Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0215

Делегиран регламент (ЕС) 2017/215 на Комисията от 30 ноември 2016 година за изменение на Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с добавянето на магнезиевия нитрат хексахидрат към списъка на прекурсорите на взривни вещества в приложение II (Текст от значение за ЕИП. )

C/2016/7650

OJ L 34, 9.2.2017, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/215/oj

9.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 34/3


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/215 НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2016 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с добавянето на магнезиевия нитрат хексахидрат към списъка на прекурсорите на взривни вещества в приложение II

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества (1), и по-специално член 12 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение II към Регламент (ЕС) № 98/2013 се изброяват прекурсори на взривни вещества, които са предмет на хармонизирани правила по отношение на наличността им за масовия потребител и осигуряването на подходящо докладване на подозрителни трансакции, липси и кражби по цялата верига на доставки.

(2)

Веществата, изброени в приложение II, са налични за масовите потребители, но са предмет на задължението за докладване, което обхваща както професионалните потребители по цялата верига на доставки, така и масовите потребители.

(3)

Приложение II вече обхваща редица нитратни соли предвид това, че с тях може да се злоупотребява посредством използването им като прекурсори на взривни вещества. Магнезиевият нитрат, който се доставя под формата на хексахидрат, е вещество със сходни свойства, но той все още не е включен в обхвата на регламента.

(4)

Понастоящем магнезиевият нитрат хексахидрат служи като неконтролирана алтернатива на нитратните соли, изброени в приложение II. Освен това през последните години имаше сведения, че с него се злоупотребява посредством използването му като прекурсор на взривни вещества извън Съюза.

(5)

Като се имат предвид степента на заплахата или обемът на търговията, свързани с това вещество, понастоящем ситуацията във връзка със злоупотребата с магнезиевия нитрат хексахидрат не обосновава ограничаването на достъпа на масовия потребител до него.

(6)

Необходим е повишен контрол, за да се позволи на националните органи да предотвратяват и откриват възможно незаконно използване на това вещество като прекурсор на взривни вещества, и това може да бъде постигнато чрез механизма за докладване, създаден съгласно Регламент (ЕС) № 98/2013.

(7)

Предвид риска, който поражда възможността за предоставяне на магнезиев нитрат хексахидрат, и като се има предвид, че въвеждането на задължението за докладване за него няма да окаже значително въздействие върху икономическите оператори или потребителите, е обосновано и пропорционално това вещество да бъде добавено в приложение II към Регламент (ЕС) № 98/2013,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В таблицата в приложение II към Регламент (ЕС) № 98/2013 се добавя следното вещество:

„магнезиев нитрат хексахидрат (CAS № 13446-18-9)

2834 29 80

3824 90 96 “

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 39, 9.2.2013 г., стр. 1.


Top