EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017O0009

Насоки (ЕС) 2017/697 на Европейската централна банка от 4 април 2017 година относно упражняването на правата на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза, от националните компетентни органи по отношение на по-малко значимите институции (ЕЦБ/2017/9)

OJ L 101, 13.4.2017, p. 156–163 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/03/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2017/697/oj

13.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 101/156


НАСОКИ (ЕС) 2017/697 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 4 април 2017 година

относно упражняването на правата на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза, от националните компетентни органи по отношение на по-малко значимите институции (ЕЦБ/2017/9)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА EВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (1), и по-специално член 6, параграф 1 и член 6, параграф 5, букви а) и в) от него,

като има предвид, че:

(1)

Европейската централна банка (ЕЦБ) отговаря за ефективното и последователно функциониране на единния надзорен механизъм (ЕНМ). Тя упражнява надзор върху функционирането на системата с оглед на това да гарантира последователното прилагане на високи надзорни стандарти и последователността на резултатите от надзора в участващите държави членки. ЕЦБ може да издава насоки до националните компетентни органи (НКО), в съответствие с които те да изпълняват надзорните задачи и да приемат надзорните решения.

(2)

Съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2013 и Регламент (ЕС) № 468/2014 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/17) (2) ЕЦБ трябва да гарантира последователното прилагане на пруденциалните изисквания за кредитните институции в участващите държави членки.

(3)

В качеството си на компетентния за това орган съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2013 ЕЦБ упражни редица права на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза съгласно Регламент (ЕС) 2016/445 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2016/4) (3) за кредитните институции, които са класифицирани като значими.

(4)

Въпреки че за упражняването на съответните права на избор и преценка по отношение на по-малко значимите институции отговарят предимно НКО, фундаменталната надзорна роля на ЕЦБ в рамките на ЕНМ ѝ дава възможност да насърчава последователното упражняване на правата на избор и преценка по отношение както на значимите, така и на по-малко значимите институции, ако е целесъобразно. Това гарантира, че: а) пруденциалният надзор върху всички кредитни институции в участващите държави членки се прилага по съгласуван и ефективен начин; б) единната нормативна уредба на финансовите услуги се прилага последователно за всички кредитни институции в участващите държави членки; и в) всички кредитни институции са обект на надзор с най-високо качество.

(5)

С цел да постигне баланс между необходимостта от последователното прилагане на надзорните стандарти спрямо значимите и по-малко значимите институции, от една страна, и прилагането на принципа на пропорционалност, от друга, ЕЦБ е определила някои права на избор и преценка измежду упражнените от нея в Регламент (ЕС) 2016/445 (ЕЦБ/2016/4), които следва да се упражняват по еднакъв начин от НКО при надзора върху по-малко значимите институции.

(6)

Предоставени на компетентните органи права на избор и преценка във връзка с капиталовите изисквания съгласно член 89, параграф 3, член 178, параграф 1, буква б) и член 282, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (4), както и съгласно преходните разпоредби в член 471, параграф 1 и член 478, параграф 3, букви а) и б) от същия регламент, оказват влияние върху размера и качеството на регулаторния собствен капитал и капиталовите съотношения на по-малко значимите институции. Предпазливото и последователно прилагане на тези права на избор и преценка е необходимо поради няколко причини. По този начин ще се гарантира, че: а) по отношение на рисковете, свързани с квалифицираните дялови участия извън финансовия сектор, се вземат адекватни мерки; б) определението на неизпълнение се използва последователно по отношение на адекватността и сравнимостта на капиталовите изисквания; и в) капиталовите изисквания за сделките с нелинеен рисков профил или за платежните рамена и сделките с базисен актив дългов инструмент, за които институцията не може да определи делтата или модифицираната дюрация, се изчисляват предпазливо. Хармонизираното прилагане на преходните разпоредби, свързани с приспадането на капиталовите участия в застрахователните дружества и отсрочените данъчни активи, ще гарантира, че в подходящ срок всички кредитни институции в участващите държави членки ще прилагат по-стриктното определение за регулаторен капитал, въведено с Регламент (ЕС) № 575/2013.

