EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0078

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/78 на Комисията от 15 юли 2016 година за установяване на административни разпоредби за ЕО одобрение на типа на моторни превозни средства по отношение на техните бордови системи за eCall на базата на номер 112, и на еднакви условия за изпълнението на Регламент (ЕС) 2015/758 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правото на личен живот и защитата на данните на ползвателите на такива системи (Текст от значение за ЕИП. )

C/2016/4386

OB L 12, 17.1.2017, p. 26–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/78/oj

17.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 12/26


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/78 НА КОМИСИЯТА

от 15 юли 2016 година

за установяване на административни разпоредби за ЕО одобрение на типа на моторни превозни средства по отношение на техните бордови системи за eCall на базата на номер 112, и на еднакви условия за изпълнението на Регламент (ЕС) 2015/758 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правото на личен живот и защитата на данните на ползвателите на такива системи

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/758 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно изискванията за одобряване на типа по отношение на въвеждането на бордовата система eCall, основаваща се на услугата 112, и за изменение на Директива 2007/46/ЕО (1), и по-специално член 6, параграф 13 и член 9 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) 2015/758 определя общо задължение за новите типове превозни средства от категории M1 и N1 да бъдат оборудвани с бордови системи за eCall на базата на номер 112, считано от 31 март 2018 г.

(2)

Делегиран регламент (ЕС) 2017/79 на Комисията (2) определя специфичните технически изисквания и процедури за изпитване за ЕО одобрение на типа на моторни превозни средства по отношение на техните бордови системи за eCall на базата на номер 112, както и за ЕО одобрение на типа на бордови отделни технически възли (ОТВ) за eCall на базата на номер 112, и на бордови компоненти за eCall на базата на номер 112.

(3)

Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) установява общата рамка за ЕО одобрение на типа на моторните превозни средства и определя ролите и отговорностите на всички участници на различните етапи в процеса на одобрение. В допълнение, необходимо е да се определят специфични административни разпоредби за ЕО одобрението на типа на моторните превозни средства, оборудвани с бордови системи за eCall на базата на номер 112, бордови ОТВ и компоненти, на базата на номер 112.

(4)

За да се осигурят еднакви условия за изпълнението на процедурите за изпитване за ЕО одобрение на типа и да се опрости кандидатстването за такова одобрение, следва да се създаде стандартизиран набор от информационни документи, образци на сертификати за ЕО одобрение на типа, образци за маркировката за ЕО одобрение на типа.

(5)

Производителите следва да осигурят, че бордовите системи за eCall на базата на номер 112, не могат да бъдат проследявани и че не са обект на постоянно следене. За тази цел следва да се осигури, че бордовите системи за eCall на базата на номер 112, не са налични за комуникация в нормалното им работно състояние и че данните в тяхната вътрешна памет не са достъпни извън системите за никакви субекти преди задействането на повикването eCall. Производителите следва също така да прилагат адекватни предпазни мерки за защита на сигурността на данните във вътрешната памет на системата от нерегламентиран достъп или злоупотреба.

(6)

Всички данни, обработвани чрез бордова система за eCall на базата на номер 112, трябва да бъдат съответстващи, относими и пропорционални на целите, за които тези данни се събират и обработват.

(7)

Потребителите следва да разполагат с изчерпателна и надеждна информация относно функционирането на бордовата система за eCall на базата на номер 112, и по-специално за начина, по който данните се обработват от системата и за начина, по който данните са защитени. Потребителите следва също така да бъдат информирани относно характеристиките и особеностите на всяка частна услуга за спешни повиквания или други услуги с добавена стойност, ако са монтирани в моторното превозно средство.

(8)

Последователният подход към информацията за потребителите за функционирането на бордовата система за eCall на базата на номер 112, изисква създаването на образец на информацията за ползвателя, съдържащ минималната информация, която да се предоставя заедно с техническата документация на превозното средство.

