014 г. и РПП, между 2013 г. и РПП се е увеличил със 7 процентни пункта въпреки влизането в сила на мерките. Вследствие на това вносът от Китай е продължил да оказва важно въздействие върху промишлеността на Съюза. На трето място, що се отнася до вноса от трети държави, в действителност той се е увеличил с 2 процентни пункта между 2014 г. и РПП, но е намалял с 24 процентни пункта между 2013 г. и РПП. Следователно неговото въздействие върху промишлеността на Съюза всъщност е намаляло в периода след налагането на мерките. Следователно аргументът, че вредата е била причинена от вноса от трети държави, беше отхвърлен.

(178)

След разгласяването ПК заяви, че някои от показателите за вредата са се подобрили само през РПП, а не непосредствено след налагането на мерките. Следователно не съществува ясна връзка между налагането на мерките и различните положителни тенденции.

(179)

Комисията признава, че някои показатели за вредата, например по отношение на пазарния дял, производството и използването на капацитета при модулите, са се подобрили само през РПП, а не през 2014 г. Въпреки това, предвид размера на установените дъмпинг и вреда по време на предходното разследване, беше необходимо известно време да се обърнат отрицателните тенденции, оказали въздействие върху целия сектор. Това може да се обясни с факта, че към момента на налагането на първоначалните мерки промишлеността на Съюза е била в процес на консолидация, при която много от производителите вече са били в състояние на несъстоятелност или близо до такова, но са излезли от пазара едва през 2014 г. Това е оказало важно въздействие върху всички макроикономически показатели, включително върху такива дружества. Също така трябва да се отбележи, че редица показатели, като например пазарен дял, производство, използване на капацитета и производствения капацитет, който са били с отрицателни стойности на равнището на цялата промишленост на Съюза, са показали положителни тенденции през 2014 г. за включените в извадката производители на модули и елементи от Съюза. Поради това твърдението беше отхвърлено.

(180)

Няколко заинтересовани страни заявиха, че промишлеността на Съюза е в добро състояние и е напълно възстановена от предишната вреда. След разгласяването тези страни повториха твърденията си. В частност, данните, включени във финансовите отчети на SolarWorld и Jabil, без съмнение най-големите производителите на модули в Съюза, предполагаемо показват, че тяхната дейност в Съюза е нараствала през последните няколко години и те са увеличили обема на производството, капацитета, използването на капацитета, продажбите за износ и производителността, като същевременно производствените разходи и запасите са намалели.

(181)

Включените в извадката производители от Съюза (включително Jabil и SolarWorld) са увеличили своите обеми на производство, капацитет, използване на капацитета, продажби за износ и производителност, като същевременно са намалили производствените разходи и запасите през 2014 г. и по време на РПП. Въпреки това, твърдението, че промишлеността се е възстановила напълно от предишната вреда е в противоречие с констатациите от разследването, които се базират на действителни проверени данни на включените в извадката производители от Съюза. По-конкретно, много микроикономически показатели се основават само на продажбите на независими клиенти в Съюза (като рентабилност, паричен поток и възвръщаемост на инвестициите). Освен това някои от включените в извадката дружества имат сериозна производствена дейност и извън Съюза, което не е включено в микроикономическите показатели. От друга страна, някои общественодостъпни финансови документи обхващат всички дейности на съответните дружества и често предоставят информация относно консолидираните отчети на целите групи. Поради това заключенията относно икономическото състояние на промишлеността на Съюза по смисъла на член 3, параграф 5 от основния регламент не се основават на общественодостъпни финансови документи, а на по-подробната и проверена информация относно ситуацията в Съюза, предоставена само по време на разследването. Освен това заключенията по отношение на състоянието на промишлеността на Съюза бяха направени въз основа на данни, получени от всички включени в извадката производители от Съюза, а не само от SolarWorld и Jabil. В заключение, що се отнася до Jabil, както беше обяснено по-горе, това дружество само сглобявало модули, без да поема пълна отговорност за тяхната продажба. Поради това твърдението беше отхвърлено.

(182)

След разгласяването една от заинтересованите страни заяви, че Комисията е трябвало да вземе предвид последиците от мащабните инвестиции, направени от SolarWorld. Те са оказали отрицателно влияние върху дружеството и цялата промишленост, като се има предвид важният му дял в продукцията на промишлеността на Съюза.

(183)

Първо, инвестициите, посочени от страната, са били направени през 2015 г. и се отнасят не само до елементите и модулите, а също и други производства в ЕС, например полупроводниковите пластини (31). Поради това тези инвестиции са имали само частично отражение върху оценката на рентабилността на дейността на дружеството, свързана с елементи и модули. Второ, както бе посочено и от други страни, европейските и не-европейските предприятия на групата SolarWorld са постигнали положителни резултати през 2016 г. (32) Това изглежда не показва, че на този етап вече направените инвестиции са оказали отрицателно влияние върху дружеството. В резултат на това този аргумент беше отхвърлен.

4.6.   Вероятност от продължаване на вредата

(184)

С цел да се оцени вероятността от продължаване на вредата, ако се допусне срокът на действие на мерките по отношение на КНР да изтече, беше анализирано потенциалното въздействие на китайския внос върху пазара на Съюза и промишлеността на Съюза в съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент.

(185)

Както е посочено в раздел 4.5 по-горе, промишлеността на Съюза е продължила да понася вреда по време на РПП. Както е посочено в раздел 3.3 по-горе, съществува вероятност от повтаряне на дъмпинга, ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече. Освен това беше установено, че производителите износители са продавали на дъмпингови цени за трети държави и Съюза и биха могли да намалят още цените за пазара на Съюза в сравнение със сегашните, на които продават за Съюза, ако срокът на действие на мерките изтече.

4.6.1.   Свободен капацитет, търговски потоци, привлекателност на пазара на Съюза и ценово поведение на производителите износители от КНР

(186)

Годишният производствен капацитет на КНР по отношение на модулите възлиза на 96,3 GW през 2015 г. и се очаква да достигне 108 GW през 2016 г. (33) В същото време световното търсене беше оценено на 50,6 GW през 2015 г. с прогнозирано увеличение до 61,7 GW (34) през 2016 г., или до 68,7 GW според друг източник (35). Поради това Комисията стигна до заключението, че общият свободен капацитет на китайските производители надвишава значително търсенето в световен мащаб, а именно с 47,5 %, а през 2015 г., като ще го надвишава с 42,9 % или с 36 % през 2016 г., в зависимост от източника. Друг източник установи, че търсенето в световен мащаб е било 58 GW (36) през 2015 г., което би означавало 39,8 % излишен капацитет на китайските производители за 2015 г.

(187)

Дори ако не се инсталира нов капацитет в Китай в бъдеще — съществуващият капацитет все още би надхвърлял в значителна степен прогнозираното годишно търсене в световен мащаб на соларни инсталации. Всъщност в най-вероятния сценарий (т.нар. „сценарий на средните стойности“) търсенето ще достигне 97 GW (37) или 95 GW (38) през 2020 г., като ще бъде изцяло покрито от съществуващия китайски капацитет. Освен това китайският капацитет за производство на соларни модули нараства стабилно през последните 10 години. Той се е увеличил повече от два пъти между 2012 и 2015 г. (от 43,8 GW (39) през 2012 г. на 96,3 GW през 2015 г.). За 2016 г. са установени още 2 GW обявен капацитет или капацитет в процес на изграждане в Китай по данни на Bloomberg New Energy Finance („BNEF“). Освен това няма доказателства които да подсказват, че капацитетът на Китай няма да продължи да нараства в близко бъдеще предвид факта, че той не е спирал да се разширява поне през последните пет години. Следователно, дори и при по-малко вероятния сценарий (т.нар. „сценарий на големите стойности“) на нарастващо световно годишно търсене до 120 GW (40) през 2020 г., е вероятно китайските производители сами по себе си да бъдат в състояние да покрият цялото търсене, тъй като ще трябва да разширяват съществуващия си капацитет много по-бавно, отколкото досега, т.е. само с 11,3 % за 4 години.

(188)

След разгласяването няколко заинтересовани страни оспориха данните за капацитета в КНР и световното потребление, използвани от Комисията. Те твърдят, че Solar Power Europe не е достатъчно надежден източник, тъй като при него се отчитат само модули, които вече са свързани към електропреносната мрежа, докато IHS и BNEF предоставят по-точни прогнози, тъй като те включват модулите, закупени за инсталация.

(189)

Комисията обаче вече анализира в съображенията по-горе данните и прогнозите на IHS, а данните на BNEF не се различават съществено от тези на IHS (41). В действителност, прогнозите на IHS и BNEF отговарят изцяло на данните за 2016 г. (68,7 GW при консервативен сценарий и 70,7 GW при оптимистичен сценарий) и 2017 г. (съответно 72,9 GW и 77,5 GW), като се различават незначително за 2018 г. (BNEF: 83 GW; IHS: 82 GW) (42), която е последната година, за която BNEF има прогноза. В резултат на това този аргумент беше отхвърлен.

(190)

Освен това същите страни оспориха общия размер на свободния капацитет, установен от Комисията. По-конкретно една от заинтересованите страни заяви, че той е бил 70 GW през 2016 г. Тя обаче не успя да предостави източника на информация или методиката, въз основа на която е определила тази стойност. Дори ако се предположи, че тази цифра е вярна, приблизителният свободен капацитет щеше все още да е достатъчен, за да покрие цялото търсене в световен мащаб и при най-оптимистичната прогноза за 2016 г. (70,7 GW (43)). Нито една от останалите страни не предостави никаква оценка и не цитира проучване или доклад, сочещи, че свободният капацитет, установен от Комисията, следва да бъде намален. Следователно този аргумент не променя заключенията, посочени по-горе.

(191)

Няколко заинтересовани страни заявиха, както преди, така и след разгласяването, че дружествата от категория 1 имат много по-малък капацитет в сравнение с капацитета на тези в категории 2 и 3. Според BNEF дружествата в категория 1 са разполагали с капацитет за производство на модули около 46 GW в КНР през 2016 г., действително по-нисък от общия капацитет на дружествата в категории 2 и 3 взети заедно, който е бил оценен на 62 GW (44). Въпреки това всички категории китайски дружества са активни на световния пазар. Що се отнася до Съюза, не само дружества от категория 1 са изнасяли след налагането на съществуващите мерки, но също така и дружества от категории 2 и 3, макар и в по-малки количества (делът на последната категория в общия внос от КНР е оценен на 13,6 % през 2014 г.). Поради това Комисията счете, че капацитетът на всички видове китайски производители износители следва да се вземе предвид за целите на определянето на наличния свободен капацитет в Китай.

(192)

След разгласяването една заинтересована страна оспори констатацията, че свръхкапацитетът на всички видове производители износители следва да бъде взет предвид при определянето на свободния капацитет в Китай.

(193)

Комисията изтъкна, че само наличният капацитет на дружествата от категория 1 представлява 90 % от общото световно потребление за 2015 г. (оценено на 50,6 GW). Освен това фактът, че дружествата от категории 2 и 3 са изнасяли за ЕС, без оглед на малките обеми, показва, че те са активни на пазара на Съюза и не ограничават продажбите си само до китайските или други пазари. И на последно място, вносът на дружествата от категории 2 и 3 се очаква да нарасне значително след неотдавнашното оттегляне на ангажименти основно от страна на дружества от категория 1. Поради това твърдението беше отхвърлено.

(194)

Някои страни изложиха аргумента, както преди, така и след разгласяването, че свръхкапацитетът в Китай е бил до голяма степен надценен, тъй като търсенето на соларни инсталации е продължило да нараства на световно равнище. Световното годишно търсене действително е нараснало с 25 % между 2014 и 2015 г. (от 40,3 GW на 50,6 GW) (45). Въпреки това, както е посочено по-горе, приблизителният свръхкапацитет на китайските производители надвишава с 47,5 % настоящото търсене. Поради това, дори при най-оптимистичния сценарий за увеличаване на световното търсене, китайските производители най-вероятно ще разполагат с достатъчно свободен капацитет, за да отговорят на това търсене. Поради това този аргумент беше отхвърлен.

(195)

По отношение на елементите съществуващият капацитет на китайските производители износители се оценява на 76,6 GW през 2016 г., което представлява увеличение от 12 % в сравнение с 2015 г. (68 GW) (46). Тъй като световното търсене на елементи е приблизително равно на световното търсене на модули, китайските производители износители са разполагали със свръхкапацитет за елементи от 25,6 % през 2015 г. и 19,5 % през 2016 г. Освен това Китай е разполагал със 72,8 % от общия капацитет за елементи през 2016 г., като по този начин е надвишавал значително този на всички други трети държави. Другите четири най-големи трети държави с наличен капацитет са много по-малки от Китай (Тайван: 11 GW; Малайзия: 4 GW; Корея: 2,7 GW; Япония: 1,9 GW). Въз основа на това Комисията стигна до заключението, че в Китай има също така значителен свръхкапацитет за производство на елементи.

4.6.2.   Привлекателност на пазара на Съюза

(196)

Няколко заинтересовани страни заявиха, че пазарът на Съюза вече не е привлекателен за китайските производители. Те твърдят, че китайското производство на елементи и модули ще бъде насочено по-скоро към бързо разрастващите се пазари в Азия, като например Япония и Индия. Освен това търсенето на китайския вътрешен пазар нараства през последните няколко години, достигайки 50 % от производството на китайски соларни модули до първото тримесечие на 2016 г. Твърди се, че Китай ще разполага с около 20 GW инсталации годишно до 2020 г. Ето защо, в контекста на нарастващия брой соларни инсталации в Китай, Индия и други пазари в Югоизточна Азия, се предполага, че китайското производство на соларни модули ще бъде предназначено предимно за нарастващото търсене на тези пазари.

(197)

Факт е, че пазарът на Съюза вече не е толкова важен, колкото в миналото, когато е съставлявал до 60 % от световния инсталиран капацитет годишно (през 2012 г.). Не се и очаква Съюзът да бъде сред бързо разрастващите се пазари. Прогнозите за растеж на пазара на Съюза са доста скромни в сравнение с останалата част на света. Според сценария на средните стойности на Solar Power Europe европейското годишно потребление на слънчева енергия се очаква да нарасне от 8,2 GW на почти 15 GW през 2020 г. (47) Въпреки това прогнозите на Solar Power Europe включват и държави извън ЕС (Турция, Швейцария и др.); прогнозата за растежа на 28-те държави — членки на ЕС, е дори още по-малко оптимистична, т.е. около 11,6 GW (48) за 2020 г. Независимо от това Съюзът остава важен пазар, представляващ 14 % от общия световен пазар и неговият дял на световния пазар се очаква да остане значим и в бъдеще. Три държави членки (Обединеното кралство, Германия и Франция) са сред десетте водещи пазари за соларни модули през 2015 г. Освен това, както е показано по-горе, свръхкапацитетът на китайските производители износители ще е в състояние да отговори на общото световно търсене в бъдеще, включително всички бързо разрастващи се пазари като самия Китай, Индия, Япония, Южна Америка, взети заедно. Накрая, но не на последно място, въвеждането и укрепването на мерки за търговска защита, наред с другото, от Канада и САЩ е намалило привлекателността на тези пазари, което още повече увеличава привлекателността на пазара на Съюза, ако мерките бъдат отменени.

(198)

Въпреки налагането на антидъмпинговите и изравнителните мерки през 2013 г. китайските производители износители продължават да проявяват силен интерес към пазара на Съюза, което се доказва от факта, че те поддържат силна позиция на пазара на Съюза. Както е посочено в раздел 4.4 по-горе, вносът на модули и елементи от Китай е имал пазарен дял съответно от 41 % и 16 % по време на РПП и успешно е запазил (и дори се е увеличил в случая на елементите) пазарната си позиция в сравнение с вноса от трети държави. Обемът и пазарният дял на китайския внос на модули са много по-значими, отколкото тези от трети държави (кумулативно възлизащи само на 25 %). По отношение на елементите пазарният дял на третите държави е възлизал на 51 % през РПП, а това означава, че те значително са намалели (с 32 %) в сравнение с 2013 г., когато пазарният им дял е бил 75 %. Освен това, въпреки факта, че мерките са влезли в сила през 2013 г. китайският внос на елементи се е увеличил със 77,8 % между 2013 г. и РПП. В допълнение, както е видно от разследването във връзка със заобикалянето на мерките през 2015 г., някои от китайските производители са се опитали да избегнат мерките, като ги заобикалят през Тайван и Малайзия, най-големите трети държави вносителки.

(199)

След разгласяването няколко заинтересовани страни оспориха констатацията, че пазарът на Съюза продължава да бъде привлекателен пазар за китайските производители износители. Една от страните посочи, че прогнозите за растеж на пазара на Съюза като цяло следва да бъдат намалени въз основа на спад от 18 % при новите инсталации в Съюза през първите 9 месеца на 2016 г. в сравнение с предходната година, което е довело до доста песимистична оценка от 7,1 GW за търсенето в Съюза през 2016 г. Това ще доведе също така до песимистично развитие на търсенето в Съюза до 2020 г. Освен това страната изказа твърдението, че трите основни пазара на Съюза (Обединеното кралство, Германия и Франция) ще продължат да губят своята привлекателност в бъдеще.

(200)

В действителност, оценката за общото търсене в Съюза от 7,1 GW, посочена от третата заинтересована страна, е доста добър резултат за 2016 г., тъй като е до голяма степен в съответствие с първоначалната оценка на Solar Power Europe при сценария на средните стойности за 2016 г. (7,3 GW) (49). Затова оценката на страната, според която търсенето в Съюза ще се развива въз основа на сценария с ниските стойности до 2020 г., не е подкрепена от данните, предоставени от самата страна. Дори ако търсенето се развие по най-лошия възможен сценарий, а делът на пазара на Съюза от световния пазар намалее, не е задължително това да направи пазара на Съюза непривлекателен за китайските износители, тъй като всички други гореспоменати съображения продължават да бъдат валидни. Въпреки че относителният му дял от световното търсене може да намалява, пазарът на Съюза остава привлекателен за китайския износ. Ако това не беше така, практиките на заобикаляне, които все още се откриват в последните разследвания относно Малайзия и Тайван, нямаше да съществуват.

(201)

Що се отнася до твърденията, че Китай годишно ще инсталира соларни системи от 20 GW до 2020 г., разследването на Комисията откри доказателства, че КНР не би била в състояние да поддържа заложеното високо ниво. Проучването на пазара показва, че китайските цели ще бъдат понижени поради липсата на инфраструктура в електропреносната мрежа, изцяло пренаситения пазар и недостига на възобновяемо субсидиране (50). Циклите на възход и спад на китайския пазар на соларни изделия са разгледани по-подробно в съображение 356.

(202)

След разгласяването на информацията една от страните цитира съобщение за пресата от китайската Национална администрация по енергетика, в която националният орган е обявил, че съгласно плана за развитие на слънчевата енергия за следващите пет години се планира до 2020 г. да се инсталира енергиен капацитет от най-малко 105 GW фотоволтаична енергия. Страната твърди, че това ще доведе до допълнително увеличаване на търсенето в Китай.

(203)

Целта от 105 GW инсталиран кумулативен капацитет е доста занижена, като според BNEF (51) тя ще бъде постигната още през 2017 г. Следователно тази ниска стойност е без значение, тъй като предполага, че не може да се очаква растеж след 2017 г. в противоречие с прогнозите, че китайският пазар ще нарасне. В същото време Комисията вече анализира в съображение 201 по-горе сценарий на нарастване на китайския пазар, макар и с по-ниски стойности от 20 GW годишно до 2020 г. Поради това този аргумент беше отхвърлен.

(204)

Комисията също така направи анализ относно това дали цените на китайския внос за Съюза биха били по-ниски от настоящите цени в Съюза, ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече.

(205)

Почти всички производители износители, които са продавали модули и елементи през РПП, от Китай за Съюза, са поели ценови ангажименти и техните експортни цени за ЕС са били обусловени от този ценови ангажимент, с който е определена минимална вносна цена. Поради това тези експортни цени не може да се считат за подходящ показател с цел да се установи ценовото поведение на производителите износители при липса на мерки.

(206)

Поради това като заместител бяха използвани цените за трети държави на включените в извадката производители износители. Беше установено, че при износа за трети държави на включените в извадката производители износители се подбиват цените на включените в извадката производители от Съюза със средно 2,2 % за елементите и между 5,6 % и 9,2 % за модулите през РПП. Цифрите показват средния марж на подбиване за всеки производител износител (с най-нисък и най-висок марж сред дружествата). За елементите има само един марж на подбиване, тъй като това е средната стойност за единствения включен в извадката производител износител на елементи за Съюза.

(207)

Една от страните поиска да се направи разбивка на среднопретеглената цена за износа на четирите разглеждани страни (Чили, Индия, Япония и Сингапур), за да може да представи своите коментари относно констатациите за подбиването на цените. За целите на изчисляването на подбиването на цените не е била взета предвид среднопретеглената цена за всяка трета държава, а среднопретеглената цена за всичките четири държави износителки, като по този начин правилно са отразени количествата и цените, при които е бил извършен този износ. Поради това твърдението беше отхвърлено.

(208)

След разгласяването една от заинтересованите страни изказа твърдението, че производителите износители не биха имали стимул да увеличат продажбите си за Съюза, ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече. Комисията не прие тази хипотеза. Както се вижда от установените маржове на подбиване на цените, производителите износители биха могли да увеличат обема на продажбите си за ЕС, ако се допусне срокът на мерките да изтече. Тъй като техните цени в Съюза биха били по-ниски от цените на производителите от Съюза, е разумно да се очаква, че китайският износ би се борил за по-голям пазарен дял в Съюза. Поради това твърдението беше отхвърлено.