(7)

Правата на избор и преценка по отношение на освобождаването на експозиции от прилагането на максималните размери на големите експозиции, определени в член 395, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, следва да се прилагат последователно както към значимите, така и към по-малко значимите институции, за да се създаде равнопоставеност за кредитните институции в участващите държави членки, да се ограничат рисковете от концентрация, които възникват от конкретни експозиции, и да се гарантира прилагането в ЕНМ на еднакви минимални стандарти за оценка на спазването на условията в член 400, параграф 3 от същия регламент. По-конкретно, следва да се ограничат рисковете от концентрация, които възникват от обезпечените облигации по смисъла на член 129, параграфи 1, 3 и 6 от Регламент (ЕС) № 575/2013, и експозициите към регионални или местни органи на власт в държавите членки или гарантирани от такива органи, когато тези вземания биха получили рисково тегло от 20 % съгласно трета част, дял II, глава 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013. За вътрешногруповите експозиции, включително участия или други видове позиции, е необходимо да се гарантира, че решението за пълно освобождаване на тези експозиции от прилагането на максималните размери на големите експозиции се основава на обстойна оценка, както е посочено в приложение I към Регламент (ЕС) 2016/445 (ЕЦБ/2016/4). Необходимо е прилагането на общи критерии за преценката на това дали дадена експозиция, включително участия или други видове позиции, към регионални или централни кредитни институции, с които кредитната институция е свързана в мрежа по силата на правни или законови разпоредби и които съгласно тези разпоредби отговарят за паричните клирингови операции, изпълнява условията, посочени в приложение II към Регламент (ЕС) 2016/445 (ЕЦБ/2016/4), за освобождаване от максималните размери на големите експозиции. Това прилагане следва да гарантира последователното третиране на значимите и по-малко значимите институции, свързани в една и съща мрежа. Упражняването на правото на избор, предвидено в член 400, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, така, както е уредено то в настоящите насоки, следва да се прилага единствено ако съответната държава членка не е упражнила правото на избор, предвидено в член 493, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

(8)

Правата на избор и преценка, предоставени на компетентните органи съгласно член 24, параграфи 4 и 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията (5) при изчисляването на изходящите потоци от стабилни влогове на дребно, обхванати от схема за гарантиране на депозитите (СГД), с цел да се изчислят изискванията за ликвидно покритие, следва да бъдат упражнявани по еднакъв начин за значимите и за по-малко значимите институции, за да се гарантира еднаквото третиране на кредитните институции в една и съща СГД,

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и приложно поле

С настоящите насоки се уточняват някои права на избор и преценка с общо приложение, предоставени на компетентните органи съгласно правото на Съюза във връзка с пруденциалните изисквания, чието упражняване от НКО по отношение на по-малко значимите институции трябва да бъде изцяло съгласувано с упражняваните от ЕЦБ съответни права на избор и преценка в Регламент (ЕС) 2016/445 (ЕЦБ/2016/4).

Член 2

Определения

За целите на настоящите насоки се прилагат определенията в член 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013, член 2 от Регламент (ЕС) № 1024/2013, член 2 от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17) и член 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61.

ГЛАВА II

УПРАЖНЯВАНЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПО-МАЛКО ЗНАЧИМИТЕ ИНСТИТУЦИИ НА ПРАВАТА НА ИЗБОР И ПРЕЦЕНКА, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ СЪГЛАСУВАНИ С ПРИЛОЖИМОТО КЪМ ЗНАЧИМИТЕ ИНСТИТУЦИИ ПРАВО

РАЗДЕЛ I

Собствен капитал

Член 3

Член 89, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013: претегляне на риска и забрана на квалифицираните дялови участия извън финансовия сектор

Без да се засяга член 90 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и за изчисляването на капиталовите изисквания в съответствие с трета част от Регламент (ЕС) № 575/2013, НКО изискват от по-малко значимите институции да прилагат рисково тегло от 1 250 % към по-голямата от следните стойности:

а)

размера на квалифицираните дялови участия в предприятията, посочени в член 89, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, надхвърлящ 15 % от приемливия капитал на кредитната институция; и

б)

общия размер на квалифицираните дялови участия в предприятията, посочени в член 89, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, надхвърлящ 60 % от приемливия капитал на кредитната институция.