(9)

На производителите на превозни средства следва да се даде достатъчно време да се адаптират към тези технически изисквания за одобрение на бордови системи за eCall на базата на номер 112. На държавите членки също така следва да се даде достатъчно време, за да разгърнат на територията си необходимата инфраструктура за центъра за приемане на спешни повиквания („PSAP“) за правилното приемане и обработване на повикванията eCall. Поради тази причина датата за прилагане на настоящия регламент следва да бъде същата като датата за задължително прилагане на бордови системи за eCall на базата на номер 112, в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/758.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент са в резултат на проведени консултации с Европейския надзорен орган по защита на данните в съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (4).

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Техническия комитет по моторните превозни средства,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се установяват административните разпоредби за одобрението на нови типове превозни средства по отношение на бордовите системи за eCall на базата на номер 112, както и на бордови отделни технически възли (ОТВ) за eCall на базата на номер 112 и на бордови компоненти eCall на базата на номер 112, които са проектирани и конструирани за такива превозни средства.

Той също така определя еднакви условия за изпълнението на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2015/758 по отношение на правото на личен живот и защита на данните на ползвателите на бордови системи за eCall на базата на номер 112.

Член 2

ЕО одобряване на типа на превозни средства по отношение на бордовите системи за eCall на базата на номер 112

1.   Производителят подава до органа по одобряването, както е определен в член 3, параграф 29 от Директива 2007/46/ЕО, заявление за ЕО одобрение на типа на превозно средство по отношение на неговата бордова система за eCall на базата на номер 112.

2.   Заявлението, посочено в параграф 1, се изготвя в съответствие с образеца, включен в част 1 от приложение I.

3.   Когато техническите изисквания, посочени в член 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/79, са изпълнени, органът по одобряване издава ЕО одобрение на типа и сертификат за ЕО одобрение на типа, номериран в съответствие със системата, установена в приложение VII към Директива 2007/46/ЕО.

Държавата членка не може да присвоява същия номер на друг тип превозно средство.

4.   Сертификатът за ЕО одобрение на типа се изготвя въз основа на образеца, включен в част 2 от приложение I.

5.   Производителят предоставя в ръководството на потребителя информация за обработката на данни, извършвана посредством бордовата система за eCall на базата на номер 112, като използва образеца, включен в част 3 от приложение I към настоящия регламент.

Член 3

ЕО одобряване на типа на бордови ОТВ за eCall на базата на номер 112, или на бордови компоненти за eCall на базата на номер 112

1.   Производителят подава до органа по одобряването, както е определен в член 3, параграф 29 от Директива 2007/46/ЕО, заявление за ЕО одобрение на бордови ОТВ за eCall на базата на номер 112, или на бордови компоненти за eCall на базата на номер 112.

2.   Заявлението, посочено в параграф 1, се изготвя в съответствие с образеца, включен в част 1 от приложение II към настоящия регламент.

3.   Когато техническите изисквания, посочени съответно в член 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/79, по отношение на компонентите, и в член 7 от него, по отношение на ОТВ, са изпълнени, органът по одобряването издава ЕО одобрение на типа и сертификат за ЕО одобрение на типа, и номер на одобрението на типа, който е съгласно системата за номериране, установена в приложение VII към Директива 2007/46/ЕО.

Държавата членка не може да присвоява същия номер на друг тип ОТВ или компонент.

4.   Сертификатът за ЕО одобрение на типа се изготвя въз основа на образеца, включен в част 2 от приложение II.

Член 4

Маркировка за одобрение на типа

Всеки компонент или ОТВ, които отговарят на тип, за който е издадено ЕО одобрение съгласно настоящия регламент, носи маркировката за ЕО одобрение в съответствие с образеца, включен в част 3 от приложение II.

Член 5

Право на личен живот и защита на данните

1.   Производителят предприема необходимите мерки, за да осигури, че бордовата система за eCall на базата на номер 112, или бордовият ОТВ за eCall на базата на номер 112, не могат да бъдат проследявани и не са обект на постоянно следене в нормалното им работно състояние. Производителят освен това осигурява, че данните във вътрешната памет на тази система или ОТВ автоматично и непрекъснато се заличават и не са достъпни извън бордовата система или ОТВ за никакви субекти преди задействане на повикването eCall.

