Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0335

Регламент (ЕС) 2017/335 на Комисията от 27 февруари 2017 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на стевиолови гликозиди (E 960) като подсладител в някои нискоенергийни сладкарски изделия (Текст от значение за ЕИП. )

C/2017/1272

OJ L 50, 28.2.2017, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/335/oj

28.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 50/15


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/335 НА КОМИСИЯТА

от 27 февруари 2017 година

за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на стевиолови гликозиди (E 960) като подсладител в някои нискоенергийни сладкарски изделия

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (1), и по-специално член 10, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се установява списък на Съюза на добавките в храните, одобрени за употреба в храни, и условията за тяхната употреба.

(2)

Посоченият списък може да се актуализира в съответствие с общата процедура, посочена в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета (2), по инициатива на Комисията или при постъпване на заявление.

(3)

На 27 май 2015 г. бе подадено заявление за разрешаване на употребата на стевиолови гликозиди (E 960) като подсладител в някои нискоенергийни сладкарски изделия. Впоследствие заявлението бе предоставено на държавите членки съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1331/2008.

(4)

Стевиоловите гликозиди са некалорични, сладки на вкус съставки и могат да бъдат използвани, за да заместят калоричните захари в някои сладкарски изделия, като по този начин се намалява енергийната стойност на тези продукти, в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1333/2008. Комбинираната употреба на стевиолови гликозиди и захар придава сладост на продуктите и подобрява вкусовия им профил в сравнение с продукти, при които за подслаждане са използвани само стевиолови гликозиди, тъй като захарта прикрива послевкуса от стевиоловите гликозиди.

(5)

Съгласно член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1331/2008 Комисията трябва да изиска становището на Европейския орган за безопасност на храните („Органът“), за да актуализира списъка на Съюза на добавките в храните, установен в приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008.

(6)

През 2010 г. Органът прие научно становище (3) относно безопасността на стевиоловите гликозиди за предложените видове употреба като добавка в храните (E 960) и определи допустимия дневен прием (ДДП) от 4 mg/kg телесно тегло на ден, изразено като еквиваленти на стевиол.

(7)

През 2015 г. Органът преразгледа оценката на експозицията на стевиолови гликозиди и стигна до заключението, че оценките за експозицията са под ДДД за всички възрастови групи, с изключение на малки деца на горната граница на най-високите прогнози (95-и процентил) в една държава (4). Изчисленията във връзка с експозицията, направени от Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu през 2015 г., са показали, че предложеното разширяване на употребата, при допускане за 25 % пазарен дял на съдържащи стевиолови гликозиди продукти и 100 % лоялност към марката, не засяга 95-ия процентил от експозицията при малки деца на възраст между две и шест години в Нидерландия.

(8)

В становището си от 2015 г. Органът посочи, че не е възможно в системата за класификация на храните FoodEx да се отразят всички ограничения/изключения, приложими по отношение на употребата на стевиолови гликозиди (E 960) в храни в подкатегория храни 05.2. Поради това за цялата категория храни бе определено най-високото максимално равнище от 2 000 mg/kg, което доведе до надценяване на експозицията. Освен това храните от категория 05.2 „Други сладкарски изделия, включително сладки дражета за освежаване на дъха“ не са идентифицирани като една от основните категории храни, които допринасят за експозицията на стевиолови гликозиди (E 960).

(9)

Като се има предвид, че прогнозите за експозицията са под ДДП за всички възрастови групи, предложените видове и равнища на употреба на стевиолови гликозиди (E 960) като подсладител не пораждат опасения във връзка с безопасността.

(10)

Поради това е целесъобразно да се разреши употребата на стевиолови гликозиди (E 960) като подсладител в някои нискоенергийни сладкарски изделия в категория храни 05.2 „Други сладкарски изделия, включително сладки дражета за освежаване на дъха“: твърди сладкарски изделия (бонбони и близалки), меки сладкарски изделия (дъвчащи бонбони, плодови гумени бонбони и други захарни изделия/желирани бонбони), лакриц, нуга и марципан (с максимално съдържание 350 mg/kg); силно ароматизирани пастили за гърло без добавена захар (с максимално съдържание 670 mg/kg) и сладки дражета за освежаване на дъха (с максимално съдържание 2 000 mg/kg).

(11)

Приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 следва да бъде съответно изменено.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 27 февруари 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16.

(2)  Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 1).

(3)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2010;8(4):1537.

(4)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2015;13(6):4146.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Подкатегория храни 05.2 „Други сладкарски изделия, включително сладки дражета за освежаване на дъха“ от част Д от приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се изменя, както следва:

а)

вписването за E 960 стевиолови гликозиди, което обхваща „само захарни изделия без добавена захар“, се заменя със следното:

 

„E 960

Стевиолови гликозиди

350

(60)

само захарни изделия без добавена захар

само нискоенергийни твърди сладкарски изделия (бонбони и близалки)

само нискоенергийни меки сладкарски изделия (дъвчащи бонбони, плодови гумени бонбони и други захарни изделия/желирани бонбони)

само нискоенергиен лакриц

само нискоенергийна нуга

само нискоенергиен марципан“

б)

вписването за E 960 стевиолови гликозиди, което обхваща „само силно ароматизирани пастили за гърло без добавена захар“, се заменя със следното:

 

„E 960

Стевиолови гликозиди

670

(60)

само силно ароматизирани пастили за гърло, нисконергийни или без добавена захар“

в)

вписването за E 960 стевиолови гликозиди, което обхваща „само сладки дражета за освежаване на дъха без добавена захар“, се заменя със следното:

 

„E 960

Стевиолови гликозиди

2 000

(60)

само сладки дражета за освежаване на дъха, нисконергийни или без добавена захар“


Top