РАЗДЕЛ II

Капиталови изисквания

Член 4

Член 178, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013: неизпълнение на длъжник

НКО изискват от по-малко значимите институции да прилагат стандарта „просрочие от повече от 90 дни“ за класовете експозиции, посочени в член 178, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Член 5

Член 282, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 575/2013: хеджиращи съвкупности

За сделките, посочени в член 282, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 575/2013, НКО изискват от по-малко значимите институции да използват метода на пазарната оценка, предвиден в член 274 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

РАЗДЕЛ III

Големи експозиции

Член 6

Член 400, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013: изключения

НКО упражняват правото на избор във връзка с изключенията, предвидено в член 400, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, по отношение на по-малко значимите институции в съответствие с настоящия член и приложението.

а)

Експозициите, изброени в член 400, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013 се освобождават от прилагането на член 395, параграф 1 от същия регламент за 80 % от номиналната стойност на обезпечените облигации, ако са изпълнени условията, предвидени в член 400, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

б)

Експозициите, изброени в член 400, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013 се освобождават от прилагането на член 395, параграф 1 от същия регламент за 80 % от стойността на експозицията, ако са изпълнени условията, предвидени в член 400, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

в)

Експозициите, изброени в член 400, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 575/2013, се освобождават изцяло от прилагането на член 395, параграф 1 от същия регламент, ако са изпълнени условията, предвидени в член 400, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и уточнени допълнително в приложението към настоящите насоки.

г)

Експозициите, изброени в член 400, параграф 2, букви д—к от Регламент (ЕС) № 575/2013, се освобождават изцяло, a в случая на член 400, параграф 2, буква и) — до максималния разрешен размер, от прилагането на член 395, параграф 1 от същия регламент, ако са изпълнени условията, предвидени в член 400, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

д)

НКО изискват от по-малко значимите институции да оценяват дали са изпълнени условията, посочени в член 400, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и в приложението към настоящите насоки, което се прилага към съответната експозиция. НКО може по всяко време да провери тази оценка и да поиска от по-малко значимите институции да представят за целта предвидената в приложението документация.

е)

Настоящият член се прилага само ако съответната държава членка не е упражнила правото си на избор си съгласно член 493, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 да предостави изцяло или частично освобождаване за конкретната експозиция.

РАЗДЕЛ IV

Ликвидност

Член 7

Член 24, параграфи 4 и 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61: изходящи потоци от стабилни влогове на дребно

НКО изискват от по-малко значимите институции да умножават по 3 % сумата на стабилните влогове на дребно, които са обхванати от схема за гарантиране на депозитите съгласно член 24, параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС) № 2015/61, при условие че Комисията е дала предварителното си одобрение в съответствие с член 24, параграф 5 от делегирания регламент, с което потвърждава, че всички условия в член 24, параграф 4 са изпълнени.

РАЗДЕЛ V

Преходни разпоредби на Регламент (ЕС) № 575/2013

Член 8

Член 471, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013: освобождаване от изискванията за приспадане на капиталовите участия в застрахователни дружества от елементите на базовия собствен капитал от първи ред

1.   За периода от 1 януари 2018 г. до 31 декември 2018 г. НКО могат да разрешат на по-малко значимите институции да не приспадат капиталовите участия в застрахователни предприятия, презастрахователни предприятия и застрахователни холдинги от елементите на базовия собствен капитал от първи ред съгласно член 471, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

2.   От 1 януари 2019 г. НКО изискват от по-малко значимите институции да приспадат капиталовите участия в застрахователни предприятия, презастрахователни предприятия и застрахователни холдинги от елементите на базовия собствен капитал от първи ред.

3.   Настоящият член се прилага, без да се засягат решенията, взети от НКО съгласно член 49, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Член 9

Член 478, параграф 3, букви а) и б) от Регламент (ЕС) № 575/2013: приложими проценти при приспадането от елементите на базовия собствен капитал от първи ред на значителни инвестиции в предприятия от финансовия сектор и на отсрочени данъчни активи, които се основават на бъдеща печалба

НКО упражняват правото на избор, предвидено в член 478, параграф 3, букви а) и б) от Регламент (ЕС) № 575/2013, във връзка с приложимите проценти при приспадането от елементите на базовия собствен капитал от първи ред на значителни инвестиции в предприятия от финансовия сектор и на отсрочени данъчни активи, които се основават на бъдеща печалба, както следва:

а)

за целите на член 478, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 приложимият процент за целите на член 469, параграф 1, букви а) и в) от същия регламент е 100 % от 1 януари 2018 г.;

б)

за целите на член 478, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 приложимият процент е 100 % от 1 януари 2018 г.;

в)