(209)

В резултат на това Комисията стигна до заключението, че китайският внос би влязъл в Съюза на цени, по-ниски от настоящите цени на промишлеността на Съюза, и е вероятно да увеличи обема на продажбите си и да придобие пазарен дял, ако се допусне срокът на мерките да изтече.

4.6.3.   Заключение относно вероятността от продължаване на вредата

(210)

С оглед на гореизложеното Комисията стигна до заключението, че е налице значителен свободен капацитет в КНР, както за модули, така и за елементи. Пазарът на Съюза продължава да е привлекателен по отношение на размера и цената на продажбите, особено в сравнение с равнището на цените износа на КНР за трети държави, което е доказано и от данните от предишните практики на заобикаляне. Поради това Комисията счита, че има голяма вероятност отмяната на антидъмпинговите мерки да доведе до повтаряне на дъмпинга, в резултат на което да продължи вредата за промишлеността на Съюза.

4.7.   Причинно-следствена връзка

(211)

Няколко заинтересовани страни също така заявиха, както преди, така и след разгласяването, че ако Комисията установи, че промишлеността на Съюза продължава да понася вреда, то тя е причинена от няколко други фактора, които кумулативно водят до цялата вреда:

i)

премахването на схемите за стимулиране от много държави членки;

ii)

промишлеността на Съюза все още не е постигнала икономии от мащаба чрез капацитет от няколко GW, за да бъде икономически жизнеспособна и да има въздействие върху световния пазар;

iii)

вредата, причинена от вноса от други държави, тъй като техните цени са били с 25 % по-ниски от цените на вноса от Китай;

iv)

вредата се дължи на факта, че цените на модулите на производителите от Съюза са постоянно по-ниски от цените на вноса на китайските производители.

(212)

По отношение на първото твърдение Комисията признава, както е посочено в раздел 5.3.2 по-долу, че измененията, а в някои държави членки временното спиране или прекратяването на схемите за подкрепа, са довели до спад в потреблението на Съюза в периода 2012—2014 г. след максималните стойности, достигнати през 2011 г. Този значителен спад в потреблението пречи на промишлеността на Съюза да се разраства. Комисията обаче установи в предишното разследване, че промишлеността на Съюза е била принудена да намали цените си главно поради натиска на дъмпинговия внос, а не поради промените в схемите за подкрепа (52). Поради това притокът на дъмпингови китайски продукти е бил основната причина за вредата, претърпяна по време на предишното разследване. Освен това, въпреки спада в потреблението с 56 % между 2012 г. и РПП, промишлеността на Съюза е увеличила пазарния си дял за модули и елементи съответно с 40 % и 47 %. Също така промишлеността на Съюза започна да увеличава обема на продажбите си между 2014 г. и РПП, след като мерките бяха оказали своето предпазно въздействие, както е посочено в съображение 171 по-горе. Промишлеността също така намали значително разходите си (вж. таблици 8а и 8б по-горе) и подобри използването на капацитета си. Поради това, въпреки спада на потреблението, и предвид действащите мерки, промишлеността на Съюза започна да се възстановява от предишната вреда. Поради това този аргумент беше отхвърлен.

(213)

Относно второто твърдение, капацитетът на промишлеността на Съюза действително не е сравним с постигнатия от китайските производители износители през последните години. Първо, китайските дружества са постигнали масово производство и (свръх)капацитет през период, когато те са надминали редица пазари в света, отчасти благодарение на дъмпингови цени, както беше установено не само от Европейската комисия, но също и от САЩ и канадските власти. От друга страна, притокът на голям обем дъмпингов внос е оказал обратен ефект върху производителите, изложени на тези нелоялни практики. Комисията установи при предишното разследване (53), че през 2010 г. промишлеността на Съюза е постигнала печалба от 10 % в контекста на подобен съществуващ капацитет (6 983 MW през 2010 г. и 6 467 MW през РПП). Масовият внос на дъмпингови китайски продукти е довел до рязък спад в рентабилността на промишлеността на Съюза, което вследствие е попречило на извършването на нови инвестиции, за да се постигнат икономии от мащаба. Защитният ефект на мерките позволи на промишлеността на Съюза да консолидира и значително да намали своите разходи през 2014 г. и по време на РПП, като я постави в правилната позиция, така че тя да се възползва от предимствата на икономиите от мащаба. След разгласяването една страна оспори това твърдение. Тя заяви, че инвестициите са намалели след налагането на мерките и не са позволили икономии от мащаба. Противно на това твърдение, инвестициите в действителност са се увеличили през РПП в сравнение с предходните години, както при модулите, така и при елементите. Поради това твърдението също беше отхвърлено.

(214)

Що се отнася до третото твърдение, Комисията установи (вж. таблици 4а и 4б по-горе), че средните цени на вноса от Китай са малко по-високи за елементите и малко по-ниски за модулите в сравнение със съответните средни цени на вноса от трети държави. При елементите цените на вноса от Китай са били с 4 % по-високи от цените на вноса от трети държави, а при модулите са били с 1 % по-ниски. Поради това този аргумент е фактически неточен и беше отхвърлен. Твърдението, че вносът от трети държави прави тези мерки неефективни, се разглежда в съображения 324 и 325 по-долу.

(215)

Що се отнася до четвъртото твърдение, разследването разкри, че при модулите средните цени на вноса от Китай през цялото време са били по-ниски от средните продажни цени на производителите от Съюза. Например по време на РПП средната цена на вноса от Китай е била 544 EUR/kW (54), докато средната цена за Съюза е била 593 EUR/kW. Поради това твърдението е фактологически неточно и беше отхвърлено. С оглед на изложеното по-горе Комисията стигна до заключението, че промишлеността на Съюза е продължила да понася съществена вреда по смисъла на член 3, параграф 5 от основния регламент.

(216)

След разгласяването една от заинтересованите страни изказа твърдението, че вредата е причинена от прилагане на мерките, тъй като те увеличават разходите за елементи на производителите на модули, които не са вертикално интегрирани. Въпреки това, както е посочено в раздел 6.4.1 по-долу, производителите на модули имат достъп до евтини елементи от трети страни и такива не са им липсвали. Поради това този аргумент беше отхвърлен.

5.   ИНТЕРЕС НА СЪЮЗА

5.1.   Интерес на промишлеността на Съюза

(217)

В настоящия раздел се разглежда интересът на производителите на модули в Съюза. Интересът на производителите на елементи в Съюза се анализира в раздел 6 — частичен междинен преглед.

(218)

Съществуват над 100 известни производители на модули. Промишлеността на Съюза е представлявана от сдружението EU ProSun, което е заявителят. EU ProSun представлява 31 производители на полупроводникови пластини, елементи и модули от Съюза.

(219)

Продължаването на срока на действие на мерките ще даде възможност на промишлеността на Съюза да запази своя пазарен дял в Съюза и да се възстанови от съществена вреда. Както е посочено в съображение 137, пазарният дял на промишлеността на Съюза на пазара на Съюза е нараснал от 25 % през 2012 г. на 35 % през РПП. Както е установено в раздел 4.6, като се вземат предвид продажните цени на китайски модули за трети държави и големият свободен капацитет в КНР, китайските модули ще бъдат доставени в Съюза на цени, по-ниски от минималната вносна цена и при по-значителни обеми, ако срокът на действие на мерките изтече. Следователно продължаването на срока на действие на мерките ще защити промишлеността на Съюза от интензивен и нелоялен ценови натиск, който в противен случай би бил оказан от китайския внос.

(220)

Ако мерките не бъдат продължени, големите инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, както и капиталовите инвестиции, вложени в производството на модули на Съюза ще бъдат обезсмислени, тъй като те не могат лесно да бъдат пренасочени за продуктивна употреба в други сектори. В случай на несъстоятелност на производителите на модули от Съюза, по-голямата част от заетите в производството 6 300 души ще загубят работните си места. До голяма степен тази работна сила е висококвалифицирана. От друга страна, продължаването на срока на действие на мерките ще даде на промишлеността на Съюза допълнително време, за да се възстанови напълно от въздействието на предишния дъмпинг.

(221)

След разгласяването една от страните прикани Комисията да посочи производителите на елементи и модули, които не подкрепят мерките. Комисията поясни, че няма страна, която се счита за част от промишлеността на Съюза, обявила се срещу мерките. Същата страна поиска от Комисията да извади производителите на полупроводникови пластини в Съюза от списъка с 31 дружества, представлявани от EU ProSun. Комисията поясни, че EU ProSun е представлявал 29 производители от Съюза на елементи и модули.

(222)

След разгласяването няколко страни не се съгласиха, че мерките са в интерес на промишлеността на Съюза. Тези страни също така изразиха несъгласие с твърдението, че китайските дъмпингови продукти са упражнявали нелоялен ценови натиск върху промишлеността на Съюза. Те също така заявиха, че Комисията е била ръководена от целта си за запазване на пазарния дял на промишлеността на Съюза, както и че Комисията е защитавала само малка част от соларната промишленост за сметка на цялата верига за създаване на стойност във фотоволтаичния сектор.

(223)

Комисията припомни, че съгласно основния регламент мерките за търговска защита имат за цел да защитят промишлеността на Съюза от съществена вреда, причинена от дъмпинга, при условие че това е в интерес на Съюза. В настоящия преглед с оглед изтичане на срока на действие тя счете, че има вероятност от продължаване на дъмпинга и вредата, ако срокът на действие на мерките изтече. Комисията установи също така, че пазарът на соларни модули на Съюза се е свил по няколко причини, които не са свързани с налагането на мерките, както е посочено в съображение 270. Поради това увеличението на пазарния дял на промишлеността на Съюза е ключовият показател, доказващ, че мерките са били ефективни.

(224)

Поради това Комисията стигна до заключението, че продължаването на мерките върху модулите очевидно е в интерес на промишлеността на Съюза.

5.2.   Интерес на несвързаните вносители в промишлеността нагоре и надолу по веригата

5.2.1.   Предварителни забележки

(225)

Значителен брой от предприятията нагоре и надолу по веригата на Съюза, било индивидуално или чрез техните сдружения, призоваха за прекратяване на мерките на основание, че това е в полза на интереса на Съюза. Те заявиха, че мерките имат непредвидени отрицателни последици за по-голямата част от работните места в европейския соларен сектор. Според техните изявления мерките водят до увеличаване на цената на соларните инсталации, което има задържащо въздействие върху търсенето, с всички отрицателни последици върху заетостта надолу и нагоре по веригата. Освен това беше изказано твърдението, че по-широките цели на политиката по отношение на изменението на климата и насърчаването на възобновяемите енергийни източници също са неблагоприятно засегнати. Те изтъкнаха също, че след приемането на окончателните мерки през декември 2013 г. е настъпила промяна в обстоятелствата, и по-конкретно преминаването от схеми за подкрепа с фиксирани цени (напр. преференциални тарифи и преференциални премии) към търгове, изравняването на цените на слънчевата енергия с тези на електроенергията от конвенционални източници в определени региони на Съюза или за определени групи клиенти, както и ратифицирането от страна на ЕС на Парижкото споразумение по РКООНИК за ограничаване изменението на климата през октомври 2016 г. Някои страни заявиха, че няма достатъчно производството на модули в Съюза, за да се покрие търсенето, както и че мерките са станали неефективни поради увеличението на вноса от трети държави, така че мерките са облагодетелствали главно износителите от трети държави.

5.2.2.   Несвързани вносители

(226)

Двама несвързани вносители на модули заявиха интерес и предоставиха отговори на въпросника, които бяха проверени, както е посочено в съображение 28 по-горе. Тези несвързани вносители също изпратиха няколко допълнителни изявления, излагащи техните гледни точки по въпроса защо мерките следва да бъдат прекратени. Вносителите на соларни панели са засегнати от ниска рентабилност. Те също така предоставиха списък на други вносители и търговци на едро, които са фалирали или значително са намалили техните служители, откакто беше въведена регистрацията на китайските соларни модули през март 2013 г. Някои от тези дружества изтъкнаха, че налагането на мерки по отношение на китайските соларни модули е основната причина за изпадането им в несъстоятелност, напр. Gehrlicher. Несвързаните вносители твърдят, че мерките повишават цените на слънчевата енергия и намаляват търсенето.

(227)

Несвързаните вносители заявиха също така, че ценовият ангажимент, основан на минимална вносна цена, води до неблагоприятно положение за тях и други дружества надолу по веригата, активни на международните пазари, като например дружества, предлагащи услуги по проектиране, поръчка и изграждане, тъй като тази цена ограничава възможностите им да закупуват модули от водещи китайски производители от категория 1. Ангажиментът не позволява паралелни продажби на продукта, предмет на разследването, във и извън Съюза. Поради това китайските износители не могат да доставят модули за несвързани вносители, чиято дейност обхваща и пазарите извън ЕС (например в Швейцария или САЩ), ако те са част от портфейла на несвързаните вносители на едро в Съюза. Твърди се, че това е значителен недостатък по отношение на участието на тези дружества на нарастващия в световен план пазар на фотоволтаични продукти както като търговци на едро, така и като дружества, разработващи проекти.

(228)

Несвързаните вносители заявиха също така, че мерките в настоящата им форма ще създадат допълнително значителен риск за бизнеса и административна тежест. Според тях допълнителните административни стъпки, като например издаването на сертификат от Китайската търговска камара за внос и износ на машини и електронни продукти, и задълбочените проверки от митническите органи на Съюза удължават времето между поръчка и доставка от 7 на 11 седмици.

(229)

Комисията установи, че дори след налагането на мерките пазарният дял на китайски модули на пазара на Съюза се е запазил относително висок. Въпреки че пазарният дял на китайските модули в Съюза е намалял от 66 % през 2012 г. на 41 % през РПП., той все пак е запазил високото си равнище. Поради това Китай остава най-големият търговец на модули в Съюза, преди промишлеността на Съюза, която е разполагала с пазарен дял от 35 % през РПП. Освен това независимите вносители са имали право да се снабдяват със соларни модули с произход от трети държави. Оказалите съдействие вносители поне в известна степен са заменили китайските модули от трети държави. Оказалите съдействие вносители, в качеството си на търговци на едро и интегратори на системи (55), са продавали и модулите на промишлеността на Съюза, като така те са се възползвали от нарастването на пазарния дял на вноса от останалата част на света и увеличаването на пазарния дял на промишлеността на Съюза. По тази причина по-ниските резултати на оказалите съдействие вносители трябва частично да бъдат обяснени със спада на търсенето в Съюза след цикъла на възход и спад, през който е преминала фотоволтаичната промишленост на Съюза, както е описано по-подробно в раздел 5.3.2 по-долу.

(230)

Забраната за паралелни продажби е въведена, за да се избегнат компенсаторни споразумения, които биха могли да повлияят отрицателно на ангажимента. Допълнителните административни стъпки за китайския внос бяха въведени, за да се подобри наблюдението на мерките и да се избегне всеки вид заобикаляне, което би могло да повлияе отрицателно на ангажимента.

(231)

След разгласяването няколко страни заявиха, че Комисията не е взела предвид интереса на вносителите. Те са на мнение, че мерките са увеличили цените, на които е било възможно да бъдат закупени соларните продукти. Поради това вносителите са претърпели вреда от спадналото търсене.

(232)

Комисията посочи, че основната цел на мерките е била да се възстанови невредоносната цена на продукта, за който е установено, че е бил дъмпингов. Това логично предполага известно увеличение в цената на дъмпинговия продукт. Дъмпинговите китайски продукти са имали много голям пазарен дял на пазара на Съюза преди налагането на мерките. Този пазарен дял е спаднал след налагането на мерките. Въпреки това, както подробно е посочено в раздел 5.3, Комисията установи, че това увеличение на цените, причинено от възстановяването на невредоносното ниво на цените, е оказало само ограничено въздействие върху търсенето в Съюза като цяло. Поради това Комисията стигна до заключението, че несвързаните вносители са били засегнати само незначително от спада в търсенето, предизвикан от мерките.

5.2.3.   Промишлеността надолу по веригата

(233)

Над 140 дружества надолу по веригата са се регистрирали като заинтересовани страни. Дружествата надолу по веригата са монтажници на соларни панели; дружества, предлагащи услуги по проектиране, поръчка и изграждане; дружества по поддръжката и дружества за финансиране на проекти. Докато мнозинството от дружествата само се регистрираха като заинтересовани страни без последващи действия, около 30 дружества предоставиха по-добре обосновани изявления срещу мерките. Три дружества, предлагащи услуги по проектиране, поръчка и изграждане, представиха отговори на въпросника. Освен това над 400 дружества надолу по веригата от всички държави членки подписаха отворено писмо, с което призовават за прекратяване на мерките.

(234)

Над 30 паневропейски и национални асоциации, представляващи фотоволтаични дружества, изпратиха писма, противопоставящи се на мерките. Сред тях беше Европейската асоциация за предприятията за изграждане на електрически инсталации, която заяви, че представлява интересите на монтажниците на Съюза на европейско равнище. Най-активните сдружения бяха SPE и SAFE. SAFE е ad hoc сдружение на 50 немски дружества, докато SPE твърди, че е най-представителното сдружение на фотоволтаичната промишленост в Европа с над 100 европейски членове, от които над 80 подкрепят позицията му относно прекратяването на мерките по отношение на соларните модули и елементи.

(235)

EU ProSun посочи, че няколко големи национални фотоволтаични сдружения запазват неутралитет по отношение на мерките, въпреки че някои от тях са членове на SPE. Това се отнася по-специално за Bundesverband Solarwirtschaft (BSW), Германия (най-голямото европейско фотоволтаично сдружение); British Photovoltaic Association (BPVA); Syndicat des Energies Renouvenables (SER), Франция; и ANIE Rinnovabili (част от Confindustria, която се занимава с енергия от възобновяеми източници), Италия. Освен това EU ProSun също твърди, че разполага с подкрепата на 150 европейски монтажници. Въпреки това нито едно дружество монтажник не заяви интереса си в подкрепа на мерките. Европейската конфедерация на профсъюзите и европейският професионален съюз IndustriAll изпратиха съвместно писмо в подкрепа на мерките. Германското сдружение на потребителите на енергия (Bund der Energieverbraucher) изпрати писмо в подкрепа на мерките във връзка с икономиите на разходи, произтичащи от технологичното развитие.

(236)

След разгласяването EU ProSun оспори твърдението, че нито едно дружество монтажник не е заявило интереса си в подкрепа на мерките. EU ProSun посочи писмо от 150-те монтажници в подкрепа на мерките и писмо, подписано от двама членове на Fachpartnerbeirat der SolarWorld AG, изпратени през октомври 2016 г. Комисията отбеляза, че 150-те монтажници са пожелали анонимност, в съответствие с което Комисията продължи да счита, че нито едно дружество монтажник не е заявило интереса си в подкрепа на мерките. Комисията също така отбеляза, че Fachpartnerbeirat der SolarWorld AG е заявило, че представлява над 800 монтажници, но имената на тези монтажници не са предоставени. В същото време обаче Комисията потвърди, че двама монтажници, които са подписали отворено писмо от името на Fachpartnerbeirat der SolarWorld AG, са заявили открито интереса си в подкрепа на мерките.

(237)

Страните, които се противопоставиха на мерките на основание, че това е в интерес на Съюза, твърдят, че дружествата надолу по веригата съставляват над 80 % от заетостта и добавената стойност в европейската верига за създаване на стойност във фотоволтаичния сектор. Те изтъкнаха, че създават много по-голям брой работни места в сравнение с производителите на елементи и модули в Съюза. SPE представи доклад, изготвен от Ernst & Young, указващ, че в сектора надолу по веригата са заети над 110 000 души. В доклада обаче не се изяснява методологията за изчисляване на този голям брой на наетите лица. Друга страна посочи, че в сектора надолу по веригата са заети около 65 000 души въз основа на допускане за стойност от 7 ЕПРВ/MW/годишно. Тази страна обаче не обоснова своите допускания.

(238)

Въз основа на анализа на някои представителни проекти за наземни инсталации, както и търговски и жилищни инсталации, Комисията установи, че броят на работните места в сектора надолу по веригата не надвишава 50 000 души. Тази цифра се основава на допускането, че цялата инсталация (цялата инсталация включва проектиране и изграждане на обекта, дистрибуция, логистика, действителен монтаж и административни разходи за всички тези дейности) изисква средно 5,2 ЕПРВ/MW/годишно (56), докато експлоатацията и поддръжката изискват приблизително 0,08 ЕПРВ/MW/годишно. Въпреки това, като се има предвид, че производството на елементи и модули осигурява около 8 000 работни места, твърдението, че секторът надолу по веригата води до значително по-висока заетост от производството на елементи и модули, е вярно.

(239)

Разследването на Комисията показва също, че повечето от работните места в соларния сектор надолу по веригата са свързани с инсталирането на модули на покривите на жилищни и търговски обекти и монтирането им на земята. Тези работни места обикновено не изискват значителни капиталови инвестиции, специфични за соларните инсталации — много от инструментите и машините, като кранове, копачни и пробивни машини и др. могат да се използват и за други строителни работи. Докато някои от монтажниците са насочени изцяло към соларния сектор и са в състояние да изпълняват задачи с много висока добавена стойност, много монтажници извършват и друга дейност в строителния или енергийния сектор, или могат лесно да преминат към тези сектори без значително въздействие върху техните приходи. Една от заинтересованите страни заяви, че много от монтажниците неотдавна са преминали към строителния сектор поради ниските маржове при соларните инсталации и увеличаването на маржовете в строителството на сгради в Германия. Така оцеляването или икономическото благосъстояние на много монтажници не зависи само от соларния сектор.