2.   Производителят информира собственика на превозното средство за мерките, предприети в съответствие с член 6, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2015/758, като използва образеца, включен в част 3 от приложение I към настоящия регламент.

3.   Производителят предприема подходящи предпазни мерки (например като използва технологии за криптиране) за защита на сигурността на личните данни във вътрешната памет на бордовата система за eCall на базата на номер 112, или на бордовия ОТВ за eCall на базата на номер 112, и за предотвратяване на следене и злоупотреба. Такива мерки трябва да бъдат уместни, строго пропорционални и необходими за набелязаната цел.

Член 6

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 31 март 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 юли 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 123, 19.5.2015 г., стр. 77.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2017/79 на Комисията от 12 септември 2016 г. за установяване на подробни технически изисквания и процедури за изпитване за ЕО одобряване на типа на моторни превозни средства по отношение на техните бордови системи eCall, основаващи се на телефон 112, на отделни технически възли и компоненти за бордови системи eCall, основаващи се на телефон 112, и за допълнение и изменение на Регламент (ЕС) 2015/758 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на приложимите стандарти (вж. страница 44 от настоящия брой на Официален вестник).

(3)  Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 година за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) (ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Административни документи за ЕО одобрение на типа на моторни превозни средства по отношение на монтирането на бордови системи за eCall на базата на номер 112

ЧАСТ 1

Информационен документ

ОБРАЗЕЦ

Информационен документ № … относно ЕО одобряването на типа на моторно превозно средство по отношение на неговата бордова система за eCall на базата на номер 112.

Посочената по-долу информация се предоставя в три екземпляра и включва списък на съдържанието. Всички чертежи се представят в подходящ мащаб и с достатъчни подробности във формат А4 или в папка с формат А4. Снимките, когато има такива, трябва да са достатъчно подробни.

Ако системата, компонентите или отделните технически възли, посочени в настоящия информационен документ, имат електронни органи за управление, трябва да бъде предоставена информация относно техните експлоатационни показатели.

0.   ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

0.1.   Марка (търговско наименование на производителя): …

0.2.   Тип: …

0.2.1.   Търговско(и) наименование(я) (ако има такова(ива): …

0.3.   Начини за идентификация на типа, ако е маркиран върху превозното средство (1): …

0.3.1.   Разположение на тази маркировка: …

0.4.   Категория на превозното средство (2): …

0.5.   Наименование на дружеството и адрес на производителя: …

0.8.   Наименование(я) и адрес(и) на монтажния(те) завод(и): …

0.9.   Наименование и адрес на представителя (ако има такъв) на производителя: …

1.   ОБЩИ КОНСТРУКТИВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

1.1.   Снимки и/или чертежи на представително превозно средство: …

9.   КАРОСЕРИЯ

9.1.   Тип каросерия (4): …

9.10.   Вътрешно оборудване

9.10.2.   Разположение и обозначения на органите за управление, сигналните устройства и показващите уреди

9.10.2.1   Снимки и/или чертежи на разположението на символите и органите за управление, сигналните устройства и показващите уреди, изобразяващи по-специално символа и позицията на сигналното устройство/показващия уред (ако има такива) или описание на другите средства, използвани за предупреждаване на пътниците в превозното средство в случай на критична повреда, която би довела до невъзможност на системата да извърши повикване eCall на базата на номер 112: …

9.12.2.   Характеристика и разположение на допълнителните системи за обезопасяване (да се посочи да/не/по избор):

(L = лява страна, R = дясна страна, C = централно)

 

Предна въздушна възглавница

Странична въздушна възглавница

Устройство за предварително обтягане на коланите

Първи ред седалки

L

C

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Втори ред седалки (*1)

L

C

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.12.4.   Кратко описание на електрическите/електронните компоненти (ако има такива) …

12.   ДРУГИ

12.8.   Система за eCall

12.8.1.   Наличие: да/не (3).

