EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017L1009

Делегирана директива (ЕС) 2017/1009 на Комисията от 13 март 2017 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно освобождаване от ограничението за употреба на кадмий и олово във филтърни стъкла и в стъкла, използвани за еталонни отразители (Текст от значение за ЕИП. )

C/2017/1518

OJ L 153, 16.6.2017, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2017/1009/oj

16.6.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 153/21


ДЕЛЕГИРАНА ДИРЕКТИВА (ЕС) 2017/1009 НА КОМИСИЯТА

от 13 март 2017 година

за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно освобождаване от ограничението за употреба на кадмий и олово във филтърни стъкла и в стъкла, използвани за еталонни отразители

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (1), и по-специално член 5, параграф 1, буква а) от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2011/65/ЕС се забранява употребата на олово и кадмий в електрическото и електронното оборудване, пуснато на пазара.

(2)

Оптични филтърни стъкла, съдържащи кадмий или олово, се употребяват в широк спектър от приложения в оптиката за много видове електрическо и електронно оборудване. Кадмият и оловото са употребявани поради техните уникални оптични свойства, например добре изразената критична дължина на вълната във видимия спектър, която не се влияе от ъгъла на зрение.

(3)

Въпреки че съществуват различни възможности за заместване, заместителите не предоставят достатъчно добри параметри на критичната дължина на вълната за всички приложения. В малкото случаи, в които алтернативите се считат за задоволителни в това отношение, използваните материали са твърде чувствителни спрямо условията на околната среда по време на експлоатацията и поради това не осигуряват достатъчна надеждност.

(4)

В този смисъл за много приложения, за които търсенето на алтернативи е сложно и изисква време, алтернативите все още не са подходящи, така че 5 години са оправдана продължителност за категории 1—7 и 10.

(5)

Поради това някои оптични филтърни стъкла, съдържащи кадмий и/или олово, следва да бъдат освободени от ограничението до 21 юли 2021 г. за категории 1—7 и 10. С оглед на иновационните цикли при съответното електрическо и електронно оборудване е малко вероятно продължителността на освобождаването да има отрицателни последици за иновациите.

(6)

Поради това Директива 2011/65/ЕС следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение III към Директива 2011/65/ЕС се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите членки приемат и публикуват най-късно до 6 юли 2018 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Те прилагат тези разпоредби, считано от 6 юли 2018 г.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваването се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 13 март 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 88.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение III към Директива 2011/65/ЕС точка 13, буква б) се заменя със следното:

„13, б)

Кадмий и олово във филтърни стъкла и в стъкла, използвани за еталонни отразители

Прилага се за категории 8, 9 и 11; изтича на:

21 юли 2023 г. за категория 8 — медицински изделия за диагностика ин витро;

21 юли 2024 г. за категория 9 — промишлени прибори за контрол и управление, и за категория 11;

21 юли 2021 г. за всички останали подкатегории на категории 8 и 9.

13, б) – I

Олово във видове оцветени с йони оптични филтърни стъкла

Прилага се за категории 1—7 и 10; изтича на 21 юли 2021 г. за категории 1—7 и 10.“

13, б) – II

Кадмий във видове оптични филтърни стъкла, получени при добавяне на кадмиеви съединения в условия на контролирано термообработване, без видовете употреба, попадащи в обхвата на освобождаване по точка 39 от настоящото приложение

13, б) – III

Кадмий и олово в стъкла, използвани за еталонни отразители


Top