(240)

Същото важи частично за повечето от дружествата, предлагащи услуги по проектиране, поръчка и изграждане, които заявиха своя интерес по време на разследването. Повечето от тях участват също и в разработването на други възобновяеми източници на енергия или са големи строителни дружества с проекти в строителния сектор като цяло. Въздействието на мерките върху приходите и заетостта на дружествата надолу по веригата зависи от въздействието на мерките по отношение на търсенето, което се разглежда в раздел 5.3 по-долу.

(241)

След разгласяването няколко страни оспориха съображението на Комисията, че в доклада на E&Y не е била изяснена методологията за изчисляване на заетостта в соларния сектор надолу по веригата. Solar Power Europe предостави малко допълнителна информация относно методологията. Дори след като беше предоставена допълнителна информация, Комисията продължи да счита, че методологията все още е неясна, по-конкретно защото нито в доклада, нито в допълнителната информация се посочва колко души са били заети с инсталиране по време на представителен соларен проект във всеки ключов сегмент.

(242)

След разгласяването няколко страни заявиха, че Комисията е подценила броя на работните места в сектора надолу по веригата в Съюза. Тези страни предоставиха допълнителни доклади с оценка на броя на работните места на 120 250 (57) в Съюза през 2014 г. (според Eurobserver) и на 31 600 в Германия (според GWS/DIW/DLR) през 2015 г. (58).

(243)

Комисията отбеляза, че докладът на GWS/DIW/DLR обхваща общата заетост в цялата верига за създаване на стойност в соларния сектор. Вследствие на това посочените в този доклад 31 600 работни места включват също и сектора нагоре по веригата, както и производството на елементи и модули. Счита се, че германският сектор нагоре по веригата осигурява заетост на няколко хиляди души, като само Wacker предоставя около 3 000 работни места. Производителите на оборудване за производство на слънчева енергия и системно оборудване също заявиха, че осигуряват заетост на няколко хиляди души. Тези работни места са само частично засегнати от продажбите в Съюза, тъй като дружествата нагоре по веригата изнасят по-голямата част от своята продукция извън територията на Съюза.

(244)

Освен това около 10 000 души са заети в дейностите по експлоатация и поддръжка. В доклада няма определение за дейности по експлоатация и поддръжка. Комисията предположи, че дейностите по експлоатация и поддръжка се отнасят до всички дейности, които са необходими, за да се гарантира безпроблемна експлоатация на съществуващите соларни съоръжения, например почистване на панелите, ремонт, управление на диспечерските центрове и др. Тези работни места се преброяват въз основа на съществуващия кумулативен соларен капацитет, които възлиза на приблизително 40GW в Германия (59). Поради това вече съществуващите 10 000 работни места, свързани с дейностите по експлоатация и поддръжка, е можело да бъдат повлияни единствено от мерките, които са щели да бъдат наложени дотолкова, доколкото те са пречка за подмяната на остаряващите инсталации. Въпреки това, въз основа на средната продължителност на жизнения цикъл от двадесет години и относително неотдавнашното инсталиране на повечето инсталации, тези работни места ще бъдат засегнати само ако мерките останат в сила за срок, по-дълъг от този, предложен в настоящия регламент. Следователно броят на заетите лица в сектора надолу по веригата в Германия, които могат да бъдат засегнати от мерките, е много по-малък от 31 600 души.

(245)

В доклада на Eurobserver не се разграничават работните места в сектора нагоре по веригата, надолу по веригата и в производството. Освен това цифрата за заетостта в соларния сектор в Германия, цитиран в доклада, е същата като тази, отчетена в проучването на GWS, DIW, DLR за 2014 г. Поради това Комисията счита, че броят на заетите лица в сектора надолу по веригата в Съюза, които биха могли да бъдат засегнати от тези мерки, е много по-малък от 120 250 души.

(246)

След разгласяването няколко страни изразиха несъгласие с констатацията на Комисията, че е по-лесно да се сменят работни места от инсталиране на модули към строителния сектор като цяло, отколкото от производството на модули към други сектори. Никоя от страните обаче не представи никакви точни данни за процента на работните места в сферата на инсталирането на панели, което се извършва от строителни дружества (т.е. наземна дейност и ландшафтното устройство за наземни инсталации и укрепване на структурата на покрива за покривни инсталации).

(247)

Комисията вече беше изразила съгласие, че значително по-голям брой лица са били наети на работа в сектора надолу по веригата, отколкото в производството на модули. Тя също така беше отбелязала, че много работни места в сектора надолу по веригата изискват специфични умения, съответно е трудно да бъдат прехвърлени към други сектори. Комисията обаче заключи и че въздействието на мерките върху търсенето е основният фактор, който оказва влияние върху заетостта в промишлеността надолу по веригата. В абсолютно изражение броят на наетите лица, както и въпросът дали е трудно те да се пренасочат към други сектори или не, е без значение в това отношение. Както е подробно разгледано в раздел 5.3, Комисията установи, че мерките са имали само ограничено въздействие върху търсенето на соларни модули, а по този начин и ограничено въздействие върху заетостта надолу по веригата.

5.2.4.   Производство нагоре по веригата

(248)

Операторите нагоре по веригата произвеждат суровини като полисилиций и полупроводникови пластини, производствено оборудване за елементи и модули, както и системни компоненти, като например преобразуватели, системи за съхранение и монтаж, и др. От една страна, дружеството Solar World, което е и най-големият производител на полупроводникови пластини в Съюза, подкрепя мерките. Освен това още един производител на полупроводникови пластини в Съюза се обяви в полза на мерките. От друга страна, осем други дружества нагоре по веригата от Съюза, които заявиха интерес, се противопоставиха на мерките. Повечето от тези оператори нагоре по веригата обаче заявиха интереса си на по-късен етап или не представиха отговори на въпросника. Само производителят на полисилиций — Wacker Chemie AG (Wacker), представи отговори на въпросника и беше проверен, както е посочено в съображение (28) по-горе.

(249)

Операторите нагоре по веригата, призоваващи за прекратяване на мерките, отново изтъкват аргумента, че мерките водят до спад на търсенето чрез повишаване на цените, което оказва отрицателно въздействие върху цялата верига за създаване на стойност в соларния сектор. Няколко дружества заявиха, че свитото търсене е довело до спад в оборота, приходите, работните места и до недостатъчно ресурси за инвестиции в научноизследователска и развойна дейност. Тъй като те изпратиха своите изявления със закъснение и не отговориха на въпросниците, не беше възможно състоянието им да бъде проверено. Според оценката на Комисията промишлеността нагоре по веригата може да предлага заетост на няколко хиляди души.

(250)

Провереният производител на полисилиций предоставя над 2 000 преки работни места и около 1 000 непреки работни места в Съюза. Той също така има голям пряк бюджет за научноизследователска дейност, който надхвърля 17 млн. евро във връзка с производството на суровини за соларния сектор. Въпреки че оборотът и равнището на заетостта на Wacker са останали стабилни през разглеждания период, дружеството категорично се противопостави на мерките, като заяви, че те имат отрицателно въздействие върху търговските отношения с КНР. КНР е най-големият производител на соларни панели и елементи, поради което оборотът и няколко хиляди работни места на производителя на полисилиций зависят от неограничения достъп до свиващия се китайския пазар. Wacker и няколко други страни твърдят, че чрез защитаването на една неефективна промишленост, а именно производството на соларни елементи и модули, мерките причиняват сериозна вреда на секторите, в които Европа все още има конкурентно предимство.

(251)

Асоциацията на германските производители на оборудване (VDMA) изпрати писмо, с което призовава за преразглеждане на равнището на МВЦ, като изтъкна, че производствените разходи в соларния сектор постоянно намаляват. Асоциацията посочи, че производителите на соларни елементи и модули са следвали крива на разходите в размер на 21 %. Тя също така заяви, че немските производители на фотоволтаично оборудване са ключов фактор за това намаляване на разходите. Производителите на оборудване осигуряват приблизително няколко хиляди работни места и са ключови фактори за научноизследователската дейност в соларния сектор.

(252)

Няколко страни заявиха, че Комисията не е преценила правилно интереса на операторите нагоре по веригата спрямо интереса на промишлеността на Съюза. Комисията изтъкна отново, че само един оператор нагоре по веригата — Wacker — е изпратил пълен отговор на въпросника и е било възможно да бъде проверен. Интересът на това дружество е бил взет предвид при анализа, както е посочено в съображение 250. Няколко други оператори нагоре по веригата заявиха интереса си едва на много късен етап, с кратки изявления. Комисията не беше в състояние надлежно да провери въздействието на мерките върху другите оператори нагоре по веригата. Комисията със сигурност установи, че мерките са имали само ограничено въздействие върху търсенето на соларни модули и съответно върху продажбите и рентабилността в ЕС на други оператори нагоре по веригата.

5.2.5.   Заключение относно интереса на несвързаните вносители в промишлеността нагоре и надолу по веригата

(253)

Комисията прие основното допускане на несвързаните вносители и на операторите в секторите нагоре и надолу по веригата, че изтичането на срока на действие на мерките може да бъдат от полза за оборота и броя на работните места в тези сектори. Следователно може да се заключи, че продължаването на мерките не е в техен интерес. В същото време обаче Комисията установи, че въздействието на мерките и възможните последици от прекратяването им върху тези икономически оператори и новите инсталации в Съюза са били чувствително надценени в повечето изявления на дружествата, противопоставящи се на мерките, както е анализирано подробно в раздел 5.3 по-долу. По отношение на твърдението за административна тежест, произтичаща от ангажимента, би могло да се започне междинен преглед относно формата на мерките, за да се осигури по-добра защита на интересите на несвързаните вносители и операторите надолу по веригата.

(254)

Няколко страни заявиха, че Комисията не е взела предвид интереса на потребителите. Комисията счита, че ползата за потребителите от по-ниски цени се припокрива с интересите на ползвателите надолу по веригата, оценени в раздел 5.2.3. Поради това Комисията не е извършила отделен анализ от гледна точка на потребителите.

(255)

След разгласяването SAFE предостави по-подробен анализ на въздействието на мерките върху потребителите на електроенергия в Германия. В своето проучване SAFE стига до заключението, че отмяната на мерките би могло да спести на германските потребители на електроенергия на около 570 млн. евро годишно, при условие че модулите могат да бъдат закупени за 0,40—0,45 EUR/W и че годишната цел от 2 500 MW бъде постигната. В допълнение Wacker заяви, че прекратяването на мерките би могло да спести на потребителите 1 млрд. евро на година. Тази цифра е изчислена чрез сравняване на разликата между МЦВ и предполагаемата цена на соларните модули от 0,42 EUR/W в миналото и очакваната цена от 0,32 EUR/W през 2017 г.

(256)

Комисията установи, че горепосочените изчисления се основават на прекалено опростени допускания. На първо място, МВЦ разполага с механизъм за корекция. Поради това през по-голямата част от разглеждания период разликата между минималната вносна цена и средна покупната цена на модулите в световен мащаб не е била голяма. По-голяма разлика между двете се е наблюдавала едва през 2016 г. Тази разлика е поне частично заличена от последната промяна на МВЦ, което влезе в сила в началото на 2017 г. За да се избегне прекалено голямата разлика между минималната вносна цена и покупната цена на модулите в световен мащаб в бъдеще и допълнително да се намали въздействието на мерките върху потребителите, Комисията възнамерява да започне междинен преглед относно формата и равнището на МВЦ. Следва да се отбележи, че в рамките на настоящия преглед с оглед изтичане на срока на действие не е възможно да се измени нивото на мерките, тъй като това налага междинен преглед.

(257)

На второ място, цените, използвани от страните в техните изчисления, се отнасят до полисилициеви модули с по-ниско качество. Въпреки това, голяма част от модулите, продавани в Съюза, са високоефективни полисилициеви и моносилициеви модули. Техните цени са значително по-високи и следователно разликата между МВЦ, която се прилага без разлика за всички модули, и действителната покупна цена, е била дори още по-малка.

(258)

Поради това Комисията счита, че мерките са имали само много ограничено въздействие върху финансовото състояние на потребителите и внедряването на соларни инсталации.

(259)

Няколко страни също така заявиха, че увеличавайки цената на модулите, МВЦ е довела до неизпълнението на годишните цели за внедряване на соларни инсталации в Германия. Комисията не прие това едностранчиво тълкувание. Разликата между МВЦ и средната продажна цена е била по-малка от предвиденото от страните, съответно мерките не са оказали съществено влияние върху търсенето. Затова Комисията стигна също така до заключението, че МВЦ не е оказала значително въздействие върху неизпълнението на целите за внедряване на соларни инсталации.

5.3.   Въздействието на мерките върху търсенето на соларни инсталации

5.3.1.   Предварителни забележки

(260)

Почти всички страни, които заявиха интерес и се противопоставиха на мерките, изтъкнаха, че мерките увеличават цената на соларните инсталации и намаляват търсенето на соларни модули, правейки слънчевата енергия по-скъпа за потребителите. Въпреки че някои признаха, че намаляването на соларните инсталации в Съюза се дължи също така на измененията, а в някои държави членки — на временното спиране или прекратяването, на схемите за подкрепа, те считат, че мерките водят до изкуствено високи цени и забавят внедряването на соларни инсталации в още по-голяма степен. Те заявиха, че неотдавнашните промени в политиката, като например въвеждането на търгове за нови соларни инсталации, засилва вредата, причинена от повишаването на цените на модулите поради действащите мерки. Според тях прекратяването на мерките ще позволи намаляването на разходите за слънчева енергия в Съюза, което ще е от полза за крайните потребители, ще стимулира търсенето на соларни панели и ще намали разходите за екологосъобразна енергия като цяло.

(261)

Комисията определи три сегмента на пазара на соларни продукти в Съюза:

Големите обществени соларни системи (или паркове), които обикновено се монтират на земята, разполагат с инсталиран капацитет над 1 MW и обикновено са свързани към електропреносна мрежа с високо напрежение, която те захранват с генерираната от тях електроенергия;

Соларните системи (или инсталации) с търговско предназначение, които обикновено се монтират на покрива на сградата на ползвателя. Ползвателят е търговски обект (например супермаркет или склад) и системата е свързана към електропреносна мрежа с ниско напрежение. Търговските инсталации могат да се използват за собствена консумация или за захранване на електропреносната мрежа;

Соларните системи (или инсталации) в жилищни сгради, които обикновено са монтирани на покривите на частни къщи и имат капацитет, който обикновено не надвишава 10 kW. Жилищните инсталации обикновено са свързани към електропреносна мрежа с ниско напрежение и могат да бъдат използвани за собствена консумация или за захранване на мрежата.

(262)

Комисията счита, че по време на РПП и предходните години търсенето в трите сегмента е било направлявано от схемите за подкрепа, както е посочено в раздел 5.3.2 по-долу. Комисията също така счита, че в края на РПП и през 2016 г. са настъпили значителни промени и търсенето в трите сегмента е започнало да се влияе все повече от други фактори. Търсенето на големи обществени соларни паркове все повече се ръководи от търгове, както е посочено в раздел 5.3.3, и вероятно в много малка степен от изравняването на цените на слънчевата енергия с тези на електроенергията от конвенционални източници. Търсенето на търговски и жилищни инсталации все повече се ръководи от стремежа за изравняване на цените на дребно на слънчевата енергия с тези на електроенергията от конвенционални източници, със и без начислени данъци, както е посочено в раздел 5.3.4.

5.3.2.   Въздействието на промените и, в някои държави членки, временното спиране или прекратяване на схемите за подкрепа

(263)

Противниците на мерките заявиха, че МВЦ е попречила на соларните продукти да следват кривата на разходите, докато в същото време равнището на държавната помощ се е адаптирало към тази крива. Те считат, че това несъответствие между намаляващата държавна помощ и стагнацията на цените е причината търсенето на соларни панели в Съюза да намалее. Според тях очакванията на Комисията, изразени в първоначалния регламент, че схемите за подкрепа ще претърпят корекции във времето в съответствие с развитието на цените на проектите (60), не са се осъществили. Вследствие на това всички дружества нагоре и надолу по веригата са силно засегнати от свиването на пазара на Съюза. Те заявиха, че тази констатация се потвърждава, наред с другото, в проучване на германското министерство на икономиката и енергетиката („BMWi“) (61).

(264)

Тези страни заявиха, че докато МВЦ е останала сравнително стабилна от 2013 г. насам, соларният сектор продължил да отбелязва крива на разходите в размер на 21 % (62). Такава крива на разходите означава, че при всяко удвояване на кумулативния инсталиран соларен капацитет производствените разходи намаляват с 21 %. Кумулативният световен соларен капацитет през 2013 г. е бил около 130 GW, а в края на 2016 г. се очаква да достигне 290 GW. Това означава, че до момента той се е удвоил и прогнозираните производствените разходи са намалели с 21 %. Те заявиха, че МВЦ е била с 30 % над световната продажна цена в някакъв момент през 2016 г. съгласно PV Insights и други източници. Това означава, че според тях европейските потребители са на практика изключени от предимството на световното намаляване на производствените разходи.

(265)

Въз основа на гореизложените аргументи Комисията призна, че соларният сектор има низходяща крива на разходите и разходите за производство на слънчева енергия намаляват. Поради тази причина ангажиментът/МВЦ разполага с механизъм за корекция на базата на цените, посочени от една от агенциите за проучване на пазара, Bloomberg. В условията на конкурентен пазар цените следва да отразяват намаляването на производствените разходи. Въпреки това ценовият индекс, който Комисията използва, се е променил в незначителна степен. Това повдига въпрос, който не е анализиран от Комисията в рамките на настоящото разследване — дали индексът на Bloomberg все още адекватно отразява динамиката на цените на световния пазар. Тъй като настоящият преглед е преглед с оглед изтичане на срока на действие, който не може да променя нивото или формата на мерките, не е имало нужда този въпрос да се разглежда допълнително.

(266)

Ако заинтересованите страни смятат, че има по-добър начин да се вземат предвид кривата на разходите на соларната промишленост и съответната динамика на цените на световния пазар във връзка с нивото на мерките, може да бъде започнат междинен преглед по тяхно искане. Анализът на Комисията на проучването на BMWi, цитирано по-горе, показа, че основната причина за неизпълнението на целите за 2 500 MW нови инсталации в Германия през 2014 г. е била свързана с непрекъснато намаляващите ставки на възнагражденията в съчетание със стагнацията на цените на инсталациите. В това проучване се посочва също така, че цените на пазара на соларни продукти, не са били непременно точно отражение на производствените разходи, а са резултат от значителния свръхкапацитет в световен мащаб. Комисията установи, че цените на едро на соларните продукти са били в стагнация не само в Съюза, но и в целия свят. Действително световните цени на соларните модули в евро дори са се увеличили през втората половина на 2014 г., както е докладвано от няколко агенции за проучване на пазара, като например PV Insights (63) и BNEF (64).

(267)

Освен това Комисията констатира, че схемите за подкрепа са били на високо равнище в някои държави членки през годините, предшестващи мерките, тъй като те са били адаптирани към нивото на цените на промишлеността на Съюза и цените на вноса от други трети държави, като например Япония, Тайван или Съединените американски щати. Някои от схемите за подкрепа не са били разработени така, че да се справят с масовия приток на модули от Китай на дъмпингови цени. Този приток е довел до бурен растеж по отношение на инсталациите през годините, предшестващи мерките. Соларните инсталации достигнаха връхната си точка през 2011 г. и тогава целите за внедряване на соларни инсталации бяха значително надхвърлени в някои държави членки. В доклада на Комисията за напредъка в областта на възобновяемата енергия от юни 2015 г. се посочва, че на технологично равнище фотоволтаиците (т.е. слънчевата енергия) са достигнали първоначално планираните за 2020 г. нива на внедряване още през 2013 г. (65). В някои държави членки това е причинило неочакван финансов натиск върху схемите за подкрепа. В отговор политиката е изменена към намаляване на нивото на подкрепа или дори временно спиране и/или изменение на схемата за подкрепа. Тези промени са били необходими и за вече монтирани инсталации, при които в противен случай подкрепата е щяла да доведе до свръхкомпенсиране на инвеститорите (66).

(268)

Развитието на соларния пазар на Обединеното кралство в периода 2014—2016 г. служи като допълнително доказателство, че нивото на схемите за подкрепа е основният двигател на търсенето в Съюза. Докато е имало високи преференциални тарифи, пазарът е процъфтявал дори при наличието на мерки за търговска защита. След прекратяването на преференциалните тарифи в началото на 2016 г. обемът на новите инсталации е спаднал драстично. Това се отчита и в глобалната прогноза на SPE: След последните случаи на бурен растеж в соларния сектор в Европа в Обединеното кралство този растеж е бил предизвикан от предимно от стимулите за обществените системи, прекратени през март 2016 г. (67).