чрез дерогация от буква б), ако съгласно член 478, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 националното право предвижда 10-годишен период за постепенното им отпадане, приложимите проценти са:

i)

80 % за периода от 1 януари 2018 г. до 31 декември 2018 г., и

ii)

100 % от 1 януари 2019 г.;

г)

НКО не могат да прилагат букви б) и в) по отношение на по-малко значимите институции, спрямо които на датата, на която настоящите насоки породят действие, се прилагат одобрени от Комисията планове за преструктуриране;

д)

ако дадена кредитна институция, която попада в приложното поле на буква г), бъде придобита от друга кредитна институция или се слее с нея, докато планът за преструктуриране е в сила, без да са направени изменения в пруденциалния режим на отсрочените данъчни активи, НКО прилагат изключението по буква г) към придобиващата кредитна институция, новата кредитна институция в резултат от сливането или кредитната институция, в която се влива първоначалната кредитна институция, в степента, в която то се е прилагало към придобиваната кредитна институция, кредитна институцията, която се е сляла, или кредитната институция, която се е вляла;

е)

в случай на непредвидено увеличение на въздействието на предвидените в букви б) и в) приспадания, което по преценката на НКО е съществено, на по-малко значимите институции се разрешава да не прилагат буква б) или в);

ж)

когато букви б) и в) не се прилагат, НКО изискват от по-малко значимите институции да прилагат националните законодателни разпоредби.

Настоящият член не засяга националното право, действащо преди датата, на която настоящите насоки пораждат действие, ако в това право са определени проценти, които са по-високи от посочените в букви а), б) и в).

ГЛАВА III

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 10

Действие и изпълнение

1.   Настоящите насоки пораждат действие на двадесетия ден след публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   НКО са длъжни да изпълняват настоящите насоки от 1 януари 2018 г. с изключение на член 7, който те са длъжни да изпълняват от 1 януари 2019 г.

Член 11

Адресати

Адресати на настоящите насоки са НКО на участващите държави членки.

Съставено във Франкфурт на Майн на 4 април 2017 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63.

(2)  Регламент (ЕС) № 468/2014 на Европейската централна банка от 16 април 2014 г. за създаване на рамката за сътрудничество в единния надзорен механизъм между Европейската централна банка и националните компетентни органи и с определените на национално равнище органи (Рамков регламент за ЕНМ) (ЕЦБ/2014/17) (ОВ L 141, 14.5.2014 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) 2016/445 на Европейската централна банка от 14 март 2016 г. относно упражняването на правата на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза (EЦБ/2016/4) (ОВ L 78, 24.3.2016 г., стр. 60).

(4)  Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

(5)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията от 10 октомври 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискването за ликвидно покритие за кредитните институции (ОВ L 11, 17.1.2015 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Условия за оценка на освобождаване от максималния размер на големите експозиции в съответствие с член 400, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 575/2013 и член 6, буква в) от настоящите насоки

1.

НКО изискват от по-малко значимите институции да вземат предвид следните критерии, когато оценяват дали експозиция съгласно член 400, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 575/2013 отговаря на условията за освобождаване от максималния размер на големите експозиции в съответствие с член 400, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013:

а)

за целите на оценката относно това дали специфичното естество на експозицията, регионалният или централният орган или връзката между кредитната институция и регионалния и централния орган премахват или намаляват риска от експозицията съгласно предвиденото в член 400, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013, по-малко значимите институции трябва да вземат предвид дали:

i)

са налице настоящи или очаквани съществени, практически или правни пречки, които биха възпрепятствали контрагента да изплати навреме експозицията на кредитната институция извън случаите на възстановяване или преструктуриране, когато трябва да се прилагат ограниченията съгласно Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (1),

ii)

предложените експозиции са в съответствие с обичайната търговска дейност на кредитната институция и с бизнес модела ѝ или са обосновани от структурата на финансиране на мрежата,

iii)

процесът, съгласно който се взема решение за одобрение на експозиция към централен орган на кредитната институция, и приложимият процес за извършване на наблюдение и преглед по отношение на тези експозиции, на индивидуално и консолидирано равнище, ако е приложимо, са сходни с процесите, прилагани спрямо кредитирането към трети лица,

iv)

процедурите за управление на риска, информационната система и вътрешното отчитане в кредитната институция ѝ дават възможност непрекъснато да проверява и осигурява съвместимостта на големите експозиции към регионалния или централния ѝ орган със стратегията ѝ за риска;