12.8.2.   Техническо описание и/или схема: …

12.8.3.   Номер на одобрение на типа (ако е наличен) на бордовия отделен технически възел (ОТВ) за eCall: …

12.8.4.   За система за eCall, която не е одобрена като ОТВ:

12.8.4.1   Подробно описание, снимки и/или чертежи на системата за eCall и нейното разположение в превозното средство: …

12.8.4.2   Списък на основните съставни компоненти на системата за eCall: …

12.8.4.3   Електронна схема: …

12.8.5.   Наличието на система за eCall за услуга, предоставяна от трета страна (УПТС): да/не (3).

12.8.6.   Наличие на други услуги с добавена стойност: да/не (3).

12.8.7.   Декларацията за съответствие със стандартите, посочени в член 5, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2015/758: да/не (3).

Дата, подпис

Обяснителни бележки

(1)

Ако начинът за идентификация на типа съдържа знаци, които не се отнасят до описанието на типа на превозното средство, компонента или отделния технически възел, предмет на настоящия информационен документ, тези знаци се представят в документацията със символа „?“ (напр. ABC??123??).

(2)

Съгласно дефиницията в част А от приложение II към Директива 2007/46/ЕО.

(3)

Ненужното се зачерква.

(4)

Използвайте кодовете, както са определени в част В от приложение II към Директива 2007/46/ЕО.

ЧАСТ 2

Сертификат за ЕО одобрение на типа

ОБРАЗЕЦ

Формат: А4 (210 × 297 mm)

СЕРТИФИКАТ ЗА ЕО ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА

Печат на органа по одобряване на типа

Информация относно:

ЕО одобрение на типа (1)

разширение на ЕО одобрение на типа (1)

отказ на ЕО одобрение на типа (1)

отнемане на ЕО одобрение на типа (1)

За даден тип превозно средство по отношение на монтирането на бордови системи за eCall на базата на номер 112

във връзка с Регламент (ЕС) 2015/758, последно изменен с Регламент (ЕС) …/…

Номер на ЕО одобрението на типа: …

Основание за разширяването: …

РАЗДЕЛ I

0.1.   Марка (търговско наименование на производителя): …

0.2.   Тип: …

0.2.1.   Търговско(и) наименование(я) (ако има такова(ива): …

0.3.   Начини за идентификация на типа, ако е маркиран върху превозното средство (2): …

0.3.1.   Разположение на тази маркировка: …

0.4.   Категория на превозното средство (3): …

0.5.   Наименование на дружеството и адрес на производителя: …

0.8.   Наименование(я) и адрес(и) на монтажния(те) завод(и): …

0.9.   Наименование и адрес на представителя на производителя (ако има такъв): …

РАЗДЕЛ II

1.   Допълнителна информация (когато е приложимо): вж. допълнението

2.   Техническа служба, отговаряща за провеждане на изпитванията: …

3.   Дата на протокола от изпитването: …

4.   Номер на протокола от изпитването: …

5.   Забележки (ако има такива): вж. допълнението.

6.   Място: …

7.   Дата: …

8.   Подпис: …

Приложения:

1.

Информационен пакет.

2.

Протокол от изпитването.

Обяснителни бележки

(1)

Ненужното се зачерква.

(2)

Ако начинът за идентификация на типа съдържа знаци, които не се отнасят до описанието на типа на превозното средство, компонента или отделния технически възел, предмет на настоящия информационен документ, тези знаци се представят в документацията със символа „?“ (напр. ABC??123??).

(3)

Съгласно дефиницията в част А от приложение II към Директива 2007/46/ЕО.

Допълнение

към сертификат за ЕО одобрение на типа № …

1.   Допълнителна информация

1.1.   Кратко описание на монтираната на превозното средство система за eCall: …

1.2.   Разположение на системата за eCall: …

1.3.   Начини на задействане на системата за eCall: …

1.4.   Захранване на системата за eCall: …

1.5.   Система за eCall за УПТС, монтирана на превозното средство: да/не (1).

1.6.   Други услуги с добавена стойност: да/не (1).