(269)

В повечето от докладите на агенциите за проучване на пазара обикновено намаляващите схеми за подкрепа и правната несигурност са посочени като основни причини за стагнацията в търсенето на слънчева енергия в Съюза, като мерките почти никога не се споменават. В глобалните пазарни прогнози на Solar Power Europe също се посочват намалените стимули и несигурността относно развитието на пазара, както и съкращенията в схемите за подкрепа за съществуващите инсталации с цел да се избегне свръхкомпенсирането, като основни причини за свиването на европейските пазари на соларни продукти. Например по отношение на състоянието на Германия глобалната прогноза на SPE за 2015 г. гласи следното: „На второ място през 2014 г. Германия е инсталирала по-малко от 2 GW (1,9 GW), стойност под официалната цел от 2,5 GW. Световният лидер във фотоволтаичните технологии [т.е. Германия] е бил подложен на натиск за намаляване на разходите за схемите за подкрепа чрез нови разпоредби, което е довело до намаление със 75 % на пазара за период от две години (от 7,6 GW на 1,9 GW)“ (68).

(270)

Комисията отбеляза, че е имало бурен растеж в търсенето на соларни инсталации в периода 2010—2013 г., който в някои държави членки е бил предизвикан от несъответствието между преференциалните тарифи на равнище справедлива цена на модул и общото равнище на цените, направлявано от нелоялно дъмпинговите китайски модули. Спадът в потреблението през 2013 г. и следващите години е бил неизбежна последица от неустойчивия растеж на търсенето на инсталации през предходните години. Значителният спад в потреблението/инсталирането на соларни модули е започнал още през 2012 г., като е съвпаднал с намалението на преференциалните тарифи за изкупуване през тази година в някои държави членки. През периода 2014 г. — РПП търсенето в Съюза се е увеличило само в Обединеното кралство, държавата членка с най-привлекателни схеми за подкрепа в този момент. Поради това Комисията констатира, че схемите за подпомагане са основният двигател на търсенето през РПП и през предходните години. Следователно може да се заключи, че несвързаните вносители, промишлеността нагоре и надолу по веригата с понесли значителна вреда от срива на потреблението в Съюза, която не е свързана с налагането на мерките.

5.3.3.   Въздействието на мерките върху големите обществени соларни системи

(271)

Съгласно новите правила на Съюза в областта на държавната помощ (69), схемите за подкрепа трябва да бъдат „пазарно ориентирани“ за всички по-големи инсталации над 1 MW (70) до началото на 2017 г., с изключение на случаите, когато схемите за подкрепа са били разрешени преди влизането в сила на новите правила. В този случай те могат да останат непроменени до края на срока на разрешението (71). Пазарните механизми включват зелени сертификати и търгове.

(272)

Търговете са един от пазарните механизми, които се изискват съгласно новите правила за държавната помощ. Съгласно този механизъм правителствата осигуряват желания размер на капацитета, който следва да бъде инсталиран за тръжната процедура. В съответствие с правилата на Съюза в областта на държавната помощ търговете са по принцип неутрални по отношение на технологиите, но могат и да бъдат насочени към конкретен вид технологии, например когато това е необходимо с цел да се осигури необходимото разнообразие на енергийни източници.

(273)

Създателите на соларните паркове предлагат най-ниската цена, на която са съгласни да им се заплати за енергията, с която ще бъде захранена електропреносната мрежа през жизнения цикъл на даден соларен парк.

(274)

Противниците на мерките твърдят, че в рамките на новата определена от цената система на търговете МВЦ ще оказва все по-отрицателно въздействие върху внедряването на соларните инсталации, тъй като така се увеличава цената на модулите — основният компонент на соларната система. Според тези страни търговете за капацитет, съчетани с прекратяването на мерките, могат да доведат до значителни икономии. Колкото по-евтини стават соларните системи, толкова по-склонни ще бъдат правителствата да изграждат соларни инсталации, тъй като икономиите на разходи ще бъдат се отразят пряко на крайната цена на електроенергията. Освен това намаляването на цената на соларната система ще помогне на държавите членки да постигнат целите си за внедряване на възобновяемите енергийни източници.

(275)

Тези страни посочиха Германия като пример. Според тях няколко пилотни тръжни процедури вече са се състояли и са били доста успешни в постигането на средна цена до 7,25 евроцента/kWh през август 2016 г. SPE и SAFE предоставиха анализ, в който се посочва, че премахването на МВЦ би могло, чрез търгове, да доведе до потенциално намаляване на системната цена с 10 % за фотоволтаичните инсталации в обществени съоръжения в Съюза. Отрицателното въздействие на мерките върху резултатите от търговете също е потвърдено в последната глобална пазарна прогноза на SPE (72). Една друга страна допусна, че предвид настоящата тенденция на спад на световните пазари цената на слънчевата енергия в Германия може да падне до 5 евроцента/kWh, ако мерките бъдат отменени, въпреки че не е обосновала констатациите си.

(276)

Страните, които се противопоставят на мерките, заявиха че в някои юрисдикции, по-специално в Обединеното кралство, слънчевата енергия неизбежно се конкурира с други възобновяеми енергийни източници, като например вятърна енергия от съоръжения на сушата. Тъй като по отношение на вятърната енергия не се прилагат мерки за търговска защита, слънчевата енергия не е била в състояние да се конкурира с вятърната енергия и много малко проекти за слънчева енергия са спечелили тези тръжни процедури. Някои от страните заявиха, че Германия също така обмисля въвеждането на неутрални по отношение на технологията търгове, както и че такива неутрални търгове обострят проблема с по-високите цени, породени от мерките, тъй като това води до загуба на соларните проекти в търговете в конкуренция с други технологии за енергия от възобновяеми източници, по-конкретно вятърната енергия.

(277)

Страните, подкрепящи мерките, заявиха, че търговете и общите цели по отношение на инсталациите са били въведени именно за да се даде възможност на правителствата да контролират мащаба на внедряване на слънчевата енергия и да се избегне повтарянето на периоди на бърз ръст, последван от срив.

(278)

Комисията ограничи анализа си до схемите за подпомагане на големи соларни системи за комунални цели в Германия, Франция и Обединеното кралство. Този избор се обосновава с факта, че те представляват приблизително 80 % от годишния брой на новите соларни инсталации в Съюза през РПП. Поради това беше целесъобразно да се разгледа развитието в тези три държави членки като показател за ситуацията в Съюза като цяло.

(279)

Анализът се основава на информацията, представена от заинтересованите страни, информацията, събрана от Комисията по време на разследването, както и информацията, подадена от държавите членки до Комисията за целите на контрола върху държавните помощи.

(280)

Германия и Франция вече са определили своите цели за следващите три години. За периода 2017—2019 г. Франция планира 2 годишни тръжни процедури за слънчева енергия, всяка от които за мощност от 500 MW. Това прави годишни нови инсталации с мощност общо 1 000 MW. Германия планира да въведе търгове за годишен обем на слънчева енергия в размер на 600 MW от 2017 г. поне до 2020 г.

(281)

Обединеното кралство обаче не провежда специфични по отношение на технологията търгове за слънчева енергия. През февруари 2015 г. е проведен мултитехнологичен търг, в който соларни модули са били в конкуренция с други технологии за възлагането на договори за разлика (ДЗР). За момента не са планирани други търгове в Обединеното кралство, тъй като правителството счита, че предназначената за комунални цели слънчева и вятърна енергия от наземни съоръжения може да се конкурира с другите източници на електроенергия, без да са необходими схеми за подпомагане.

(282)

В Германия и Франция мерките не могат да имат никакво въздействие върху търсенето на соларни модули за комунални цели, тъй като за слънчевата енергия има специално предвидени търгове, а капацитетът е фиксиран. Единствената разлика се свежда до незначително по-високата цени за крайните потребители, които чрез данъци или такси трябва да покрият разходите за провеждане на търга.

(283)

Анализът за Обединеното кралство е различен, тъй като провежданите там търгове са неутрални от гледна точка на технологиите и така или иначе не са планирани нови търгове — слънчевата енергия се конкурира на пазара с всички други видове енергия. Тези мерки обаче не правят слънчевата енергия неконкурентоспособна. На проведената през февруари 2015 г. тръжна процедура 18,5 % от общия капацитет от 2,1 GW са били възложени на производството на слънчева енергия. Този търг показва, че дори при наличието на мерки слънчевата енергия е в състояние да се конкурира успешно в специфични по отношение на технологията търгове (73). Възможно е мерките да са довели до свиване на дела на слънчевата енергия в резултати от търговете — т.е., без наличието на мерките слънчева енергия е щяла да спечели по-голям дял в неутрални от гледна точка на технологиите търгове. Комисията счита, че ако мерките бъдат премахнати и соларните модули бъдат закупувани на дъмпингови цени, мултитехнологични търгове ще предоставят нелоялно предимство на соларните модули пред други възобновяеми енергийни източници. Следователно мерките не поставят слънчевата енергия в неблагоприятно положение от гледна точка на конкуренцията, а само се възстановят еднаквите условия на конкуренция между всички технологии.

(284)

Комисията стигна до заключението, че няма връзка между намаляването на цените за киловатчас и засиленото търсене на слънчева енергия. По-специално, Германия, Франция и Обединеното кралство не са си поставили по-високи цели за внедряването на слънчева енергия, тъй като лицата, разработващи проекти, са подавали по-ниски оферти на тръжните процедури за капацитет. Държавите членки са въвели търговете по-скоро с цел контрол на степента на внедряване на слънчевата енергия. Този факт беше признат и в изготвените от SPE през 2015 г. „Перспективи пред световните пазари на слънчева енергия“: „По подобен начин, броят на моно- или мултитехнологичните търгове нараства отново във Франция, Обединеното кралство и Германия с идеята за по-добър контрол върху развитието на ФВ пазар в съответните сектори“ (74).

(285)

От SPE заявиха, че Комисията е представила непълна и дори неточна картина на позицията им относно въздействието на мерките по отношение на търговете. Комисията потвърди, че в доклада си от 2016 г. относно перспективите пред световните пазари, както и в няколко други изявления, от SPE са изразили мнение, че МВЦ оказват отрицателно въздействие върху резултатите от търговете. Комисията обаче изрази несъгласие с това мнение, както бе подробно изложено по-горе. В същото време Комисията отбелязва, че в доклада относно перспективите пред световните пазари за периода 2016—2020 г. Solar Power Europe все още изразяват мнението, че чрез търговете правителствата могат контролират или дори да ограничат внедряването на слънчевата енергия: „Политическите лидери често предпочитат соларните панели да са по покривите, като по този начин успешно се конкурират с всякакви други възобновяеми енергийни източници и — за разлика от наземните фотоволтаични електрически централи, не се конкурират с други видове употреба. Такъв е конкретният случай с европейските държави, в които посредством търговете понякога дори се ограничава мощността на наземните ФВ системи — в Германия, например, до 10 MW — а също и техният обем“ (75).

5.3.4.   Въздействие на мерките върху постигането на изравняване на цените на слънчевата енергия

(286)

Терминът изравняване на цените означава достигането на момент, в който дадена развиваща се технология ще произвежда електроенергия на същата цена като конвенционалните технологии. Съществуват две форми на изравняване на цените. Изравняване на цените на едро се наблюдава, когато дадена соларна система (обикновено голяма соларна система за комунални цели, свързана към преносната/разпределителната мрежа) може да генерира електроенергия при общи средни разходи за производство на енергия (LCOE) (76), които са по-ниски от стойността на покупателната способност на пазара на едро, на който се конкурират всички основни (обикновено конвенционални) производители. Електроенергията се продава на едро на много големи промишлени клиенти и дружества, предоставящи комунални услуги, които разпределят енергията за домакинствата и други по-малки крайни ползватели. Изравняване на цените на дребно се наблюдава, когато дадена соларна система (обикновено монтирана на покрива ползвателя) може да генерира електроенергия при LCOE, които са по-ниски от стойността на цената на дребно на електроенергията (включително всички такси за пренос и разпределение, надценката на дружествата за комунални услуги, както и данъците).

(287)

Комисията първо анализира ситуацията по отношение на изравняването на цените на едро, а след това и на дребно.

(288)

Изравняване на цените на едро. Противниците на мерките заявиха, че ако мерките бъдат премахнати, големите соларни инсталации биха могли да постигнат изравняване на цените на едро в най-слънчевите части на Съюза, например Испания. Според бизнесплан, представен от членовете на SAFE, те биха могли да постигнат LCOE от 3,8 евроцента/kWh в испанската провинция Кадис, ако закупят модули на цена 0,35 евро/W. От цитираната страна вярват, че за свой проект, завършен в началото на 2017 г., са могли да получат цена от 0,35 евро/W от китайски производители от категория 1 за сделка с голямо количество, ако не е било наложено мито. Те твърдят, че при такива ниски LCOE не само се постига изравняване на цените на слънчевата енергия с други конвенционални източници на енергия, но и че няма друг метод за производство на електроенергия, който би могъл да я превъзхожда в най-близко бъдеще. Това предимство по отношение на разходите в съчетание с други активи на южноевропейските държави, напр. добри връзки между преносните мрежи, стабилна политическа и икономическа среда и силна и ликвидна валута, им дава уникална възможност да станат нови европейски лидери в производството на енергия. Според цитираните страни мерките са пречка това да се случи.

(289)

Комисията отбелязва, че испанската провинция Кадис е сред най-слънчевите региони в Съюза (най-голям брой часове слънцегреене през дадена година), което спомага за максимизиране на производството на енергия за всеки модул поотделно. Предвид много по-малкия брой слънчеви часове в повечето части на Съюза, не е ясно кога изравняването на цените на едро по този начин може да бъде възпроизведено и на други пазари, въпреки че правителството на Обединеното кралство приема, че това ще се случи скоро. Комисията също така констатира, че съществуват големи разлики в цените на едро в различните държави членки, което означава, че изравняването на цените на едро става на различни цени в зависимост от конкретната държава членка.

(290)

Поради това Комисията е на мнение, че в близко бъдеще няма да е възможно широкомащабно изравняване на цените на едро в Съюза, дори при липсата на мерки.

(291)

След разгласяването някои от страните изразиха несъгласие със заключението на Комисията, че изравняването на цените на едро няма да бъде постигнато широкомащабно в Съюза в близко бъдеще, дори ако изтече срокът на търговските мерки. Те се позоваха на доклад от 6 страници от Becquerel Institute, в който се изследва потенциалът за изравняване на цените на едро в единадесет държави членки. Този доклад е финансиран от трите страни, които се противопоставят на мерките.

(292)

Комисията отбеляза, че други източници са по-малко оптимистични от Becquerel Institute по отношение на размера на LCOE за производството на слънчева енергия и съответно, времето, необходимо за постигане на изравняване на цените на слънчевата енергия в Европа. Например, в подробен доклад, изготвен от BNEF (77), LCOE се прогнозират в много диапазон с много по-високи стойности на възлови пазари като Франция, Германия, Италия и Обединеното кралство. Разликите са посочени в таблицата по-долу:

Държава членка

Диапазон на LCOE според BNEF (EUR/MWh) (78)

Диапазон на LCOE според Becquerel (EUR/MWh)

 

Най-ниска стойност

Най-висока стойност

Най-ниска стойност

Най-висока стойност

Франция

58

105

34

53

Германия

66

107

46

54

Италия

65

99

36

58

Обединено кралство

77

117

49

60

(293)

Според Becquerel капиталовите разходи възлизат на 0,726 евро/W, но от института не се прави разлика между държавите членки. В доклада си BNEF допуска много по-високи капиталови разходи и се прави диференциране по държави членки: Франция 0,99 EUR/W; Германия 0,9—0,94 EUR/W, Италия 0,76—0,99 EUR/W, Обединено кралство 0,9—0,94 EUR/W. Разликата може да бъде обяснена в известна степен с факта, че от Becquerel приемат цените на модулите, без да са в сила мерките. Толкова ниски капиталови разходи обаче са малко вероятни, особено като се има предвид, че според BNEF те така или иначе са по-ниски в ЕС, отколкото в други държави, в които не се прилагат мерки за търговска защита, например Турция (1,04/W) и Обединените арабски емирства (1,14/W).

(294)

Поради това прогнозите на Becquerel и BNEF се различават. Те имат разногласия относно момента, когато изграждането на голяма соларна електроцентрала за комунални цели ще бъде категорично по-евтино от използването на съществуваща централа на изкопаемо гориво. Според Becquerel във Франция това вече е факт, а в Обединеното кралство и Германия предстои съответно през 2018 и 2020 г. Според BNEF обаче големите соларни електроцентрала за комунални цели ще станат категорично по-евтини от тези на изкопаемо гориво едва между 2025 г. и 2030 г. и в трите държави членки (79), поради което ще бъдат въведени мащабно в повечето части на Съюза едва след 2025 г. (80)

(295)

И на последно място, в доклада на Becquerel се заключава, че: „През 2019 г. фотоволтаичната електроенергия може да стане конкурентоспособна на няколко от най-големите пазари в Европа, а в повечето европейски държави […] — през следващите пет години“. Това означава, че се очаква повечето държави членки, сред които и Германия, да постигнат изравняване на цените, едва когато изтече срокът на мерките през 2019 г., дори в спорния случай, че допусканията и констатациите в доклада на Becquerel се окажат верни дотогава.

(296)

От SPE представиха два доклада от Deutsche Bank (81), които, по тяхно мнение, оспорват мнението на Комисията, че изравняването на цените на едро няма да бъде постигнато в близко бъдеще. Комисията отбелязва, че двата доклада всъщност се отнасят до изравняването на цените на дребно, а не на едро, което се потвърждава както от самия текст, така и от високата LCOE, която се сравнява с LCOE за слънчева енергия. Както е обяснено в следващите съображения, Комисията не отрича, че изравняването на цените на дребно вече е постигнато в някои части на Съюза.

(297)

Изравняване на цените на дребно. Противниците на мерките заявиха също така, че покривните соларни инсталации вече са постигнали изравняване на цените на дребно, т.е. те са станали икономически жизнеспособни дори без субсидии в държавите членки, в които цените на електроенергията са високи, например в Германия. Една от страните аргументира това твърдение с пример за търговски център, разполагащ с обширна площ на покрива, където да бъдат инсталирани панелите, и се нуждае от електроенергия през деня, когато основно протича дейността му, което пък съвпада с пика на производството на слънчева енергия. В Германия цената, която трябва да заплатят за всеки kWh понастоящем е около 20 евроцента/kWh, докато LCOE за покривна соларна инсталация са около 10 евроцента/kWh. Поради това инсталирането на соларни панели може да доведе до значителни икономии на разходи за електроенергия, особено за клиентите, които използват голямо количество енергия през деня. Не такъв е случаят при първоначалното разследване, когато слънчевата енергия винаги се е нуждаела от субсидии, за да бъде жизнеспособна. В случаите, когато субсидиите вече не са фактор, окончателната цена на модула е била от значение за решението на потребителя да инсталира соларна системи и понастоящем вследствие на мерките тази цена е по-висока.

(298)

Комисията разследва по-подробно пазара във връзка с изравняването на цените на дребно в Германия, тъй като страните отправиха множество коментари по този въпрос по време на разследването.

(299)

Необходимо е да се направи разграничение между инсталациите, които са за собствено потребление, и тези, които подават електроенергия към енергийната мрежа.

(300)

Комисията споделя мнението, че постигането на изравняване на цените на слънчевата енергия е много желателно, тъй като би спомогнало за борбата с изменението на климата и за намаляването на сметките за електроенергия. Тя установи, че премахването на мерките ще доведе до намаляване на цената на соларните панели, което пък ще доведе до повишаване на броя на местата, където може да бъде постигнато изравняване на цените на дребно.

(301)

В същото време Комисията установи, че през РПП инвестициите в покривни инсталации за собственото потребление, които не се ползват от схеми за подпомагане, в търговски и жилищни сгради са били възпрепятствани от правната несигурност във връзка с това дали за тези инсталации ще се заплаща данъкът, предназначен за финансиране на германската схема за подпомагане — допълнителният данък EEG. След предложената от Германия промяна в нормативната уредба с цел да се съобрази със законодателството на Съюза в областта на държавната помощ, лицата, които използват за собствено потребление електроенергията от своите възобновяеми източници (понякога наричани „произвеждащи потребители“), са задължени да плащат данък в размер на повече от 2 евроцента за kWh в Германия. Поради това, ако LCOE за даден проект възлизат на 10 евроцента/kWh, данъкът сам по себе си прави генерираната електроенергия с 20 % по-скъпа (82).

(302)

Комисията цели намаляване на правната несигурност в бъдеще. Съгласно предложението относно структурата на пазара на електроенергия и Директивата относно възобновяемите енергийни източници „самостоятелните потребители на електроенергия от възобновяеми източници […] имат право на собствено потребление […], без да подлежат на непропорционални процедури и такси, които не са съобразени с разходите.“ (83). В доклади от проучване и изследване на пазара се изтъква също фактът, че промените в законодателството оказват влияние върху търсенето. В един от най-скорошните доклади на BNEF се отбелязва, че: „секторът на малките фотоволтаични инсталации за търговски и жилищни обекти в Германия започна да изостава, откакто влязоха в сила месечните намаления [от заплащането за изкупуване на електроенергия] и допълнителната такса върху собственото потребление.“ (84). Като се вземат предвид всички елементи, посоченото по-горе изравняване на цените на дребно показва, че соларните модули вече могат да генерират електричество на цена, която е много по-ниска от цената на дребно в Германия. След като бъде постигната необходимата правна сигурност от законодателството на Съюза, може да се очаква, че търсенето, което не се основава на схеми за подпомагане, ще се възстанови. Очаква се то да бъде по-чувствително към равнището на цената на соларните панели, а следователно и към мерките.