б)

за целите на оценката относно това дали, съгласно член 400, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013, по отношение на остатъчния риск от концентрация могат да се предприемат други мерки, които са също толкова ефективни като правилата, процесите и механизмите, предвидени в член 81 от Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (2), по-малко значимите институции трябва да вземат предвид дали:

i)

кредитната институция разполага със солидни процеси, процедури и механизми за контрол, за да осигури, че прилагането на освобождаване няма да доведе до риск от концентрация, който не е включен в стратегията ѝ за риск;

ii)

кредитната институция формално е разгледала риска от концентрация, който произлиза от експозиции към регионалния или централния ѝ орган, като част от рамката си за цялостна оценка на риска;

iii)

кредитната институция разполага с рамка за контрол на риска, чрез която се наблюдават по адекватен начин предложените експозиции;

iv)

възникващият риск от концентрация е или ще бъде ясно установен в процеса за вътрешна оценка на капиталовата адекватност (ПВОКА) на кредитната институция и ще бъде активно управляван. Правилата, процесите и механизмите за управление на риска от концентрация ще бъдат оценени по време на процеса по надзорен преглед и оценка.

2.

Освен предвидените в параграф 1 условия НКО изискват от по-малко значимите институции да вземат предвид за целите на оценката на това дали регионалният или централният орган, с който кредитната институция е свързана в мрежа, отговаря за паричните клирингови операции, предвидени в член 400, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 575/2013, дали вътрешните правила или устав на регионалния или централния орган изрично съдържат такива правомощия, включително, но не само, следните:

а)

пазарно финансиране за цялата мрежа;

б)

извършване на клиринг на ликвидност в рамките на мрежата в обхвата на член 10 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

в)

предоставянето на ликвидност на свързани кредитни институции;

г)

изтеглянето на излишната ликвидност на свързаните кредитни институции.

3.

За целите на проверката за изпълнение на предвидените в параграфи 1 и 2 условия НКО могат да поискат от по-малко значимите институции да представят следната документация:

а)

писмо, подписано от законния представител на кредитната институция с одобрението на ръководния орган, в което се посочва, че кредитната институция отговаря на всички условия, предвидени в член 400, параграф 2, буква г) и член 400, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013, за да може да бъде предоставено освобождаване;

б)

правно становище, издадено или от външно независимо трето лице, или от вътрешния правен отдел и одобрено от ръководния орган, в което се доказва, че няма пречки, произтичащи от приложимите норми, включително данъчните, или от обвързващи споразумения, които биха възпрепятствали регионалния или централния орган да изплати навреме експозициите на кредитната институция;

в)

изявление, подписано от законния представител и одобрено от ръководния орган, в което се заявява, че:

i)

няма практически пречки регионалният или централният орган да изплати навреме експозициите на кредитната институция;

ii)

експозициите към регионалния или централния орган са обосновани от структурата на финансиране на мрежата;

iii)

процесът, съгласно който се взема решение за одобрение на експозиция към регионален или централен орган, и приложимият процес за извършване на наблюдение и преглед по отношение на тези експозиции, на равнището на правния субект и на консолидирано равнище, са сходни с процесите, прилагани спрямо кредитирането към трети лица;

iv)

рискът от концентрация, който произлиза от експозиции към регионален или централен орган, е разгледан като част от рамката на кредитната институция за цялостна оценка на риска;

г)

документация, подписана от законния представител на кредитната институция и одобрена от ръководния ѝ орган, с която се удостоверява, че процедурите на кредитната институция за оценка, измерване и контрол на риска са същите като тези на регионалния или централния орган и че процедурите за управление на риска, информационната система и вътрешното отчитане в кредитната институция дават възможност на ръководния ѝ орган непрекъснато да наблюдава равнището на голямата експозиция и съвместимостта ѝ със стратегията на кредитната институция за риска на равнището на правния субект и на консолидирано равнище, ако е приложимо, и с принципите за добро вътрешно управление на ликвидността в рамките на мрежата;

д)

документация, с която се доказва, че с ПВОКА ясно е установен рискът от концентрация, който произлиза от големите експозиции към регионален или централен орган, и че този риск е активно управляван;

е)

документация, с която се доказва, че управлението на риска от концентрация е в съответствие с плана за възстановяване на мрежата.


(1)  Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).)

(2)  Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).


Top