2.   Номер на одобрението на типа на бордовия ОТВ/компонент (1) за eCall на базата на номер 112, монтиран на превозното средство (ако има такъв), за да се отговори на изискванията на Регламент (ЕС) 2015/758 и на неговите актове за изпълнение: …

3.   Забележки (ако има такива): …

ЧАСТ 3

Образец за информацията за потребителя

Техническата документация, доставяна заедно с превозното средство (ръководството на потребителя) трябва да съдържа ясна, изчерпателна и лесно достъпна информация за бордовата система за eCall на базата на номер 112 и за начина, по който тя работи, както и за всяка система за eCall, поддържаща услуги, предоставяни от трета страна (система за УПТС) или други услуги с добавена стойност, монтирани на превозното средство, и техните допълнителни функционални възможности.

Разликите, съществуващи между обработката на данни, извършвана посредством бордовата система за eCall на базата на номер 112 и системата за УПТС или друга услуга с добавена стойност, ако има такава, трябва да бъдат посочени ясно.

Информацията за правото на личен живот и защитата на данните се представят отделно за системите на базата на номер 112 и системите за УПТС, преди да бъдат използвани, за да се избегне всяко недоразумение във връзка с преследваните цели и добавената стойност от обработката на данните.

В този образец се определя минималната задължителна информация, която трябва да бъде предоставена на потребителя и може да бъде допълнена от друга подходяща информация, като се отчитат конкретните обстоятелства, при които данните се събират или обработват.

1.   ОПИСАНИЕ НА БОРДОВАТА СИСТЕМА ЗА ECALL

1.1.   Преглед на бордовата система за eCall на базата на номер 112, нейната работа и функционални възможности: …

1.2.   Услугата eCall на базата на номер 112 е обществена услуга от общ интерес и е достъпна безплатно.

1.3.   Бордовата система за eCall на базата на номер 112, е активирана по подразбиране. В случай на тежко произшествие тя се задейства автоматично посредством монтирани в превозното средство датчици. Тя също така ще се задейства автоматично, когато превозното средство е оборудвано със система за УПТС, която не функционира при настъпване на тежко произшествие.

1.4.   Бордовата система за eCall на базата на номер 112 може да бъде задействана и ръчно, ако е необходимо. Указания за ръчно задействане на системата: …

1.5.   В случай на критична повреда в системата, която ще извади от строя бордовата система за eCall на базата на номер 112, към намиращите се в превозното средство се отправя следното предупреждение: …

2.   ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТКАТА НА ДАННИ

2.1.   Всяка обработка на лични данни посредством бордовата система за eCall на базата на номер 112 трябва да е в съответствие с правилата за защита на личните данни, предвидени в директиви 95/46/ЕО (2) и 2002/58/ЕО (3) на Европейския парламент и на Съвета, и по-специално трябва да се основава на необходимостта да бъдат защитени жизненоважните интереси на физическите лица в съответствие с член 7, буква г) от Директива 95/46/ЕО (4).

2.2.   Обработката на такива данни е строго ограничена до целите на обработването на спешните повиквания eCall към единния европейски номер за спешни повиквания 112.

2.3.   Видове данни и техните получатели

2.3.1.   Бордовата система за eCall на базата на номер 112, може да събира и обработва само следните данни:

Идентификационен номер на превозното средство

Тип превозно средство (лек автомобил или лекотоварен автомобил)

Тип на складирания енергоносител за задвижване на превозното средство (бензин/дизелово гориво/природен газ/втечнен нефтен газ/електрическа енергия/водород)

Последните три местоположения на превозното средство и посоката му на движение

Файлът, регистриращ автоматичното задействане на системата с датата и часа

Всички допълнителни данни (ако е приложимо): …

2.3.2.   Получатели на данните, обработвани от бордовата система за eCall на базата на номер 112, са съответните центрове за приемане на спешни повиквания, определени от съответните публични органи на държавата, на чиято територия са разположени, за да получават първи и обработват повикванията eCall до единния европейски номер 112 за спешни повиквания.

Допълнителна информация (ако съществува): …

2.4.   Правила за обработката на данни

2.4.1.   Бордовата система за eCall на базата на номер 112, е проектирана така, че да гарантира, че данните в паметта на системата не са достъпна извън системата преди задействането на повикването eCall.