(303)

При инсталациите, които подават електроенергия към енергийната мрежа, търсенето се определя предимно от схеми за подпомагане, които могат да продължат да бъдат използвани без провеждане на търг за инсталации с мощност до 1 MW. При дадено ниво на подпомагане търсенето ще е малко по-голямо, ако мерките бъдат премахнати. В същото време по бюджетни причини повечето държави членки значително са намалили подпомагането, така че търсенето намалява, без това да е свързано с мерките.

(304)

След разгласяването SPE заяви, че Комисията неправилно е направила заключенията си относно въздействието на правната несигурност и допълнителния данък EEG въз основа само на примера с Германия. Комисията потвърди, че подобни отрицателни условия са налице в много държави членки. Същата констатация беше направена и най-скорошния доклад на SPE, озаглавен „Глобални перспективи пред енергийния пазар в Испания за периода 2016—2020 г.“: „[…] испанското правителство […] възпрепятства нововъзникващия пазар на електроенергия за собственото потребление, като налага данък върху слънчевата енергия и високи глоби за недекларираните произвеждащи потребители“ (85) и „съдбата на слънчевата енергия в Испания е подобна на няколко други пазари, които преди се характеризираха с високи тарифи за изкупуване на електроенергия: Белгия, България, Чешката република и Гърция. Пазарите на слънчева енергия в Словакия и Словения почти изцяло са преустановили функционирането си.“ (86) и: „Дори няколко от развитите пазари на разпространявани покривни соларни панели изпитват затруднения да преминат от преференциални тарифи за изкупуване на електроенергия или нетно отчитане към схемите на собствено потребление. Тази ситуация е налице въпреки факта, че в много случаи цената на слънчевата енергия е по-ниска от цените на пазара на електроенергия на дребно. Пречките пред покривните инсталации за слънчева енергия в някои европейски държави (данъци върху слънчевата енергия за собствено ползване, възпрепятстване на продажбите на излишната електроенергия или предлагане само на цени на едро) и неспиращите обсъждания на допълнителни ограничения възпират множество потенциални купувачи от инвестиране в собствена соларна система“ (87). Поради това Комисията отхвърли този аргумент.

5.3.5.   Заключение относно въздействието на мерките върху търсенето

(305)

След задълбочен анализ Комисията установи, че по отношение на въздействието на мерките върху търсенето е важно да се прави разлика между различните сектори и различните видове търсене.

(306)

Търсене от схеми за подпомагане. Ако схемите за подпомагане са специфични по отношение на технологията, мерките не оказват въздействие върху търсенето. Ако схемите за подпомагане са неутрални от гледна точка на технологията, мерките намаляват шансовете слънчевата енергия да спечели. Дори за тези търгове обаче Комисията отбелязва, че слънчевата енергия е спечелила значителен пазарен дял, което показва, че дори при наличието на мерки, тя е в състояние да се конкурира за проекти за комунални цели.

(307)

Изравняване на цените на едро. Ако изобщо е възможно изравняване на цените на едро на настоящия етап и в близко бъдеще, то може да се постигне само на места с идеално местоположение, дори в случай че цените на слънчевите панели намалеят, ако мерките бъдат отменени. Отново трябва да се спомене, че допълнителното търсене, което може да се очаква, ако мерките бъдат отменени, е ниско и освен това зависи от равнището на цените на едро в съответната държава членка.

(308)

Изравняване на цените на дребно. Изравняването на цените на дребно е факт за търговските съоръжения в държавите членки, в които цените на дребно са високи, като например Германия, дори и ако се радват на изобилно слънце. Основните фактори за това са данъците, налозите за мрежата и таксите за схеми за подпомагане. Обявените от Комисията съответно на 1 декември 2016 г. (88) и 30 ноември 2016 г. (89) правила за нова структура на енергийния пазар и нови правила за преход към чиста енергия, насочена към потребителите, са важна стъпка към постигането на стабилна и благоприятстваща растежа среда. След като предложението на Комисията бъде прието от съзаконодателите, се очаква търсенето на инсталации за търговски обекти да се възстанови. В такъв случай по отношение на инсталациите за търговски обекти е възможно премахването на мерките да има по-значително въздействие, тъй като няма ограничение за търсенето под формата на лимит на производството, което да получи подкрепа по схеми за подпомагане, нито конкуренция от страна на други енергийни източници, за разлика от изравняването на цените на едро. Изравняване на цените на дребно за инсталациите за жилищни сгради ще отнеме повече време, тъй като те трябва да бъдат оборудвани със скъпоструващи устройства за съхранение, за да са подходящи за повечето потребители, които произвеждат за собствено потребление (90).

(309)

След разгласяването редица страни изразиха несъгласие със констатацията, че мерките са имали само ограничено въздействие върху търсенето на модули. Те твърдят, че инвестициите се ръководят от очакваната норма на възвръщаемост и следователно колкото по-ниска е цената на соларните модули, толкова по-висока е възвръщаемостта на инвестициите и вероятността за тяхното осъществяване.

(310)

Комисията припомни, че винаги е била съгласна, че цената оказва въздействие върху търсенето. Тя обаче смята, че други фактори оказват понастоящем много по-съществено въздействие върху търсенето, отколкото относително слабо увеличение на цената на модулите вследствие на МВЦ Такъв фактор е, от една страна, правната несигурност, но от друга страна — умишлените действия от страна на правителството за контрол на степента на внедряване на слънчевата енергия. Тези дейности включват определяне на общи годишни цели по отношение на инсталациите, въвеждане на търгове за мощност, както и налагане на данъци върху електроенергията за собствено потребление.

(311)

Комисията признава също така, че в някои случаи, като например неутралните по отношение на технологията търгове, МВЦ може да има много по-голямо въздействие върху търсенето на слънчева енергия. В същото време Комисията отбеляза, че ако я няма МВЦ, за да премахне ефекта на дъмпинга слънчевата енергия ще има нелоялно конкурентно предимство спрямо други възобновяеми енергийни източници. Комисията също така отбеляза, че слънчевата енергия е сравнително успешна в неутрални по отношение на технологията търгове, дори и след прилагане на МВЦ, с която просто се възстановяват еднаквите условия на конкуренция.

(312)

На последно място, Комисията откри още доказателства, че е възможно в близко бъдеще правителствата да предприемат допълнителни действия за контрол на внедряването на слънчевата енергия, например въвеждането тарифи за използване на мрежата за соларните инсталации, които са в по-голяма степен съобразени с разходите. BNEF приема, че: много европейски регулаторни органи ще реагират на намаляващите разходи за слънчева енергия от 2018 г. натам, като накарат ползвателите на соларни панели да плащат фиксирани такси, за да бъдат свързани към мрежата, вследствие на което те ще могат да спестят единствено от променливата част от цената на електроенергията от соларни модули. За основа на тези разчети използвахме структурата на разходите за мрежата на всяка държава. В повечето държави от ЕС това води до намаляване на сметките за електричество, които могат да бъдат избегнати, с около 30 % от цената на електроенергията. Ако това не се случи, ще има ръст при изграждането, но мрежовите разходи са необосновани (91).

(313)

Поради това тези твърдения бяха отхвърлени и Комисията продължава да счита, че мерките имат много ограничено въздействие върху търсенето на слънчева енергия в Европа.

5.4.   Други аргументи

(314)

Повечето от страните, които се противопоставят на мерките, заявиха, че мерките оказват отрицателно въздействие върху постигането на целите във връзка с изменението на климата. Това твърдение беше подкрепено и от пет неправителствени организации в областта на околната среда. Тези страни отново изтъкнаха, че Съюзът и държавите членки са поели ангажимент посредством няколко решения и споразумения, последно в Споразумението от Париж, за намаляване на емисиите на парникови газове и за предотвратяване на изменението на климата. Съюзът си е поставил правно обвързваща цел енергията от възобновяеми източници да достигне 20 % от общото енергопотребление (92). Комисията също така определи стратегическата рамка за постигането целта от 27 % до 2030 г. Тази нова амбициозна цел беше приета през 2014 г. след налагането на окончателните мерки. През октомври 2016 г. Европейският съюз ратифицира Парижкото споразумение по РКООНИК относно борбата с изменението на климата, първото по рода си всеобщо, правно обвързващо глобално споразумение по въпросите на климата, след като Европейският парламент го подкрепи с огромно мнозинство. Преминаването към нисковъглеродни енергийни доставки е основен елемент от тези усилия и слънчевата електроенергия остава един от най-обещаващите енергийни източници за постигане на целите във връзка с климата.

(315)

Страните, които се противопоставят на мерките, заявиха, че мерките затрудняват постигането на целите във връзка с климата, тъй като забавят въвеждането на слънчевата енергия. Те твърдят, че възстановяването на цените на световния пазар на слънчева енергия ще позволи на Съюза по-бързо да декарбонизира производството си на електроенергия. Те също така посочват, че съществува несъответствие между провежданите от Съюза политика в областта на климата и търговската политика. Докато първата насърчава и субсидира възобновяемите енергийни източници, втората увеличава тяхната цената и се отразява на наличността им.

(316)

Комисията се съгласи, че ратификацията на Парижкото споразумение по РКООНИК относно борбата с изменението на климата е важен крайъгълен камък за активизирането на сътрудничеството в световен мащаб за ограничаване на изменението на климата. Слънчева енергия е един от основните енергийни източници за постигане на целите, свързани с климата. В същото време Комисията установи, че търсенето на соларни инсталации в Съюза в близко бъдеще ще бъде засегнато от мерките едва в ограничена степен (вж. раздел 5.3 по-горе). Тази ситуация ще се промени едва след като изравняването на цените на дребно се превърне в значителен източник на търсене. Поради това премахването на мерките на настоящия етап няма да помогне много за постигането на целите в областта на околната среда.

(317)

Институтът EU ProSun направи още няколко коментара в отворено писмо в отговор на позицията на НПО, призоваващи за прекратяване на мерките поради причини, свързани с околната среда. От института заявиха, че ако бъде приет подход към цялата верига на доставките на слънчева енергия, ще се постигнат много по-ниски емисии на въглероден двуокис при производството на соларни панели в Съюза. Не е необходимо модулите, произведени в Европейския съюз, да бъдат транспортирани на дълги разстояния. Поради стандартите и изискванията на Съюза във връзка с опазването на околната среда, от една страна, и повишаването на енергийните разходи, от друга, соларната промишленост в ЕС систематично намалява своето енергопотребление в сравнение с китайските производители. Това е особено важно, като се има предвид, че производството на соларни модули и техните суровини се характеризира с високо потребление на енергия. От EU ProSun посочиха също, че е налице известно противоречие между това, че някои НПО са подписали писмо, с което призовават за прекратяване на мерките, с цел да се защити интереса на Съюза, т.е., дори в случай че установени нелоялни търговски практики, и неотдавнашното изявление на един от лидери на тези организации, призоваващ за повече усилия за справедлива и екологосъобразна търговия.

(318)

Комисията стигна до заключението, че мерките имат едва ограничено въздействие върху постигането на краткосрочните цели на Съюза във връзка климата.

(319)

След разгласяването няколко от страните изразиха несъгласие с твърдението, че вносните соларни продукти имат по-високи въглеродни емисии от тези на произвежданите в Съюза. Тези страни заявиха, че на производството на полисилиций и полупроводникови пластини се пада най-големият дял от потреблението на първична енергия, поради което техният произход е от най-голямо значение. Тези страни също така посочиха, че производството на електроенергия е свързано с различни емисии на въглероден двуокис в различните държави членки. Тъй като производството на модули и суровините за тях се характеризира с високо потребление на енергия, е от значение в коя държава членка се произвеждат модулите и техните компоненти.

(320)

През краткия период от време след разгласяването Комисията не успя да направи задълбочен анализ на тези твърдения. Тя поясни, че само е цитирала информацията от EU ProSun и никога не е отстоявала тезата, че вносните соларни продукти са с по-висок въглероден отпечатък. Напротив, независимо въглеродния отпечатък на модулите, произведени в Съюза, на тези от Китай, Комисията изтъкна отново основното заключение, че мерките са имали едва много ограничено въздействие върху търсенето на слънчева енергия до този момент. Поради това Комисията стигна до заключението, че мерките не са имали значително въздействие върху постигането на целите на Съюза по отношение на околната среда.

(321)

Някои от страните, призоваващи за прекратяване на мерките, твърдят, че производственият капацитет на производителите на елементи и модули в Съюза не е достатъчен за покриване на търсенето на модули и мерките не са допринесли за значителното му увеличаване. Съответните заинтересовани страни оценяват търсенето в Съюза на по-малко от 8 GW, а производството на модули — на по-малко от 4 GW. Според тях това означава, че при всички случаи поне половината модули трябва да бъдат внесени. Цитираните страни заявиха, че не са се осъществили формулираните в първоначалния регламент очаквания на Европейската комисия, че: „в средносрочен план също има основания да се допусне, че промишлеността на Съюза ще разшири производствения си капацитет, което ще ѝ позволи да постигне икономии от мащаба, а те от своя страна ще доведат до още по-голямо намаление на цената.“

(322)

Комисията установи, че дори ако производството на модули в Съюза е по-ниско от търсенето, никога не е имало недостиг на модули в Съюза. С помощта на ценови ангажимент/МВЦ беше постигнат внос от Китай на справедливи цени. Въпреки че е налице относително нарастване на вноса от останалия свят, между 2012 г. и РПП промишлеността на Съюза е успяла да увеличи пазарния си дял в Съюза от 25 % на 35 %. Това означава, че мерките са позволили на промишлеността на Съюза да увеличи производството и продажбите съобразно размера на пазара на Съюза и да покрие голяма част от търсенето. Както е посочено в раздел 5.3.2 по-горе, потреблението на Съюза драстично е намаляло поради намаляването на схемите за подпомагане, което значително затруднява растежа на промишлеността на Съюза. Въпреки това промишлеността на Съюза е успяла да продължи консолидирането си и е постигнала значително намаляване на разходите. Освен това в Съюза е налице значителен неоползотворен производствен капацитет за модули, които би могъл отново да бъде пуснат в експлоатация, ако търсенето се увеличи. Поради това Комисията счита, че мерките не са довели до недостиг на модули на пазара на Съюза и са допринесли за нарастването на производството на Съюза съобразно размера на пазара на Съюза.

(323)

Страните, които се противопоставят на мерките, заявиха, че производственият капацитет за модули извън Китай нараства много бързо. Те цитираха различни проучвания на пазара, според които общият производствен капацитет в други азиатски държави нараства много бързо — достигнал е 7 GW през 2015 г. и се очаква да достигне 10 GW през 2016 г. Според тях този капацитет ще надвиши търсенето в Съюза, което страните оценяват на около 8 GW. Значителна част от тези нови мощности са изградени от китайски дружества. Освен това няколко големи китайски дружества доброволно са напуснали ценовия ангажимент, за да могат да снабдяват пазара на Съюза извън КНР. Страните твърдят, че вследствие на това е възможно все по-големи количества евтини модули да бъдат изнасяни за Съюза от трети държави, дори ако мерките останат в сила. Поради това противниците на мерките заявиха, че изразените в първоначалния регламент очаквания на Комисията, че други трети държави не биха насочили масирано своя износ към пазара на Съюза (93), не са се осъществили.

(324)

При разследването Комисията установи, че пазарният дял на вноса от КНР в Съюза е намалял от 66 % през 2012 г. на 41 % през РПП, докато пазарният дял на вноса от останалата част от света, с изключение на КНР (главно от Тайван, Малайзия, Южна Корея и Сингапур), се е увеличил от 9 % на 25 %. Пазарният дял на производителите от Съюза се е увеличил от 25 % през 2012 г. на 35 % през РПП. Това означава, че вносът от трети държави не е попречил на промишлеността на Съюза да възстанови значителен пазарен дял в Съюза.

(325)

Комисията също така установи, че макар производственият капацитет за модули в Югоизточна Азия да нараства с бързи темпове, той все още отговаря едва на част от капацитета на Китай (94). Заводите от Югоизточна Азия също така продават значителни количества на пазара на САЩ и други държави, наложили търговски мерки по отношение на китайски модули, например Индия и Канада. Също така се очаква броят на соларните инсталации в Югоизточна Азия да нарасне, поради което се очаква част от продукцията да бъде продадена в рамките на региона. Вследствие на това Комисията стигна до заключението, че модул производственият капацитет за модули в Югоизточна Азия не е достатъчен, за да покрие значителна част от търсенето в Съюза и да направи мерките неефективни. Във всеки случай целта на мерките е да се гарантира, че вносът на соларни модули и елементи от КНР се извършва по справедливи и недъмпингови цени и фактът, че промишлеността на Съюза би могла да бъде обект на конкуренция от страна на други държави не ги прави неефективни.

(326)

Една от страните заяви, че развитието на пазарните дялове показва, че мерките са били от ползва най-вече за вносителите от трети държави. Същата страна твърди, че настоящият случа е подобен на този с отглежданата в рибовъдни стопанства атлантическа сьомга (95), при който Комисията прекрати мерките, тъй като имаше вероятност да доведат до значително нетно прехвърляне на богатство извън Съюза, а прехвърлянето на богатство към доставчици от трети държави значително да надвиши ползите, които промишлеността на Съюза би могла да извлече от мерките.

(327)

Както беше отбелязано по-горе, между 2012 г. и РПП промишлеността на Съюза е успяла да увеличи пазарния си дял в Съюза от 25 % на 35 %. Това означава, че третите държави не са поели по-голямата част от пазарния дял, държан преди това от китайските производители. Освен това Комисията счита, че ситуацията на промишлеността на Съюза в случая с отглежданата в рибовъдни стопанства атлантическа сьомга, е била много по-различна — пазарният дял на промишлеността на Съюза е бил много по-малък и е нараснал от едва 2,7 % през 1998 г. на 4,3 % през 2001 г. В този случай много ниският пазарен дял на промишлеността на Съюза е една от основните причини, поради които налагането на мерки щеше да доведе до значително нетно прехвърляне на богатство извън Общността, докато пазарът се приспособява към по-високите цени (96). В настоящия случай промишлеността на Съюза се възползвала в значителна степен от мерките. Поради това случаят с отглежданата в рибовъдни стопанства атлантическа сьомга не може да служи като прецедент.

(328)

Според страните, които се противопоставят на мерките, производителите от Съюза не са обявили надеждни планове за разширяване на капацитета си. Вместо това SolarWorld, най-големият производител в Съюза, наскоро уволни няколкостотин работници на временни договори от своите европейски производствени съоръжения и сключи споразумения за ПОО за производството на соларни панели в Тайланд. Страните, които се противопоставят на мерките, твърдят, че това е поредното доказателство, че успешното производство на соларни модули се осъществява само в големи производствени съоръжения, като например тези в Азия.

(329)

От SolarWorld отговориха, че са сключили временно споразумение за ПОО, за да отговорят на нарастването на търсенето в световен мащаб в края на 2015 г. и първата половина на 2016 г. От SolarWorld заявиха, че несигурността относно резултатите от текущото разследване е довела до по-високи лихвени проценти по техните капиталови инвестиции, изисквани от финансовите инвеститори. Поради това разумното икономическо решение е било да се отложи капиталоемкото разширяване на производствения капацитет, докато приключи разследването, и вместо това временно да се използва наличният капацитет на подизпълнителите. От SolarWorld посочиха също, че всички модули, произведени от техния партньор извън ЕС, с който имат споразумение за ПОО, са били изпратени извън Съюза.

(330)

Проучване на пазара потвърди, че през първата половина на 2016 г. е бил налице период на бърз растеж, а през втората половина на 2016 г. се е наблюдавало слабо търсене, което е довело до срив на цените вследствие на свръхпредлагане на модули (97). В този контекст решението на SolarWorld да съкрати срочно наети служители може да се разглежда като трудно решение, което обаче е обосновано от ситуацията на пазара. От SolarWorld също така са намалили обемите, произвеждани от подизпълнители, доколкото са позволявали подписаните с тях договори.

(331)

Поради това Комисията счита, че предвид несигурността и скорошния период на бърз ръст, последван от срив, решението на производителя от Съюза да отложи разширяването на капацитета, като вместо това разчита на наличния производствен капацитет на подизпълнители е било икономически обосновано и не означава, че производството в Съюза е станало неустойчиво.

5.5.   Заключение относно интереса на Съюза

(332)

Като прецени и съпостави конкуриращите се интереси, Комисията анализира дали отрицателният ефект върху несвързаните вносители, секторите нагоре и надолу по веригата, както и останалите въздействия, анализирани по-горе, са непропорционални в сравнение с положителния ефект върху производителите от Съюза на продукта предмет на прегледа. Съгласно член 21, параграф 1, трето изречение от основния регламент беше обърнато специално внимание на необходимостта да се елиминират нарушаващите търговията последици от вредоносния дъмпинг и от възстановяване на реалната конкуренция.

(333)

Ключовият въпрос беше да се оцени възможното въздействие на продължаването на мерките върху бъдещето на търсенето на соларни модули в Съюза. Ако мерките значително намалят търсенето, би могло да се твърди, че защитата на един относително малък отрасъл в Съюза би могла да окаже непропорционално голямо въздействие върху значително по-големи сектори нагоре и надолу по веригата. Както обаче е посочено и в съображение 313, мерките са имали само ограничено въздействие върху търсенето на соларни модули Съюза. Няма вероятност ситуацията да се промени преди Директивата относно възобновяемите енергийни източници да бъде приета и да започне да се прилага в държавите членки. В контекста на тази констатация доводът относно въздействието върху работните места беше разгледан в перспектива. Макар да е възможно преустановяването на мярката да помогне за създаването на нови работни места, същевременно то ще изложи на непосредствен риск съществуващите работни места в Съюза в сектора на производството на соларни елементи и модули (около 8 000). По тази причина не е целесъобразно елементарното сравняване на броя на съществуващите работни места в промишлеността на Съюза със съществуващите работни места в секторите надолу (около 50 000) или нагоре по веригата (около 5 000—10 000).

