EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017O0009R(01)

Поправка на Насоки (ЕС) 2017/697 на Европейската централна банка от 4 април 2017 година относно упражняването на правата на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза, от националните компетентни органи по отношение на по-малко значимите институции (ЕЦБ/2017/9) (ОВ L 101, 13.4.2017 г.)

OJ L 60, 2.3.2018, p. 56–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2017/697/corrigendum/2018-03-02/oj

2.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 60/56


Поправка на Насоки (ЕС) 2017/697 на Европейската централна банка от 4 април 2017 година относно упражняването на правата на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза, от националните компетентни органи по отношение на по-малко значимите институции (ЕЦБ/2017/9)

( Официален вестник на Европейския съюз L 101 от 13 април 2017 г. )

На страница 157 в съображение 7

вместо:

„(7)

Правата на избор и преценка по отношение на освобождаването на експозиции от прилагането на максималните размери на големите експозиции, определени в член 395, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, следва да се прилагат последователно както към значимите, така и към по-малко значимите институции, за да се създаде равнопоставеност за кредитните институции в участващите държави членки, да се ограничат рисковете от концентрация, които възникват от конкретни експозиции, и да се гарантира прилагането в ЕНМ на еднакви минимални стандарти за оценка на спазването на условията в член 400, параграф 3 от същия регламент. По-конкретно, следва да се ограничат рисковете от концентрация, които възникват от обезпечените облигации по смисъла на член 129, параграфи 1, 3 и 6 от Регламент (ЕС) № 575/2013, и експозициите към регионални или местни органи на власт в държавите членки или гарантирани от такива органи, когато тези вземания биха получили рисково тегло от 20 % съгласно трета част, дял II, глава 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013. За вътрешногруповите експозиции, включително участия или други видове позиции, е необходимо да се гарантира, че решението за пълно освобождаване на тези експозиции от прилагането на максималните размери на големите експозиции се основава на обстойна оценка, както е посочено в приложение I към Регламент (ЕС) 2016/445 (ЕЦБ/2016/4). Необходимо е прилагането на общи критерии за преценката на това дали дадена експозиция, включително участия или други видове позиции, към регионални или централни кредитни институции, с които кредитната институция е свързана в мрежа по силата на правни или законови разпоредби и които съгласно тези разпоредби отговарят за паричните клирингови операции, изпълнява условията, посочени в приложение II към Регламент (ЕС) 2016/445 (ЕЦБ/2016/4), за освобождаване от максималните размери на големите експозиции. Това прилагане следва да гарантира последователното третиране на значимите и по-малко значимите институции, свързани в една и съща мрежа. Упражняването на правото на избор, предвидено в член 400, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, така, както е уредено то в настоящите насоки, следва да се прилага единствено ако съответната държава членка не е упражнила правото на избор, предвидено в член 493, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.“

да се чете:

„(7)

Правата на избор и преценка по отношение на освобождаването на експозиции от прилагането на максималните размери на големите експозиции, определени в член 395, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, следва да се прилагат последователно както към значимите, така и към по-малко значимите институции, за да се създаде равнопоставеност за кредитните институции в участващите държави членки, да се ограничат рисковете от концентрация, които възникват от конкретни експозиции, и да се гарантира прилагането в ЕНМ на еднакви минимални стандарти за оценка на спазването на условията в член 400, параграф 3 от същия регламент. По-конкретно, следва да се ограничат рисковете от концентрация, които възникват от обезпечените облигации по смисъла на член 129, параграфи 1, 3 и 6 от Регламент (ЕС) № 575/2013, и експозициите към регионални или местни органи на власт в държавите членки или гарантирани от такива органи, когато тези вземания биха получили рисково тегло от 20 % съгласно трета част, дял II, глава 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013. Необходимо е прилагането на общи критерии за преценката на това дали дадена експозиция, включително участия или други видове позиции, към регионални или централни кредитни институции, с които кредитната институция е свързана в мрежа по силата на правни или законови разпоредби и които съгласно тези разпоредби отговарят за паричните клирингови операции, изпълнява условията в приложението към настоящите насоки за освобождаване от максималните размери на големите експозиции. Това прилагане следва да гарантира последователното третиране на значимите и по-малко значимите институции, свързани в една и съща мрежа. Упражняването на правото на избор, предвидено в член 400, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, така, както е уредено то в настоящите насоки, следва да се прилага единствено ако съответната държава членка не е упражнила правото на избор, предвидено в член 493, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.“


Top