Допълнителни забележки (ако има такива) …

2.4.2.   Бордовата система за eCall на базата на номер 112, е проектирана така, че да гарантира, че не може да бъде проследявана и не е обект на постоянно следене в нормалното си работно състояние.

Допълнителни забележки (ако има такива) …

2.4.3.   Бордовата система за eCall на базата на номер 112 е проектирана така, че да гарантира, че данните във вътрешната памет на системата се заличават автоматично и непрекъснато.

2.4.3.1.   Данните за местоположението на превозното средство непрекъснато за записват върху предходните данни във вътрешната памет на системата, така че във всеки един момент да са запазени най-много последните три местоположения на превозното средство, необходими за нормалното функциониране на системата.

2.4.3.2.   Регистърът на данните за дейността в бордовата система за eCall на базата на номер 112 се съхранява не по-дълго от необходимото за постигане на целите на обработването на спешното повикване eCall, и във всеки случай не по-късно от 13 часа от момента, в който е извършено спешното повикване eCall.

Допълнителни забележки (ако има такива) …

2.5.   Условия за упражняване на правата на обекта на данните

2.5.1.   Обектът на данните (собственикът на превозното средство) има право на достъп до данните и по целесъобразност — на искане за поправка, заличаване или блокиране на данните, свързани с него или нея, при обработката на които не са спазени разпоредбите на Директива 95/46/ЕО. Всяка трета страна, която е получила данните, трябва да бъде уведомена за такава поправка, заличаване или блокиране, извършени в съответствие с настоящата директива, освен ако се окаже, че това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

2.5.2.   Обектът на данните има право да подаде жалба до компетентния орган по защита на данните, ако счита, че неговите или нейните права са били нарушени в резултат на обработката на негови или нейните лични данни.

2.5.3.   Служба за контакт, компетентна да обработва искания за достъп (ако има такава): …

3.   ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ТРЕТА СТРАНА И ДРУГИ УСЛУГИ С ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ (АКО СА МОНТИРАНИ)

3.1.   Описание на работата и функционалните възможности на системата за УПТС/услугата с добавена стойност: …

3.2.   Всяка обработка на лични данни чрез системата за УПТС/друга услуга с добавена стойност трябва да е в съответствие с правилата за защита на личните данни, предвидени в директиви 95/46/ЕО и 2002/58/ЕО.

3.2.1.   Правно основание за използването на система за УПТС и/или услуги с добавена стойност, и за обработването на данни посредством: …

3.3.   Системата за УПТС и/или другите услуги с добавена стойност обработват лични данни само въз основа на изричното съгласие на обекта на данните (собственикът или собствениците на превозното средство).

3.4.   Условията за обработка на данни чрез система за УПТС и/или други услуги с добавена стойност, включително всяка необходима допълнителна информация относно проследимостта, следенето и обработката на лични данни: …

3.5.   Собственикът на превозно средство, оборудвано със система за eCall за УПТС и/или друга услуга с добавена стойност в допълнение към бордовата система за eCall на базата на номер 112, има право да избере да използва бордовата система за eCall на базата на номер 112 вместо системата за eCall за УПТС и другата услуга с добавена стойност.

3.5.1.   Данни за контакт за обработката на искания за дезактивиране на система за eCall за УПТС: …


(*1)  Таблицата може да бъде разширена при необходимост за превозни средства с повече от два реда седалки, или когато има повече от три седалки по широчина на превозното средство.

(1)  Ненужното се зачерква.

(2)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 година за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

(3)  Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 година относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации (ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).

(4)  Директива 95/46/EО е отменена с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1). Регламентът се прилага от 25 май 2018 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Административни документи за ЕО одобрение на типа на бордови ОТВ за eCall на базата на номер 112 или на бордови компонент от системата за eCall на базата на номер 112

ЧАСТ 1

Информационен документ

ОБРАЗЕЦ

Информационен документ № … относно ЕО одобрение на типа на бордови ОТВ за eCall на базата на номер 112 или на бордови компонент от системата за eCall на базата на номер 112 (3).