(334)

Тъй като политиките за подкрепа на енергията от възобновяеми източници трябваше да бъдат реформирани след влизането в сила на новите правила на Съюза в областта на държавните помощи и вероятно ще претърпят допълнителни промени, след като съзаконодателите приемат предложението на Комисията за нова директива относно енергията от възобновяеми източници, не е възможно да се вземе отношение относно интереса на Съюза за период, по-дълъг от 18 месеца. Някои констатации сочат, че е възможно мерките да имат по-голямо въздействие по отношение на търсенето в бъдеще, след като приключи преходът от политиките за подкрепа на енергията от възобновяеми източници, бъде изяснена ситуацията с облагането на собственото потребление и бъде постигнато изравняване на цените в обширни части на Европа и за определени групи потребители. Както е посочено в съображения (302) и (308), предложените от Комисията съответно на 1 декември 2016 г. (98) и 30 ноември 2016 г. (99) правила за нова структура на енергийния пазар и нови правила за преход към чиста енергия, насочена към потребителите, са важна стъпка към постигането на стабилна и благоприятстваща растежа среда. Поради това Комисията реши да ограничи удължаването на срока на мерките до 18 месеца.

(335)

След допълнителното разгласяване, посочено в съображение 30, Комисията получи три групи от коментари. Като цяло производителите от ЕС поискаха от Комисията да запази първоначалния период от 24 месеца въз основа на аргумента, че с разгласеното предложение да се намали периодът от 5 на 2 години вече е постигнат баланс между интересите на страните. Някои от заинтересованите страни, представляващи промишлеността надолу и нагоре по веригата, приветстваха намаляването на срока на 18 месеца, докато други изказаха предпочитание за цялостното прекратяване на мерките. Китайското правителство изрази съжаление, че Комисията възнамерява да продължи да прилага мерките, макар и само за 18 месеца. Подобно на някои заинтересовани страни от промишлеността нагоре и надолу по веригата правителството се изказа критично и относно факта, че в текста на проекта на акта за изпълнение не се споменава незабавното прекратяване на мерките.

Комисията отбеляза, че мерките може да окажат по-голямо въздействие върху търсенето в бъдеще, след като приключи преходът към политиките за подкрепа на възобновяемите енергийни източници, бъде изяснено облагането на собственото потребление с данъци и се постигне изравняване на цените на слънчевата енергия с тези на електроенергията от конвенционални източници в по-голямата част от Европа. Тази констатация доказва, че срокът на мерките следва да бъде извънредно удължен само за 18 месеца, след което ще изтече в съответствие с разпоредбите на основния регламент. Въз основа на наличните към момента доказателства Комисията счете, че при съпоставянето на евентуалното отрицателно въздействие върху промишлеността нагоре и надолу по веригата и върху потребителите, спрямо ползите, които промишлеността на Съюза би могла да извлече от мерките, 18 месеца представляват подходящ баланс между всички конкуриращи се интереси.

(336)

Освен това, докато разглеждаше интересите им, Комисията се сблъска с многобройни жалби от несвързани вносители относно голямата административна тежест, която понасят, докато производителите от Съюза пък се оплакваха от все още продължаващите практики на заобикаляне. Тези въпроси може да бъдат разгледани при междинния преглед относно формата на мерките. И на последно място, Комисията си даде сметка, че механизмът за корекция на МВЦ не е следвал стръмната крива на разходите на соларната промишленост (100). Поради това е възможно настоящата система за корекция да е пречка европейските потребители до се възползват от глобалното повишаване на ефективността, което може да доведат до необходимост от преразглеждане на този въпрос. Това може да стане в рамките на междинен преглед на който и да е механизъм за корекции, който може да бъде свързан с друга форма на мярката.

(337)

Като цяло Комисията стигна до заключението, че няма убедителни основания за прекратяване на мерките на основание, че това е в полза на интереса на Съюза. Тя обаче също така стигна до заключението, че е целесъобразно да бъде извършена служебна проверка по въпросите, посочени в съображение 336.

6.   РАЗСЛЕДВАНЕ В РАМКИТЕ НА ЧАСТИЧНИЯ МЕЖДИНЕН ПРЕГЛЕД, ОГРАНИЧЕНО ДО ПРОУЧВАНЕ НА ТОВА ДАЛИ Е В ИНТЕРЕС НА СЪЮЗА МЕРКИТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ДА ОСТАНАТ В СИЛА

6.1.   Предварителни забележки

(338)

Както е посочено в съображение (7), Комисията започна по собствена инициатива разследване в рамките на частичния междинен преглед („междинния преглед“), ограничено до проучване на това дали е в интерес на Съюза мерките по отношение на елементите да останат в сила.

(339)

Прегледът започна, тъй като бяха налице prima facie доказателства, че обстоятелствата, въз основа на които са били наложени първоначалните мерки, са се променили. По-специално, след преструктуриране и консолидация на промишлеността на Съюза, значителен брой производители на елементи са закрили производството си. По-голямата част от оставащия производствен капацитет на елементи в Съюза изглежда до голяма степен е предназначена за собствено потребление при производството на модули. Вследствие на това продажбите от страна на промишлеността на Съюза на елементи за несвързани ползватели са много ограничени като количество, а производителите на модули, които не са вертикално интегрирани, зависят от доставката на елементи извън Съюза. Поради това Комисията счита, че е разумно да се проучи дали запазването на мерките по отношение на елементите е в интерес на Съюза.

6.2.   Интерес на производителите на елементи

(340)

На Комисията са известни 12 производители на елементи в Съюза. Промишлеността на Съюза е представлявана от сдружението EU ProSun, което е заявителят по прегледа с оглед изтичане на срока на действие на съществуващите антидъмпингови мерки. EU ProSun представлява четирима производители на елементи от Съюза. Още двама производители на елементи изрично подкрепиха позицията на EU ProSun. EU ProSun също така представлява Solar World — производител на полупроводникови пластини нагоре по веригата, както и още един производител от Съюза.

(341)

При първоначалното разследване Комисията установи, че масирания приток на дъмпингови китайски соларни елементи и модули в Съюза е допринесъл за несъстоятелността на много от производителите на елементи в Съюза. Налагането на мерките позволи на останалите производители от Съюза да постигнат възстановяване и консолидация и да стабилизират производството си на елементи. По-специално, производствените активи и служителите на един от най-големите производители на елементи от Съюза — Bosch Solar Energy, продължиха производствената си дейност, докато бъдат погълнати от SolarWorld през 2014 г.

(342)

Ако мерките по отношение на елементите бяха прекратени, износът на китайските елементи на дъмпингови цени щеше да продължи в големи количества, причинявайки съществена вреда на промишлеността на Съюза, с много отрицателни последици за сектора за производството на елементи в Съюза. Биха се обезсмислили големите капиталови инвестиции в съвременни съоръжения за производството на елементи. До 1 700 високо квалифицирани работници могат да загубят работата си. Комисията също така бе уведомена за намерението на няколко дружества от Съюза да възстановят около 300 MW от капацитета си, ако мерките останат в сила.

(343)

Упадъкът на производството на соларни елементи в Съюза би имал отрицателно въздействие върху НИРД в Съюза. Елементите са основна съставна част на модулите и голяма част от НИРД при добиването на слънчева енергия е съсредоточена върху тях. Ако мерките по отношение на елементите бъдат премахнати, темпото на инвестициите в НИРД ще се забави и натрупаният до момента ноу-хау ще се обезсмисли или ще трябва да бъде прехвърлен на трети държави. Ето защо съществува риск, че ако елементите бъдат изключени от обхвата на мерките, ще се затвърди зависимостта на производителите на модули в Съюза от вноса на елементи.

(344)

Възможно е прекратяването на мерките по отношение на елементите да засегне също така мерките, приложими към модулите. Това би позволило на китайските производители да изнасят елементи на нелоялни цени и да ги сглобяват в модули чрез своите дъщерни дружества или чрез подизпълнители, разположени в Съюза. Производствени линии за модули могат да бъдат изградени сравнително бързо, за което свидетелства и бързото изграждане на производствен капацитет в Югоизточна Азия (вж. съображение 323). От EU ProSun изтъкнаха, че подобен сценарий вече се е наблюдавал в САЩ между 2012 и 2014 г., когато мерките по отношение на модулите са се оказали неефективни. Положението се промени едва след като обхватът на първоначалното определение за продукта беше разширен, за да включва и елементите.

(345)

Поради това продължаването на действието на мерките по отношение на елементите безспорно е в интерес на производителите на елементи в Съюза и може също така да донесе известни ползи за и за производителите на модули в Съюза.

(346)

След разгласяването Jabil оспори констатацията на Комисията, че прекратяването на мерките би позволило на китайските производители да изнасят елементи на нелоялни цени и да ги сглобяват в модули чрез своите дъщерни дружества или чрез подизпълнители, разположени в Съюза. В отговор на твърдението на Jabil Комисията припомни, че е установила вероятността от продължаване на дъмпинга и вредата, ако мерките бъдат отменени. Комисията обясни също така, че подизпълнителите, какъвто например е дружеството Jabil, имат значително по-различни бизнес модел и структура на разходите в сравнение с останалата част от промишлеността на Съюза. По-специално, производителите работят с много по-малки административни ресурси, тъй като не поемат същата отговорност за продажбите, маркетинга и НИРД за продуктите си, както е посочено в съображения 110 и 160. Поради това, ако Комисията отмени мерките по отношение на елементите в интерес на производителите на модули в Съюза, нищо не може да попречи на разположените в Съюза подизпълнители да сглобяват модули от дъмпингови китайски елементи. В действителност, подизпълнителите дори не са длъжни да знаят каква е реалната цена на елементите, тъй като обичайният им бизнесмодел се състои в начисляването на такса за ишлеме на друго дружество, което предоставя суровините и поема цялата отговорност за продажбите на продукцията. Поради това Комисията продължи да счита, че прекратяването на действието на мерките по отношение на елементите може да доведе до нелоялни цени на модулите, които могат да бъдат сглобявани от свързани дружества или от подизпълнители в Съюза, като използват дъмпингови китайски елементи.

(347)

След разгласяването SPE заяви, че не съществува причинно-следствена връзка между вноса на елементи от КНР и продажбите на произведените в Съюза елементи; според SPE промишлеността на Съюза е била изправена пред конкуренция от страна на трети държави. Същата страна заяви, че мерките не са успели да защитят инвестициите в сектора за производството на елементи и че работната сила в отрасъла не е застрашена от съкращения, ако срокът на действие на мерките изтече. Тя заяви също така, че пазарът на елементи за собствено потребление не е бил засегнат от вноса на Китай.

(348)

Комисията извърши допълнителен анализ на въздействието на продажбите на елементи от трети държави, както е посочено в съображение 176, и потвърди, че продажбите от трети държави не са причинили вреда. Тя също така анализира още по-задълбочено въздействието на мерките върху инвестициите в сектора за производството на елементи в Съюза, както е посочено в съображение 168, и потвърди, че мерките са имали положително въздействие върху инвестициите. Нещо повече, Комисията установи, че е налице въздействие на вноса от Китай върху пазара на елементи за собствено потребление в Съюза, както е посочено в съображение 105. Предвид ниската рентабилност на сектора за производството на елементи Комисията продължава да счита, че работниците в Съюза в отрасъла на елементите са застрашени от съкращения, ако се допусне срокът на мерките да изтече.

6.3.   Интерес на несвързаните вносители на елементи

(349)

Не беше заявен интерес от страна на несвързаните вносители на елементи през РПП. Елементите се внасят или от производители на модули от Съюза, или от свързани вносители на китайските производители.

6.4.   Интерес на промишлеността надолу по веригата — производители на модули

(350)

Седем европейски производители на модули се отзоваха, като призоваваха за изключването на елементите от обхвата на мярката. Някои от тези дружества подкрепят позицията на EU ProSun относно продължаването на срока на действие на мерките по отношение на модулите. Някои дружества надолу и нагоре по веригата направиха изявления, в които се противопоставят на мерките, по конкретно по отношение на елементите; повечето дружества нагоре и надолу по веригата обаче насочваха вниманието си към причините прекратяването на мерките по отношение на модулите и последиците от тях.

(351)

Страните, призоваващи за прекратяване на мерките по отношение на елементите, обърнаха внимание на факта, че почти всички елементи, произвеждани в Съюза, се използват от вертикално интегрирани дружества за собственото им производство. Поради тази причина производителите на модули, които не са вертикално интегрирани и съставляват повече от 65 % от производството на модули в Съюза, са зависими от вноса на елементи. Посочените страни заявиха, че почти целият внос на елементи в Съюза подлежи или на прилагането на мерки, или на засилени митнически проверки, произтичащи от мерките срещу заобикаляне, наложени на елементите от Малайзия и Тайван (101). Това води до допълнителна административна и финансова тежест за производителите на модули, които не са вертикално интегрирани. Страните, които се противопоставят на мерките по отношение на елементите, заявиха също така, че мерките са неефективни, тъй като не са довели до изграждането на нови мощности в Съюза. По тяхно мнение мерките са довели също така до увеличаване на цената на крайния продукт, т.е. модулите, оказвайки отрицателно въздействие върху търсенето, потреблението и и по-широките цели на политиката на Съюза във връзка с опазването на околната среда.

6.4.1.   Липса на доставки на елементи в Съюза

(352)

Страните, призоваващи за прекратяване на мерките по отношение на елементите, заявиха, че на пазара на Съюза няма елементи, произведени в Съюза. В Съюза има малко на брой производители на елементи и почти всички от тях използват произвежданите от тях елементи за собственото си производство и продават едва много малки количества на трети страни. Продаваните малките количества обикновено са с по-ниско качество. Въз основа на своето разследване Комисията се съгласи, че елементите, продавани от промишлеността на Съюза на пазара на Съюза, задоволяват по-малко от 5 % от търсенето от страна на производителите на модули в Съюза, които не са вертикално интегрирани.

(353)

Освен това страните заявиха, че дори ако на свободния пазар се продават повече елементи, произведени в Съюза, капацитетът и производството на елементи в Съюза ще бъдат крайно недостатъчни, за да задоволят цялото търсене на елементи в Съюза и още недостатъчни за цялото търсене на модули. Комисията установи, че през РПП производството на елементи в Съюза е възлизало на 1 270 MW, което означава, че е могло да покрие 37 % от общото търсене на елементи в размер на 3 409 MW. Капацитетът за производството на елементи в Съюза може да покрие приблизително 18 % от цялото търсене на модули в Съюза — приблизително 7 200 MW през РПП.

(354)

Няколко страни заявиха, че мерките по отношение на елементите са от полза само на едно дружество — Solar World — и поставят повечето други производителите на модули, които не са вертикално интегрирани, в неблагоприятно положение от гледна точка на конкуренцията по отношение на това дружество. През РПП Solar World представляваше повече от 70 % от цялoто производство на елементи в Съюза. Дружеството продава свободния пазар само елементи, които според него не отговарят на високите му стандарти за качество. Цитираните страни заявиха, че единственият начин да се снабдят с елементи е чрез внос от трети държави. Ако мерките по отношение на елементите не бъдат прекратени, тези страни останат в неблагоприятно положение от гледна точка на конкуренцията по отношение на производителя на елементи, намиращ се в доминираща позиция в Съюза.

(355)

Както е отбелязано по-горе, Комисията стигна до заключението, че производството на елементи в Съюза покрива 35 % от търсенето в Съюза, като това съотношение е нараснало от 23 % през 2012 г. Това означава, че значителна част от търсенето в Съюза може да бъде задоволено от произведени в Съюза елементи, независимо дали става дума за продажби за собствено потребление или не. Комисията също така припомни, че средните разходи за производството на елементи в Съюза са над средната продажна цена на китайските и тайванските елементи (по данни на PV Insights). Това означава, че производителите на модули в Съюза, които не са вертикално интегрирани, могат да закупуват елементи извън Съюза на подобни или дори по-ниски цени. Това заключение остава в сила дори ако се има предвид фактът, че елементите, произвеждани в Съюза от вертикално интегрирани производители, са с висока ефективност и по-качествени, а следователно и по-скъпи. Това означава, че мерките не предоставят конкурентно предимство за вертикално интегрираните производители на елементи и модули, пред тези, които не са вертикално интегрирани.

(356)

Комисията също така отбелязва, че единственият период, през който производителите на модули в Съюза, които не са вертикално интегрирани, са имали затруднения при снабдяването с елементи, съвпада с извънредния скок на търсенето в КНР в края на 2015 г. и началото на 2016 г. През посочения период търсенето на пазара на соларни инсталации в Китай достигна връх от 22 GW (102). Определената от Китай цел във връзка със соларните инсталации е подкрепена от щедри схеми за възнаграждение, което е довело до временен бум на инсталациите. Дори значителният производствен свръхкапацитет на елементи в Китай е бил временно недостатъчен, за да отговори на необичайния скок в търсенето. Наложило се е някои китайски производители на модули по изключение да прибягнат до внос на елементи от чужбина, което в световен мащаб е довело до временен недостиг на елементи и увеличение на цените им. По данни на PVInsights продажните цени на елементите са били над МВЦ през посочения период на недостиг, т.е. между ноември 2015 г. и март 2016 г. Поради това, дори ако мерките не са били въведени, производителите на модули от Съюза са щели да изпитват аналогични затруднения при снабдяването с елементи, поради недостига на елементи в КНР през посочения относително кратък период от време.

(357)

Този период на „прегряване“ в търсенето на елементи отчасти съвпадна с проведеното от Комисията разследване във връзка със заобикаляне на мерките при вноса на китайски елементи и модули през Малайзия и Тайван. Регистрацията на елементите и модулите, считано от датата на започване на процедурата във връзка със заобикаляне на мерките, т.е. май 2015 г., е довела до някои допълнителни затруднения в снабдяването на производителите на модули в Съюза. Производителите на модули преминаха през период на несигурност, тъй като не знаеха дали техните тайвански и малайзийски доставчици са действителни производители и дали ще бъдат освободени от митата. В крайна сметка през февруари 2016 г. за повече от 20 малайзийски и тайвански производители на елементи, които съдействаха при разследването, бе установено, че са действителни производители. С това приключи и периодът на временна несигурност по отношение на доставките.

(358)

Освен това Комисията установи, че твърдението, че мерките по отношение на елементите защитават само едно дружество — Solar World — е неоснователно. Както е посочено в съображение (340), още петима производители на елементи изрично заявиха подкрепата си за продължаването на мерките по отношение на елементите. Комисията знае за съществуването на повече от 10 производители на елементи в Съюза. Основната причина, поради която един-единствен производител понастоящем представлява повече от 70 % от всички елементи, произвеждани в Съюза, е, че много други производители са напуснали пазара, тъй като те не са могли да издържат на нелоялната конкуренция от страна на дъмпинговите китайски продукти. Докато повечето от тези производители напускаха пазара, през 2014 г. Solar World придоби един от най-големите производители на елементи в Съюза. Този производител също напускаше пазара и ако не беше придобит от Solar World, повече от 500 висококвалифицирани работници щяха да изгубят работата си. От SolarWorld заявиха, че ако не са били въведени мерките не само не биха били в състояние да придобият друго дружество и да запазят работните му места, но собственото им производство на елементи е щяло да бъде в несъстоятелност в момента.

(359)

Поради това предприятията, които сглобяват модули в Съюза и не са вертикално интегрирани, не са изправени пред недостиг на доставки, нито са в неблагоприятно положение от гледна точка на конкуренцията по отношение на вертикално интегрираните производители. Това означава, че потребителите на модули в Съюза не са засегнати неблагоприятно от факта, че производството елементи в Съюза задоволява едва относително малка част от потреблението.

6.4.2.   Административна тежест, породена от мерките

(360)

Страните, призоваващи да бъдат прекратени мерките по отношение на елементите, заявиха, че те създават съществен допълнителен стопански риск, оказват въздействие върху оборотния капитал и увеличават административната тежест за производителите на модули, които не са вертикално интегрирани. Това би било последица от придържането към сложните процедури на ценовия ангажимент. Някои производители на модули заявиха, че ситуацията се е влошила след разследването във връзка със заобикаляне на мерките, започнало срещу Тайван и Малайзия. Производителите, които не са вертикално интегрирани, подлежат на строги проверки на документи, докато се извършва митническо оформяне на стоките, дори ако става дума за внос от дружества, които са освободени от мита. Те твърдят, че в някои случаи се е стигнало до забавяне от няколко седмици, поради елементарни пропуски в документацията, например липса на печат или подпис на правилното място. Китайските елементи, внасяни съгласно ангажимента, подлежат на сходни строги митнически проверки и тежки административни процедури. В тази връзка тези производители заявиха, че почти 100 % от вноса на елементи в Съюза подлежи на щателен контрол от митническите органи, което води до закъснения на доставките, допълнителна административна работа и увеличаване на потребностите от оборотен капитал. Поради това те са в още по-неблагоприятно положение от гледна точка на конкуренцията не само в сравнение с производителите в останалата част на света, но също и по отношение на вертикално интегрираните водещи европейски производители на модули.

(361)

Комисията припомни, че е предприела допълнителните стъпки, за да се подобри наблюдението на мерките и да се избегне каквото и да е заобикаляне и кръстосано компенсиране, което би могло да повлияе отрицателно на ангажимента. Други решения, с които ефективно да се защити промишлеността на Съюза и да се предотврати заобикалянето от страна на производителите на китайски модули, могат да бъдат разгледани в рамките на междинния преглед. Необходимо е да бъдат засилени проверките от страна на митническите органи на държавите членки, за да се осигури ефективна защита на промишлеността на Съюза от притока на продукти на нелоялни цени.

6.4.3.   Въздействие на мерките, наложени върху елементите, върху цените на модулите и търсенето

(362)

Няколко от страните, призоваващи за прекратяване на мерките по отношение на елементите, заявиха, че те водят до увеличение на цената на основния компонент на соларните модули и съответно увеличение на цените на новите соларни инсталации, което води до намаляване на търсенето на соларни модули. Някои от страните изказаха мнението, че извън ПРП, през втората половина на 2016 г. средните продажни цени в световен мащаб са спаднали значително под МВЦ, което е оказало допълнителен натиск върху производителите на модули в Съюза, които не са вертикално интегрирани.

(363)

Комисията установи, че средната продажна цена на елементите в световен мащаб по данни на PVInsights е била близо до МВЦ през по-голямата част от времето, в което мерките са били в сила. Следователно мерките не са довели до значително увеличение на цената на ключовият компонент на модулите, ако средната продажна цена в световен мащаб се използва като референтна стойност.

(364)

Комисията установи, че средните продажни цени в световен мащаб са спаднали значително през втората половина на 2016 г., когато соларният сектор е преминал през периоди на бърз ръст, последван от срив, както е посочено в съображение 356. През последното тримесечие на 2016 г. цените на елементите са се стабилизирали и дори са започнали отново да нарастват, което е предвидимо за периодите на бърз ръст, последван от срив. Въпреки това, като се има предвид ефекта от кривата на разходите на соларната промишленост, е възможно новата по-дългосрочна цена на соларните елементи да бъде под равнището, преобладавало преди последния цикъл на бърз ръст, последван от срив. Както е посочено по-горе в съображение 265, ценовият индекс, който Комисията използва за корекция на МВЦ, не отразява напълно такива подобни намаления на разходите за производството на соларни елементи и модули през по-голямата част от 2016 г. При междинния преглед може да бъде потърсен по-добър начин да се отрази кривата на разходите на соларната промишленост при определянето на равнището на мерките.

(365)

Въздействието на мерките върху търсенето на соларни инсталации в Съюза е анализирано задълбочено в раздел 5.3 по-горе. Комисията установи, че няколко други фактора влияят върху търсенето на модули в много по-голяма степен, отколкото мерките. Тъй като елементите са ключовият компонент на модулите, тези констатации се отнасят и за елементите.

(366)

След разгласяването SPE заяви, че средната покупна цена на елементите в световен мащаб не е била близо до МВЦ през по-голямата част от времето, в което мерките са били в сила. Същата страна подкрепи твърдението си със статия от PV-Magazine (103), публикувана през ноември 2016 г., както и с данни от Energy Trend PV (104).

(367)

При МВЦ бяха проследени отблизо цените на елементите в световен мащаб, деноминирани в евро, считано от декември 2013 г., когато бяха наложени мерки до септември 2015 г., когато приключи ПРП, както е докладвано от PVInsights. Комисията отбеляза също така, че през 2016 г., извън разглеждания период, МВЦ временно са се отделили от покупните цени в световен мащаб. Както цитираният член, така и предоставените данни свидетелстват за развитието на цените в соларния сектор извън разглеждания период. Поради това Комисията отново заяви, че мерките по отношение на елементите са имали едва много ограничено въздействие върху производителите на модули, които не са вертикално интегрирани.

6.5.   Заключения относно междинния преглед

(368)

Комисията стига до заключението, че няма убедителни основания за прекратяване на мерките на основание, че това е в полза на интереса на Съюза. По специално, тя приема, че мерките са били ефективни за запазването и в известна степен за възстановяването на производството в Съюза. Производителите на елементи в Съюза представляват значителна част от търсенето на елементи в Съюза. Възможно е премахването на мерките по отношение на елементите да доведе до срив в сектора за производството на елементи в Съюза, загуба на висококвалифицирани работни места и съответната НИРД. Комисията също така счита, че мерките по отношение на елементите не предоставят конкурентно предимство на вертикално интегрираните производители на модули от Съюза, пред производителите, които не са вертикално интегрирани. Производителите на модули, които не са вертикално интегрирани, имат достъп до достатъчно количество елементи извън Китай на цени, които не са по-високи от прилаганите в рамките на вертикално интегрираните предприятия.

(369)

Освен това, докато разглеждаше интересите на производителите, които не са вертикално интегрирани, Комисията се сблъска с многобройни жалби относно голямата административна тежест, която понасят, докато производителите от Съюза пък се оплакваха от все още продължаващите практики на заобикаляне. Тези въпроси може да бъдат разгледани при междинния преглед относно формата на мерките.

(370)

И на последно място, Комисията отбеляза, че почти през цялата 2016 г. механизмът за корекция на МВЦ не е следвал стръмната крива на разходите на производство на елементи. Поради това настоящата система за корекция е пречка европейските потребители да се възползват от глобалното повишаване на ефективността, и е възможно да се наложи преразглеждане на този въпрос. Това може да стане в рамките на междинен преглед на който и да е механизъм за корекции, който може да бъде свързан с друга форма на мярката.

(371)

След разгласяването няколко страни също така заявиха, че предложеният междинен преглед ще отнеме твърде много време, за бъдат защитени интересите на производителите на модули, които не са вертикално интегрирани. Комисията отбеляза, че след разгласяването, т.е. в началото на 2017 г., МВЦ а спаднала значително, което до голяма степен е стопило разликата между МВЦ и средната продажна цена в световен мащаб. Освен това Комисията възнамерява да приключи междинния преглед в рамките на 2017 г.

7.   ОКОНЧАТЕЛНИ АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

(372)

С оглед на заключенията във връзка с вероятността от продължаване на дъмпинга и вредата произтича, че в съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент следва да бъдат запазени антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от КНР и наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1238/2013.

(373)

Както е обяснено в раздел 5.3 по-горе, мерките могат да имат по-голямо въздействие по отношение на търсенето в бъдеще, след като приключи преходът от политиките за подкрепа на енергията от възобновяеми източници, бъде изяснена ситуацията с облагането на собственото потребление и бъде постигнато изравняване на цените в обширни части на Европа. Тази констатация доказва, че срокът на мерките следва да бъде извънредно удължен само за 18 месеца, след което ще изтече в съответствие с разпоредбите на основния регламент. Въз основа на наличните към момента доказателства Комисията счете, че при съпоставянето на вероятното отрицателно въздействие върху промишлеността нагоре и надолу по веригата и върху потребителите, спрямо ползите, които промишлеността на Съюза би могла да извлече от мерките, 18 месеца представляват подходящ баланс между всички конкуриращи се интереси.

(374)

След разгласяването EU ProSun изрази несъгласие с това разсъждение. То изтъкна, че срокът на действие на мерките следва да се удължи за период от пет години. EU ProSun счита, че регулаторната несигурност, която оказва негативно влияние върху търсенето в соларния сектор, няма да изчезне в близко бъдеще. Единствено петгодишно удължаване би създало стабилността, необходима за стимулиране на възстановяването на промишлеността на Съюза, чрез създаване на по-добра инвестиционна среда. Комисията отново изтъкна, че соларният сектор на Съюза преминава през дълбок преходен етап, а именно от традиционния инструмент за подкрепа — преференциални тарифи за изкупуване, към търгове за големи соларни системи за комунални цели и собствено потребление за соларни системи за търговски обекти и в по-малка степен — в жилищни сгради. По негово мнение е вероятно този преход да покаже видими резултати в няколко държави членки в рамките на 18 месеца. По-специално, Комисията очаква, че ще се извършат много търгове за соларен капацитет в този период и че ще се увеличи разгръщането на соларни системи в резултат на изравняването на цените на дребно. Поради това Комисията продължи да счита, че е удачно да се удължи срокът на действие на мерките само с 18 месеца.

(375)

Производителите износители от Малайзия и Тайван, които бяха освободени от мерките, чието действие беше разширено с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/185, се освобождават и от мерките, наложени с настоящия регламент.

(376)

С оглед на направените заключения, че не са налице убедителни доводи да бъдат прекратени мерките по отношение на елементите, на основание, че това е в интерес на Съюза, следва да бъде прекратен частичният междинен преглед, започнат в съответствие с член 11, параграф 3 от основния регламент.

8.   ФОРМА НА МЕРКИТЕ

(377)

Ангажиментът, приет от Комисията с Решение 2013/707/ЕС, последно изменено и допълнено с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1998 (105), продължава да се прилага за срока на действие на окончателните мерки, наложени с настоящия регламент. Износителите, по отношение на които се прилага ангажиментът, са изброени в приложението към посоченото решение.

(378)

Както обаче е посочено в съображения 336, 337, 369 и 370, е целесъобразно също така да се започне служебно междинен преглед на формата на мярката и на свързания с нея механизъм за корекция.

(379)

Комитетът, създаден с член 15, параграф 1 от основния регламент, не представи становище и обикновено мнозинство от членовете му се противопоставиха на проекта на регламент за изпълнение на Комисията. Комисията представи изменен проект на регламент за изпълнение пред апелативния комитет.

(380)

Апелативният комитет не представи становище,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Налага се окончателно антидъмпингово мито върху вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули или панели и елементи от вида, използван в кристалните силициеви фотоволтаични модули или панели (елементите са с дебелина, непревишаваща 400 μm), понастоящем класирани в кодове по КН ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 и ex 8541 40 90 (кодове по ТАРИК 8501310081, 8501310089, 8501320041, 8501320049, 8501330061, 8501330069, 8501340041, 8501340049, 8501612041, 8501612049, 8501618041, 8501618049, 8501620061, 8501620069, 8501630041, 8501630049, 8501640041, 8501640049, 8541409021, 8541409029, 8541409031 и 8541409039) с произход или изпратени от Китайската народна република, освен ако са под режим транзит по смисъла на член V от ГАТТ.

Следните видове на продукта са изключени от определението на разглеждания продукт:

зарядни устройства с използване на слънчева енергия, състоящи се от по-малко от шест елемента, които са преносими и служат за захранване на устройства с електроенергия или за зареждане на батерии,

тънкослойни фотоволтаични продукти,

кристални силициеви фотоволтаични продукти, които са трайно вградени в електрически изделия, в случаите, когато електрическите изделия имат функция, различна от производство на електроенергия, и когато тези електрически изделия потребяват електрическата енергия, произведена от вградения фотоволтаичен елемент (или елементи) от кристален силиций,

модули или панели с изходно напрежение, непревишаващо 50 V (пост.напр.) и с изходна мощност, непревишаваща 50 W, предназначени единствено за директно използване като зарядни устройства за батерии в системи със същите характеристики на напрежението и мощността.

2.   Ставката на окончателното антидъмпингово мито, приложима към нетната цена франко граница на Съюза преди обмитяване на продуктите, описани в параграф 1 и произведени от изброените по-долу дружества, е следната:

Дружествa

Ставка на митото (%)

Допълнителен код по ТАРИК

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd

Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd

Changzhou Youze Technology Co. Ltd

Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd

Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd

44,7

B791

Delsolar (Wujiang) Ltd

64,9

B792

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

46,7

B793

LDK Solar Hi-Tech (Hefei) Co. Ltd

46,7

B927

JingAo Solar Co. Ltd

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd

Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd

51,5

B794

Jinko Solar Co.Ltd

Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD

ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

41,2

B845

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

27,3

B795

RENESOLA ZHEJIANG LTD

RENESOLA JIANGSU LTD

43,1

B921

Wuxi Suntech Power Co. Ltd

Suntech Power Co. Ltd

Wuxi Sunshine Power Co. Ltd

Luoyang Suntech Power Co. Ltd

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd

Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd

41,4

B796

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

35,5

B797

Други оказали съдействие дружества в антидъмпинговото разследване (с изключение на дружествата, за които се прилага остатъчното мито от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/366 на Комисията (106) относно паралелните антисубсидийни мерки (приложение I)

41,3

 

Други оказали съдействие дружества в антидъмпинговото разследване, за които се прилага остатъчното мито от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/366) относно паралелните антидъмпингови мерки (приложение II)

36,2

 

Всички други дружества

53,4

B999

3.   Освен когато е предвидено друго, се прилагат действащите разпоредби относно митата.

4.   Когато нов производител износител в Китайската народна република представи на Комисията достатъчно доказателства за това, че:

не е изнасял за Съюза продукта, описан в параграф 1, в периода между 1 юли 2011 г. и 30 юни 2012 г. (първоначалния разследван период),

не е свързан с никой износител или производител в Китайската народна република, който е обект на антидъмпинговите мерки, налагани с настоящия регламент,

действително е изнасял за Съюза разглеждания продукт след разследвания период, на който се основават мерките, или е поел неотменимо договорно задължение да изнесе значително количество за Съюза,

Комисията може да измени параграф 2, като добави нов производител износител към оказалите съдействие дружества, които не са включени в извадката, и поради което към тях се прилага среднопретегленото мито, ненадвишаващо 41,3 %.

Член 2

1.   Декларираният за допускане за свободно обращение внос на продукти, понастоящем класирани в код по КН ex 8541 40 90 (кодове по ТАРИК 8541409021, 8541409029, 8541409031 и 8541409039), фактуриран от дружества, от които Комисията е приела ангажимент и чиито наименования са посочени в приложението към Решение за изпълнение 2013/707/ЕС, съответно изменено, се освобождава от антидъмпинговото мито, наложено с член 1, при условие че:

а)

дружество, фигуриращо в списъка в приложението към Решение за изпълнение 2013/707/ЕС, съответно изменено, е произвело, транспортирало и фактурирало директно продуктите, упоменати по-горе, или чрез свързано с него дружество, също фигуриращо сред изброените в приложението към Решение за изпълнение 2013/707/ЕС, било за свързани с тях дружества в Съюза, действащи в ролята на вносител и освобождаващи стоките за свободно обращение в Съюза, било за първия независим клиент, действащ в ролята на вносител и освобождаващ стоките за свободно обращение в Съюза; и

б)

вносът се придружава от фактура във връзка с ангажимента, която е търговска фактура, съдържаща като минимум елементите и декларацията, посочени в приложение III към настоящия регламент;

в)

вносът се придружава от сертификат за поет ангажимент при износ съгласно приложение IV към настоящия регламент;

г)

декларираните и представени на митницата стоки съответстват точно на описанието във фактурата във връзка с ангажимента.

2.   Митническо задължение възниква от момента на приемане на декларацията за допускане за свободно обращение:

а)

всеки път, когато се установи, че по отношение на вноса, описан в параграф 1, не са изпълнени едно или повече от условията в същия параграф; или

б)

когато в съответствие с член 8, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2016/1036 Комисията се откаже от приетия ангажимент с регламент или решение, в който/което се посочват конкретни трансакции, и обяви съответните фактури във връзка с ангажимента за недействителни.

Член 3

Дружествата, чиито ангажименти са приети от Комисията и чиито наименования фигурират в списъка в приложението към Решение за изпълнение 2013/707/ЕС, съответно изменено, и то при положение че са спазени определени условия, посочени в него, също така ще издават фактура за трансакциите, които не са освободени от антидъмпинговите мита. Тези фактури са търговски фактури, съдържащи поне елементите, посочени в приложение V към настоящия регламент.

Член 4

1.   Наложеното по член 1, параграф 2 окончателно антидъмпингово мито, приложимо за „всички други дружества“, се разширява към вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули или ключови компоненти (т.е. елементи), изпращани от Малайзия и Тайван, независимо дали са с деклариран произход от Малайзия и Тайван, понастоящем класирани в кодове по КН ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 и ex 8541 40 90 (кодове по ТАРИК 8501310082, 8501310083, 8501320042, 8501320043, 8501330062, 8501330063, 8501340042, 8501340043, 8501612042, 8501612043, 8501618042, 8501618043, 8501620062, 8501620063, 8501630042, 8501630043, 8501640042, 8501640043, 8541409022, 8541409023, 8541409032 и 8541409033), с изключение на тези, произведени от дружествата, посочени по-долу:

Държава

Дружествa

Допълнителен код по ТАРИК

Малайзия

AUO — SunPower Sdn. Bhd.

C073

Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.

C074

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.

C075

Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.

C076

TS Solartech Sdn. Bhd.

C077

Тайван

ANJI Technology Co., Ltd

C058

AU Optronics Corporation

C059

Big Sun Energy Technology Inc.

C078

EEPV Corp.

C079

E-TON Solar Tech. Co., Ltd.

C080

Gintech Energy Corporation

C081

Gintung Energy Corporation

C082

Inventec Energy Corporation

C083

Inventec Solar Energy Corporation

C084

LOF Solar Corp.

C085

Ming Hwei Energy Co., Ltd

C086

Motech Industries, Inc.

C087

Neo Solar Power Corporation

C088

Perfect Source Technology Corp.

C089

Ritek Corporation

C090

Sino-American Silicon Products Inc.

C091

Solartech Energy Corp.

C092

Sunengine Corporation Ltd

C093

Topcell Solar International Co., Ltd

C094

TSEC Corporation

C095

Win Win Precision Technology Co., Ltd

C096

2.   Освобождаванията, предоставени на дружествата, изрично посочени в параграф 1 от настоящия член или получили разрешение от Комисията в съответствие с член 2, параграф 2, се прилагат при условието за представяне пред митническите органи на държавите членки на валидна търговска фактура, издадена от производителя или изпращача, на която да фигурира декларация с дата и подпис на служител на издалия фактурата субект, който посочва името и длъжността си. В случая на кристалните силициеви фотоволтаични елементи тази декларация следва да гласи: „Аз, долуподписаният, удостоверявам, че (обемът) кристални силициеви фотоволтаични елементи, продавани за износ в Европейския съюз, включени в настоящата фактура, са произведени от (наименование и адрес на дружеството) (допълнителен код по ТАРИК) в (съответната държава). Декларирам, че предоставената в настоящата фактура информация е пълна и вярна.“ В случая на кристалните силициеви фотоволтаични модули тази декларация следва да гласи: „Аз, долуподписаният, удостоверявам, че (обемът) кристални силициеви фотоволтаични модули, продавани за износ в Европейския съюз, включени в настоящата фактура, са произведени

i)

от (наименование и адрес на дружеството) (допълнителен код по ТАРИК) в (съответната държава); ИЛИ

ii)

от трета страна подизпълнител (наименование и адрес на дружеството) (допълнителен код по ТАРИК) в (съответната държава)

(заличете ненужния от двата горепосочени варианта)

с кристални силициеви фотоволтаични елементи, произведени от (наименование и адрес на дружеството) (допълнителен код по ТАРИК) [да се добави, ако за съответната държава се прилагат първоначалните мерки или действащите мерки срещу заобикалянето]) в (съответната държава). Декларирам, че предоставената в настоящата фактура информация е пълна и вярна.“ Ако не бъде представена такава фактура и/или един или двата допълнителни кода по ТАРИК не са предоставени в гореспоменатата декларация, се прилага ставката на митото, приложима за „всички други дружества“, и в митническата декларация се декларира допълнителния код по ТАРИК B999.

3.   Освен когато е предвидено друго, се прилагат действащите разпоредби относно митата.

Член 5

Прекратява се частичният междинен преглед, започнат съгласно член 11, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/1036, на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република (107).

Член 6

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Той се прилага за срок от 18 месеца.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 1 март 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1238/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република (ОВ L 325, 5.12.2013 г., стр. 1).

(3)  Решение за изпълнение 2013/423/ЕС на Комисията от 2 август 2013 г. за поемане на ангажимент, предложен във връзка с антидъмпингова процедура относно вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи и полупроводникови пластини) с произход или изпратени от Китайската народна република (ОВ L 209, 3.8.2013 г., стр. 26).

(4)  Решение за изпълнение 2013/707/ЕС на Комисията от 4 декември 2013 г. за потвърждаване приемането на ангажимент, предложен във връзка с антидъмпинговата и антисубсидийната процедура относно вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република, за периода на прилагане на окончателни мерки (ОВ L 325, 5.12.2013 г., стр. 214).

(5)  Решение за изпълнение 2014/657/ЕС на Комисията от 10 септември 2014 г. за приемане на предложение от група производители износители съвместно с Китайската търговска камара за внос и износ на машини и електронни продукти за пояснения относно прилагането на ангажимента, посочен в Решение за изпълнение 2013/707/ЕС (ОВ L 270, 11.9.2014 г., стр. 6).

(6)  Регламенти за изпълнение на Комисията (ЕС) 2015/1403 (ОВ L 218, 19.8.2015 г., стр. 1), (ЕС) 2015/2018 (ОВ L 295, 12.11.2015 г., стр. 23), (ЕС) 2016/115 (ОВ L 23, 29.1.2016 г., стр. 47), (ЕС) 2016/1045 (ОВ L 170, 29.6.2016 г., стр. 5) и (ЕС) 2016/1998 (ОВ L 308, 16.11.2016 г., стр. 8) за оттегляне на приемането на ангажимента по отношение на няколко производители износители.