Посочената по-долу информация се предоставя в три екземпляра и включва списък на съдържанието. Всички чертежи се представят в подходящ мащаб и с достатъчни подробности във формат А4 или в папка с формат А4. Снимките, когато има такива, трябва да са достатъчно подробни.

Ако отделният технически възел или компонентът, посочени в настоящия информационен документ, имат електронни органи за управление, трябва да бъде предоставена информация относно техните експлоатационни показатели.

0.   ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

0.1.   Марка (търговско наименование на производителя): …

0.2.   Тип: …

0.3.   Начини за идентификация на типа, ако е маркиран на отделния технически възел (1): …

0.3.1.   Разположение на тази маркировка: …

0.4.   В случай на ОТВ, предназначен за категория превозното средство (2): …

0.5.   Наименование на дружеството и адрес на производителя: …

0.7.   Разположение и начин на поставяне на маркировката за ЕО одобрение: …

0.9.   Наименование и адрес на представителя (ако има такъв) на производителя: …

12.8.   Система за eCall

12.8.2.   Техническо описание и/или схема: …

12.8.3.1   Достатъчно подробни снимки и/или чертежи, в подходящ мащаб, които позволяват идентифицирането на ОТВ или компонента. Чертежите трябва да показват мястото в превозното средство, предвидено за ОТВ или компонента, и мястото, предназначено за маркировката за ЕО одобрение на типа върху ОТВ или компонента: …

12.8.3.1.1.   Инструкции за монтаж в превозното средство, включително разположението и ориентацията на бордовия компонент от системата за eCall на базата на номер 112: …

12.8.3.1.2.   Разположение и метод на монтиране в превозното средство на бордовия ОТВ за eCall на базата на номер 112: …

12.8.3.2   Списък на главните съставни части на ОТВ или компонента: …

12.8.7.   Декларацията за съответствие със стандартите, посочени в член 5, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2015/758: да/не (3).

Обяснителни бележки

(1)

Ако начинът за идентификация на типа съдържа знаци, които не се отнасят до описанието на типа на превозното средство, компонента или отделния технически възел, предмет на настоящия информационен документ, тези знаци се представят в документацията със символа „?“ (напр. ABC??123??).

(2)

Съгласно дефиницията в раздел А от приложение II към Директива 2007/46/ЕО.

(3)

Ненужното се зачерква.

ЧАСТ 2

Сертификат за ЕО одобрение на типа

ОБРАЗЕЦ

Формат: А4 (210 × 297 mm)

СЕРТИФИКАТ ЗА ЕО ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА

Печат на органа по одобряване на типа

Информация относно:

ЕО одобрение на типа (1)

разширение на ЕО одобрение на типа (1)

отказ на ЕО одобрение на типа (1)

отнемане на ЕО одобрение на типа (1)

за даден тип превозно средство по отношение на монтирането на бордови системи за eCall на базата на номер 112 (1)

във връзка с Регламент (ЕС) 2015/758.

Номер на ЕО одобрението на типа: …

Основание за разширяването: …

РАЗДЕЛ I

0.1.   Марка (търговско наименование на производителя): …

0.2.   Тип: …

0.3.   Начин за идентификация на типа, ако е маркиран върху отделния технически възел/компонента (2): …

0.3.1.   Разположение на тази маркировка: …

0.4.   В случай на отделен технически възел, предназначен за категория превозно средство (3): …

0.5.   Наименование и адрес на производителя: …

0.7.   Разположение и начин на поставяне на маркировката за ЕО одобрение: …

0.9.   Наименование и адрес на представителя (ако има такъв) на производителя: …

РАЗДЕЛ II

1.   Допълнителна информация (когато е приложимо): вж. допълнението

2.   Техническа служба, отговаряща за провеждане на изпитванията: …

3.   Дата на протокола от изпитването: …

4.   Номер на протокола от изпитването: …

5.   Забележки (ако има такива): вж. допълнението.

6.   Място: …

7.   Дата: …

8.   Подпис: …

Приложения:

1.

Информационен пакет.

2.

Протокол от изпитването.