(7)  Известие за започване на частично междинно преразглеждане на антидъмпинговите и изравнителните мерки, приложими към вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република (ОВ C 147, 5.5.2015 г., стр. 4).

(8)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/12 на Комисията от 6 януари 2016 г. за прекратяване на частичното междинно преразглеждане на антидъмпинговите и изравнителните мерки, приложими към вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република (ОВ L 4, 7.1.2016 г., стр. 1).

(9)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/833 на Комисията от 28 май 2015 г. за започване на разследване във връзка с предполагаемото заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1238/2013 на Съвета по отношение на вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република, посредством вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи), изпратени от Малайзия и Тайван, независимо дали е с деклариран произход от Малайзия и Тайван, и за въвеждане на регистрационен режим по отношение на този внос (ОВ L 132, 29.5.2015 г., стр. 60).

(10)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/832 на Комисията от 28 май 2015 г. за започване на разследване във връзка с предполагаемото заобикаляне на изравнителните мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2013 на Съвета по отношение на вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република, посредством вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи), изпратени от Малайзия и Тайван, независимо дали е с деклариран произход от Малайзия и Тайван, и за въвеждане на регистрационен режим по отношение на този внос (ОВ L 132, 29.5.2015 г., стр. 53).

(11)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/185 на Комисията от 11 февруари 2016 г. за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1238/2013 на Съвета върху вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република, за да включва вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи), изпращан от Малайзия и Тайван, независимо дали е с деклариран произход от Малайзия и Тайван (ОВ L 37, 12.2.2016 г., стр. 76).

(12)  Известие за предстоящото изтичане на срока на действие на някои антидъмпингови мерки (ОВ C 137, 25.4.2015 г., стр. 29).

(13)  Известие за започване на преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република (ОВ C 405, 5.12.2015 г., стр. 8).

(14)  Известие за започване на частично междинно преразглеждане на антидъмпинговите и изравнителните мерки, приложими към вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република (ОВ C 405, 5.12.2015 г., стр. 33.)

(15)  Решение на Съда от 10 септември 2015 г. по дело C-687/13, Fliesen-Zentrum срещу Hauptzollamt (преюдициално запитване), точки 87—90.

(16)  Според определението на Bloomberg New Energy Finance (BNEF) дружествата от категория 1 са „големи“ или „подходящи за банково финансиране“ доставчици на соларни модули. „Пригодност за банково финансиране“ — основният критерий за категоризация е доколко е вероятно проектите, използващи соларни продукти, да получат финансиране от банки под формата на дълг без право на регресен иск. Банките и техните доставчици на технически одит категорично не желаят да разкриват своите списъци от приемливи продукти. Поради това Bloomberg New Energy Finance основава своите критерии на приключени сделки според информацията в собствената си база данни. За повече подробности вж. BNEF, „Категоризация на производителите на модули“ („Module Maker Tiering System“) от 4 ноември 2016 г. на адрес https://data.bloomberglp.com/bnef/sites/4/2012/12/bnef_2012-12-03_PVModuleTiering.pdf, последно посетен на 7.11.2016 г.

(17)  Дело T-143/06 MTZ Polyfilms/Съвет, EU:T:2009:441, точки 38—52.

(18)  Дело C-374/12 „Валимар“ ООД/Началник на Митница Варна, EU:C:2014:2231, точки 40—49.

(19)  Класация на първите десет държави по отношение на капацитета, добавен през 2015 г.: 1-во място — Китай (15 GW); 2-ро място — Япония (11 GW); 3-то място — САЩ (7,3 GW); 4-то място — Обединеното кралство (3,7 GW); 5-о място — Индия (2 GW); 6-о място — Германия (1,5 GW); 7-мо място — Корея (1 GW); 8-о място — Австралия (900 MW); 9-о място — Франция (879 MW); 10-о място — Канада (600 MW); Източник: „Глобални пазарни прогнози за слънчевата енергия за 2016—2020 г.“, Solar Power Europe, стр. 13—14.

(20)  Bloomberg New Energy Finance (BNEF) „Таблица с класация на производителите на фотоволтаични продукти в категория капацитет“ („Solar manufacturer capacity league table“); последно посетен на 28.10.2016 г.

(21)  „Глобални пазарни прогнози за слънчевата енергия за 2016—2020 г.“, Solar Power Europe, стр. 18.

(22)  Вж., inter alia, Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/113 на Комисията от 28 януари 2016 г. за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на пръти от стомана с висока степен на устойчивост на умора на материала, използвани за арматура на бетон, с произход от Китайската народна република (ОВ L 23, 29.1.2016 г., стр. 16), съображения 52—56 от него.

(23)  Вж. например Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/113, цитиран в бележка под линия 22 по-горе.

(24)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1357/2013 на Комисията от 17 декември 2013 г. за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 341, 18.12.2013 г., стр. 47).

(25)  Bloomberg New Energy Finance, „Световното търсене на фотоволтаични продукти“, 18 февруари 2016 г., Global Market Outlook Solar Power Europe, юли 2016 г.; IHS, Цената на слънчевата енергия — сравнителен анализ на разходите при производството на фотоволтаични модули („The Price of Solar — Benchmarking PV Module Manufacturing Cost“), юни 2016 г.; Доклад на Съвместния изследователски център за състоянието на фотоволтаичния сектор през 2016 г., октомври 2016 г., достъпен на адрес: https://setis.ec.europa.eu/sites/default/files/reports/Perspectives%20on%20future%20large-scale%20manufacturing%20of%20PV%20in%20Europe.pdf, последно посетен на 12.12.2016 г.

(26)  Регламент (ЕС) № 182/2013 на Комисията от 1 март 2013 г. за въвеждане на регистрационен режим за вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи и полупроводникови пластини) с произход или изпратени от Китайската народна република (ОВ L 61, 5.3.2013 г., стр. 2).

(27)  Comext е база данни за външнотърговската статистика, управлявана от Евростат.

(28)  Всички таблици от 1 до 11 съдържат закръглени стойности. Индексите и процентите се основават на действителните стойности и могат да се различават, ако са изчислени въз основа на закръглените стойности.

(29)  Втората стойност не е базирана на дъмпинговия марж.

(30)  Действителните данни за приходите трябваше да се представят като диапазон от стойности, за да се попречи на другите включени в извадката дружества да приспадат приходите, реализирани от Jabil.

Източник: проверени отговори на въпросника.

(31)  Вж. годишния доклад на групата SolarWorld за 2015 г. на адрес: http://www.solarworld.de/fileadmin/sites/sw/ir/pdf/finanzberichte/annual_report_2015_web.pdf, стр. 58.

(32)  Консолидирани обяви, трето тримесечие 2016 г., SolarWorld http://www.solarworld.de/fileadmin/sites/sw/ir/pdf/finanzberichte/2016/solarworld-q3-2016-web-en.pdf, стр. 8—9.

(33)  Bloomberg New Energy Finance (BNEF) „Таблица с класация на производителите на фотоволтаични продукти в категория капацитет“ („Solar manufacturer capacity league table“); последно посетен на 28.10.2016 г.

(34)  „Глобални пазарни прогнози за слънчевата енергия за 2016—2020 г.“, Solar Power Europe, юли 2016 г., стр. 18.

(35)  BNEF, „Пазарни прогнози за фотоволтаичната промишленост за 2016 г.“, четвърто тримесечие, 30 ноември 2016 г.

(36)  IHS, Цената на слънчевата енергия — сравнителен анализ на разходите при производството на фотоволтаични модули („The Price of Solar — Benchmarking PV Module Manufacturing Cost“), юни 2016 г., стр. 23. Разликата може да се обясни с факта, че IHS отчита всички модули, които са били складирани, доставени или инсталирани. От друга страна, в глобалните пазарни прогнози са взети предвид само онези модули, които инсталирани и които вече произвеждат електроенергия.

(37)  „Глобални пазарни прогнози за слънчевата енергия за 2016—2020 г.“, Solar Power Europe, юли 2016 г., стр. 18.

(38)  IHS, Цената на слънчевата енергия — сравнителен анализ на разходите при производството на фотоволтаични модули („The Price of Solar — Benchmarking PV Module Manufacturing Cost“), юни 2016 г., стр. 23. В последния си доклад (IHS, PV Demand Tracker Q4 2016, 9 декември 2016 г.) IHS направи същата оценка като Solar Power Europe за 97 GW през 2020 г.

(39)  Bloomberg New Energy Finance (BNEF) „Таблица с класация на производителите на фотоволтаични продукти в категория капацитет“ („Solar manufacturer capacity league table“); последно посетен на 28.10.2016 г.

(40)  „Глобални пазарни прогнози за слънчевата енергия за 2016—2020 г.“, Solar Power Europe, юли 2016 г., стр. 18.

(41)  Вж. бележки под линия 34, 36, 37, 38, 40 във връзка с IHS и SPE.

(42)  BNEF, „Пазарни прогнози за фотоволтаичната промишленост за 2016 г.“, четвърто тримесечие, 30 ноември 2016 г. и IHS, „Търсенето във фотоволтаичната промишленост за 2016 г.,“ четвърто тримесечие, 9 декември 2016 г.

(43)  BNEF, „Пазарни прогнози за фотоволтаичната промишленост за 2016 г.“, четвърто тримесечие, 30 ноември 2016 г.

(44)  Bloomberg New Energy Finance „Таблица с класация на производителите на фотоволтаични продукти в категория капацитет“ („Solar manufacturer capacity league table“); последно посетен на 28.10.2016 г.

(45)  „Глобални пазарни прогнози за слънчевата енергия за 2016—2020 г.“, Solar Power Europe, юли 2016 г.

(46)  Bloomberg New Energy Finance „Таблица с класация на производителите на фотоволтаични продукти в категория капацитет“ („Solar manufacturer capacity league table“), последно посетена на 28.10.2016 г.

(47)  „Глобални пазарни прогнози за слънчевата енергия за 2016—2020 г.“, Solar Power Europe, юли 2016 г., стр. 30.

(48)  „Глобални пазарни прогнози за слънчевата енергия за 2016—2020 г.“, Solar Power Europe, юли 2016 г.

(49)  „Глобални пазарни прогнози за слънчевата енергия за 2016—2020 г.“, Solar Power Europe, юли 2016 г.

(50)  „Пазарни прогнози за фотоволтаичната промишленост за 2016 г.“, трето тримесечие, „Слънчевата енергия — не всеки има нужда от нея точно сега“, 1 септември 2016 г., стр. 17.

(51)  „Пазарни прогнози за фотоволтаичната промишленост и слънчевата енергия за 2016 г.“, четвърто тримесечие, 30 ноември 2016 г., стр. 19.

(52)  Съображение 180 от Регламент (ЕС) № 513/2013 на Комисията (ОВ L 152, 5.6.2013 г., стр. 5) и съображения 245—247 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1238/2013.

(53)  Вж. таблици 4а и 10а от Регламент (ЕС) № 513/2013.

(54)  Беше установена много сходна цена въз основа на среднопретеглената експортна цена за ЕС от включените в извадката производители износители.

(55)  Интеграторите на системи са дружества, занимаващи се с обединяване на соларни компоненти, като модули и преобразуватели, системи за монтаж и съхранение, които те продават на крайните ползватели като пакет.

(56)  Годишна заетост в еквивалент на пълно работно време (ЕПРВ) се счита за 1 680 часа работа. Средната годишна стойност ЕПРВ/MW зависи от това колко проекти са приключени всяка година във всеки от трите основни сегмента — покривни търговски и жилищни инсталации, както и наземни инсталации. За цялата инсталация (цялата инсталация включва проектиране и изграждане на обекта, дистрибуция, логистика, действителен монтаж и административни разходи за всички тези дейности) Комисията допуска 8,6 ЕПРВ/MW за жилищни проекти, 3,7 ЕПРВ/MW за търговски проекти и 4 ЕПРВ/MW за наземни инсталации.

(57)  Eurobserver, „Актуалното състояние на възобновяемата енергия в Европа през 2015 г.“ (The state of renewable energy in Europe 2015), стр. 128.

(58)  GWS, DIW, DLR et.al, „Bruttobeschäftigung durch erneuerbare Energien in Deutschland und verringerte fossile Brennstoffimporte durch erneuerbare Energien und Energieeffizienz“, стр. 8.

(59)  „Глобални пазарни прогнози за слънчевата енергия за 2016—2020 г.“, Solar Power Europe, стр. 16.

(60)  Съображение 394 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1238/2013.

(61)  Marktanalyse photovoltaik-dachanlagen, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 2014 г., стр. 7.

(62)  Кривата на разходите от 21 % за 2015 г. беше потвърдена и в изданието от март 2016 г. на т.нар. Международна пътна карта за фотоволтаични технологии (ITRPV): Резултати за 2015 г.

(63)  http://pvinsights.com/.

(64)  Bloomberg New Energy Finance, ценови индекс Solar Spot.

(65)  Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Доклад за напредъка в областта на енергията от възобновяеми източници, COM(2015) 293 final, стр. 11.

(66)  Вж. Решение SA.40171 на Комисията от 28 ноември 2016 г. що се отнася до Чешката република.

(67)  „Глобални пазарни прогнози за слънчевата енергия за 2016—2020 г.“, Solar Power Europe, стр. 28 и стр. 5.

(68)  „Глобални пазарни прогнози за слънчевата енергия за 2015—2019 г.“, Solar Power Europe, стр. 18.

(69)  Съобщение на Комисията: Насоки относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика за периода 2014—2020 г. (ОВ C 200, 28.6.2014 г., стр. 1). Раздели 3.3.2.1. и 3.3.2.4.

(70)  Държавите членки могат да решат да изберат по-нисък праг или да не прилагат праг.

(71)  Съобщение на Комисията: Насоки относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика за периода 2014—2020 г. (ОВ C 200, 28.6.2014 г., стр. 1), параграф 250. Тези правила също така не се прилагат за схеми за подкрепа, които не представляват държавна помощ. Въпреки това на Комисията не ѝ е известно да съществуват схеми в която и да е държава членка, които не представляват държавна помощ.

(72)  „Глобални пазарни прогнози за слънчевата енергия за 2016—2020 г.“, Solar Power Europe, стр. 8 и стр. 37.

(73)  Този резултат бе потвърден и в рамките на програмата SDE+ в Нидерландия, където в периода 2013—2015 г. приблизително 55 % от всички оферти на базата на слънчева енергия са получили подкрепа.

(74)  Solar Power Europe, Global Market Outlook for Solar Power 2015-2019 („Перспективи пред световните пазари на слънчева енергия за периода 2015—2019 г.“, Solar Power Europe, стр. 22).

(75)  Solar Power Europe, Global Market Outlook for Solar Power 2015-2019 (Перспективи пред световните пазари на слънчева енергия за периода 2015—2019 г., Solar Power Europe, стр. 23).

(76)  LCOE е основният показател за разходите за електроенергия, произведена от актив, предназначен за производството на електроенергия. Този показател се изчислява, като се отчитат всички очаквани разходи през жизнения цикъл на дадена система (включително строителство, финансиране, гориво, поддръжка, данъци, застраховки и стимули), които след това се разделят на очакваното количество произведена енергия (в kWh) през жизнения цикъл на системата. Всички оценки на разходите и ползите са коригирани спрямо инфлацията и дисконтирани, за да се отрази стойността на парите във времето.

(77)  H2 2016 EMEA LCOE Outlook („Перспективи пред LCOE в Европа, Близкия изток и Африка към втората половина на 2016 г.“), октомври 2016 г., стр. 2.

(78)  Конвертирани по курс 0,94462 евро за 1 щатски долар.

(79)  BNEF, New Energy Outlook 2016 („Нови енергийни перспективи, 2016“), стр. 28.

(80)  Пак там, стр. 23, и 2017 Germany Power Market Outlook („Перспективи пред енергийния пазар в Германия“), 10 януари 2017 г., стр. 9.

(81)  Deutsche Bank's 2015 solar outlook: аccelerating investment and cost competitiveness („Deutsche Bank 2015, перспективи пред слънчевата енергия: подобряване на инвестициите и конкурентоспособността“), 13 януари 2015 г.,. и Deutsche Bank, Markets research, Industry Solar („Deutsche Bank, проучване на пазарите на слънчева енергия“), 27 февруари 2015 г.

(82)  Испания също облага с допълнителна такса енергията, произведена от соларни панели. Макар че редът и условията, при които се прилага тази такса, значително се различават в Испания и Германия, и двете водят до намаляване на търсенето.

(83)  Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници (преработен текст); COM(2016) 767 final; член 21, параграф 1, буква а).

(84)  Q3 2016 European Policy Outlook, BNEF („Перспективи пред европейските политики през третото тримесечие на 2016 г.“, BNEF), 4 август 2016 г., стр. 8.

(85)  Solar Power Europe, Global Market Outlook 2016-2020 („Перспективи пред световните пазари за периода 2016—2020 г.“, Solar Power Europe), стр. 25.

(86)  Пак там, стр. 26.

(87)  Пак там, стр. 23.

(88)  https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-publishes-new-market-design-rules-proposal

(89)  https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition

(90)  Средният потребител от жилищна сграда прекарва по-голямата част от деня извън дома, следователно ако не съхранява електричеството, генерирано от покривната му система, не е в състояние да използва по-голямата част от него.

(91)  BNEF, New Energy Outlook 2016 („Нови енергийни перспективи, 2016“), стр. 17.

(92)  Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16).

(93)  Съображение 336 от първоначалния регламент за налагане на окончателно мито.

(94)  Bloomberg New Energy Finance (BNEF) „Таблица с класация на производителите на фотоволтаични продукти в категория капацитет“ („Solar manufacturer capacity league table“); последно посетен на 28.10.2016 г.

(95)  Регламент (ЕО) № 930/2003 на Съвета (ОВ L 133, 29.5.2003 г., стр. 1), съображение 224.

(96)  Пак там.

(97)  Q4 2016 Global Market Outlook, Preparing for a tough year ahead, BNEF, 30 November 2016 and Q3 2016 PV Market Outlook, Solar power — not everyone needs it right now, BNEF („Перспективи пред световните пазари“, последно тримесечие на 2016 г., BNEF, 30 ноември 2016 г., и „Пазарни прогнози за фотоволтаичната промишленост за 2016 г.“, трето тримесечие, „Слънчевата енергия — не всеки има нужда от нея точно сега“, 1 септември 2016 г.).

(98)  https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-publishes-new-market-design-rules-proposal

(99)  https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition

(100)  Според няколко източника кривата на разходите на соларната промишленост достига 21 %. Това означава, че при всяко удвояване на капацитет за генериране на соларна енергия производствените разходи за модулите намаляват с 21 %. Световният кумулативният соларен капацитет през 2013 г. е бил около 130 GW, а в края на 2016 г. се очаква да достигне 290 GW., което означава, че се е удвоил до момента, a производствените разходи за модулите са намалели с 21 %.

(101)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/185.

(102)  Q3 2016 PV Market Outlook, Solar power — not everyone needs it right now, BNEF, („Пазарни прогнози за фотоволтаичната промишленост, трето тримесечие на 2016 г.“, „Слънчевата енергия — не всеки има нужда от нея точно сега“, BNEF, 1 септември 2016 г., стр. 1).

(103)  PvXchange module price index November 2016: Red light, green light („Ценови индекс на модулите, PvXchange, ноември 2016 г.: червена светлина, зелена светлина“).

(104)  Energy Trend PV, Cell prices (Цени на елементите, Energy Trend PV, актуализирани на 4 януари 2017 г.)

(105)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1998 на Комисията от 15 ноември 2016 г. за оттегляне на приемането на ангажимента за петима производители износители съгласно Решение за изпълнение 2013/707/ЕС за потвърждаване приемането на ангажимент, предложен във връзка с антидъмпинговата и антисубсидийната процедура относно вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република, за периода на прилагане на окончателни мерки (ОВ L 308, 16.11.2016 г., стр. 8).

(106)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/366 на Комисията от 1 март 2017 година за налагане на окончателни изравнителни мита върху вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република след преглед с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 18, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1037 на Европейския парламент и на Съвета и за прекратяване на разследването в рамките на частичния междинен преглед съгласно член 19, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/1037 (вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник).

(107)  Известие за започване на частичен междинен преглед на антидъмпинговите и изравнителните мерки, приложими към вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република, (ОВ C 405, 5.12.2015 г., стр. 33).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Наименование на дружеството

Допълнителен код по ТАРИК

Anhui Schutten Solar Energy Co., Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co., Ltd

B801

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co., Ltd

B802

Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc.

Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc.

CSI Cells Co., Ltd

CSI Solar Power (China) Inc.

B805

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co., Ltd

B807

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

CEEG Nanjing Renewable Energy Co., Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co., Ltd

China Sunergy (Nanjing) Co., Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

B809

Chint Solar (Zhejiang) Co., Ltd

B810

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD

B812

CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd

B813

CSG PVtech Co. Ltd

B814

DCWATT POWER Co. Ltd

B815

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B818

ET Energy Co. Ltd

ET Solar Industry Limited

B819

GD Solar Co. Ltd

B820

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd

Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd

B825

Hanwha SolarOne Co. Ltd

B929

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD.

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B836

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co, Ltd

B842

Jinggong P-D Shaoxing Solar Energy Tech Co. Ltd

B844

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

GCL Solar Power (Suzhou) Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL Solar System (Suzhou) Limited

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

GCL System Integration Technology Co., Ltd

B850

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy (Zhuozhou) Co. Ltd

B851

Motech (Suzhou) Renewable Energy Co. Ltd

B852

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

NICE SUN PV CO. LTD