Допълнение

към сертификат за ЕО одобрение на типа № …

1.   Допълнителна информация

1.1.   Кратко описание на бордовия ОТВ за eCall на базата на номер 112 или на бордовия компонент от системата за eCall на базата на номер 112 (3): …

1.1.1.   Инструкции за монтаж в превозното средство, включително разположението и ориентацията на бордовия компонент от системата за eCall на базата на номер 112: …

1.1.2.   Кратко описание на маркировката за ЕО одобрение на бордовия ОТВ за eCall на базата на номер 112/бордовия компонент от системата за eCall на базата на номер 112 (3): …

1.2.   Разположение и начин на монтиране в превозното средство на отделния технически възел за eCall: …

1.3.   Начин на задействане: …

1.4.   Електрозахранване: …

2.   Бордовият компонент от система за eCall на базата на номер 112 отговаря на техническите изисквания, определени в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2017/79 на Комисията. Освен това той отговаря на техническите изисквания, обхванати от:

2.1.   Приложение IV към Делегиран регламент (ЕС) 2017/79: да/не (3).

2.2.   Приложение VI към Делегиран регламент (ЕС) 2017/79: да/не (3).

2.3.   Приложение VII към Делегиран регламент (ЕС) 2017/79: да/не (3).

3.   Забележки (ако има такива): …

ЧАСТ 3

Маркировка за ЕО одобрение на типа за ОТВ и компоненти

1.   Маркировката за ЕО одобрение на типа за компонент и отделен технически възел се състои от:

1.1.   Правоъгълник, който огражда малка буква „е“, последвана от отличителния номер на държавата членка, която е издала ЕО одобрението на типа на компонента или отделния технически възел:

1

за Германия

12

за Австрия

26

за Словения

2

за Франция

13

за Люксембург

27

за Словакия

3

за Италия

17

за Финландия

29

за Естония

4

за Нидерландия

18

за Дания

32

за Латвия

5

за Швеция

19

за Румъния

34

за България

6

за Белгия

20

за Полша

36

за Литва

7

за Унгария

21

за Португалия

49

за Кипър

8

за Чешката република

23

за Гърция

50

за Малта

9

за Испания

24

за Ирландия

 

 

11

за Обединеното кралство

25

за Хърватия

 

 

1.2.   В близост до правоъгълника „базовият номер на одобрение“, съдържащ се в секция 4 от номера на одобрението на типа, предшестван от двете цифри, показващи поредния номер, присвоен на настоящия регламент. Понастоящем поредният номер е „00“.

1.3.   В случай на бордови ОТВ за eCall на базата на номер 112, на височината на правоъгълника поредният номер се предшества от символа „ECALL“.

2.   Маркировката за ЕО одобрение на типа се поставя върху основна част на бордовия ОТВ за eCall на базата на номер 112 или на бордовия компонент от система за eCall на базата на номер 112, така че да бъде незаличима, както и ясно и лесно четлива.

3.   Пример за маркировки за ЕО одобрение на типа на бордови ОТВ за eCall на базата на номер 112 и на бордови компонент за система за eCall на базата на номер 112 е показан на фигура 1 и съответно, на фигура 2.

Фигура 1

Пример за маркировка за ЕО одобрение на типа на бордови ОТВ за eCall на базата на номер 112

Image

Обяснителна бележка

Легенда

ЕО одобрението на типа на отделен технически възел е издадено от България под номер 0046. Първите две цифри „00“ указват, че отделният технически възел е одобрен съгласно настоящия регламент.

Фигура 2

Пример за маркировка за ЕО одобрение на типа на бордови компонент за система за eCall на базата на номер 112

Image

Обяснителна бележка

Легенда

ЕО одобрението на типа на компонент е издадено от Германия под номер 00026. Първите две цифри „00“ указват, че компонентът е одобрен съгласно настоящия регламент.


(1)  Ненужното се зачерква.

(2)  Ако начинът за идентификация на типа съдържа знаци, които не се отнасят до описанието на типа на превозното средство, компонента или отделния технически възел, предмет на настоящия информационен документ, тези знаци се представят в документацията със символа „?“ (напр. ABC??123??).

(3)  Ненужното се зачерква.


Top